Szamos, 1916. november (48. évfolyam, 281-306. szám)

1916-11-01 / 281. szám

XLVlil. évfolyam. Szatmár, 1916. november i., szerda ^iaaasBSBK«aB'tneHaSMairaaa«t«raHiiBWBBBBSí*»arBa»niBBsg>stafi aaaaaaaaaaaaaB'aaaaaaaBaaanBBffiBaa«t'«wiiHtsa«i !!»IHWSS8a!IIB89l)N)ll»HBaKB»»IUVaBiaH3«a et&Fii&TiSB s*jasss Egy évra helyben 13 K — f VkMken . . 2S K — f Fél évre „ 9 „ — f „ . . 11 „ — f Megye ctövr© „ 4 „B&f „ . . & „30f Egy hónapra » 1 „ SO f „ . . 2 „ — f c»a»sa«»aaw»aa»aaaR«aaaaaaaaaB«ao!saaM«ssaaaai3B«! Kiadó és Japtóajdonos: a „Sí«b-adsctHó*k6nyvnyomda és lapkiadó résrwény-társaság. «Kaaa9B}ia«saaaaa»aiG4S(»B»a«Ra»a«a»aea«a»a%aK««c9aaBw«i»ii>a«a»«a Hirdetési diiak Szatináron ittSér My5l előre fizetendők. sora 3© fSISésv Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKGCZ1-ÖT6H 24.8®. Telefon-számok: f2^®*240^9 *hhwtal ff*» Felelős szerkesztő lakása Softs' »s9«»aHaüiaBaswnaHBi«BBBQ KaasasüBaiK A deferudzsal csata végéhes közeledik. Berlin, oki. 31. A nagyfőh&diszállás hivatalosan jelenti: Mackensen vezértábornagy csoportja : Dobrudzsában a helyzet változatlan. Macedóniai arcvonal. Bo!gár gyalogság szerb osztagokat, amelyek a Cserna bajlásnak keleti részében kezdetben sikereket értek el, kiindulási állá­saikba vetett vissza, miközben nagy veszte­ségeket okozott nekik. Ludendorf, első főszállásmester. Budapest, okt. 31. Hivatalos jelentés : Az osztrák-magyar csapatoknál nincs jelentős esemény. Hő fér, altábornagy. Szófia, okt. 31. A bolgár hadügyminisztériumnak lapja, a Vonni Izvesztia irja: A dobrudzsai hadműveletek «ár köze­lednek befejezésükhöz. Ezen hadjárat nagy jelentőségét csak akkor láthatjuk egész ter­jedelmében, ha az utolsó ellenséges csapa­tokat visszavetettük a Dunán. A dobrudzsai hadműveletek Oroszország és Románia meg- renditését jelenti és szinte döntő & balkáni hadjáratra. Románia elvesztette a kijáratot a Fekete tengerre. Ezen veszteség végzetes. Oroszországra is súlyosak a vereség követ­kezményei, mart tönkre tették konstantinápo­lyi álmait és a további háború céltalanságát jelentik Oroszországra. Katonai szempontból is igSH nagy az ellenség veresége. Az oro­szok ijesztően sok embert és hadianyagot vesztettek. Az ellenség a mai napig körül belül negyvenezer foglyot és százhúszezer halottat és sebesültet v> mtett. Bármilyen nagy volt az orosz-ro­mán sereg azon részét, amely a Dunán át megmenekülhetett, szétzüllött és a további harcokban már nem számit. Vísxont ré­szünkről felszabadult egy jól szerve­zett, erős győzelmes sereg, amely bi­zonyéra nem fog ölhetett kézzel meg- állani. A dobrudzsai harcok szükségessé tették, hogy a szövetségesek egy ha­talmas uj sereget alakítsanak, amely I most különösen veszedelmessé vált az ántántra. Hogy ezen seregeket hol fogják felhasználni, most nem lehet meg­mondani és bárhol is jelenik meg, biztosítja a győzelmet és az ellenség vereségét. Basel, okt! 31. Az Italia jelenti: A. román kadvezetőség elrendelte Tulcsea kiürítését. Az állampénztárt és levéltárakat Odesszába vitték, Stokholm, okt. 31. ' Az Odeszkíj Liszíok jelenti: Odesszát a legközelebbi időben ki fogják üríteni. E hir Féter vár ott nagy feltűnést keltett. A Novo je Vremja megjegyzi, hogy a kiürítésnek tisztára katonai okai vannak. Rotterdam, okt. 31. A Daily Telegraph jelenti PétervárrOl : Az uj orosz csapatok megérkeztek Dobrudzsába. Ezzel az orosz román sereg számbeli gyengeségét ismét pótolták. Buka restben a bolgárok és németek sikereit csak átmenetieknek tartják. flfrlHetiiisjrfl-sttfízsáliifijyi 3 bS! alatt 10,000 fogoly is sog hadianyag. Budapest, okt. 31. Hivatalos jelentés: Károly főherceg, lovassági tábornok hadsereg-arovonala: Orsovánál és az erdélyi déli határhegy­ség túlsó oldalán tovább folyik a harc. Cser- nahéviztől északra és Kampoluagtól északra meghiúsultak a románok támadásai. Magyar- ország keleti határán és az Erdős-Kárpátok­ban aránylag tegnap is nyugalom volt. Falkenhayn tábornok osz­trák-magyar és német haderői október tizediké óta 151 tisz­tet és 9920 főnyi legénységet fogtak el.A zsákmány 37 ágyú, 47 gépfegyver, egy zászló és sok hadiszer. Hőt er, altábornagy. Berlin, okt. 31. A nagyfőhadiszáliás hi­vatalosan jelenti: Károly Ferenm József főherceg lovassági tábornok arcvonala: Erdély keleti határán nyugalom A déli haté “hegységben a sűrű köd és időnkinti hó­vihar dacára a harcok tovább folytak. Kam- polungtól északra és BörzeEynéi, Orsovától északra a románok sikertelenül kísérelték meg, hogy visszafoglalják a tőlük elvett magaslatokat. Falkenhayn gyalogsági tá­bornok hadserege október tize­diké óta 151 tisztet, 9920 főnyi legénységet fogott el és sok egyébb hadiszeren kívül 37 ágyút, 47 gépfegyvert és egy zászlót vett el a romá­noktól. ■ Ludendorf, első főszállásmestor. I Sziqaja előli íieggcsncsek elfoglalása. Budapest, okt. 31. Falkenhayn főparancsnokságáról jelentik Az Estnek: A Predeálíól délre emelkedő magasla­tok októbsr tizenharmadik» óta, amikor a határgerincet rohammal elfoglaltuk, nagy aka­dályként állanak csapataink előrenyomulásá­val szemben. Csak hosszantartó oldalozó harcok árán sikerült Predeált elfoglalnunk és ha már ezen első fontos siker is nagy köve­telményeket rótt csapatainkra, Predéáltól délre az ellenségnek még makacsabb ellená’lásával kellett megküzdenünk. A románok a Szinaja felé vezető úttól jobbra és balra minden he­lyet beépítettek nagy részt ütegállásokkal és a hegyek között jó összekötő utakat építettek. Több kisebb siker után tegnap a megerősített hegycsúcsok ezen rend­szerét is megtörtük. A német zászló­aljak és tüzérségnek nagy részük volt a sikerben, a melyet gyorsan ki­használtunk, elfoglalván az Axuga patak völgyét, majd Azugát. Sajtóazállés, okt. 31. Falkenhayn főparancsnokságáról jelentik: Kaispolungíól északra nehéz harcokat vívnak csapataink. A harc román részről is igen élénken folyt Sűrűén került a sor kézi­gránát harcra. A magyar-osztrák csapatok kivétel nélkül átlag ezer méter magasságban menetelnek és harcolnak. A románok kímé­letlen energiával védik országukat. Tegnap összelőtték egy faiujokat és féltucat honfitár­sukat megsebesítették és megölték. Egy másik NOVEMBER 3., 4. ÉS 5-ÉN FOGADJA PACIENSEIT AZ URÁNIA MOZGÓBAN Ä DOKTOR UR ügyes »ám ára: helyben 6 fillér. Lapnuk mai @i;éma 4 oldal. Egyes »ám ára vidéken 8 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents