Szamos, 1916. november (48. évfolyam, 281-306. szám)

1916-11-01 / 281. szám

S Z A M OS (1918 november 1. (2 81. szám városka a román ágyutűztől félig leégett. A lakosságot, amely a templomba menekült, csapataink élelmezik. Stokholm, okt. 31. Az Utro Roszij jelenti: A Zsil völgyében az ellenség offenzivát kezdett ős a román csapatok bár hevesen ell8nállottak, az ellenség tüzérségi fölénye következtében kénytelenek voltak visszavo­nulni. Az erős meglepő tüzérségi tüzba» a románoknak jelentékeny veszteségeik voltak. Egy srapnel súlyosan megsebesítette Dragalita tábornokot, a délnyugati román sereg parancs­nokát. Atnsterdam, okt. 31. A román főhadiszálláson au orosz vezérkar kiküldötte Havasalföld ki­ürítését, esetleg Bukarest feladását forszírozta. A román hadvezetőség ellenezte ezt, amiből szenvedélyes vita \ fejlődött ki. Végül az orosz kiküldött eszméjét elvetették. Genf, okt. 31. Verroux tábornok kételkedik az orosz segit°6g lehetőségében. Azzal fejezi fejtege­téseit, hogy Oroszország képtelen nagy had­sereggel támogatni Oláhországot. Hága, okí. 31. Konstanza elfoglalásánál zsákmányolt óriási petroleum-készletek között olyan van, amelyet Románia az ántánt államoknak el­adott. Dacára, hogy a szállítást nem bonyo­lították le, a kifizetés távirati rendelkezésre mefciörtónt. Bukarest, okt. 13. Az Indépeadance Roumaine írja: Méltatlan a szövetségesek részéről a vád, hogy Oláhország csak saját önző érde­keit nézte és ennek köszönheti vereségét. Oiáhország nem felelős a történtekért. Az oláh hadvezetőség sohasem vállalkozott arra, hogy egymaga két fronton vegye fel a har­cot a túlnyomó ellenséggel. A romáa fronton folyó harcokért a felelősség kizárólag a szö­vetségeseket terheli. Kötelességük, hogy mi­nél hatalmasabb támogatással jóvá tegyék az eddig szenvedett kudarcokat. U orosz hadgziqtéPPö'I. Budapest, okt. 31. Hivatalos jelentős: Lipót bajor herceg vezértábornagy arcvonala: Lipnica—Dolnánál német csapatok, Brzezanytól délre török zászlóaljak elfoglal­tak erősen elsáncolt ellenséges állásokat, amely alkalommal 4 ‘tiszt, 170 főnyi legény­ség és kilenc géppuska jutott a támadók ke­zére, Woluyniában Lobaczewkánál visszaver­tünk orosz előretöréseket. Hőfer, altábornagy. Berlin, okt. 31. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Lipót bajor herceg, vezértábornagy hadesoportja. Rövid tüzérségi előkészítés után az oro­szok Szcara — állásunkat Kaszyn mellett virradatkor megtámadták. Az ellenséget vé­resen visszavertük — Beresteckotól észak­nyugatra a Styr felső folyásánál előtéri csa­tározások a mi javunkra dőltek el. A Nara- jowka keleti partján Molochowtól északra török csapatok rohammal elfoglalták az el­lenség több előállását. Tovább délre német ezreiek Foli Krasnolesietől nyugatra elfoglal­tak fontos magaslati állásokat és visszaver­ték az oroszok ellentámadásait, 4 tisztet, 170 főnyi legénységet és 9 gépfegyvert szállítottak be. Stanislautól délnyugatra orosz osztagok előretörése sikertelen maradt. Ludendorf, főszállásmester. Fontos tanácskozás a cárnál. Stokholm, okt. 31. A Novoje Vremja jelenti: A cár elrendelte, hogy az án­tánt nagykövetei fontos tanácsko­zásra jelenjenek meg nála a főhadi­szálláson. ki olasz tiadszirstérről. Budapest, okt. 31. Hivatalos jelentés: A tengermelléki arcvonal egyes részei váltakozó hevességű tüzérségi és aknavető tűz alatt állanak. Tirolban egy alpini zászló­aljnak a Gardinal ellen, a Fassini Alpokban indított támadását az ellenség jelentékeny vosztességei mellett visszavertük. Hőiéig? altábeuagy. Ä ngnSsJ bídsziiiléwíl. Berlin, okt. 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Ruprecht bajor trónörökös, vezér­tábornagy arcvonala: A Somme mentén a kedvezőtlen idő­járási viszonyok korlátozzák a harci tevé­kenységet. A Lss Boeufstől északkeletre és keletre állásaink ellen előrenyomuló oszta­gait tüzelésünkkel visszaüztük. Egy francia századnak La Maisonette ellen intézett tá madása meghiúsult. Éppígy kudarccal végződ­tek kezigránátos csapatok arra irányuló kí­sérletei, hogy Biachestől délre fekvő uj ár­kainkba behatoljanak. Nagy francia erőknek Ablaincourí ellen ós a Chaulnes—Lihonsi müut két oldalán inditott támadása védő tüzelésünkben nem volt keresztülvihető. Á német trónörökös arcvonala: A Maas területen is nagyobb nyugalom volt, mint az előzd napokban. Csak St. Mi hial vidékén ért el időnkint nagyobb heves­séget a tüzérségi tűz. Ludendorf, első főszállásmester. Angol nyilatkozatok a háborúról. Bern, okt. 31. A Kanada uj főkormányzójának, a dewenshirei hercegnek tiszteletére Londonban adott banketten Robertson angol vezérkari főnök s következőket mondotta: — Még ma nem látom a háború vé­gét. Hogy a háborúnak mikor lesz vége, ezen kérdés ma nem bir érdekkel. A háborút csak akkor fejezzük be, ha az ellenséget «.'győz­tük. Minden erőnket össze kell hordani, hogy úgy harcolhassunk, hogy a végső győzelem a mienk legyen. Ezután Balfour, a tengerészet első lordja szólalt fel. Magasztalta az angol flottát és hangsúlyozta annak fontosságát. A flottá­nak köszönhető, úgymond, hogy a esapat- szállitmányok és municiószállitások akadály­talanul eljutnak a gyarmatokból az anyaor­szágba és Franciaországba. A színházi iroda közleményei. Ma másodszor kerül szinre a Shakes­peare cyklus során „Lear király“, a leg­fenségesebb shakespeare-i tragédia. A cím­szerepet, az előadás rendezője Dósza Jenő játsza. Holnap a szépszenéjü Strausz Ope­rette repriz lesz a városi színházban. „A bájos ismeretlen* főszerepeit Kissházy, Ju- i hász, Szalma és Holtai játszák. HIFIIT' ■■ vJL.atb Szaimir közélslmezsse. Cukor — liszt — tojás — A .Szamos* eredeti tudósítása. — Szatmár, október 31. A Cukorkőzpont értesítette a várost, hogy november hóra kiutalt Szatmár város lakosságának ellátására négy waggon, azaz 40 ezer kilogramm cukrot, amelyből két wag­gon, azaz 20 ezer kgr. már a legközelebbi napokba» útnak indui Szerencsről. A városi tanács ennek kapcsán foglal­kozott a cukor ellátás kérdésével, de még nem döntött azirásyban, hogy az érkezendő cukrot — minthogy a kereskedők viszont egyáltalában sem fognak ehhez az árunera- hez hozzájutni — kereskedők utján avagy hatóságilag hozza forgalomba. Mire azonban a cukor megérkezik, & városi tanács ezirány- ban is határozni fog, hogy az elárutitás azon­nali Megkezdésének semmi se álljon útjában. A jelenlegi állapotok szerint négy wag­gon cukorból egy hóra Szatmáron minden eseberre átlag egy kilogramm cukor jutaa. Ha tudsiiliik az «gész 40 ezer kilogramm a köz-ellátásra lenne fordítható. Eltekintve azonban attól, hogy a meg­érkezéskor rendszerint sulydifferenciák szok­tak a cukorárunái jelentkezni, v&nuak városi intézmények, amelyek első sorban elégiten- dök ki, mint pl. a város fíikitenaelésnél dol­gozó munkások legfőbb tápláléka, a fekete kávéhoz szükségelt mennyiség, vannak jogos és elíőbkséget érdemlő igények, mint pl. a gyógyszerészeké, akiknek havi 15 Mm. cukorra van szükségük, hogy gyógyszereket állíthassa­nak elő, a cukrászoké, kávésoké, vendéglősöké, akiknek üzletük folytatásához nélkülözhetet­len ogy minimális mennyiségű cukor és ven a város területén 2000 menekült Az eddigi tapasztalatok alapján számí­tani kell arra, hogy a város minden családja kiveszi a teljes mennyiséget, amely öt — néhol & családtagoknak asm is egészen valódi beval'ása alapján — megilleti vagy aki már a szükséges cukormeanyiséget már besze­rezte is. Ennek a számításnak ez alapján a fennt megjr-lslt szükségletek az érkezendő cukor- mennyiség 25 százalékát kötik ie, s igy jutna mindenkire agy hóra 75 deka cukor. Á város mindent elkövet, hogy ez igy mutatkozó hiányt további cukormennyisőg beszerzésével pótolja. * A Tyraauer ós Weisz tojásnagykeres- kadő cég többizben fordult már a városhoz aszal a kéréssel, hogy adjon a város neki a Szatmáron és környékén vásárolt, illetve itteni telepén nagyobb mennyiségben felhalmozott tojás továbbszállítására &nged?,lyt. A város a kérést mindezidáig megta­gadta, mert az itteni : re annyira érzi a tojás hiányát, hogy naég behozatalról kellene gon­doskodni, nem pedig az itt felhalmozott meny- nyiségre kiviteli engedélyt adni. A Tyrcauer és Weisz cég most azt az ajánlatot tette a városnak, hogy hajlandó az általa vásárolt és továbbszállitandó tojás- mennyiség 25 százalékát, ha a város a töb­bire kiviteli engedélyt ad, a városnak dara­bonként 30 fillér árban átengedni. A városi tanács úgy határozott, hegy egy hónapi próbára megköti a megállapo­dást, mert bármilyen magas is az igy szer- zendő tojás ára, egyébként a város a legna­gyobb tojásmizériak előtt áll. Kikötötte azonban a tanács, hogy Tyr- isaurék Szatmáron és a környékbeli köz­ségekben nem vásárolhatnak és arra a tojásmennyiségre vonatkozólag, amit el akar­nak szálli-tani, igazolni kötelesek, hogy ezek körzet mellőzésével és hel vásárolták. A tojást a város a hatósági üzletekben fogja árusittatni a 39 filléres beszerzési árén. * A liszt kiutalás körül ismét bajok van­nak. A minap kiutalt 20 waggon lisztből

Next

/
Thumbnails
Contents