Szamos, 1918. február (50. évfolyam, 28-51. szám)

1918-02-01 / 28. szám

1918. február 1,', 28. szám.; SZAMOS 3 oldal. tolta a biróság vezetőjét, Csopev János fcir. járásúiról, aki mint százados, most is a fron­ton tafjesit szolgálatod. Az ő távozásával teljesen felbomlott a rand a halmii já'ásbiró Ságon. Pár hónsp előtt folyt le eg7 botrány- pör a szaunán törvényszéken, amaiy csúnya képét adta annik a hivatalos és társadalmi herce hurcánafc, amelyet Stelczar Viktor já­rásbiró idézett fel, ma pad-g Balás Zoltán fehérgyarmati járásbiró á'lott a törvényszék előtt Balás Zoltán ugyanis u halmii járás biróság vesetéséra volt kTeodtsive. Baás já- rásb ró ösmereíes volt túlzott szí jioráró* és a kicsinyességig menő padiotériájárói Mig a felóőbü hatóság azt remellta Bdás 'Zoltán kirendelésétől, hogy rendet fog teremteni a halmii járásbíróságon, az eredmény az lett, hogy a biróság személyzete és a vezető bíró között állandóak lettek a torzsalkodások, civódá"ok és ellanségsskedések. Ennek az c-ed nénye volt az, hogy amikor a vezető járásbiró felügyeleti iia'ásköreban egy 015an intézkedést tett. amelyst Kovács Jenő bíró sági írnok magára nézve sértőnek t*!á!t, ez 11 óbbi ez intézkedés ellen olyan bangu elő' terjesztést adott be, am ny erős, kíméletlen hangjával, a járásbaó e en lelhozott vádjai­val felháborította B űás b rót, aki magából kikelve ment be Kovács szobájába, akit nem csak szavakkal sértett meg súlyosan, de tett legesen is inzultált A kir ügyészség ezért a btkv, 473. §-ába ütköző hivatalos hatalom mai való v;sszaé'és miatt outiéit vádat Bűás Zoltán ellen. Az ügyet tegnap tárgyalta a szatmári törvényszéknek dr. Némo’-ay Jó­zsef táblabiró elnöklete alatt ítélkező tanácsa. A vádit dr. Papp Sziiv u z sir. ügyész kép viselt«, a vádlottat de. Keresztszegby Lajos ügyvéd védte. A tárgyaláson sok apró, visz- szatassitó nüánssa merült fel a kisvárosi torz salkodámak, gyűlölködésnek K derült a többek között, hogy a járásbiró próbálta ki­békíteni Kovácsot, da ez visszautasított min dán kísérletet A törvényszék bűnösnek mondta ki Balás Zoltán; a btkv. 473. § ába ütköző hivatalos hatalommal való visszaélés vétségében s ezért a 92. §-ának alkalmazá­sával 100 K pénzbüntetése ítélte. A bíróság enyhítő körű oaényiil vett.-, hogy a Kovács Janő által benyújtott elő erjesztés hangja és az abban forlait váda-c méltán bánthatták a járasbirót. A kir. ügyész súlyosbításért, a vádlott és védője- felmentésért falebbezett ez ítélet ellen Kitüntetett honvédek. A király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül. Pécsi József népf. tizedesnek, Dobríkán Miklós népfelkelőnek, Hartmann Sándor tart. had iagynak, Pap Sándor had- apród jelöltnek, Kerékjártó István, Rosenfeid József tart. hadnagyoknak, Pethő Andor had- apródj előlinek, Batirla Demeter, Iádig Illés népfelkelőknek, Bánik Péter tart. honvéda jk, Perényi Miklós tizedesnek, Csongrádi Árpád, Héder István tart. hadnagyoknak, Csernyik János, Rák Mibáiy népfelkelőknek, Schneider János népfelkelő szakaszvezetőnek, Czier Károly e. é. őnk. tizedesnek, Schlesinger Adolf népfölkalŐ tizedesnek, Zwunka György tart. honvédnek, Dohoíár Illés, Marinka György népfölkelőknek, Rusz János tart. őr­mesternek, Hock László tarí. hadnagynak, Szilágyi József nópf. hadapródjelöltnek, Hotye László népfölkeiőnek, Káváéi Gábor népf. szakaspezetőnek, Soós Tamás népf. tiredes- nek, Popadinec László népfölkeiőnek, C éke Sándor népf. szakaszvezetőnek, Sandru György népfölkeiőnek, Got János tartalékos honvédnek, Ágoston Mihály népfölkeiőnek, — mindnyájan a 12. honvédgyalogezredben, — a 2. oszt. ezüst vitézségi érmet adományozta. Öreg népfölkelők helyi szolgálata. Az 1915. évi 253. ős 62. Abt. 10. számú hadiigyroiniszteri rendelet meghagyja, hogy ha az 1867. és 1868. évben született kato­nák egyes esetekben a mozgósítás előtti állandó tartózkodási helyükre, vagy annak közelében levő helyőrséghez való áthelyezé­süket kérik, a kérvények a szükséges mel­lékletekkel felszerelve, megfelelő jóváhagyás­sal terjesztendök a hadügyminiszter elé. Ez csak azokra az esetekre szól, amikor a ké­relmezett tartózkodási hely a hadsereg bőr- leién balül esik. Ez a rendelet ma is fenn­áll, az öreg katonák kérését tehát a parancs nokok kötelesek átvenni é3 a hadügyminisz tóriumba felterjeszteni. Újabban azt tapasz­talták, hogy a különböző katonai hatóságok­nál az irodai ügymenet érzékenyeit hátrál tatja az irodai munkaerők, írnokok rendsze­res gyengélkedése. Ennek megszüntetése cél­jából a honvédelmi miniszter elrendelte, hogy az ilvea gyengélkedőket orvos által alaposan mag kell vizsgáltatni, vájjon az illetők a napi 8 órai munkaidőt és a reájuk bízott szolgá­latot el tudják e látni vagy nem. Ha pádig az illetők az irodai segédszolgálat ellátására képtelenek, a kerületi parancsnokság tartó zik felülvizsgáltatásukat vagy elbocsátásukat elrendelni. A tényleg beteg vagy gyógykezs lést igénylő egyéneket valamely katonai egészségügyi intézetnek kell átadni, ellenben a szolgálat alól magukat kivonni akarók el­len a legszigorúbban el kell járni. Meggyilkolt és kirabolt honvád. Tagnap a késői délutáni órákban a sárközi cäendörörs táviratban értesítette a szatmári csendőr járáspaiancmokságot, hogy a batizi utón, a Gombás erdő közelében a Fényes tanyán egy 43—44 év körüli honvéd hullá­jára bukkantak. A katonának a nyaka több helyen át van szúrva, zsebei pedig teljesen kifosztva. A sárközi csendőrség az esetről értesítette a szatmári katonai parancsnoksá­got, honnan a mai nap folyamán bizottság fog a helyszínére kiszállani. A meggyilkolt katonának ezidsig a nevét sem sikerült meg­állapítani, mivel semmiféle irás nem volt nála. A környékbeli csecdőrörsÖk a nyomo­zást nagy apparátusai megindították a gyilkos kőzrekeritésére. Névnapmegváltás. Birky Ignác név- napmegváltás címén 10 koronát juttatott hoz zánk az 5. gy ezred özvegy és árva alapja javára. ősszeégett német leány. Súlyos sze­rencsétlenség történt tegnap este Apa köz­ségben Szentiványi Gyula orsz. képviselő la­kásán. Bufniczki Mariska német házvezetőnő, aki már 30 éve lakik a képviselő családjá­nál, a konyhai petróleumlámpa elpattant üvegét akarta egy ép üveggel kicserélni. Eközben kiejtette kezéből a lámpát, amely eltörött és a meggyuladt petroleum szerte­szét fröccsent. Az égő petroleum nagyrósze a leány ruhájára ömlött, amitől a ruha lán­got fogott. A szerencsétlen nő ijedtében ki­szaladt az udvarra, ahol már lobogó lánggal égett rajta a ruha. A kertésznek sikerült egy ráborított lepedővel az eleven fáklyát elöl tani, de akkorára Bufniczki Mariska már igen súlyos égési sebeket szenvedett. A csa­lád telefonon értesítette a szerencsétlenség­ről a szatmári mentőállomást, ahonnan Kiss András mentő kiment a helyszínére, a sú­lyosan összeégett nő sebeit bekötözte és vo­naton behozta a szatmári közkőrházba, ahol ápolás alá vették. Aj szerencsétlen leánynak külöifösen a törzse és kát lába égett súlyo­san össze. Állapota életveszélyes Kifosztott nyári lakás. Papp János szakaszmérnök nagybereki lankáját tegnap délelőtt feltörve találták. Az esetről értesí­tették a tu ajdonost, ki egy nyomozó csend­őrrel a helyszínén megjelenve, megállapította, hogy a nyaralóból több párna, paplan és le­pedő hiányzik. A nyomozás azt is megálla pitotta, hogy a betörők huzamosabb ideig tanyáztak a nyaralóban/- ott rendszeresen sü­töttek, főztek A gyanú szökevény katonákra vagy orosz foglyokra irányul. A csendőrség a nyomozást megindította. A Városi Közélelmezési Hivatal közli; A cukor-átvétel ügyében közöljük azon családokkal, akik január havi járandóságu­kat készlet hiányában ezideig ki nem vált­hatták, hogy akár saját üzletükben, akár bár melyik más üzletben (ha a saját üzletéhez a cukor még be nem szállíttatott) ti cukorjá- randóságért jelentkezzenek annál is inkább, mert előreláthatólag hétfőn már a február havi el átás kerül kiosztásra s ez esetben a január havi jegyek érvénytelenné válnak. Tájékozásul közöljük, hogy az üzletek szom­baton (ünnepnap lóvén) reggel 8 tói déli 12 óráig, vasárnap pedig reggel 8-tól délelőtt 10 ig lesznek nyitva s ezen idők alatt az el­maradottak január havi cukorjárandóságának átvétele eszközölhető. Az üzemek, vendéglősök, kávésok stb. cukorutalványért hivatalunkban szomba­ton délelőtt jelentkezzenek. Lit.zl járandóságát a jsn. 28.—fabr. 3. és febr. 4.—febr. 10. jelzésű jegyre va­sárnapig bezárólag igyekezzenek az igényjo­gosultak annál is inkább kiváltani, mert e jegyek hétfőtől kezdve már nem érvénye­síthetők. Letartó-gazdák, bérkocsisok, akik takarmánnyal nem rendelkeznek, a budapesti Takarmány forgalmi Részvénytársaságtól ré­szünkre kiutalt egységes mesterséges lóta karmányból métermázsánkónti 65 koronás árban korlátolt mennyiségben vásároihatnak. Utalványt erről hivatalunk állít ki s az áru készpénz ellenében az utalvány alapján a bérpalotái raktárban vehető át. A cukor árát illetőleg közöljük mi­heztartás vésett’ hogy a kristálycukor kg ja az eddigi 2 36 korona helyett 2 44 K. Elvittek két látcsövet a színházból. Hétfőn este. a Csárdáskirálynő előadásán a jobboldali 39. számú zártszéken ülő vendég tévedésből elvitte a jegyizedőnótől kikölcsön­zött látcsövet, A jegyszedőné ezúton is fel­hívja az illetőt, bogy a látcsövet hozza visz- sza, mert két olyan tanú van, aki ösmeri. — A másik látcsövet szerdán a baloldal IV. . sor 17. számú támlásszék vendége vitte el. Hozzá is ugyanaz a kérés, mint az előb­bihez. Her nád németi Zsürger Zsig mond úgy a maga, mint fia, me­nye és rokonsága nevében meg rendült, fájó szívvel tudatja, hogy a felejthetetlenül drága, jó feleség, anyós, 1 testvér és rokon Hernádnémeti Zsürger Zsigmondné szül. Tüchler Hermin jótékony és szeretetteljes életének 52, bo!dog házasságának 36. évé­ben folyó évi január 30 án Tisza- újlakon hirtelen elhunyt. Felej thetetlenül drága halottunkat folyó hó 31 én délután 2Va órakor fogjuk a helybeli izraelita temetőbe örök nyugalomra kisérni. Tiszaujlak, 1918. január 31. Áldás és béke drága poraira! Hernádnémeti Zsürger Lajos fia, Her­nádnémeti Zsürger Lajosné szül. M05- kovics Margit menye, Hernádnémeti Zsürger Lacika unokája, Tüchler Ká­roly. özv. Kiss Dezsőné szül. Tüchler Sári, Weiszberger Sáncomé született Tüchler £ milia testvérei. Özv. Molnár Imréné szül. Kiss Irén nevelt leánya. Özv. Kende Zsigmondné, Tüchler Ká- rolyné. özv. dr, Tüchler Sándoré, özv. Neuwelt Edéné. özv. Zsürger Miksáné. Szántó Mérné. Zsürger Vilmos. Dr. Adonyi Gyula. özv. Rezenbaum Dávidné sógorai és családjai. HIRDETMÉNY, A Statmdri L«. amámLoló Bank r„ t, hadifoglyok rá- axére pénn^üldemányekat fciUvettt.

Next

/
Thumbnails
Contents