Szamos, 1917. május (49. évfolyam, 104-128. szám)

1917-05-01 / 104. szám

(1917. május 1., 104. szám.) SZAMOS 3. oldal. ) I. Milyen Jelzéssel kell a kés# cipő vagy esirmaárut forgalombahosatal e’őtt elletni ? Mindazok a cipész, vagy csizmadia iparosok, akik, az inasokat is beleértve, leg­följebb öt segédmunkással dolgoznak és ké szitméíiyeiket a heti, vagy országos vásáro kon közvetlenül a fogyasztóknak adják el, minden egyes pár cipőre vagy csizmára tar tósan felerősített, kemény anyagból ké­szült függőjegyen jól olvasható módon (nyomtatással, tentával vagy tentseeruzával) az alábbi megjelöléseket tartoznak eszkö­zölni : 1. Az előállító neve: 2. A felhasznált anyag : a) sarok: b. ) talp: c. ) talpbélés: d. ) hátsókéreg: 3. A készítmény ára: 4. A megjelölés ideje: 191 .............. év ............hó.........nap. A fentivel azonos szövegű s a való­ságnak megfelelően kitöltött függőjegyet a cipéízsk és csizmadiák egyaránt használhat­ják, természetesen a felhasznált anyag rész­letezése (2. a—d. pont) minden egyes eset­ben aszerint alakú* 1 11, hogy milyen anyagból állíttatott elő a cipő vagy csíz na, az ár pe­dig mindig a felhasznált anyagok mennyisége és minősége, illetve a maximális vagy a számlával igazolt tényleges beszerzési ár szerint alakul. A függőjegyen szereplő kicsinyben: el­adási ar ezenkívül a talp lágyékrószen ten­tával vagy íentaceruzával jói olva ható mó­don szín én laltüntetendő. Függőjeggye1. illetve szabályszerű meg- jelö’éssel el nc-m látott cipő-, vagy csizma­áruk forgalombahozafa’a tilos és büntetendő cselekményt képez. Azokra a cipő , vagy csizmaárukra, amelyek mérték utáni megrendelésre (váltó munka) kisiparilag állíttatnak elő, a megjelölés kötelezettsége nem vonat­kozik. II. Egy pár mérték utáni niegrende lésre készített íűtős férficipó rende­let szerinti árkalkulációi a. Előrebocsátom azt, ho^y a cipőkeliékek közül csakis a talpbőr van maximálva, tehát a cipőhöz a talpon kívül szükséges többi anyag a rendelet szerint tényleges beszerzési áron vehető számításba. A felsőbőr és a taiplőr tényleges, illetve maximált beszerzési árához a mellékköltségek fedezése célja ból az ár 14 °/0 a, a többi fontosabb anyag tényleges beszerzési árához pedig a beszer­zési össreg 5% a még hozzászámítható. Ily alapon számítva egy fűzős férfi sevro, vagy box mérték utáni megrendelésre készített cipő árkalkulációja a következő- képen a’aku!: 1. " 3 quadrat (90 ex2) box vágj’’ sevro á 8 K ...................24 K — f. 2. 40 dgr. háromszor ültetett talp­bőr á 14 40 K............5 K 76 f. 3. 25 cm. bélés vászon á 8 K . 2 K — f. 4. 33 cm. hözváazon á. 5 K . . 1 K 65 f. 5. csúszó bőr, húzó, szárdisz és oldalerősiiék................2 K 40 f. 6. kéreg.....................................4 K — f. 7. talpbélés................................4 K — f. 8. sarokbőr, talp és sarakráma (géder).................................4 K — f. 9. felső (óber) fíekk és kömény orr 6 K — f. 10 ringli, kapocs és fűző . . . 1 K 50 f. 11. apró hozzávaló: csiriz, fonal faszög, drótszög stir . . 1 K 60 f. Önköltségi ár 56 K 91 f. 12. az 1—2. tétel alatti összeg 14 °/» a............................4 K 20 f. 13 . a 3—9. tétel alatti összeg 6%* 1 K 20 f. 14. felsőrész készités (tüzes) műn ka dija...........................4 K 50 f. 15 . aljazás munkadija.................12 K — f. Összesen 7 8 K 81 f, 16. egyéb költség (rezsi) és ha­szon címén az 1—15 tétel alatti összegek 30 °/o a . . 23 K 70 f. Kicsinybeni eladási ár 102 K 51 f. Magától értetődik, hogy a kevesebb anyagot igénylő félcipők, női és gyermek ci­pők árkalkulációja a behasznált anyag mennyisége szerint változik. (Folyt, köv.) Sófyaj . . . I. Fekete világ fekete romokon, Cafatos hullák véres nyomokon, Izzó gerendák, tüzszinü égbolt, Ki hiszi, hogy egykor nem egészen [igy volt . . . II. . Elestek apák, elestek a fiuk, A nyomorból mindenkinek kijut, Felfordult a világ, fel a mindonség: Istenem, Istenem, mikor lesz már elég. Dr. Parányi Eerencz. pd HÍREK É Május 1. A háborús világ által termelt furcsaságok közt is a legeredetibb az a for­dulat, hogy a világ a szociáüzmustó! rárja a békét és még eredetibb lösz az — amire alapos a remény — hogy a gőgös kapitalis­táknak a lenézett szocialisták, a hazátlan bitangok fogják megteremteni a világot meg­váltó békét. Ennek a fcékemczgalomaak nagy, nemzetközi ünnepnapja, mint a szociá’i dák­nak a békében is, május e'ső napja. Tüntető felvonulások, agitációs beszédek szokták ün nepélyessé tenni ezt a napot máskor. Ezidén azonban éppen az fog nyonafékot adni a mai napnak, hogy a szocialisták méltóság- teljesen lemondtak arról, hogy ünnepüknek a szokott keretek között leendő megtartása a belső béke megbontására vagy félreértésre adjoa okot. Magyarország munká'sága csönd­ben, zajtalanul üli meg a békehangulatban rügyezett május elsejét. Szatmáron a háború kezdete óta pang a szocialista pórtélét A „hazátlan bitangok“ zöme a fronton küzd, hősi halált halt vagy orosz fogságba van a hazáért. A szatmári munkásság sem rendez sem felvonulást, sem tüntetést. A munkaadók hozzájárulásával tsrtott csöndes munkaszü­nettel ünnepük meg az internacionále nsp ját. Dr. Shik Elemér h. főkapitány mindössze annyi intézkedést tett, hogy hétfő estétől kezdve eltiltotta az éjjeli zenélést, ne­hogy a máju-i felbuzdulásban elfajulja­nak a mulatozások és felhívta a keres­kedőket és iparosokat, hogy ha alkalma­zottaik munkaszünetet kívánnának tartani, ehhez járuljanak hozza. Mivel a Szabadsajtó is megadta munkásainak ünnepükre a mun­kaszünetet, a Szamos legközelebbi száma csütörtök reggel fog megjelenni. — Budapestről jelenti tudósitónk: Május elsején dacára annak, hogy a szocialisták bejelentet­ték tüntetéseik elmaradását, a hitóságok nagyarányú e'ökészületeket tesznek. Az egész budapesti helyőrség készenlétben lesz. Az ut­cákon megerősített rendőr- és csendőr jára tok, az utcakeresztezéseknél és a főútvona­lakon rendőr és csendőr különítmények fognak felügyelni. A munkásság körében teljes nyu­galom vau. Abban bizakodnak, hogy május elseje teljes rendben múlik el.J Bírói áthelyezés. Az igazságügymi­niszter Erdőss Ferenc járásbirót, aki hosz szabb ideig működött a szatmári kir. tör­vényszéken mint jegyző, a szatmári járásbí­rósághoz helyezte át. Dr. Adler bűnügyének tárgyalása. Bécsiből jelentik: Adler Frigyes doktornak, S ürgkh volt osztrák miniszterelnök gyilko­sának bűnügyét május tizennyolcadikán és tizenkilencedikén tárgyalják. Az orvosi fa­kultás véleménya szerint Adler szellemileg normális. Menhelyvezetőnők kinevezése : A Szatmármegyei Széchenyi Társulat nyári gyer- nu-kmenhelyére a következőket nevezte ki men hely vezetőkül: Alsóhomoródra Czinczás Gizella, Amacra Ary Lajosnó, Atyára özv. Kósáné Fekésházy Lujza, Bariafalura Hu- sovszkyné Böhm Lujza, Csabolcra Szakáll Róza, Csengerbagosra Gojdícs Anna, Csen­geni] falura Dukász Anna, Gsegődre Frank Ilona, Dobra Fássy Etelka, Érdengeiegre özv. Fráter Jánosáé, Fábiánházára Crabán Mária, Gacsályra Schiffaer Lajosáé, Gencsre Fe- renczy Mária, Gilvácsra, Péteraé Horzsa Jo­zefa, Győrietekre Érey Olga, Hiripre Tolp Eadréné, Hadászra Bányai Ziza, Irinyre László Anna, Jánkra Beniczky Zsigmondaé, Jármira Tolnay Etelka, Józsefházára Adad- metz Julia, Kkatra özv. Farenczyné Nagy Ida, Kocsordra Bárány Jánosné. Koltóra Téglái Mária, Kömörőra Melegh Mária, Kraszcab rí­tok re özv. Zavoczky Istvánné, Krasznasándor- falura Zsvo'zky Gizella, Krasznaterobesre Dittrich Hona, Lázáriba özv. Soós Jáno3né, Mezőteremre VőrÖ3 Mária, Méhtelekre Houf- fel Karolin, Nagyara B.reczky Ida, Nagye- csedre Veress Erzsébet, Nagygécre Kosáros Józsefné, Nagykolcsra Fűzessyné Nagy Jolán, Nagymtjtényra Torna Pálné, Nagypaládra Fe- renczy Erzsébet, Nagyszokondra Szabó Len­ke, Nyirparasznyára özv. Henyei Gyuláné, Oláhgyürüsra Tamás Izabella, O'.csvára Ve- réezyné Dobránszky Anna, Olesvaapáfira Bu- r.yitaí Erzsébet, Ópályira Fekete Maria, Óvá­riba Szabó Borbála, Panyolára Lányi Berta, Paposra Tolnai Viktomé, Pátyodra özv. Lass Jánosné, Pusztadarócra Polonkay Matild, Sán- dornomokra özv. Bugyi Endréné, Sárközre özv. Pápa Tivadurné, Sárközujlakra Vásár­helyi Zigmondné, Sonkádra Papp Teréz, Sza­kaszra özv. Babel Gáspárné, Szamosangya losra Erdélyi Ju'iska, Szamoskérre Kocsár Erzsébet, Szamoskraséóra özv. Darvayné Szo- boszlei Szeréna, Szamossáiyira Medgyesi Etelka, Szatmárudvarira Bodor Jenőné, Szat- márzsadányra Szabó Erzsébet, Tiszabecsre Szász Juliska, Tunyogra Balogh Károlyné, Vámfahira Roman Jánosné, Vároosoroszira László Ilona, Vetésre Vadnay Ilona. A kőrösmezői menekültek állam­segélye. A belügyminiszter értesítette vár­megyénk főispáujit, hogy a hozzá befolyt társadalmi adományokból Szatmárnémeti városban elhelyezett kőrösmezői menekültek rendkívüli segélyezésére a budapesti köz­ponti álllampénztár utján 5000 K-t utalt ki. — Ki hitte volna, hogy a belügyminisz­ter nem olvassa a Szatmári Hírlapot! Nyíregyházán megszöknek a rend­őrök. ügy látszik, hogy nemcsak Szatmár város specialitása, hogy a város a napi 4 korona díjazáséit nem kap rendőrt, vagy ha kap, az hamar felmondja a szolgálatot, Nyír­egyházán még rosszabb a helyzet. Egy nyír­egyházi lapban olvassuk ugyanis a következő sorokat: Ismeretes a közönség előtt is az a nehézség, amellyel Kiss Sándor főkapitány­nak tavaly ősszel a rendőrséget sikerült új­jászervezni és amennyire lehetséges volt, tisztességes rendőrlegénységet összetoborozni. A télen át nem is volt panasz az uj rend­őrökre, akik töíük telhetőleg becsülettel igye­keztek e látni do gukat, — amint azonban eljött a tavasz és megkezdődtek a mezőgaz­dasági munkák — a rendőrök egyre-másra hagyják ott díszes hiva'aiukat és mennek ki a saját, ki a más földjére ásni, szántani, vagy vetni. így az utolsó két hétben annyira leapadt a rendőrlegénység száma, hogy az már egyenesen aggasztó. — A rendőrök so szó, se beszéd, egyet gondolnak és reggelre már le is vetik az uniformist, maguk pedig kimennek a tanyákra, meg a földekre dol­gozni. Ezen természetesen segíteni nem le-

Next

/
Thumbnails
Contents