Szamos, 1917. november (49. évfolyam, 261-279. szám)

1917-11-02 / 261. szám

2. oldal SZAMOS (1917. november 2. 861. szám.) Bées, nov. 1. Ideérkezett jelentések szerint Cod- roipo hídfője elesett. A híd- főtől északra elértük a Tag- liamentot. Csapataink köze­lednek a lasitani hídfőhöz, ahol az aosztai herceg had­serege torlódik. Bécs, nov. 1. Below hadseregének lovassága elérte a Közép Tagliamentot. Bo- roevics előcsapatai néhány kilomé­terre állanak az alsó Tagliamentotól- Sajtószállás, nov. 1. A Közép és Álsó Tagliamento áradása az olasz visszavonulást ka­tasztrofálissá teszi. A velencei sík­ság lakosai együtt futottak a csa­patokkal. ATagliamento hidján Ősz• szeverődtek és tutajokon menekül­tek a túlsó partra. Genf, nov. 1. Olaszországból szórványosan jövő hírek szerint a hadsereg pusz­tulását árulás okozta. Cadorna el­vesztette népszerűségét, az olasz nép átkozza. Hir szerint az első hadsereg teljesen megsemmisült. Az ellenség a carnai Alpokban ro­hamosan előnyomul. Siet elérni a 'Yagliamenta jobbpartját, ahol döntő csatára van kilátás. Genf, nov. 1. Az Eclairs írja : Cadorna mellé Foch tábornokot rendelték ki, hogy a hadműveleteknél Cadorna tanácsadója legyen. Foch már több Ízben a franciáknak is segített a tervek előkészítésében. A Tribuna jelenti: A francia segédcsapatok parancs­nokságát Castelnau tábornok veszi át. Bern, nov. 1. Határzár miatt Olaszországgal az összeköttetés teljesen megszakadt, sem francia, sem olasz lapok nem érkeznek ide. Gőrz, nov. 1. Királyunk hétfőn lóháton bevonult Grörzbe. Jobbján Boroevics, balján Grörz védője Zeidler lovagolt. Valóságos ró­zsákért követte őket. Az őrség és a nép­felkelők rózsákat tűztek sapkájuk mellé, igy vonultak el a király előtt. ft bdyzd Oroszországban. Haparanda, nov. 1. Az északi front munkástanácsainak kon gresszusán Trockij kijelentette, hogy az orosz flotta a németekkel való összeütközésből si­mán került ki, mindazonáltal nagy hiányok ban szenved. Lehetséges, hogy a matrózok a a flotta megmentéséért fegyverszünetet fog­nak kötni. Egyik front kiküldött bejelentette, hogy a katonák legutóbb agyonlőttek egy tábornokot. Hatvan tisztét letartóztattak. Egyik ezred azt követeli, hogy november tizennegyedikén valamennyi fronton fegyver- szünet kötessék, mert ellenkező esetben ön­állóan cselekszenek. Ugrón Gábor távozása befejezett dolog. Budapestről jelenti tudósítónk: A 8 órai újság Írja: Ugrón Gábor távozása befe­jezett dolog. Utódja Hadik János lesz, kinek helyére a Közélelmezési Hivatal élére Szte rényi József kerül. Államosítják a rendőrséget. Buda pestről jelenti tudósítónk: A 8 órai újság arról értesül, hogy a kormány a rendőrség államosítását még ez évben megoldja és az erra vonatkozó tör fényjavaslat még a folyó évben a törvényhozók elé kerül. A reform keresztülvitelét a jövő évben megkezdik. Katonai kitüntetés A király Reiter Viktor 7. vonatcsapatbali tartalékos zász'ós- nak az ellenség előtt teljesített kiváló szol­gálatainak elismeréséül a korooás arany érdemkeresztet adományozta. A Társadalomtudományi Társaság szatmári fiókja szerdán este tartotta rendes közgyűlését a városháza nagy tanácstermében dr. TanOdy Márton elnökletével. Dr. Gutman Lajos főtitkár beszámolója után, uj tisztikart választottak Elnöké dr Tanódy Endrét, fő­titkári á dr. Gutman Lajost, titkárrá Borsi Istvánt, jegyzővé dr. Markovits Aladárt vá­lasztották meg. Dr. Tanódy Endre elnöki programbeszédében hangsúlyozta, hogy azok a körülmények, amelyek h Társaság tudomá­nyos működését szükségessé t33zik, ma sok­kal inkább tennáilóak, mint valaha Rámu­tatott az agrár kérdés különös fontosságára és egész a részletekig menő alapossággal fejtette ki a Társaság jövendő működésének irányelveit. Dr. Havas Miklós felszólalása után, melyben a nemzetiségi kérdés taglalá sának a helyi viszonyokra való tekintettel épen a szatmári fiók részéről való fontos­ságát hangsúlyozta, a gyűlés véget ért. Köszönetnyilvánítás és elszámolás. A Jótékony Nőegyesület hálás köszönetét fe jezi ki az október 27 iki előadás összes sze­replőinek, valamint Szemare Géza és Mai' os Gyula uraknak, kik mindannyian a fényes anyagi és erkölcsi sikert biztosították. Az előadás bevétele volt 1391 K 80 fülér, a ki­adás 349 K 48 f, s igy a tiszta jövedelem 1042 K 37 f. volt a Nőegylet pénztára ja­vára. Jegyeiket megváltották illetve íelülfizet- ték: De Gerando Attiláné Teleky Irén grófnő 30 koronát, Apjok Józsefné 20 koronái, dr. Schőber Emilné, Markó Kálmánné 10—10 koronát, Kozma Ilona, Benkő József apát­kanonok 5—5 koronát, Thurner Albert 4 ko­ronát, mely összegeket hálás köszönettel nyugtáz az Elnökség. A hősök sírjának ápolására. Felké rétiünk az alábbi sorok közlésére: Szatmáry József ur az .Uránia* mozgó tulajdonosa az elesett hősök sirkerti alapja javára 100 ko­ronát küldött be hozzám. —Fogadja az igen tisztelt adakozó ezen nemeslelkü adományá­ért ezúton köszönetem nyilvánítását. Maso rann a Emil, C3. és kir. állomásparancsnok. A színházi iroda közleménye. Szombaton mutatkozik be az uj szín­társulat operatte együtt se Szirmai Albert mulatságos darabjában, a Mágnás Miská ban. Nagy érdeklődéssel várja a közönség Borbély Lili, az országos hirü prím-donna Marcsájái, aki ebben a pospás szerepben elragadó temperamentumát, szilaj táncait és kiváló énekét bemuaij i. A művésznő a Ki­rály Színházban, Budapesten, Kolozsvárit, Debrecenben mindenütt ünnep üt krdvence volt a közönségnek, bi monyára itt is egy csa­pásra hódítja meg a közönséget. Rolla sze repében Lá zló Tessa mutatkozik be, aki üde fiatalságával, ktliemes hangjával számit h>.t a közönség tetszésére. A címszerepet Kormos Ferenc alakítja, aki kellemes egyé niségével, pompás tánctudásával dédelgetett kedvence volt a debreceni színháznak. Baracs szerepe ismert, mindig méltányos alakítása Szalma Sándornak. Az öreg Korláth grófot az operetta nagytudásu rendezője, Deák Gyula, a pompás humoru operett komikus alakítja. Vasárnap a darabot megismétlik. A második előadás érdekességét emeli, hogy ekkor a címszerepet a nagyváradi színház kedvelt táncos bonvivantja, Perényi Kálmán játssza. Felelős szerkesztő: Dénes Sándor. Szerkesztő: Dr. Stern Mór. ÉRTESÍTÉS. Egész héten él* jelenkint Rajzinger Sándor gyógyszertára, Árpád-u. 21. tart insDekciót. Sziget lankából Perényi-u. 8. számig terjedő utón október 28-án déli 12—1 óra közötti időben elveszett egy csomóba kötött ágynemű. Megtaláló vagy nyomra vezető illő jutalomban részesül. Fűszer és gyarmatáru nagykereske­désemben faét kiszolgáló leány felvétetik. Ajánlkozók jelentkezzenek Beer Mórnál Ka- zinczi utca 6. Hirdetmény. Markovies Pál sárbözujlaki lakos által megvett, de át nem vett 85 drb. juhot Szat­márnémetiben a Kövy féle téglagyár melletti legelőmön 1917. november hó 4-én d. e. 10 orakor kir. közjegyző közbenjöttévei a ké­sedelmes vevő terhére és veszélyére elárve- reztetem. Vételi illetéket vevő fizeti. Schvarcz Samu. Szatmár-Németi sz. kir. város hivatalos közleményei. 10535—1917. fksz. Hirdetmény. Tuda!o.n a város közönségével, hogy O Császári és Apostoli Királyi Felsége a Reiohenauban 1917. évi aug. hó 12-én kelt legfelsőbb elhatározásával mindazoknak a 6 hónapot meg nem haladó szabadságvesztés büntetésre ítélt egyéneknek, akik a most folyó háborúban 1917. évi aug. hó 12-ig 1. legalább 2 évet katonai szolgálatban töltöttek, 2 legalább 2 hónapig harctéri zzolgá- latban voltak és ütközetben résztvettek, 3. harctéri szolgálatuk tartamára tekin­tet nélkül ütközetben tanúsított vitózsógükór- kitüntetésben részesültek, vagy megsebesült tek, vagy háborús fáradalmak folytán kereset- képtelenué lettek, fő és mellékbüntetést, ille­tőleg a büntetésnek hátralévő részét kegye­lemből elengedni móltóztatott. Ennélfogva felhívom az érdekelteket, hogy a katonai szolgálatukra vonatkozó ősz- szes okiratokkal a lakóhelyük szerint illeté­kes kir. járásbíróságnál jelentkezzenek. Szatmár-Németi, 1917. okt. 25. Dr. Csomay Aladár főkapitányi helyettes. 7743-1917. ahsz. Hirdetmény a jövedelem-, vagyon- és hadinyereség­adóra — a nyilvános számadásra kötelezett vállalatok kivótetével — vonatkozó adóki- számítási javaslatok közszemlére tétele tárgyában. Az adófelszólamlási bizottság elé ter­jesztőé dő javaslatok a jövedelem-, vagyon- és hadinyereségadóra vonatkozólag a városi adóhivatalban alulírottnál 1917. október hó 27 tői november hó 3 lg bezárólag, tehát 8 napra közszemlére ki vannak téve s azokat mindenki a hivatalos órák alatt megtekintheti 8 az őt, vagy másokat illető adójavaslatokra nézve észrevételeit megteheti. Ezen észrevé­telek a fenti határidó alatt írásban a Pénzügy- igazgatóságnál, utóbb az adófelszólamlási bi­zottságnál terjeszthetők elő. Az adófelszólamlási bizottság határozata ellen a közigazgatási bírósághoz intézendő panasznak van helye bármelyik adónemre vonatkozólag A panaszirat bólyegköteles s a Pónzügyigazgatóbágnál nyújtandó be. Városi adóhivatal. Szatmár-Németi, 1917. október hó 26. Nagy, főpónztárnok, adóhiv. főnök. Nyomatott a .Szabadsajtó* könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság gyorssajtóin Szatmár-Németihen.

Next

/
Thumbnails
Contents