Szamos, 1917. május (49. évfolyam, 104-128. szám)

1917-05-01 / 104. szám

XLIX. évfolyam. Szatmár, 1917. május 1. kedd "**“•*^“^*“^^-•■1111­....i....ni'wniHOTy •ni'Tiginin ­10 4. szám POLITIKAI NAPILAP. ELÖFIZHTÉSt DfJIAKi M R — f Vidék«« . SSS K — t 9.-t . . . IH-f * » s*t . * , mi i . mi . * . — f s»* a e » m * m w áss* m m m a » m * » • m « Kí«.S<S és Jogtulajdonom: • .Sztówdsojtd" könyvnyomda» «fen lapkiadó réswr&ísy-térsaaéfl. SZIlTítftR - PiÉMETl. ••»«•««•■■»■•■««■•■»aatiiwwsinwi I»««» 39f«W»«»»WBO* «a »»OS® « * * ft » « ■ W «»»«IWWM», Htrdetéli díjak Szaimáron dóré ftzetendőfc. Mylltér sors 30 fillér. azerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZMJTC» M. Telefon Számok: Szerkesztőség 373. — l__ hi vatal 4D4. — Felelős szerkesztő lakás« 389« A stokholmi konferencia előkészületei. A francia szociálisták megtagadták a részvéteit Paris, április 30. A francia szociálista párt állandó kormányzó bizottsága tárgyalta a hol­landi szociálista delegációnak a stok­holmi nemzetközi kongresszusra szóló meghívását. A bizottság kimondotta, hogy a hollandi delegációnak semmi joga nincs ahhoz, hogy az Interná- cionále nevében eljárjon, avagy be­széljen. A nemzetközi viszonyok ujratelvétele csak döntő tettek után mérlegelhető. A stokholmi konferen­cia azzal a veszedelemmel járhatna, hogy a különbékére irányuló törek­véseket támogatná. Miután a fran­cia szociálistapárt ilyen terveket most nem támogathat, egyetlen tagja sem fog kapni megbízást a stokholmi konferenciára. Genf, április 30. A francia szociálista végrehajtó bi­zottság tizenhárom szavazattal tizenegy el­lenében elvetette azt a javaslatot, amely­nek értelmében Stokhoimba kiküldötte­ket küldenének és elrogadta az eluta­sító javaslatot, amelyet egy Huysmann- hoz intézett levélben juttattak kifeje­zésre. Megállapítják, hogy a hollandok felhatalmazás nélkül hivták össze a kon­ferenciát. A kiküldöttek személyisége sem lenne elegendő ahhoz, hogy hatá­rozataiknak tekintélyt adjon. Végül a monarkia és Németország szociálistái már régebben elfoglalt álláspontjukkal bűnrészeseivé lettek az agresszív politi­kának. Stokbolm, április 30. Május elsejére nagyaráayu előké­születeket tettek. A munkásság nem ké­szül különösebb demsnstrációra, azon­ban a konzervatív polgári elemek pol­gárőrséget alakítottak, amelynek célja május elsején a fővárosban fentartani a rendet. A Dagens Nyheter jelenti: A miniszterelnök és a képviselőház kívánságára feloszlatták a május else­jére megalakult polgárőrségeket. A rend­őrség, amely a polgárőröket felfegyve­rezte, mostan kijelentette, hogy már nincsen rájuk szüksége. Stokbolm, április 30. Az angol kormány eleinte el akarta tiltani a szocialisták­nak a stokholmi konferenciára való elutazást, később azonban a kormány jobbnak látta meg­egyezést kötni, melynek értel­mében négy szociálista fog Stokhoimba utazni. fcjUifnyeK Oroszországban. Anarchia Péter váróit és Kronstadtban. Berlin, ápr. 30. A Vossiche Zeitung jelenti Pótervárról: A Lenin-esonort szakadat­lan izgatásai valóságos anar- kiára vezettek A tüntetések na­pirenden vannak. A rendőrség Leninnek több mint harminc párthivét letartóztatta. Kron- stadtban teljesen felbomlott min­den rend és fegyelem. A kikötő­városban teljes anarkia ural­kodik.' Stokholm, április 30. A Tidningen jelenti Pétervárról : A munkások és katonák bizott­sága május elsejére egy napos ál­talános fegyverszünetet hozott ja­vaslatba. Stokbolm, április 30. Gucskow orosz hadügyminiszter a ro­mán fronton a tiszteknek ezt mondotta: — Mostan kell szétzúznunk a mo- narkiát és Németországot. A kormány és a munkások és katonák tanácsa kö­zött nincsenek ellentétek. Moszkvában rövidesen összeül a katonák képviselői­nek bizottsága, amely a szolgálati sza­bályzatok kidolgozását fogja végezni. A Djen írja: — Az ideiglenes kormány, vala­mint a forradalmi szervezetek is telje­sen megfeledkeztek a román fronton álló csapatokról. Ennek tudható be, hogy a moldvai csapatok körében el- lenforradrlmi áramlatok tünedeztek fel és a román fronton vezénylő táborno­kok nyiltan hangoztatták, hogy a forra­dalom legfeljebb néhány hónapig tartó átmeneti állapot, mert a cár és hívei rövidesen végleg elsöprik a forradalmat. Stokholm, április 30. A parasztzavargások mindjobban fenyegetik a terméskilátásokat. A parasz­tok elfoglalják a földterületeket es a földmivelő hadifoglyokat elűzik. Az angol lapok jelentéseiből kivi-, láglik, hogy a kormány azt tervezi, hogy mintegy három hót múlva, amikor a munkások és katonák és parasztok ki­küldöttei Pétervárott megkezdik tárgya­lásaikat, akkor egyszerűen ezt az érte­kezletet alkotmányosgyülósnek fogják kimondani, hogy a tényleges alkotmá- nyozó gyűlés összehívása elé tornyosuló nehézségeket elháríthassák. Stokbolm, április 30. A Ruszkoje Szlovo megkapta a német szociálisták deklarációjának , szövegét és hozzáfűzi, hogy ezzel megadták a legjobb választ a Lenin- csoport ama nyilatkozatára, amely tagadja a német militárizmus je­lentőségét. A lap abban a véle­ményben van, hogy Németország nem oka a háborúnak. Sorsdöntő harcok nyugaton. Nivelle francia főparancsnokot elmozdították állásától. Lugano, április 30. Megbízható forrásból nyert értesülés szerint Nivelle tábornokot, a francia csapa­tok főparancsnokát a legutóbbi ottenziva ered­mény telensége fo ytán elmozdították állásától. Lugano, ápr. 30. Nivelle elmozdítása ál itólag Anglia kí­vánságára történt. Utódául Casteinau tábor­nokot nevezték ki. Genf, április 30. A Reuter-ügynökségnek az angol főhadi­szállásról jelenti tudósítója: Az angol csapatok szilárdan harcolnak, ámde a németek valóban csodálatra méltó hevességgel intézik ellentámadásaikat. A mérkőzés hihetetlenül elkeseredett. A csata ide oda hullámzik. Nyilván elérkezett a sors­döntő óra, amelyre Anglia immár három éven keresztül készült. Berlin, április 30. [Wolff-jelentés.] Este az a írási fronton tüzérségi harc mellett csak részíeíharcok folytak. Oppinál, ahol négy angol támadás meghiúsult, az Aisne mentén, az Aisne—marnei csatornánál és Champagneban fokozott tüzérségi harc. Reggel a franciák felderítő osztagainak több előretörését visszautasítottuk. Egyes szám ára: Helyben IS fillér lopnánk m&í ssám» 6 Egyes szám ara: vidéken II í illér.

Next

/
Thumbnails
Contents