Szamos, 1916. november (48. évfolyam, 281-306. szám)

1916-11-01 / 281. szám

ftM6 november 1. 281. szám) 3. oldal. SZÁMo S ugyanis a Hadi Termény 4 wiggont a nagy­károlyi gőzmalomtól utalt. A nagykárolyi malom azonban arról ér­tesítette a várost, hogy a 4 waggon lisztet képte’en szállítani. A város tehát sürgősen a Hadi Ter­ményhez fordult, hogy a hiányzó 4 waggon lisztet azonnal utalja ki és pedig lehetőleg a Szatmári Gőzmalomtól, mert a lakosság ko­réban igen nagy a szükség. Természetes azonban, hogy a kiutalás változtatása hosszabb időt fog igénybe venni a nehézkes hivatalos utón. I HÍREK j Az istentiszteletek sorrendje a szé kese^yházban Mindenszentek napján : 7 ó. nagy mise után prédikál K. Kuliífay Mihály, a 9 órai ünnepélyes mise után T&th József. — Este 6 órakor gyász istentisz­telet. Sz. beszédet mond Rónai János. — Ha­lottak napján : 7 és 9 órakor ünnepélyes Requiemek. D. u. 4 őrskor (a korlátozott kivilágítás miatt) a temetőben sz. beszéd mosdja: tionkő j apáikanor:ok, plébános. Utána litária a halottakért. — Nov. 3-»n 9 ó. az elhunyt hősökért ünnepélyes Requiem. A székesegyházi énekkar műsora: Mindenszentek üanapén (d. e. 9 ó.) Gol­ler : Missa in h. S. Stephani Protomartyis; Leitner: Graduate „Timéta Dominum“ — és offertorium „Justorum animas“ — Az •sti gyászszertartás alatt: Liszt F. „Libe- rá/’«“.— Halottak napján : Schüller: „Re­quiem“, Liszt: „Libera“. — Nov. 3-án Goll8r „Regniem und Libsra.“ Az összes számokat orgonán kiséri Klicka, József, cs. és kir. 65. gy. e. karmester. A temető kivilágítása tekintetében már közöltük, hogy a rom. kath. egyház a kivilágítás korlátozását mondotta ki elvül. Erre vonatkozólag dr. Boromiaza Tibor megyés püspök a következő rendelelet adta ki: „Minthogy Mindenszentek és halottak nap ján á sirok kivilágítása az e célra szolgáló anyagok nagyobb felhasználását vonná maga után, ez évben a temetői kivilágítást eltil­tom, egy-sgy sírra legfeljebb két gyertya vagy mécses alkalmazható a megemlékezés bizony­ságául. Ezen rendeletemet a szószékről hir­dessék ki a lelkész urak híveiknek, buzdítva őket, hogy amennyit vészit ez évi kegyeletes megemlékezésünk külső fényéből, annyit pó­toljunk hozzá imádságunkból és az irgalmas­ság jócselekedetsiből, air lyek Isten előtt kedvesebbek minden külső ragyogásnál és enyhülést nyújtanak drága halottainknak.“ Németország retorziója az orosz foglyokkal szemben. Berlinből írják: A Norddeutsche Zeitung jelenti: A legutóbbi időben adatok kerültek nyilvánosságra, hogy foglyainkkal Oroszországban rosszul bántak. Ez adatok felháborodást kr’tjüek Német'1, szágban és a semleges államokban egyaránt. A német kormány ellenintézkedésekkel fe­nyegetőzött és követelte a bajok orvoslását. A határidő most járt le. Miután a válasz nem kielégítő, a hadvezetőség tegnapelőtt nagy­számú orosz tisztet külön táborokba vitetett, ahol különösen szigorú bánásmódban része­sülnek. A megtorló intézkedések mindaddig érvényben maradnak, ainig az orosz kor­mánytól kielégítő válasz nem érkezik. Eljegyzés. Hiesár Ferenc helybeli ipa­ros október 15 én eljegyezte Pataki Lajos cipész iparos leányát Rózsikát Egerből. Hősi halál. Kormány Lajos jogszi­gorló, honvéd önkéntes szakaszvezető, a 12. népfölkelő gyalogezred tiszti továbbképző tan­folyamának tagja ez évi szeptember 11-én a cholmi kórházban (Orosz-Lengyelország) 24 éves korában rövid szenvedés után hősi ha­lált halt. Holttestét ideiglenesen a cholmi te­metőben helyezték nyugovóra. Halálát szülei, Kormány Lajos fehérgyarmati földbirtokos és neje született Ilyés Ilonán kivül kiterjedt ro­konság gyászolj».. Jankovics Zoltán ur egy hosszú vá­laszt küldött be hozzánk a Szamosban va­sárnap megjelent sorokra. A sajtótörvény értelmében a válasznak csak tényeket állitó vagy cáfoló részeit vagyunk kötelesek kö­zölni és uem nagyobb terjedelemben, mint amiuő sz eredeti közlemény volt. Kihagyjuk tehát a válasznak azt a részét, amely azzal foglalkozik, hoyy a cikk írója „nem akarja“ magát megnevezni. Kihagyjuk ezt annyival is inkább, mert köztudomású, hogy ha egy cikk alá nincs név irva, azért a szerkeszt» a felelős. A válasz érdemi része a követke- ző: „Válaszolni való csak az intézőbizott­sági tagok tőle, vagy nem tele spáj zárói közlöttekre van. Azt írja az illető, hogy én rágalmazok, mert azt állitem, hogy ama bi­zonyos kamrák tele vannak, pedig nem is láttam. Én azt nem állítottam teljes bizo­nyossággal, csak következtettem. Ha az illető figyelmesebben elolvasta volna kifogásolt sa­raimat, akkor nem vette volna a tele spájz ügyét szivére. Különben beszéljenek helyet­tem ezen cikkemből idézett sorok: Ds bizo­nyára, — mert csak azt kell hinni — az intézőbizottság tagjai el vannak látva min­denné], egyik-másik protekcióval könnyű szarral megkapja háztartása szükségletét, mit fájjon tehát az ő fejük azért, hogy a többiek jutnak-e köleshez, gerslihez, sóhoz, szappanhoz stb. Ha nem lenne nekik sem, majd jobban törnék a fejüket,.A „bizo­nyára, azt kell hinni“ kifejezések mióta ja- lentsnek határozott állításokat? Azok csak a feltevésnek felelnek meg, amely feltevés pe­dig, mint következtetés jogos volt, mert addig a felsorolt cikkeknek a tagoknak • mi­kénti hozzájuttfetásáról nem volt szó. Rágal­mazni és aérteni nem rágalmaztam és nem sértettem senkit, nem is volt szándékomban. Ezzel az ügyit részemről lezártnak tekintem. Jankovics Zoltán állami tanitó.“ A lóheremag maximálása. A Szat- márvármegyei Gazdasági Egyesület ma szar- dán délelőtt fél 12-kor a városi tanácsterem­ben a ióhereiaag maximálása ügyében érte­kezletet tart, amelyen az érdeklődő gazdakö- zőnsóget is szivestn látja. Gazdasági felmentések meg­hosszabbítása. Az elmúlt hetekben kö­zöltük a honvédelmi miniszter ama ren­deletét, amelyben felhivja a városok, járások, vármegyék első tisztviselőit, hogy a november 30-án lejáró gazda­sági felmentések meghosszabbítása tár­gyában beadott kérvényeket ne terjesz- szék fel, mert ezek a szabadságolások hivatalból lesznek maghosszabbitva. Most teJtétlenül illetékes forrásból azt jelenti fővárosi tudósitónk, hogy a nov. 30-án lejáró gazdasági felmentések 1917. április 30-ig- lesznek meghosszao- bitva. Jótékonycélu előadás. A ref. főgim­názium tornatermében részben az erdélyi menekültek, részben a főgimn. javára az igazgatóságtól f. hó 5 én rendezendő jőté- konycélu előadás műsora: 1. Ének. Előadja a főgimn. énekkar. 2. A déli határ. Költe­mény. Irta és felolvassa Szabados Ede, fő­gimn. tanár ur. 3. D’ Albert Suite op. 1. Zongorán előadja Mátray Etelka urleány. 4. Szabadelőadás Erdélyről. Tartja Majtényi And­rás tanár ur. 5. Monológ. Előadja Vajnav Mar­git urleány. 6. Zene. Előadja Veres Lajos ur vezetése alatt a főgimn. tanulókból alakult zenekar. Az előadás kezdete délután 4 óra­kor. Helyárak: Ülőhely I—VIII. sorban 2 ko­rona. IX—XVI. sorban 1 korona. Állóhely 50 fillér. Jegyek előre válthatók Ragályi Kál­mán ur kereskedésében a Deák-téren 5-óa délelőtt 10 óráig, azután a főgimnáziumban a pénztárnál, a tornaterem előcsarnokában. MEGHÍVÓ. Szatmár-Németi sz. kir. város tanácsa a ba­rakk-kórház mellett levő katonai temetőben az ott nyugvó hősök emlékezetére 1916. évi november hó 1-én délután 3 órakor gyászlinnepélyi tart, melyre a nemes város egész közönségét, egyleteit, társulatait és intézeteit ez utón hívja meg. Az ünnepély műsora a következő: 1. Gyászdal. Énekli a város össszes dalárdáinak egyesitett férfikara. 2. Alkalmi beszéd. Tartja dr. Vajay Károly kir. tan. polgármester. 3. Ima. Mondja a tábori lelkész. 4. Hymnusz. A katonazenekar vezetése mellett énekli a dalárdák egyesitett férfikara s közönség. Szatmár-Németi, 1916. október 26. fi rendezőség. Az árukivitel szigorú ellenőrzése. Buáapsstről jelenti tudósítónk: Az Est arról értesül, hogy a kormány a kivitel ellenőrzé­sének fokszására és a visszaélések szigorúbb megtorlására rendeletét készül kiadni, amely az ország határán túl menő áruknak legszi­gorúbb felülvizsgálatát rendeli el. A felülvizs­gálatot kiterjesztik a személyi és kézipodgyá- szokra is. összeírják az alkalmatlan gépkocsi- vezetőket. A honvédelmi miniszter leiratot intézett a vármegye alispáni hivatalához és a polgármesteri hivatalhoz, melyben elrendelte, hogy a hadszíntér kibővülésével járó nagy távolságok leküzdése érdekében újjászerve­zett gépkocsiforgalomhoz rzükséges munka­erő kiállittassék. Elrendelte, hogy a népfel­kelői szemléken alkalmatlannak nyilvánított összes gépkocsivezetők, gépkocsi szerelők és gépkocsi műszerészek összeirassanak. A név­jegyzéket november húszadikáig át kell adni a népfölkelői parancsnokságnak. Felhívás. Az ipartestület tagjai felhi- valn8k, hogy november hó 1-én a hősök te­metőjében tartandó ünnepélyen megjelenni szíveskedjenek. Gyülekezés délután 2 órakor a Pannónia szálloda előtt. Indulás a kis vasú­ton fél 3 órakor. Körözött juhok. Folyó hó 10-én Zsibón 46 juhot és 5 kecskét vásároltam levágás cél­jára. Az állatokat átadtam egy Faur nevű zsálfalvai hajcsárnak Szatmárra való behajtás végett. A nevezett azonban, aki idősebb férfi és csak románul beszél, úgy látszik elfelej­tette, hogy Szatmárra kell jönnie, mert a mai napig sem érkezett ide, ellenben, mint értesü­lök, a vármegye területén ideoda bolyong és Nagykárolyban k.. izer is megfordult. Kérem, hogy aki valamely nyomra vezető adat bir­tokában lenne, erről engem vagy a. hatóságo­kat érteaiteni szíveskedjék. Schwarcz Samu mészáros Szatmár, Zrinyi-u. 42. fi „Szamosához befolyt adományok. A vak katonák részére: a cs. és kir. vasúti konyháé11 omás legénysége 29 K 70 f-t, Tóth Ferenc őrmester (Barakkőrház) 6 K 04 f-t; a Népkonyhának: Klein Lipót 16 K-t; a hadi árvák tejalapjára: a Szatmári takarékpénztáregyesület 10 K-t, Vajda Nán­dor fütőbázi főmérnök 10 K-t; a hadi ár­váknak : ifj. Szuhányi Ferenc [Csenger] 5 K-t, Szemják Miklósné [Csenger] 5 K-t kül­döttek be. — Továbbítjuk. fidomány. Dr. Böszörményi Emil ügy­véd neje a szatmári hadiárvák tej alapjára a városi pénztárba 10 koronát fizetett be. Elveszett okt. 31-én a szatmári csor­dából egy sveiezer tehén. Színe fehér, fekete foltokkal. A megtaláló vagy nyomra vezető illő jutalomban részesül Wiederlechner Fe­rencnél Károlyi-u. 11. sz. alatt. Felelős szerkesztő: Dénes Sándor. Szerkesztő: Dr. Stern Mór.

Next

/
Thumbnails
Contents