Szamos, 1918. január (50. évfolyam, 1-27. szám)

1918-01-01 / 1. szám

3. oldal. (1918. január 1. 1., szám.) SZAMOS i kontingenst a helyzet legalaposabb ösmerői, a fóazolgnbirák tuhnagasnak találják és an­nak előteremtését nem tartják könnyen le helséges dolognak. Az első eszköz, amelylyeí a járásban i valamelyes eredményt lehet elérni, az lesz, hogy leszállítják az ellátott lakosság foj­lí v ótáj át. A leszállítás szerint ,az őstermelők lej- adagja az eddigi havonkénti 15 kg. helyett 12 fcgr. lösz havonként és személyenként, míg az egyéb ellátott lakosság fejadagját havi 12 kg ram inról 10 kgrammra szállítják le. A takarmánymagvak (abrak) fölhasznál­ható mennyiségét 20 százalékkal csökkentik. A rekvirálást mindenütt a községi olől*- jál'éság fogja katonai segédlettől végezni. Úgy értesülünk egyébként, hogy ft Szat márvármegyeí Gazdasági Egyesület mozgal­mat készül indítani a vármegyére és városra kivetett kontingens leszállítása iránt. A vidéki lapokból olvassuk, hogy a köz élelmezési miniszter rendelet» és az egyes törvényhatóságokra aránytalan magas mér­tékben kivetett kontingens miatt mindenütt nagy a felháborodás. Wizenkeítősölf sírja a koweli (emelőben Elhunyt katona és civiihösök sírja. —-—A Szamos eredeti tudósítása. — Szalmát", dec. 31. Oál Jenő népfelkelő mérnöktől kaptuk az alábbi érdekes levelet: Gál Jenő az orosz-lengyelországi Kowel- ben telje it katonai szolgálatot és az ottani -katonai temetőben járván az ott látottakról Írja érdekes levelét, amely igy szól : A koweü temetőben két tizenkeitős heuvéd sírjára akadtam: az egyik Vök la Demeter, meghalt 1915. dec. 12 én, a másik Nagy Lajos hadapródjelölt, meghad 191G juníus 24-ón, Az előbbié fakereszttoi, a má­sik sírkővel van rnegj elölve. Néhány száz osztrák és magyar katona- sir sorakozik ott. Egy monumentális kőgulán Körner verse dicséri az ott nyugvókat: »Harc ban, rohamban kitartottak, védve a hon eré­nye és joga, Lelkűk porhüvelyét a Sors visz szavetle. Akaratok nem hajlott meg soha“. Nőm egy civilt, kik a harcokmk estek áldozatul, tiszteltek meg a katonák sorában sírhellyel. Három apró siihalom fölött közös tábla: , Itt nyugszik három ismeretlon gyermek, egy repülőíámadás áldozatai“. Egy légi megfigyelő sírján két légc.-a varból képzett kereszt. Egy német harcos fejfáján az elhunyta után kapott vaskereszt. Egy zsidó katonáén két egymást csil- . lag alakra kiegészítő háromszög fatáblán a koweli zsidó pap héber nyelvű feljegyzése. Számos orosz sírhely is van itt a sze­gényekén kicsi, a gazdagokén magas fake- reszt, mint egy feszületé, — rajta még egy orthodox szent orosz nemzeti viseletben. A szép bizánci kápolna körűi nemrég egymást pur-ztitó hősök már nem hallják a Troczkij és Czornin szavát, kibékülve várják a feltámadást. A Városi Közélelmezési Hivatal közleményei. Sz&tmár, dec, 31. Cukor kiosztás. A december havi cukorjárandöság kiváltási határideje lejárván, a vásárlási szelvényfüzet hátlapján feltünte­tett általános vásárlási sorrend szerint a mai naptól kezdődőbeg a január havi janin dóság kiváltható. Az 1. számú január lmvi szelvény ellenében a bevásárlási jogosítvány egyidejű bemutatása mellett személyenként 80 dkg. kristálycukor igényelhető (fél jegyre 40 dkg. jár) s ily adagolás mellett a járandóság személyenként 1*89 koronába kerül. (A kristálycukor kg-ja ugyanis 2 kor. 36 fillér.) Mosószappan ügyében megnyugtatásul közöljük mindazokkal, akik ebbeli járandó­ságukat készlet hiányában most esetleg meg nem kaphatják, hogy december 7. számú vásárlási szelvényük továbbra is érvényben marad s a mosószappant — mihelyt az el­maradt ellátmányt megkapják — közzéteendő póthirdetmónyünk alapján meg fogják kapni, Kenyérjegyek hivatalunkban váltha­tók. Akinek lisztjegye van, az lisztjegyének egy részét hivatalunkban kenyérjegyre bár mikor becserélheti. Akinek lisztjegye nincsen, az annyiszor 5 dkg. lisztet köteles a béi- palotai (Deák-tér) lisztraktárhoz bevinni, ahány kenyérjegyre szüksége van (például 1*40 kg lisztet kell beszolgáltatni 28 darab kenyérjegyért) Az átadott liszt értékét ugyan ott kifizetik s a kenyérjegyet rögtön Tii is adják. Alkalmazkodjék ehhez a vendéglőt látogató közönség azért, mert kenyeret csak kenyérjegy ellenében szabad kiszol­gálni s mert az e rendelkezés ellen vétő vendéglősök eljárása súlyos büntetést vonhat maga után s mert e rendelkezés betartása állandóan ellenőriztetni fog. Uj lisztjegy füzetüket ma délelőtt saját üzletükben mindazok átvehetik, akik bevásárlási jogosítványukat tegnap östig a Közélelmezési Hivatalhoz beszolgáltatták. — Hivatalunkban ma délelőtt a K betűvel kez­dődő nevüek tartoznak jelentkezői a bevá sárlási jogosítvánnyal ős vásárlási szol vény- füzettel, mig holnap délelőtt az L, M és N, — délután pedig az 0, P és R betűvel kéz dődő nevű ellátatlanok kerülnek sorra — A jelentkezéseknél a teljesen felesleges tolon­gást annál is inkább kerüljo a közönség, mert azzal a hivatal munkáját hátráltatja s mert az egyszerű könyv-átvétellel sok időt tölteni úgy sem kell. Az általános árusítási sorrend ma­gyarázatául közöljük ezúttal, hogy azok, akik ma délutánra vannak heosztva s az ünnep miatt járandóságukat ki nem vág­hatják, azok (előírás szerint; ünnepnapot kivető köznapon) szerdán jelentkezhetnek az üzletekben. Fokhagyma és sózott hering egy nagyobb tételben beszerezhető. Érdeklődők forduljanak hivatalunkhoz. (E szatmári napilapod uj előfizetési ára. Szatmár, dec. 31. Az újságelőállitás költségeinek rend­kívüli és elviselhetetlen megnövekedése arra kényszeríti a szatmári napilapok kiadóhivatalait, hogy előfizetési áraikat némileg emeljék. A szatmári napilapok a legolcsóbbak ma a vidéken, mert a kiadó- hivatalok, bármennyire drágult is a papír és emelkedtek a munkabérek, nem akar tűk az előfizetési árakat megbolygatni. Most azonban a papír ára újólag oly horribilis mértékben felszökött, a munka bérek egymásután több -ízben emelked­tek, a távirati hírszolgálat oly súlyos kiadásokat róttak a lapokra, — hogy exisztcnciájuk megköveteli az előfizetési árak mérsékelt emelését. A szatmári napilapok kiadóhivatalai tehát egyértelmüleg elhatározták, hogy 1918. január 1 töl kezdődőleg az elő­fizetési arakat a következőképpen eme­lik fel : Égést» évre . . SO K — f. Fél évre . . . 15,, — » Negyedévre . . 7 „ 50 „ Egy hóra . . . 2 „ 80 „ Egyes utáni ára . 12 fillér; pálya­udvarokon : Ifi fillér. Fixek am árak úgy helyben, mint vidékre egyformán érvényesek. Uj évi. istentisztelet. A szatmári ve formátus templomban ma, újév olső napján délelőtt 10 órakor prédikál Boros Jenő lel­kész, délutáu 2 órakor Thury Sándor segéd lelkész. Káplánváltozások a ref. egyházban. Miután Mogyorós Józsefet, a németi-i ref. egyház hitoktatókáplánját Csengerbagosra meghívták lelkésznek, helyére az egyház Barkász Imre segédlelkészt választotta meg A Barkász Imre megválasztásával megüre­sedett káplani á'lást Kováts Lajos esperes Szabó Endrével tölti be Szabó Endre egyike volt annak a negyven theologusnak, akik Balthazár püspök felhívását a önként fegyvert fogtak a haza védelmére. Szabó Endre a hadnagyságig vitte a haictéren, ahol a tize dik Isonzó csatában megsebesült. Itt említjük meg azt is, hogy a negyven hadbavonu't ref theologus önkéntes közül ma már csak tizen­öten vannak meg Mennek a hatvanötösök. A derék h>tt vanötösök, Szatmár háb orús csere katona- fiai most már visszavonhatatlanul elmennek, Az illetékes parancsnokságtól ma értesítés érkezett, hogy a pótzászlóalj első szállítmá­nya holnap, január 2-án indu'jon Munkáéira. A 65 Ősök költözködése néhány nap alatt be­fejeződik és akkor megkezdik az ötösök a hszavonulást. A kath. Karitász vállalja a szegé nyék fájának kiosztását. A nemrég meg­alakult kath. Karitász nevében Benkő József apátplébár os kérvényt adott bo a városi tanácshoz, amelyben felajánlja segítségét ah­hoz, hogy a városi szegények a krdvezmó- nyes fához jussanak. A plébános bejelenti, hogy — tekintettel arra, miszerint a szegé­nyek még a kedvezményes áru fát sem tud ják kiváltani, a Karitász hajlandó a szegé­nyek részére \*aUáskülönb8Óg nélkül 100 ürmóier fát kiváltani, azt felvág nini és be fuvaroztatni s apácák segítségével részietek ben kiosztani. A felvágatás és fuvarozás költségeit a Karitász fogja viselui, a szegé­nyek csak a fa árát téritik meg. A tarára hálás köszönötet mondott a Karitásznsk a felajánlott segítségért és kiutalt a városi fa- raktárból 100 ürmőter lát utasítván az erdő- tanácsost, hogy abból hetenként 20 ürmótert vágasson fel, hogy a fa a szegényeknek mielőbb kiosztható legyen. Baranyi János hangversenye. Vasár­nap délután válogatott zenebarát közönség előtt tartotta meg a ref. tanítónőképző tor­natermében zongorabangversenyét Baranyi János zongoraművész, a szegedi zeneiskola tanára. Programmja Bach, Scarlatti, Haydn és Beehoven müveiből vo't összeállítva, úgy hogy progiammja mütörténetilog is becses volt. Már többször volt alkalmunk megállapí­tani, hogy Baranyi János a zongorajáték hi­vatott mestere, aki fölényes technikájával tel­jesen lebilincseli hallgass igát. A művészt közönsége zajosan ünnepelte. A zongora- hangverseny keretében J. Baranyi Ilona klasszikus dalokat énekeit artisztikusan, jól iskolázott hanggal. Eljegyzés. 7’örök Károly eljegyezte Péter litván gazdálkodó leányát, Juliskát. Józsit Mihály eljegyezte Héti írónkét. A szatmári restauráció uj vendég­lőse. A Mav. debreceni üzletvezolősóge as igazgatóság rendeletére Kis Lajos, volt szat­mári vasúti vendéglős helyére Domkő Mi­hály, nagykárolyi vasúti vendéglőst helyezi« át. Demkő Mihály tősgyökeres vendéglős- dinasztiából származik, aki bizonyára kitűnő konyhát fog tartani a szatmári vasúti ven­déglőben. A Máv, igazgatósága nemcsak azt jutalmazta Demkő áthelyezésével, bogy mint vasu'i vendéglős eddig is kifogás'alanul meg- á lotta a ho.’yét, de bizonyára figyelembe

Next

/
Thumbnails
Contents