Szamos, 1918. január (50. évfolyam, 1-27. szám)

1918-01-01 / 1. szám

2. oldal. SZi'MOS (1918. január 1., í. szám.) tek Németországgal a béke megteremtésére. Az angol egészségügyi missziónak megparan csolták Londonból, hogy hagyja pl az orosz frontot. Mindezekhez hivatalos orosz helyről megjegyzik a következőket: E távirat nem csak azt bizonyítja, hogy az ántánt a leg nyomatékosabban támogat minden bókeelle- nes irányzatot, hanem hogy az Ukrán rada a nemzeti szabadság védelmének ürügye alatt együtt működik az angolokkal és franci­ákkal. A francia tábornokok szemtelen be­avatkozása ellen meg fogják tenni az illeté­kes tényezők a legszigorúbb intézkedéseket. Maximalista és ukrán csa­patok egymás eilen. Amsterdam, dec. 31. A Reuter ügynökség jelenti: Charkov táján maxima ista és ukrán csapatok tüzérséggel és repülőgépekkel el­látva egymással szemben a harcra készen állanak. Trocklj a békeíárgyalá­sokröl, Stokholm, dec. 31. Trockij a munkástanácsban beszédet mondott, melyben ismertette a béketárgya- lások eredményét. Nagyfoatosságunak jelezte, hogy sikerült a népek önrendelkezési jogát elismertetni. Oroszország törekedni fog ezen jogot megvalósítani. A népszavazástól nem fél Oroszország, mégha engedményeket is kellene tenni a központiak javára. A szövet­ségesek nem fogják kivonhatni magukat a béketárgyalásokbói, feltéve, ha programijuk Németországnál demokratikusabb. Belgium, Szerbia és Románia most vérontás nélkül visszaszerezhetik szabadságukat. Angliának is le kell mondania az annexiósról és fel kell szabadítania Írországot, Indiát, Egypco- mot, Perzsiát és Mezopotámiát, mihelyt Nó- ujetjrazäjr nem kívánja az oroszokkal meg­tartatni Eiszászt. Ha a béketárgyalásokon való részvételt visszautasítanák, a népek tisz­tán fogják látni, hogy ezt rabiási szándékból teszik. Mi folytatni fogjuk a bókelárgyalásokat anélkül, hogy törődnénk azzal, hogy a szö­vetségesek megjelennek-e azon. A megkö­tendő béke nem lesz kapitulaciós béke, bár nem lesz általános, de részlegesen deko­ratív béke sem lesz. Berlin, dse. 31. (Wolff.) A Berlinbe érkezett finn küldöttség tisztelgett Hertlingnéi. Kérték, hogy a német kormány ismerje el önnállóságukat. Härtling azt felelte, hogy az elismerés attól a megál­lapodástól függ, melyet Finnország Oroszor­szággal fog kötni. Az oroszok Brasztlitovszk- ban kijelentették, hogy teljesíteni fogják a finnek követelését, ha azok egyenesen az orosz kormányhoz fordulnak. Az angol békepárt erősbődik. Stokholm, dec. 31. Huysmans kijelentette, hogy Itáliában a belpolitika erősen befolyásolja a háború eseményeit. Lsgfigyelemre méltóbb változá sok észlelhetők Angliában. Lmsdjwae pártja, amely mögött az angol király, Asquith és Henderson állanak, szemlátomást gyarapodik. k hivatalos jelenjek. Budapest, dec. 31. Hivatalos jelentés : Keleti harctér: Fegyverszünet. Olasz harctér: Tegnap délután francia gyalogság he­ves tüzérségi és aknavetőtüz előkészítése után megtámadta a Monte Tombán levő ál­lásainkat. Nehéz küzdelem után sikerűit az ellenségnek egyes helyeken árkainkba be vo­nulni. Ellenintézkedéseink folyamatban vannak. A többi harcvonalszakaszokon sok he­lyütt élénk á tüzérségi tevékenység. A ve *árkar főnőké Berlin, d8c. 31. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Olasz harctér. A Tómba hegyháton a heves tüzérségi és aknahsrcok egész napon át tartottak. Dél­után francia gyalogság támadott és benyo- műit s Tómba állás egyes részeibe Nyugati Hadszíntér: Ruprecht trónörökös hadcsoportja: Angűi osztago; boesioghe stadeci vas­úitól északra erős tűz védelme a'att előre­törtek. Tőlcsérvédő legénységünk visszave­tette őket é3 néhány foglyot ejtett. Becelai- renél az ellenség a nap folyamán fokozta a tüzérségi tüzet. Hulluchnál és Lensnél heves akna-harcok folytak. Crahncourtnel egy el­lenséges előretörést közelharcban visszaver­tünk. A hacnoveri old snburgi és braunsehwoig kötelékéhez tartozó rchamcsapataink goudo san előkészített támadással hatalmukba kerí­tették Harcoingtói dóira az élői levő angol árkokat. Rajnai zászlóaljak La Vaconeritől délre rohammal elfoglalták az angol állás egyes részeit. Az ellenség nagy veszteséggel járó több ellentámadás után az elvesztett te­rületet részben visszafoglalta. Foglyokban tiz tisztet és 365 tönyi legénységet szállítottunk be. A német trónörökös hadaoportja : A Maas nyugati partján Omoslói két­oldalt fokozott tüzérségi tevékenység. Albrecht würtembergi herceg hadseregénél: A Maas magaslatokon folyt fejderitő csatározásokban nehány franciát elfogtunk. A Mosel nyugati partján a tűz fokozódott. Keleti harctér: Semmi újság. Ludendori, első íőszábásinaster. | ■ Pűiiíikai hírek. Közös minisztertanács Becsben. — Wekerle, Serényi és Mezőssy a királynál. — A király hozzá- I járult az uj párt alakításhoz. Bécs, dec. 31. A király ma kihallgatáson fogadta Czor nyn, Wekerle, Serényi és Landwerhr mi­nisztereket. Budapest, dec. 31. Az Est jelenti: Vasárnap Bócsben közös miniszterta­nács volt, amelyen a Németországgal kö­tendő kereskedelmi szerződés körvonalait megbeszélték. Délután Wekerle Czernynnól hosszabb látogatást tett. Négy órakor a külügyminisztériumban megkezdődött a magyar osztrák kereskedelmi és vámkonferencia. Ugyanezen időben volt Wekerle a ki­rálynál. Este nyolc órakor Serónyit fogadta az uralkodó. Wekeríe, Serényi és Mezőssy .este a ki­rály vendégei voltak vacsorára. Serényi éjjel hazautazott és Az Est munkatársának a következőket mondotta: — Jelentést tettem Őfelségének a szén- állapotokról, továbbá arról, hogy a vasuta­sok karácsonyi remunerációi kaptak. A király igen jókedvű és nagy örömének adott kifeje zést a breszt itovszki tárgyalások jó eredmé­nye felett. Wekerle kihallgatásán Öíelséga elé terjesztette az uj párt programraját, amely­hez megkapta a király hozzájárulását. Ezen programmnak —' mondotta Serényi — egyik sarkalatos pontja az Önálló magyar hadsereg. Őfelsége hozzájárulása ezen program mhoz Magyarország egyik legfontosabb nemzeti as­pirációnak teljes kielégítését jelenti. Budapest, dec. 31. A 8 Órai Újság szerint Wekerlének Bócsben való maradása politikai körökben nagy megütközést keltett. Emiatt az újévi üd­vözlések is elmaradnak. Hir szerint az egy­séges kormánypárt programmja körül nehéz­ségek merültek fel. Emiatt vált szükségessé Wekerle Bácsbe maradása. Budapest, dec. 31 A Magyar Tudósító jelenti: Weker.e Sándor miniszterelnöknek Becs­ben való maradása a bésotárgyalásokkai kap­csolatos gazdasági tárgyalások folytatása vé­gett vált szükségessé. Budapest, dec. 31. A Magyar Tudósitó cáfolja azon híre két, mintha Ötekége állást foglalt volna az uj párt megalakítása dolgában. Besszarábiába ? proklamál- ták a moldvai köztársasagot London, dec. 31. (Reuter.) A Times jelenti : Besszarábiában prokla- málták a moldvai köztársa­ságot és kijelentették, hogy a köztársaság az orosz állam kötelékében fog megmaradni. Kronstadt egyik erődjét fe!raföh»ntöíták. London, dec. 31. A Times jelenti Pétervárról: Az I. Péter erőd Kronstadt mellett légbe röpült. Meggyilkolt francia ügyvivő London, dec. 31. [Reuter.] Az irkucki harcok fo'yamáa a vörös gárd.H meggyilkolta a francia konzulátus ügy­vivőjét és két másik franc át. A lakosság éhséget szeuved. A maximalisták erősítéseket kapnak Krasznojarszkból. Vármegyei tiszti értekezlet a rekvirálás ügyében, A megyében leszállóják a fej­adagot. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, dec. 31. A vármegye tiszti kara ma délelőtt tar­totta llosvay Aladár alispán elnöklete alatt értekezletét a városháza nagy termében a közélelmezési miniszter által kiadott rekvi* rálási rendelet tárgyában. Az értekezleten, amelyen a vármegye összes főszolgabírói megjelentek, elhatározták, hogy minden módot megkísérelnek arra nézve, hogy a vármegye által a rendelet ér­telmében beszolgáltatandó 70.000 mőtermá- z3& termény kenyér- és takarmánymagvak- ban előteremtsék. A hangulatból meg lehetett állapítani, hogy a közélelmezési miniszter által kivetett

Next

/
Thumbnails
Contents