Szamos, 1917. november (49. évfolyam, 261-279. szám)

1917-11-03 / 262. szám

XUX. évfolyam Szstmár, 191?. november 3. szombat 262. szám. POLITIKAI NAPILAP ILÖFiZETÉ Sí Ö í i £ K : «ey émm Myben 22 K f Vidékéé . . SS K — f ?éí éwr* „ 11 — t „ . . 14 „ — f negyedévre » 5.50 f „ .. 7 . — f Kgy hónapra. 2.. - f „ 2 „SÖf Kiadó és lap tulajdonos : a „Szabadsajtó“ könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság szrtmAr-németí. Hirdetési á!Jak előre fizetendők. Nyilttér sora 80 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-ÜTCM 24. j Telefon számok: Szerkesztőség 373» — Kiadó- hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 358» M3>ai8Bt>oii.wBjiv»enKaaaiHBKau«t£exaniaBBía«RB »«»•«« Az olasz hadsereg Szedánja. Latisana hídfőt elfoglaltuk. - Az olaszok itt 30 Üteget veszítettek. - Cadorna a Piave folyóig visszavonul. — A foglyok száma csaknem 200,000. ágyúja sértetlenül jutott ke­zünkre. A zsákmányolt ágyuk között vannak vadonatúj harminc­telesek. amelyeket nyomban az ola­szok ellen forditattunk. Az olasz trénoszlopok szintén sértetlenül ju­tottak kezünkre. Mengeteg élelmi­szert zsákmányoltunk. Budapest, nov. 2. Hivatalos jelentés : A Tagliamento alsó és középső folyásánál harci érintkezésben ál­lunk az ellenséggel. Azokat az olasz csapatokat, amelyek a folyótól ke­letre még tartani gyekeznek magú kát, visszavetettük, vagy felmor­zsoltuk, mely alkalommal ismét többezer fogoly jutott a szö­vetségesek kezére. „A B ella-területen és a Taglia- mento folyásának körzetében had­seregeink előnyomulása a tervezett módon folyik. Több ponton meg kellett törni az ellenség ellenállását. A többi harctereken nincs lényeges esemény. A vexérkar főnöke. Berlin, nov. 2. A nagy föhach tzáilft* *.i*«walos*n jelenti: Olasz harctér A középső és alsó Tagliamento mentén seregeink harci érintkezés­ben vannak az ellenséggel. Olasz dandárokat, amelyek a folyó keleti partján tartották magukat, táma­dással visszavonulásra kény szeri­tettünk, vagy elfogtunk. A Taglia­mento balpartja, a Fella-völgytől az Adriai tengerig tiszta az ellenségtől. Macedón arcvonal: Manasztirtól északnyugatra ellenséges zászlóaljak előretörését nagy veszteségükkel visszavertük. Ludendorf, első föszállásmester. Sajtószállás, nov. 2. Latisana hídfőt elfoglaltuk. Itt tegnap körülbelül bárom hadtest- nyi olasz hadsereget kény szeritet­tünk fegyverletételre. Menetoszlo­pokban harminc üteg igyekezett a Tagliamento jobbpartjára átkelni, amikor csapataink döntő csapást mértek az olaszokra és a harminc üteg minden Sajtószállás, nov. í A aosztai herceg hadseregének k tasztrófája igy történt: Below hadserege üneiyett, hogy egész hadseregével üldözte volna a menekülő második olasz hadsereget, ketté oszlott. Az egyik rész folytatta az üldö­zést, a másik rész hirtelen délnyugat felé fordult, és gyors meneteléssel elérte a Bugának rizsíölddel borított vidékét, mielőtt még az aostai herceg seregének zöme oda ért volna. Ezzel elvágta visz- szavonulási útjukat. A hercegiedig' megparancsolta, hogy mindent 'hátra kell hagyni, ami a visszavonulást meg­nehezítené. Az olaszok zömét leszorítot­tuk a lugának vidékére, ahol zárt csa­patokban voltak kénytelenek megadni magukat. A hetedik, nyolcadik és hu- szonharmadik hadtest majdnem teljes egészében fogságunkba került. Ezzel az offenzivának megkezdése óta ejtett foglyok száma majdnem elérte a kétszázez­ret, Genf, nov. 2. A Ha vas-ügynökség jelenti : Cadorna kénytelen lesz Piaveig visszavonulni, ahol az angol-francia ütegek beavatkozhatnak a küzde­lembe, miután a francia hadügymi­nisztérium a Tagliamento vonalat veszélyeztetve látja. Piavenál való­színűleg döntöcsatára kerül a sor. A katonakritikusok aggodalmasnak tartják, bogy Cadorna annyi ágyút vesztett. Rómában a rendőrséget katonai felügyelet alá helyezték. Egyes szám ára: Helyben 8 fillér. Lapmitk mai szám a 4 oldal. Egyes szám ára: vidéken 10 fillér. Genf, nov. 2. 1 [Havas-jelentés.] Az olasz király, aki a kormányválság elintézése uíán a visszatért a frontra #'íU}tiói Rómaba érkezett. A lakosság bizalommal várja a szövetségesek segítségét. Rotterdam, nov: 2. A Daily Mail jelenti Rómából: Velencét, amely belekerült a fenye­getett zónába, nyilt várossá nyilvánítot­ták, hogy a benn,levő műkincseket meg­védjék a háború pusztításaitól. Hasonló intézkedéseket tesznek Treviso és Padua részére, ahol szintén nagy műkincsek vannak, % M Berlin, nov. 2pP A lapok részletesen m Altatják az Olasz­országban elért nagy győzelmet. . ­A National Zéiiung Olaszország dao^feßml egeti. ti' [TMSp. Lokalanzeigsr megjegyzi,- nfky-JÉh |K hadsereget qlyan^^it&sztrótaj1'we? tMBJ'nev aligha van ..vHflfcMBe­lcmben. Rotterdam, nov. 2. ^ A Central News jelenti Rómából: Az olasz kormány erélyesen üldözi a munkás szakszervezeteket és segítséget kért az ántánttóí a munkások zavargásainak el­nyomására. A békevágy rendkívül nagy, Olasz­országból visszatért angol professzorok be­szélik, hogy Olaszország nem bírhatja sokáig. A kormány splyos helyzetben van. Nem le­hetne csodálni, ha Olaszországban hirtelen olyan események következnének be, amelyek: egyenlőek az orosz forradalommal. Berlin, nov. 2. • Hindenburg táviratára, melyben közölte a császárral a friauli síkságon aratott nagy győzelmet- A császár azt válaszolta, hogy ezen győzelmet a lángeszű vezetésének, a vezérkar előrelátó intézkedéseinek, valamint az Összes német törzsekből alakított csapa­tok vitézségének köszönhetjük. Elrendelem — irja — a birodalom va'amennyi városá­nak fellobogózását és üdvlövések leadását. Rotterdam, nov. 2. Az angol lapok jelentik, hogy az olasz: második hadsereg balszárnyának néhány csa­pata nem teljesítette kötelességéi és elhagyta állásait. A Daily Mail szerint a második olasz hadsereg bűnös tisztjeit haditörvényszék elé állítják. Tizenegy tábornok, hetvenhárom törzstiszt és egész csapattestek legénysége ellen megindult az eljárás a haditörvényszé­ken. A Stefani ügynökség jelenti: Az általános visszavonulás a legnagyobb rendben történik. A harmadik hadseregcso­port erélyes ellenállást fejt ki. A fedezőcsa­patok valamennyien teljesitik kötelességeiket. Az országban a legnagyobb nyugalom ven.

Next

/
Thumbnails
Contents