Szamos, 1917. december (49. évfolyam, 286-310. szám)

1917-12-01 / 286. szám

2. oldal SZAMOS (1917. december 1. 286 szám.) A főhadiszállás haditanácsa azonban vonakodik Krylenkot elismerni, Krylenko az ötödik hadsereghez ment, melynek parancsnokló tábornokát, aki szintén nem akarta elismerni, fogságba vetette. A nyugati íront parancsnokát nyugdíjazták, mert vonakodott megkezdeni a fegyver­szünetre vonatkozó tárgyalásokat. He­lyébe egy bolseviki érzelmű tábornokot neveztek ki. Stokholm, nov. 30. Az ántántkormányok elhatározták, hogy a bolseviki kormány összes jegy­zékeit semmisnek tekintik. Amsterdam, nov. 30. Románia jegyzéket intézett Angliá­hoz, Franciaországhoz, Amerikához, a melyben kifejti, hogy az orosz viszonyok arra kényszeritették, hogy amennyiben a szövetségesek segítség nélkül hagyják, a frontot feladja, vagy tárgyalni fog az ellenséggel. Stokholm, nov. 30. Trockij és Lenin újabb proklamá- ciót bocsájtottak ki, amelyben közük, hogy a német főparancsnokság a fegy­verszüneti tárgyalásoknak december el­sejéig való elhalasztását javasolta ; ad­dig a fronton közös megegyezéssel öt napi előzetes fegyverszünet lépett életbe. Bécs, nov. 30. Seidler osztrák miuiszterelnök a Reichsratban kijelentette, hogy az orosz kormánnyal folytatandó tárgyalásokat a békülékenység szellemében óhajtják le­folytatni. Az ántánt konferenciája Párisban. Bem, nov. 30. A Journal szerint Franciaország az án­tánt párisi konferenciáján fogja megállapítani háborús céljait és azon feltételeket, melyek mellett hajlandó -a békét megkötni. A kon­ferencia előzetes megbeszélésein foglalkoztak az Oroszországban beállott helyzettel. A dip­lomáciai viszony megszakításának gondolatá­tól elállottak, mert nem akarják Romániát cserben hagyni. Genf, nov. 30. Az ántánt konferencia tegnapi párisi ülésének megnyitóján Clémenceau a követke­zőket mondotta; Ezen óra a háború tető­pontjának órája. A legnagyobb össsetartásra van szükség, hogy a harctéren kivívjuk ma­gunknak a győzelmet és az emberséges bé­kére jogot. Napirendünk: dolgozni, tehát dolgozzunk! Ä hivatalod jelenítek Budapest, nov. 30. Hivatalos jelentés: Olasz harctér: Veniziában növekvő erejű tüzérségi tűz. Keleti harctér: Változatlan. Albániai harctér: A huszonnyolcadikára virradó éjjel bosnyák-hercegovinai vadászok az alsó Voju sánál eredményes vállalkozásokat hajtottak végre; átgázoltak az embernyi mélységű fo­lyón, betörtek egészen a második olasz ál­lásba és foglyokat és sok hadianyagot szállí­tottak be. A vezérkar főnöke. Berlin, nov. 30. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Keleti harctér, macedón és olasz fronton nem volt nagyobb esemény. Ludendorf, első főszállásmester. A képviselőház ülése. — A Szamos eredeti tudósítása. — Budapest, nov. 30 A képviselőház ülését Szász Károly elnök nyitotta meg. Napirend előtt Jankovieb Béla volt kultuszminiszter szólalt fel és Polónyi inter­pellációjára az egyetemi vizsgalatra vála­szolva kijelenti, hogy mindkét je'öltnél csak a vizsgáiét sikeres letétele után vette észre az elnök e szabálytalanságot. Odeschalchi herceg különben vizsgáján oly kitünően felelt, hogy a censorok gratuláltak neki. Polónyi képviselő alaptalanul vádolta meg. Az egyik napilap ellen alaptalan vádaskodásai miatt sajtópert indított. Bakonyi Samu előadó baterjeszti a bortermelési adójavaslatot. Polónyi Géza a javaslat számos hibá­ját sorolja tel. A javslatot általánosságban elfogadják. Bakonyi Samu előadó ismerteti az Osztrák-Magyar Bank hadinyereség adójára vonatkozó javaslatot, meíyet vita nélkül el­fogadnak. Ezután áttértek Fényes László sürgős interpellációjára a telefonkezelők súlyos szolgálata ügyében. Utal a telefonkezelők kicsiny fizetésére és nehéz szolgálatára. A telefonkezelők egy ti­zes bizottságot szerveztek, amely kérésüket a főnökhöz vitte, aki kiutasította őket a te­remből azzal; bogy ötnél többet nem fogad. Erre mind a tiz elhagyta a termet. Másnap demonstrativ sztrájkot rendeztek, a József- központba azonban rendőröket hívtak, akik borzasztóan bántak el a nőkkel. Bizottság kiküldését sürgeti és a kezelők természetbeni ellátását követeli. 8erényi miniszter kijelenti, hogy a telefonkezelők helyzetének javításával a teg­napi minisztertanács foglalkozott. Íj gr on Gábor belügyminiszter kijelenti, hogy a rendőrök beavatkozása csak a dol­gozni akarók megvédése érdekében történt és a megejtett vizsgálat szerint egyetlen sérülés sem történt. Az ülés végén Fényes László a máv. munkatársai bizalmiférfiainak katonai behi vása ügyében, Keler Tibor pedig a tátrai fürdők élelmezése dolgában interpellált. Az ülés este 9 órakor véget ért. Vázsonyi a királynál. — A ki­rály hozzájárult az uj válasz­tásokhoz. — A Szamos fővárosi tudósítása. — Budapest, nov. 30. Vázsonyi Vilnyos szombaton reggel Bécsbe és onnan a király tartózkodási he­lyére utazik. Délután félötkor kihallgatáson jelenik meg az uralkodónál és bemutatja az uralkodónak a teljesen elkészült választójogi javaslatot. A választójogi javaslat benyújtá­sára a delegációk tanácskozása idején rövid formális ülésre egybehívják a Házat. Budapest, nov. 30. A magyar delegáció szombaton délelőtt tartja Budapesten alakuló ülését, mely alka­lommal megválasztják az elnökséget és az előadókat. Budapest, nov. 30. Az Est úja: Értesülésünk szerint a király hozzájárult ahhoz, hogy amennyiben a választójogi tör­vényjavaslatot a képviselöház többsége nem szavazná meg, a kormány kiírathassa az uj választásokat. A Kossuth-kerti gőz- és kád­fürdő csütörtök, péntek, szombat és vasárhap áll a közönség ren- I delkezésére­Kik nősülhetnek katonai engedély nélkül? — A Szamos fővárosi tudósítójától. — Szatmár nov. 30. A magyar királyi honvédelmi miniszter a nősüiéSi tilalom megszüntetése tárgyában az 1913. évben kiadott körrendeletének helyes értelmezése végett valamennyi várme­gyei és városi törvényhatósággal — közöttük Szatmárral is — közölte, hogy a következő katonai személyek köthetnek katonai enge­dély nélkül házasságot: 1. Az összes népfelkelésre kötelezettek, még akkor is, ha fegyveres szolgálatra al­kalmasoknak osztá'yoztattak, vagy már tény­leges szolgálatban állanak. 2. A tartalékosom, kivételes tényleges szolgálatuk idejétől eltekintve. 3. Azok a tartalékosok és Dóttartalé- kosok, akik a közös hadsereg vagy haditen­gerészet hadiállomanyának kiegészítésére hí­vatnak be vagy tartatnak v ssza. 4. Azok a tart. és póttartalékosok, akik a mozgósítás folytán vonultak be tényleges szolgálatra. 5. Mindazok, akik & háború alatt tény­leges szolgálatot teljesítenek, vagy mint pót- tartalékosok az első katonai kiképzésben részesülnek. 6. Azok, akik mint rokkantak, rokkant sági nyugdíjjal és sebesülési pótdijjal a had­sereg kötelékéből vegleg elbocsáttattak. 7. Az állítás köteles kort még el nem ért 18—20 éves ifjak, valamint azok, akik már állitáskötelesek ugyan, de akik az első vagy második korosztályba besorozva nem lettek mindaddig, mig a legközelebbi sorozás alkalmával be nem soroztainak. 8. Azon áliitásköteiesek, akik állítási kötelezettségüknek bármely korosztályban nem tettek eleget mindaddig, mig ba nem soroztattak. 9. Azok, kik a fősorozás vagy utóso­rozás alkalmával kórházba vagy véleményel­térés esetén felülvizsgálatra lesznek rendelve, de besorozva nem lettek mindaddig, mig be nem soroztattak. }~l HÍREK m Istentisztelet. A szatmári református templomban f. hó 2 án, vasárnap délelőtt 10 órakor adventi urvacsoraosztás lesz, amikor prédikál Boros Jenő lelkész, urvacsorái be­szédet mond Belteky Lajos lelkész; délután 2 órakor prédikál Tüury Sándor s.-lelkész. Gyászhir. Dr. Hantz Mihály kir. ta­nácsos, Brassó vármegye tiszti főprvosa, 29 ón váratlanul elhunyt. Az országos nevű főorvos hivatásának lett áldozata. Katonai törzsorvosi működése közben ragályozó betegséget kapott, mely halálát okozta. Az érdemes férfiú nem­rég nyerte el a Ferenez József-rend lovag­keresztjét a hadiékitménnyel. Dr. Hantz Jenő főgimnáziumi tanár testvéröccsét gyászolja az elhunytban. Az ötösök egyelőre Mezőkövesden maradnak. Ismeretes a Szamos olvasói előtt, hogy a cs. és kir. 5. gyalogezredet Mezőkövesd környékéről Kisszebenbe akarta a hadveze­tőség áthelyeztetni. Mint illetékes helyről ér­tesülünk, a hadügyminisztérium rendeletére Kisszebenben a katonai építkezéseket most beszüntették és igy a szatmári ezred egyelőre Mezőkövesden marad. A felmentetteket nem hivják be. Budapesti tudósítónk jelenti, hogy a főváros­ban elterjedt ama hir, mely szerint a 28 évesnél fiatalabb összes felmentetteket be­hívják, nem felel meg a valóságnak. A Lorántffy-estély körülbelül csak január hó 20-ikáu lesz megtai tható, mert dr. Baltazár Dezső püspök december 16-ikán nem tud átjönni az egyetemi ünnepségek miatt, melyekre a király érkezését is várják Debrecenbe.

Next

/
Thumbnails
Contents