Szamos, 1918. január (50. évfolyam, 1-27. szám)

1918-01-01 / 1. szám

Szatmér, 1918. január n kedd 1. szám. POLITIKAI HAEJLAP/^2 Kiadó és laptulajdonos : a „Szabadsajté“ könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság SZRTMRR-NÉMET! ötvenedik évfolyamába lép ma a Szamos. 1918. január 1. A Számon tegnap töltötte be negy­venkilencedik évfolyamát. Negyvenkilenc év — egy esztendő hijjáti félszázad — idő egy újság életé­ben, amelynek nincs gyermekkora, amely születésének első pillanatától kezdve ko­moly munkát végez. Negyvenkilenc évvel ezelőtt alapí­totta meg a Szamost, mint szerény, he­tenként egyszer megjelenő lapot — az ország egyetlen vidéki napilapja altkor a Pressburger Zeitung volt — Bihari Pé­ter ref. gimnáziumi tanár, később egye­temi magántanár. Az alapításban • és a lap szerkesz­tésében segítőtársai voltak Koós István, Majoros Endre ügyvéd, Csécsy Miklós ref. lelkész, Gergely Károly lelkész, György Aladár, Győry Károly mérnök, Jcó István, Jeney G j-oí$y -««osu al­jegyző, Orbay Kálmán, Rácz István tanár és Greguss György. A mi derék elődeink fölött már a temető szomorú sirhantja domborul. A Szamos azóta — több, mint 10 éve — napilap lett, fürge krónikása a napi eseményeknek, a szer­kesztőség asztalánál uj emberek ülnek, akik a mai évforduló alkalmából szent kegyelettel emlékeznek meg azokról, akik ezt a lapot egy félszázad előtt megala­pították és akik tovább fenntartották. Papirbősóg, békés világ idején ta­lán bővebb keretekben emlékeznénk meg erről a 40 évről, az ötvenedik eszten­dőbe való belépésről. De ma sajnos egyéb dolgok, a napi események hírszolgálata kényszerit bennünket arra, hogy csak rámutassunk lapunk életének erre a nagy eseményére. Hogy jól végeztük dolgunkat, hogy a Szamos minden tekintetben, de külö­nösen a vérzivataros idők ideges ese­ményeinek hírszolgálatában megállotta a helyét, azt bizonyítja az a népszerű­ség, amelyre mindig és mindenkor büsz­kén mutathatunk rá anélkül, hogy ezért valaki a szerénytelenség vádjával illet­hetne bennünket. A Szamos nagy elterjedtsége bi­zonyltja, hogy a nagyközönség komoly, elfogulatlan és önzetlen részének szira- páthiája velünk van. A Szamos pártolója volt minden­kor minden komoly, becsületes eszmé­nek, igyekezett kivenni részét a háborús időkben sokszorosan megszaporodott jótékonysági akciókból, nem kötekedett, nem bántott ok nélkül senkit, de ahol oka volt az agresszivitásra ott tudott a megfelelő mértékig kíméletlen is lenni. A Szamos mindig helyt adott minden jogos panasznak, szívesen karolta fel minden sérelmet szenvedő ember ügyét, önzetlenül szolgálta mindenkor a köz­érdeket sohasem számítván egyébre, mint í a közönség elismerésére. És most, amikor belépünk az ötve­nedik óvlolyamba, most sem Ígérünk egyebet, mint hogy hívek maradunk a fennti elvekhez. Igyekszünk ezután is becsületes, eleven, tartalmas, nívós újságot adni a Szamos olvasóinak kezébe. És amikor további munkánkhoz a közönség szeretetét, jóindulatát és támo­gatását kérjük, azt kívánjuk, hogy az ötvenedik esztendő hírszolgálati tevé­kenységét a békesség jegyében tudjuk lefolytatni! Jsmmm ®!i«§ felér® várják az ©rósz különhékéf. lány ár 5-én ulböä megkezdik a tárgyalásokat» Bées, dec. 31. A bresztlitovszki béketárgyalások első szakasza kitűnő eredménnyel vég­ződött. Miután az oroszok általános bó­két kívánnak, a központi hatalmak kép­viselői a konferencia újból felvétele után arra nézvo kérnek felvilágosítást az orosz delegáltaktól, hogy képzelik el az általános békét, ha az ántánt válasza negativ lesz, amire Pichon és Lloyd George nyilatkozatai után majdnem bizonyosan lehet számítani. Saját dele­gátusaink másodikán vagy hnrraadikán érkeznek meg Bresztlitovszkba és a tár­gyalások január ötödikén reggel újból megkezdődnek. Czernyn is visszatér Bresztlitovszkba. Az orosz delegátusok kisebbik része azt várja, hogy az ántánt egyik megbízottja meg fog jelenni a béketárgyalásokon, a többi delegáltak azonban ezt valószinütlennek tartják. A január ötödikén megindu­landó újabb tárgyalások igen rövid időn belül a béke megkötésére fog­nak vezetni. Január első felén bizo­nyosra várható a béke megkötése Oroszországgal, ami azért fontos, mert az 1200 kilométer hosszú front felszabadul. Berlin, dec. 31. A Lokalanzeiger szerint Kühlmaan Braszilitovszbból hazautaz*óban egy napot Varsóban töltött és tárgyalt a lengyel minisz- tereinökkél a lengyeleknek a béketárgya'áso- kon való részvéteiéről. Állítólag felmeiült az a terv, hegy a lengyeleknek szavazatot biz­tosítanak a hresztüfovszld tárgyalásoson, mely f ' *ZJü- fi^yfrimőnnoV Jr£n. viselői is rósztvennínek a tárgyalásokban. fslémat és rr? agy ír-osztrák missziók Pétervárot*. Pétervár, dec. 31. Hivatalos jelentés : A német kirendeltség, mely a bresztli- ?ov3«ki tárgyalásokkal Összefüggő technikai kérdéseket óhajtja mepo'dani, szombaton este Pétervárra érkezett. Azt hirzik, hogy e kül­döttség a polgári foglyok ügyét fogja elin­tézni. Béc*, dec. 31. Hempel nagykövetünk az általa veze­tett misszióval 29-én Pétervárra érkezett. Az ukrárt-rada konspirál az antanttal. Pétorvár, dec. 31. Hivatalos jelentés. A fiancia-angol kormányok a román fronton levő francia katonait if sióhoz intézett elfogott ssikratáviratban utasítják a missziót, hogy lépjen érintkezésbe sz ukrán radával és minden eszközzel támogassa azt, mert a rada az ántánttal való békekötés mellett foglalt állást. Támogassák a helyi politikai személyiségeket, akik a rpuián fronton a harcikészséget meg akarják óvni legalább márciusig, hogy ezzel a német csapatok koncentrálását a nyugati fronton késleltessék. A franciák számítási szerint az Ukrán csa­patok a román frontot és a Donvidéket fog­ják tartani. Viszont megállapítják, hogy Romániában a fegyverszünetet élénken he­lyisük, ami acnafc a bizonyítéka, hogy a ro­mánok &z ántánt tudta nélkül kísérletet tet­Lapunk mai fgzáma 6 oldal. Hirdetési dijak előre fizetendők. I/' . » Nyilttér sora 1 korona, f Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-üTCR 24. sz í Telefon számok: Szerkesztőség 373. — Kiadó­hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 3S8. ELŐFIZETÉSI ' Helyben és vidéken Egész évre . 30 K — f. I Negyedévre . 7 K 50 f. Fél évre . . . 15 „ — ?. j Egy hóra . . . JS „ 80 f. Egyes szám ára 79 fillér. Pályaudvarokon 16 fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents