Szamos, 1918. február (50. évfolyam, 28-51. szám)

1918-02-01 / 28. szám

2. oldal. SZAMOS (í918. fabruár 1., 28. szára.) désben az osztrákokkal való tárgyalást kü lönösffek tartja, Köíjogiíag a magyar alkot­mányban nincs felségjog törvényen és nem­zeten kivül. A miniszterelnöknek gazdasági programjában arany papirosban beadott pi­ruláit nem veszi be. Felveti a kérdést: milyen lesz a magyar hadsereg ? L9sz-e hadiigymi tér? A vezérkar, hadseragfőparancsnokság feleletét kívánja kérdéseire. Üdvözli a hit - bizományok eltörlését. Veget kell vetni an nak, hogy egyes családok valósággal ráne- hezedaek a politikára. Tisza rövid reflektálása után Apponyi szólal fel: Sohasem akcep­tálta é maga részéről, hogy a hadsereg ve zényleti nyelvének megállapítása felségjog lenne. Tisza ajánlatára a választójog tekin­tetében, hogy t. i. kompromisszumra lépje­nek, kijelenti, hogy erre a térre nem lép hetnek., A dolgozó nép jogával nem alkud­hatunk, ettől el nem térhetünk, hogy becsü­letünkön csorba essék. Itt tilalomfa előtt állunk, amelyet nem léphetünk át és nem is fogunk átlépni. Po’ónyinak a katonai kér­désben gazdasági hamis interpretációjára a a legközelebbi Ház ülésen teljes részletes­séggel válaszol. A hadsereg kérdésében kész egész reputációjának hosszú élete alatt szer zatt erkölcsi tőkéjét odaadni, azzal kászsé get vállalni, hogy ezen kérdést befejezettnek kell tekinteni. Nem tudoá elviselni történelmi felelősségét, ha azon alkalmat, mikor a je­len kardinális kérdésben olyan eredményhez jutunk, amely a nemzetet a szolgaságból fel­emeli, a nemzetnek anyagi, erkölcsi tőkét nyújt, elmulasztaná vagy visszalökné azon határozatát. A legközelebbi Ház ülésén al­kalma lesz megokolni. (Nagy taps.) Elnök a gyorsítói jegyzetből megállapí­tott két kijelentéséért Mihályi Tivadart rend- reutfisitja. Javasolja, hogy ötödikén délelőtt 10 ómkor folytassák a kormányprogramra vitáját. Elnök indítványát elfogadják. A szülés három órakor véget ért. Budapest, jan. 31. Weberle programmbeszédét a munka­párt csendben, a baloldali pártok komoly méltósággal fogadták. A Károlyi párton egye­sek, különösen Polónyi Dezső egy egy csen­desebb közbeszólással kimutatták elkesere­désüket. Egyes helyeken, mint a választójog pontjánál, az önálló hadseregnél a baloldali pártokon meleg taps hangzott fel. Polónyi felszólalása a baloldalon kelle­metlen indignációt keltett. Többször tagadó lag szóltak közbe, úgy, hogy Apponyi, aki­nek nem volt szándékában még ma felszó­lalni, kénytelen volt szólásra jelentkezni. Rö­vid beszéde az egész Házra, még a Károlyi- pártra is rendkívüli hatással volt. Lelkese­dése, ékesszólá3a mindenkit magával raga­dott. Az egyesült függetlenségi párt és az egész baloldal percekig tapsolta. A breszilitovszki tárgyalások folytatása Breszt-Litovszk, jan. 31. A béketárgyalások folytatására kiküldött delegátusok e hó 30 án tartott ülésén Trotzkij még hozzá járult Czernynnek ama javasla­tához, hogy a kievi delegáció megérkezéséig a területügyeb megvitatására kiküldött bízott ság tanácskozzék. Bejelentette, hogy a köz­ponti delegátusok által nem régen kifogásolt ama jelentés ügyében, melyet & Pétervári Távirati Ügynökség adott ki az egyik béke- tárgya'ási ülésről. Elrendelte ebben az ügy ben a vizsgálatot és jelenti, hogy az illető ügynökség ezt a misztifikációt nem követte el, miután a kifogásolt tartalmú jelentőst egyáltalán nem adta ki. A 30 iki ülés ezzel véget ért. Ä szovjetek helyzet© nagyon kritikus Sfobholm, jan. 31. Heves tüzérségi here az olasz fronton, Lenin a szovjetek- kongresszusán ki­jelentette, hagy a szovjetek hatalmi állása sohasem volt oly kritikus, mint ma. Az ellenforradalom mindenfelé felüti fejet. Lenin közölte, hogy hirt kapott, mely szerint Kerenszki Tula közelében ‘erői ellenforradal­mat, sereget szervez. i Az orosz-román konfliktus j oka Berlin, jan. 31. 1 Az orosz kormánynak a román kor■ | mánoyal való szakításéi a következő j szikratávirat ismerteti : HIVATALOS JELENTÉSEK Budapest., jan. 31. Hivatalos jelentés Olasz harctér Asisgó’ól dé'nyugatra visszavertünk égy ellenséges előretörés:. Az asísgoi fensik ke leú részén a harci tevékenység élénk tüzér­ségi harcokra szorítkozott. A legutolsó har­cokban ejtett foglyok száma 15 tisztre és 660 főnyi legénységre emelkedett. A veaérkdr íönök®. A bűnöktől bemocskolt román oligar- j chia harci cselekményeket kezdett az orosz I köztársaság ellen, mert hozzá van szokva, hogy uralmát a szegénységre és román mun kások, parasztok vérére alapítsa. A román j j katonai és polgári hataiom megszámiálhatat- j ' lan bűntettet követett el. Ezuion felsorolja ; az orosz forradalmi csapatok és szovjetek j ellen elkövetett merényleteit., Mindezen go nősítettekben Cssrbacsev tábornor, a román arcvonal főparancsnoka volt a legnagyobb részes Tiltakozásul letartóztattuk a román kő ! vetet, de ennek dacára a románok folytat- j ták gonosztetteiket. Ezért a népbiztoso»-: ta- i nácsa elrendelte, hogy Romániával minden- j ! féle diplomáciai összeköttetést meg kell sza- ! kitani, a román követséget és egyáltalán a j román hatalomnak mindenféle képviselőjét a ' legrövidebb határidővel kiutasítottuk. A Moszkvában őrzött román wranyala- I : pot a román oligarcha részére hozzáf^rhötet- j í lennek jelentettük ki. Ennek órinthetetiensé ; j géért a népbiztosok felelősséget vállalnak. ' . A forradalom ellen fellázadt CserbacsBv j I tábornokot a nép ellenségének nyilvánítjuk, , törvényen kivül -helyezzük. Egy másik sziftrafávirat bejelenti, hogy Diamandi román követet kíséretével az orosz \ határra szállítják, amivel meg akarják aka­dályozni, hogy az ántánt követek Diamandi sérthetetlensége érdekében újabb lépést te­gyenek & népbiztosoknál. Minthogy nem csupán néhány csavar- ■ j gőnak, hanem az egész román népnek jövője I i forog most kockán — mondja a távirat — • intézkedéseinkkel kőzvetlenü támogatjuk & j I román forradalmat, amely már régóta meg- \ érett. Románia szocialista rétegeiben ezen i ! forradalom és vezérei a népbiztosok támo- * | gatására számíthatnak. j Román siker az oroszokkal szemben I Szófia, jan. 31. í Bagdadból jelentik, hogy roman csapa- ; tok több ütközet után bevonultak ReDibe. ! Rani orosz határváros a Duna mellett, Ga- I lactól keletre. A japánok Vladivosziokban tengerészeket tettek le Berlin, jan. 31. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Olasz harctér: ■ » Asiagoíól délnyugatra tüzelésünkben meghiúsult egy- o asz támadás. Asiavo és Brenta között a tüzérségi tevékenység élénk volt. Az osztrák-magyar csapatok áltat a legutóbbi harcokban ejtett foglyok száma 15 tisztre és 660 főnyi legénységre emelkedett. Nyugati hadszíntér: A harci tevékenység az arevonal kü­lönböző helyein tüzérségi és afenavatőhar- cokra szőrűtozott. Karácsony estéjén és ja­nuár hónap folyamán ellenfeleink repülői fi gyelmezteiésünk ellenére is mét megtámadták a hadműveleti területen kivül fekvő nyílt né­met városokat. Védő rendszabályaink folytán nevezetesebb veszteség vagy kár nem tör­tént. Megtorlásul január 30 ról 31-re virradó éjjel végrehajtottuk az első tervszerű légi tá­madást Páris ellen, amelyre tizennégyezer kilogramm bombát dobtunk le. ^ Ludendorf, első íöszáliá3mester, LEGU7ABS. A választójogi bizottság február 5-én összeül Budapest, jan. 31. Wekerle Sándor miniszterelnök távira- t lag felszólította Khuen Héderváryt. hogy a választójogi bizottságot febr. 5-re hívja össze. Az ofasz flotta eddigi vesz­tesége 55 százalék # Berlin, január 31. Az Olaszország ellen irányuló tenger­alattjáró háború valósággal pusztító hatású. Az niasz flotta eddig 55 százalék vesztesé­get szenvedett. Rotterdam, jan. 31. Viadivosztokban a japán hadihajók ten­gerészeket tettek partra, akik a japán kon­zulátust, több japán telepet megszállottak. Anglia elismeri Finnország függetlenségét Amsterdam, január 31. V Balfaur közölte az Angliában idéző íinn küldöttséggel, hogy Nagybritannia teljes mértékben méltányo ja Finnország független­ségének indító okait s elítéli az orosz el­nyomó politikát. Anglia reméli, hogy nem sokára jogilag is elismerheti Finnországot. Házasság. . Dr. Madarassy Gáza ár vaszéki ülnök, a 14. huszárezred tart. had­nagya e hó 28-án tartotta esküvőjét Méndy Zoltán szinérváraljai földbirtokos leányával, írónké vei. Balás Zoltán járásbiró a törvény­szék előtt. Csendben, szorgalmasan dolgozó járásbíróság volt a háború előtt a halmii kit. járásbíróság. A bíróság tisztviselői kara úgy a hivatalban, mint azon kivül példás egyet­értésben élt egymással és minden fennaka­dás nélkül bonyolította le a járásbíróság ha­táskörébe tartozó 42 ugocsat község peres i ügyeit. A mozgósítás azonban hadba szőii­Az Urániában mégegyszer ma, pénteken 5,7 és 9 órai kezdettel folytatólag regénye filmen. Ragyogó A VÁSGYADTK

Next

/
Thumbnails
Contents