Szamos, 1917. december (49. évfolyam, 286-310. szám)

1917-12-01 / 286. szám

' XÜX. évfolyam 4»ww**«*»iib émtacm* a Szaímér, 1917. december i. szombat 286. szám. itt*B«K&■»»•&NiRK*ii«aB*>rB«a«sa*i«aaaaSKKaBe!iia:s»«*S!aes»«»*>»»<*«••■» . Lobog a fehér zászló Három esztendő és három hónap borzalmas vórözöne, embertelen mészár­lása, anyák, özvegyek és árvák jajve­székelése után végre megérkezett az első komoly békehir. A világot beborító tüzveszedelem közeledik a lokalizáláshoz, az orosz vi­lágbirodalom üszkös ormára kitűzték a fehér lobogót. Nem körmönfont, rideg lelkű dip­lomaták intézik a béke sorsát párnázott ajtók mögött. Harcban álló katonák el­keseredett szivének őszinte megnyilat­kozása az az ajp^at, amelyet az oro­szok minden akadályon át végre mégis eljuttattak az ellenséges államokhoz. A fronton álló katona, aki térdig gázolt a vérben, aki fegyverrel kezében küzdött a háborúban, az ajánlja fel a -békét. Az orosz ember nyújtja a kezét a magyar embernek, a német ember­nek: mindnyájan emberek vagyunk, élni akarunk, fogjunk emberek módjára békejobbot egymással. Ezért, mert nem a fegyverek dör­gésétől távol álló diplomaták, hanem a milliónyi keserveit átélt emberek‘kínál­ják fel a békét egymásnak, ezért bízunk mi abban, hogy a Leninék békeajánlata az első komoly lépés a világháború­ban a bake leié. Komoly lépés, .^melynek komoly a garanciája azért, mert katonák akarják, azok a katonát, % akik* harcolnak, akiknek akarata ellenéra nincs háború. Béke . . zenéje, isteni daliam^ van ennek á ’álénak. Anyák és hitvese' arcán felszártd az aggodalom ikönhye, " ártatlan gyermekek széttárják ».karjukat, úgy várják haza az öldöklésből apjukat/ az emberi szivek hangosan megdobban­nak erre a szóra, hogy: béke, A háború borzalmaiban ném ^y- szer kísértett már a béke hire. De ilyen kompiján, ilyen biztatóan nem jelentkezett még soha. p jsáazlé Ilyen biztatóan, mint most. ’ '**$.'$■ Az öldöklés utolsó napjait, ólii kö­zeledik a világot megváltó béke ! Útban a béke. Az oroszok beszüntették a tüzelést - Az orosz megbízottak Lipót baior herceg előtt. Lenin az ántántot államcsőddel fenyegeti. 9t napos fegyverszünet. Románia feladja a frontot. Bern, nov. 30. A Reuter ügynökség jelentig Pétervárról: Az egész orosz fronton beszüntették a tüzelést, miután a német főparancsnokság késznek nyilatkozott arra, hogy megkezdi az oroszokkal a fegyverszünetről való tár­gyalásokat. A Meuter ügy­nökség jelentésének közzété­tele Bernben leirhatatan örömet keltett. Rotterdam, nov. 30. Pétervárról jelentik: Krylenko főparancsnok meg­bízottai az ötödik orosz hadsereg frontjával szemben levő német vo­nalakba érkeztek. Krylenko távirat­ban jelenti, hogy a német főpa­rancsnok az északi hadsereg pa­rancsnokát jelölte ki mint megha­Egyes szám ára: Helyben ü fillér. talmazottat és hogy a német válasz hivatalos kormányiratban van meg­fogalmazva. Megjegyzés. Ha a *p ét érv ári je­lentés helyes, akkor a német topa- rancsnokság Lipót bajor herceget, az északi front tőparancsnokát je­lölte meg, mint meghatalmazottat a tárgyalásra. Pétervár, nov. 30. Krylenko kijelentette, hogy Duchonin a népnek ellensége és parancsot adott Duchonin vala­mennyi hívének letartóztatására. Rotterdam, nov. 30. A Dailly Chronicle jelenti Pétervárróí: Lenin az ötvenkilencedik hadtest kül­döttsége előtt ezeket mondotta: — Ha szövetségeseink nem, teljesítik kívánságunkat az általános lékére vonatkozó­I &pimk jumi esráixaa oldal. lag, vannak eszközeink, amelyekkel rákényszerithet- jük erre őket, egyszerűen kijelentjük, etz állam pénz­ügyi csődjét és akkor érvé nyűgét vesztik mindazon pénzügyi kötelezettségek, me­lyeket az ántánt államáéival szemből vállaltunk. sjgpgí Rotterdam, nov. 30. WKa Maiin írja: itl^Büehanan pétervári angol követet, aki elhagyta az orosz fővárost, • Trockij hívei Finnországban feibir^ztattak. 'L . ‘ Bécs, nov. 30. > A Fremde'ibltó.irja : A béke létrehozásinak elveit illetőleg nincs ellentét a kbzpcjnti hatalmak és az orosz kormány között. Átlőtt azonban Ítéle­tet alkothatnánk ajf orosiKbékeajániat kívá­natos ■ sikeréről,. be kell vámunk az esemé­nyeket. Oroszországban a hatalomnak egyik kézből a másikba való vándorlása minden- 'Ösétre óvStÖsálgra int. h. Kr" w**' Amsterdam, nov. 30. ■' I'A Dally Chronicle jelenti Pétervárróí: *; :, Lenin a következő nyilatkozatot tette : Ha a többi országok proletársága nem támogatnak bennünket, forradalmunk ered­ménytelen marad. A népbiztosok tsnácsa intézkedett arról, hogy a többi országok proletárságát mindenről értesítse Mi most csak vabankot játszunk abban a remény­ben, hogy eredménye lesz. Stokholm, nov. 30. A városban és környékén folytono­san szaporodik az Oroszországból elme­nekült románok száma. Elbeszélik, hogy az orosz különbéke hírek milyen rémitő zűrzavart okoztak a román hadseregben és kormányban. Azt hiszik, hogy ha Oroszország különbékét köt, Románia to­vábbra hü marad az ántánthoz. Jól tud­ják azonban, hogy ha létre jön az orosz különbéke, akkor az egész román had­seregnek le kellene tennie a fegyvert vagy Oroszországba menekülni, ahol a román katonákat internálnák. Ez esetben a király és kormánya valamelyik ántánt- államba utaznának. Pétervár, nov. 30. A román fronton levő hadseregbi­zottság táviratilag felszólította Lenint, hogy fejezze be a háborút és a szoci­alista koalíciós kormány vegye kezébe az ügyeket. Pétervár, nov. 30. Az orosz hadsereg egy­ötöde helyeselte és elfogadta az utasítást, hogy az ellenség­gel kezdjék meg a békére és fegyverszünetre vonatkozó tárgyalásokat.

Next

/
Thumbnails
Contents