Szamos, 1916. december (48. évfolyam, 307-332. szám)

1916-12-01 / 307. szám

) Tt;efoí>-szémok Felelés S7.erkesr.t6 tákáae 1NH» &PÍZBTÉSS ©jJ&X: | 18 K — f ¥1«Ä*S . 22 x - f ; » » - r Í1 „ — f A . 5® f S „ 3®f 1 „ 6«#f 2 . — t : Fél évre „ Negyedévre „ £gy hónapra „ )jSHM(HIj(|yR(f|||!aeig,RI9),g!lasK||!BS|l8 Kiadó és Saptutefdonos: sí „Szabadsajté“ könyvnyomda és lapkiadó részvény-társaság SZftTMRR-HÉMETI. a mm , i.W Sí® 5» iS» EH» »««»*»«» "»NW VW»!» Sí««»:© »*»«85»»í**» Hirdetési dijak Saaíroarori oMSr« fizviendök. Sí Nynttér sara 39 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKÓCZI-ÜTCÍI 24 tsiE«Hastsat!xeRBBii«taRi«s»Baaana«fapvBRH*BaaB*RKtta«Rs»!Mi««mi«'v4 LXVIL évfetyam f BT» areB»Bi?.-»5E»B Sattmär, 1S16 december 1., péntek w«e»BH»a«i«a«seaBamts«MHaBjsaBBBsaaitaia«ca«itBi8< Bécs, nov. 30. Igazi fejedelmi dísszel, mindannak a pompának a kifejtésével, amelyet az udvari szertartás ilyen mélységesen szo­morú alkalomra elöir és az uralkodó­háznak, a szövetséges és barátságos államoknak, továbbá a monárkia népei­nek emberemlékezet óta nem látott ke­gyeletével helyezték el ma ősei sírbolt­jába Ferenc József Ő Felségét. Az elhunyt uralkodóhoz méltóan, a meghódolás külsőségeiben nagyszerű, ér­zéseiben őszint« tanúságot tett arról,' hogy a megboldogult császár-király mi­lyen áldásosán végezte küldetését, két emberöltőnél hosszabb időn át szentel­vén egész életét, bölcseségót és erejét népeinek. Ahogyan a roppant nagy harctere­ken ezer meg ezer ágyúból dördül el a lövés Ferenc József emlékének tisztele­tére a temetés órájában, olyan végtisz- teségül, amilyen egyetlen uralkodónak sem jutott eddig, úgy szállt fel ezrek szivéből, akik a gyászünnepségen köz­vetlenül részt vettek, s százezrekéből, akik szemtanúi voltak a páratlan gyász­pompának és két birodalom összes ha­rangjainak kongása közben az áhitatos imánál a megboldogult uralkodó lelkiüd­véért való imádság. A temetés előtt. Bé c s, nov. 30 , érk. d. u. 2, ó. Rendőri megállapítás szerint százhat­vanezer esaber kereste fel királyunk rav&ts- lát. 8—10, 000 ember várakozott Ug*ap egész éjjel a Burg előtt, hogy ma délelőttre még bejusson a ravatalhoz. Msgérkezott a esernovitzi egyetem és a kínai köztársaság koszorúja is. A rasdőrség intézkedése sze­rint a ti?Bi«tés alatt az utv®nalon nem lőhe­tett nyitva ablak és erkély. A menetben csak mvghivottak vehetnek részt. Ma délelőtt negyedkilsnekor robogott be a pályaudvarra Frigyes Vilmos német trónörökös vonata, amelyen megérkezett a trónörökös a temetésre. Királyunk személye­sen fogadta. Hársmszor megcsókolták egy­mást, azután a Burgba hajtattak, ahol Zita királyné fogadta a trónörököst. Dezsőné után a trónörökös megjelent a ravatalnál, amelyre koszorút helyezett. A Hofburg kápolnájának kapuját 10 órakor bezárták. A templomnál olyan tömeg szorongott, hogy a rendőrség csaknem tehe tétlennek bizonyult. A rendőrség becslése szerint eddf$ kétszázezer idegen érkezett a temetésre. Tizenegy órakor a rendőrség és kato­naság kordonja felállott a temetési menet útvonalán a gyalogjáróra szorítva a sok százezer főnyi közönséget. Budapestről a főrendiház és a képvise- lőház tagjai bá?em különvenaton Béesbe utaztak, ahová délcen érkeznek. Tisza reggel kilenckor érkezett ide. Megérkezése után Schőnbrunban kihallgatá­son jelent meg a királynál. Audienciája egy óra hosszat tartott. Utánna Roszner bárót fogadta az uralkodó. Budapesten az üzleteket délután két órakor bezárták. A villamosok három percig megállották, és felgyújtották a lámpákat. A gyászfátyolos gázlámpák délután féiketlekor gyulladtak ki. Bécs, nov.' 30. Tegaap estig nyeieszázhctrenkét koszo­rút helyeztek a ravatalra. A koszorúk a Burgbaa maradnak Honvédségünk a temeté­sen 120 honvéddel képviseltetik magukat. Bécs, nov. 30. Reszner Ervin báró miniszter a magyar kormány gyászfátyolos nemzeti szinü szalag­gal ellátott habérteszornját elhelyezte a ki­rály ravatalán. A temetés. Bécs, nov. 30., I érk. d. u. 5 ó. Kevéssel déli 1 óra után megindultak a belső Burgíér felé a bécsi szegényházak, jótékony alapítványok és kolostorok tagjai az augusztusok templomától. A Hofburg kápolnájában Seidl dr., a Burg plébánosa szentelte be először a holt- J testet nagy napi segédlettel, mire a?; udvari j komarnyíkak és lakájok fölemelték a kopor­sót s élükön a Hofburg papságával, fa se- 1 gédksző udvari káplánokkal és sekrestyések­kel a svájci udvarban álló halottásfcocsihaz vitték, amelyet Montenuovo főudv&rmester követett a pálcával. Azután a három kgfőbb udvari méltóság, a testőr kapitányok, a nsa- gyararszági udvari marsall, a főhadsegédek, két hercegi kamarás és a szárnysegédek kö­vetkeztek. A koporsó mellett nyolc nemes apród haladt égő viaszfákiyával és az Arei­ere, a magyar es a darabont testőrök. A haiottasköcsira emelt koporsó újabb b® szentelése után Bécs városának összes templomaiban egyszerre kondulíak mag a he rangok. Elindul a gyászmenet. A gyászmenet elindult. Elől kát «dvari lovász léptetett lámpással, utánuk egy es- kadron lovasság és egy udvari fullajtár: Esek nyitották meg a gyászmenetet. Most egy kétfogatu udvari keosi követ­kezett a belső komornyikokkal, majd egy ud­vari biztos lóhátén, két udvari diszhintó szárnysegédekkel, egy kétfogatu udvari disz- hintó a hercegi rangban levő kijárásokkal, egy hatfogatu udvari hintó a főhadsegédskkel, két udvari lovász lámpással, majd egy hat­fogatu udvari diszhintó udvari méltóságokkal, a gárdakapitányokkal és a magyarországi ud­vari atassallal, egy másik hatfogalu udvari diszhintó a főkamarásai éa udvari főmar- s&llal, egy udvari diszhintó az első fóudvar- mestarrel. Mindegyik udvari diszhintó között két-kót udvari lovász msnt lámpással. Következett a gyalogos testőrség száza­dának egy szakasza. Azután a lovas testőr­ség egy szakasza gyalogosad és a két dara- bonttestőrség egy-egy szakasza tisztjének ve­zetésével. Utánuk következett lassú méltóság­gal a fekaje drapériás halottas kocsi a ko­porsóval. Ebbe a kocsiba nyolc fekete paripa, volt, befogva. A kocsi két oldalán négy belső lakáj haladt égő viaszfáklyákkal, továbbá négy nemes ifjú, két gárdatiszt és az Areiere és a magyar testőrség négy-négy katonája egy tiszttel és egy őrmesterrel, továbbá a két darabon!testőrség és a lovas testőr es- kadron nyolc-nyolc gárdistája, végül pedig a gyalogos testőrezred nyolc tagja. A kocsi jobb oldalán a főlovászmester lovagolt. A halottas kocsit az Areiere testőrség brigádja és a anagysr lovastestőrség brigádja, továbbá egy század gyalogos és «gy eskadron lovas katona követte Abban a pillanatban, amikor a halottat vivő kocsi & svájei kapun át a Burg belső terére ért, amelyet éppen úgy ellepett a néptőmeg, mint & külső teret, s Burg őrsége tisztelgett megboldogult legfel­sőbb Hadárának. Gyászfátyolbl bevont zász­lója utóljára hajolt meg Ferenc Józssf előtt. Savoyai Jenő herceg és Károly főherceg érc­szobrai között, akiknek emiéks soha sem volt élánkebb, mint ezekben a válságos na­pikban, haladt ol a menet, azután Mária Terézia, a Habsburg-Lotharingiai ház őssny- jának szobra előtt és kijutott a Kagy Ringre. A Burg külső ks pújának feketével be­vont. obeliszkjein magasra lobog a láng. A gyászmenet utján a katonák sorfala' mögött százezrekre menő néptömeg sora­kozott. A Ring trasss palotáinak ormán fcosz- szu fekete zász’ók lobognak, ugyanezt látjuk a Ferenc József rakodőpart palotáin is. Az udvari Operaház előtt levő kandeláberek ál­dozati lángja magasan lobog és mindenütt, Eagres széna ára: ielyben IS fillér. Laptsiak up síi «Hftns 4 oldal. Egyes szánt ára vidéken 3 Hlíér

Next

/
Thumbnails
Contents