Szamos, 1917. augusztus (49. évfolyam, 181-206. szám)

1917-08-01 / 181. szám

XUX. éfvolyarr. Szaímér 19|7. augusztus 1. szerda. < ’81. szám. ELŐFI3ETÉSI DIJAK) ©«y éwra helyben IS K — f Vidéken . . 22 K — f m évre . 9 . — f . . . 11 K - f negyedévre . ♦ . 5Cf . .. 5 . S6f Sgy hónapra . 1 „ SO f . 2 . — f Kiadó és laptulajdonos: a »Szabadsajtó* könyvnyomda és lapkiadó részvény-társaság. szhtmAr-németi Hirdetési dijak Szatméron előre fizetendők. NfiHér sora 3© fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÄK0CZ1-UTCJI 24. m Telefon jszámok: Szerkesztőség 373. — iUm.&fc hivatal 414. — Felelős szerkesztő lakása 3S&. IMMIIICCHIiaVIIIBRBVIlllliailBfKRBISMSalKaallZIBEillllOllaBtSniIÜSVIIHKIRRtlIllIflEüllIllaiBa««»« Jékey Sándor főispán beiktatása. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, jul. 31. Az öreg városháza kísértetiesen dobogó ódon lépcsőin, amelyeket a mai ünnepélyes alkalomra virággal, tölggyel díszítettek, már jóval öt óra előtt tódult az installáció kö- zöDség: elegáns, suhogó ruháju úri asszo nyok, lila cingulusos reverendában az egy­háztők, egf két diszmagyar és nehéz fekete ruhákban a törvényhatóság tagjai, a küldött­ségek és érdeklődő vendégek. A beiktatási ünnep alkalmára a polgár- mesteri hivatal összes termeit virággal díszí­tették, átrendezték a vendégek befogadására, Pont őt órakor dr. Vajay Károly kir. tan. polgármester zsúfolásig megtelt terem­ben nyitotta meg az ülést a következő be­széddel : Tekintetes Törvényhatósági Bizottság ! Szatmár-Németi szab. kir. város tör­vényhatósága mindenkor megnyugvással, in­telligenciájához illő komolysággal fogadta a váltakozó politikai kormányzat képviselőjét, a város törvényhatósága élére állított és ki nevezett főispánt. Ennek a megnyugvásnak és a jövőbe vetett bizalomnak mindig egy és ugyanazon forrása volt az t. i., hogy törvényhatósági életünket igyekeztünk a pártpolitikán felül­emelni s bözdolgaink elintézésénél pártszem­pontokat nem tekintettünk s minden intéz­kedéseinknél a város közönségének, a város összlakosságának egyetemes érdeke volt ve­zéreszménk s igy a külörobözö politikai párt­állást! főispánjaink is — hálás elismeréssel kell megjegyeznem — mindenkor készséggel nemcsak hozzájárultak ezen hagyományos felfogásunkhoz, de igyekeztek ezt meg is va lésitani s annak megtartása felett őrködni. A főispáni állásban e rendkívüli idők­ben történt változás kétségtelen nagyobb je­lentőségű, mint a múltban volt ily személy- változás, mely ha politikai pártállás változá­sával járt is. A rendkívüli időkből egy uj korszak van keletkezőben, amely hogy olyan legyen, hogy abba ezer éves fajunk és nem­zetünk sértetlenül és dicsőséggel lépjen be, mindnyájunk lelki hő vágya s az országos kormányzat nagy feladata. Uj főispánunk közszolgálati múltja, közéleti szereplése és egyénisége biztosíték arra, hogy a pártpolitika az ő kormányzása alatt sem fogja közügyeink intézését megza­varni a város közjavát, a város egész lakos­sága jólétét és lehető boldogulását célzó ténykedésünk és munkálkodásunknál ezentúl is csak a közös cél: a város érdeke lesz ügydöntő. Azon hagyományos figyelem ős előzé­kenység, amellyel a város törvényhatósági bizottsága a kormány mindenkori képviselő­jét fogadni szokta, tekintve & főispán ur egyéniségét is, ezúttal is bizonyára megnyil­vánul és ebben a reményben, amidőn uj fő­ispánunk törvényszerű beiktatása céljából összehívott rendkívüli közgyűlésünket meg- nyi'om, felkérem a tek. törvényhatósági bi­zottságot, hogy ezen törvényes eljárást min­den pártpolitikától mentesen törvényhatósá­gunk intellektuá'itásához méltóan és eddig Í3 mindenkor megnyilvánult komolysággal tartsuk meg és indítványozom, hogy a mai rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve mondas­sák ki nyomban hitelesíttetnek. Ezután dr. Lénárd István főjegyző, h. polgármester felolvassa a kormánynak a fő­ispán kinevezéséről szóló leiratát, majd Veréczy Antal nyug. táblsbirő vezetése alatt küldöttség ment a főispánért. Hatalmas, zugó éljenzés fogadta a be" lépő főispánt, akit a város közönsége neve- ben dr. Vajay Károly kir. tan. polgármes­ter üdvözölt. Hagyományos magyar szeretettel, biza­lommal és tisztelettel üdvözlöm Méltóságodat városom közönsége nevében — mondotta a polgármester — amidőn törvényhatóságunk e célból összehívott közgyűlésében főispáni székének a hivatali eskü letétele által leendő elfoglalása végett megjelent. Az időknek rendes folyásában a főis­páni székben történt személyvá'tozás — járt az légyen bár országos pártpolitikai kormány­változással is — a mi törvényhatósági éle­tünkben nem szokott mélyrehatóbb változá­sokat előidézni, mert hiszen egy városi tör­vényhatóság feladata a város egész egyete­mének, a város összes lakosságának, tehát a város birmely politikai párthoz tartozó polgárának javát és boldogulását munkálni és az általános közérdeket gondozni. Ily természetű ügyeket pedig pártpolitikai szempontokból helyesen elbírálni nem lebet és nem szabad. A jelen kormányválság és annak folyo­mányaként történt főispáni személyváltozás kétségtelen nagyobb jelentőségű a szokásos­nál, mert e rendkívüli időkből feltétlen egy uj világ van kialaku óban — amelyben a ve­zető kormányférfiaknak egész állam életünkre kihatólag, a helyi vezetőfértiaknak saját ha­táskörükben legnehezebb feladata lesz ezer éves fajunk és nemzetünknek eddigi integri­tását megőrizni és annak fennállását további beláthatatlan időkre biztosítani s nemzetün­ket — a harctéren vérző dicső fiainkat a várva várt békés életbe visszavezetni. Méltóságod az ezen nagy feladatokra vállalkozó kormánynak képviselője s úgy érezzük és tudjuk, hogy Méltóságod egyéni­ségében meg vannak azon nemes tulajdon­ságok, bosszú közszolgálati tapasztalataiból a szükséges tudás és képesség, bogy e nagy 1 feladatokból a törvényhatóságokra háramló Egyes szám ára: Helyben 6 fillér. Lapunk mai gzíma 6 oldal, részt megvalósításában méltó vezetőnk le gyen, de meg van arra is a kellő biztositék, hogy közügyeink elintézésénél kormány­zata alatt sem fog a pártpolitika zava­rólag befolyni és a terem falaiból a po­litikai pártoakodá3 ezentúl is kizárva marad. Nem feladata üdvözlő beszédemnek az országos politikára részletesebben kitérni, de annyit még is meg kell jegyeznem, hogy Méltóságod azon politikai kormányzatot kép­viseli, amely országos politikai programmjába felvette a nemzeti életünknek demokratikus fejlesztését, a városi polgárságnak az orszá­gos politikában nagyobb súllyal való kívána­tos érvényesülését, népjóléti, szociális intéz­mények létesítését, a közegészségügy haté­konyabb gondozását, a városok pénzügyi ön­állóságának és szélesebb önkormányzatának biztosítását. Mind oly feladatok és célok, amelyek elsőrendű városi fekdatok, amelyek egy városi életnek eddig is nélkülözhetetlen alkotó részei voltak s hogy ezen feladatokat az országos kormány fokozottabb gondosko­dása tárgyává teszi, a városok ezen tényt — mint régi törekvéseik és küzdelmeik ered­ményét — örömmel üdvözöihe'.ik és különö­sen örömmel e városi törvényhatóság, amely­nek falai közölt a demokratikus líiuogás nem uj keletű, hanem hagyományos és meg­szokott, ahol a város minden rendű és rangú lakosa érdeke egyaránt gondoskodás tárgyát képezte, ahol[ a szociális és népjóléti intéz­mények megalkotásánál, melyek mindenkor a közterhek fokozásával járnak, az áldozat- készségben a sokat ócsárolt virilis jogú bi­zottsági tagok jártak- elől jó példával, amely törvényhatósági bizottság — nemcsak meg­tartotta az elődeitől öröklött vagyont, de anyagi erőket gyűjtött, uj jövedelmi forráso­kat teremtett, hogy a béke áldásos korsza­kának bekövetkeztével folytathassa már elő készített, de a háború zivatara által félbe­szakított nagy közegészségügyi intézményei és szociális feladatainak megvalósítását és fejleszthesse a népjóléti intézményeit. Ha tehát ezen, eddig főleg városi feladat­ként tekintett nagy célok kormányzati gon­doskodás tárgyává is tétetnek és országosan rendeztetnek, rezünkről örömteljesen fogad­tatnak s bennünket is további haladásra serkent, — ha körülöttünk is — egy hasonló haladni vágyó szellem és hasonló felfogás fog uralkodni. Méltóságodat megilleti részünkről a bi­zalom és szeretet nemcsak előlegként, de eddig irántunk tapasztalt figyelme és jóindu­lata folytán köszönet és hálás elismerésként f is. — Méltóságod bizonyára magával hozta azon érdeklődést és szeretatet városunk fő­ispáni székébe, amely méltóságod családjá­ban városunk közügyei és érdekei iránt ha- # gyományos és bizton hiszem, hogy Méltósá­godban is városunk érdekeinek és ügyeinek mindenkor egy tántoríthatatlan és ügybuzgó munkását fogjuk birni és közügyeink intézé­sénél a szükséges összhangot és bizalmat biztosítani fogja azon régi ha'ráti kötelék is, amely Méltóságodat hozzám és a város szá­mos polgárához fűzi. Azon biztos remény­ben, hogy Méltóságod kormányzata alatt is ,v Egye szám ára : vidéken 8 fillér. y

Next

/
Thumbnails
Contents