Szamos, 1917. november (49. évfolyam, 261-279. szám)

1917-11-02 / 261. szám

POLITIKAI NAPILAP ISII Kiadó és laptulajdonos: a „Szabadsajté“ könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság SZATMÁRNÉMETI. msi» Hirdetés! dijak előre fizetendők. Nyiíttér sora 80 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKÓCZI-UTCfl 24. «t Telefon számok: Szerkesztőség 373. — Kiadó- hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 358. iBaaaMSüiíuciaaaKsaeiaatiOHi Kjabb óriási győzelem Olaszországban. * 60 ezer olasz letette a fegyvert. A foglyok száma 180 ezer, az ágyuké 1500. Budapest, nov. 1. Berlinből jelentik: A nagyfőhadiszállásról Ludendorff főszáilásmester délben 12 órakor a kővetkező jelentést adta ki : Őfelsége a német császár megparancsolta, hogy november hó 1-én Poroszországban és Elszási-Lotharingiában kitűzzék a lobogókat és győzelmi üdvlövéseket tegyenek. Az ellenségnek a friauli síkságon való üldözése közben tegnap a Tagliamento- mentén, annak alsó folyásától keletre 60,000 olasz több száz ágyúval letette a fegyvert. 4 12-ik Isonzó-csata eddigi nyeresége ezre! együtt 180,000-nél több fogolyra és ezerötszáznál több ágyúra emelkedett. Ludendorff­Budapest, nov. Hivatalos jelentés : Olasz harctér: A szövetségesek felsőolaszországi előnyomulását tegnap újabb hatalmas siker koronázta. A hátráló ellenséges tömegeknek Latisanától keletre való összetorlódása alkalmat nyújtott a veze­tőségnek, hogy nagy olasz haderőket körülkerítve a visszavonulás útját el­zárja előlük. Német és osztrák magyar hadosz­tályok, amelyek Udinétől Dyugatra kö­zeledtek a lagliamento felé, őszek felől helyezkedtek el. Egyidejűleg osztrák magyar hadoszlopok a Lagúnák m on tón Latisana felé törtek előre. Mintegy két- három hadtestnek megfelelő számos ólase köteléket, melyek a legteljesebb zűrzavarba jutottak, legnagyobbrészt elvágtunk. Pár óra alatt több mint hatvanezer embert elfog­tunk és több száz ágyút zsákmányoltunk. Am osztrák-magyar és német osapatok mindenütt az első és kö­zépső Tagliamento mellett állanak. Az ellenségnek arra irányuló kí­sérleteit, hogy a Tagliamento közép- folyásánál levő hídfőállásait tartsa, né­met ezredeknek haladéktalan beavatko­zása meghiúsította. A Felső Tagliamento vidéken elő­renyomuló osztrák-magyar hadsereg megszokva a hegyi terep A, szívós aka­rattal leküzdötte a terep összes nehéz­ségeit. A tizenkettedik isonzói csata nyolc nap alatt eképen minden mér­téket felülmúló fényes sikerre veze­tett. osztrák tengermellék fel van szabadítva. A nagy kiterjedésű ve­lencei terület fekszik a szövetségesek arcvonala mögött. Az ellenség egy hét alatt több mint 180 ezer fog­lyot és 1300 ágyút ve­szített. A monarchia délnyugati kapuinál aratott nagy győzelem újabb páratlan erőpróbája a szövetséges hatalmaknak és a népeknek olyan erőpróbája, amely ékesszólóbbstn fog beszélni, mint bármi, amit az utolsó hetekben barát és ellen­ség a jelenről és a jövőről beszélt és irt. A vezérkar főnöke. Berlin, nov. 1. A OR??, i6h«di»áH** kivata’oaaQ je’eníi: Olasz harctér: Azoknak a gyors csapásoknak, me­lyeket keleten osztogattunk, valamint an­nak a páratlan szívós kitartásnak, amit csapataink valamennyi arcvonalon, de különösen nyugaton tanúsítottak, köszön­hető, hogy Olaszország ellen a hadműve­leteket megkezdhettük és oly sikeresen folytathattuk. A 14-ik hadsereg szövet­séges csapatai tegnap ott uj nagy győ­zelmet arattak. Az ellenséges hadsereg egyes részei a Tagliamento mellett harcba ereszkedtek. Az ellenség a hely­ségben és a friauli síkságon egészen az Udine-Oodroipo-Travisio vasutig harcok közben visszavonult a folyó nyugati part­jára. A keleti parton Pinsaro, Dignano és Codroipo mellett tartotta hadfőszállá- sát. Egy onnan Bertiolo, Beccuello, La- varianon át Udine felé kiugró utóvéd- állásban heves ellenállást fejtett ki, hogy fedezze harmadik hadseregének vissza­vonulását a Tagliamento nyugati part­jára. A győzelmi akarattól hevítve és körültekintő vezetéssel döntő irányban alkalmazva a német és osztrák-magyar hadtestek oly síké- veket arattak itt, aminők még eb­ben a háborúban is ritkán fordul­tak elő. A dignanoi és codroippai hidtőáliásokat porosz vadászok, to­vábbá bajor és würtembergi gya­logság rohammal elfoglta. Vala­mennyi harctéren bevált branden­burgi és sziléziai hadosztályok észak felől ellenállhatatlan rohamokkal el­foglalták az olaszoknak a Taglia­mento alsótolyásától keletre fekvő utóvédállásait és visszaverték az ellenséget, mialatt kipróbált osztrák­magyar hadtestek az Isonzo felöl a Latisanánál még az ellenség ke­zén maradt utolsó átkelőhely felé nyomultak előre. Az észak felől jövő lökéssel elvágva, két oldalról körülkerítve több mint hatvanezer olasz tette itt le a fegyvert. Több száz ágyú jutott a győzők kezére. Az egy hét alatt oly sike­resen lefolyt tizenkettedik Isonző-csatában ejtett foglyok száma ezzel több mint egy­száznyolcvanezerre, a zsák­mányolt ágyuké pedig több mint egyezerötszázra rúg. A többi zsákmány is arányban áll ezekkel a számokkal. Ludendovf, első főszáilásmester. Egyes szám ára: Helyben 8 fillér. Egyes szám ára: tápunk mai száma a oldal. vldéken 10 fmér. I

Next

/
Thumbnails
Contents