Szamos, 1916. október (48. évfolyam, 254-280. szám)

1916-10-01 / 254. szám

­poors: XLVIII. évfolyam. Szatmár, 1916. október 1., vasárnap. szám. ■na ELŐFIZETÉS! DIJAK: Egy évre hegyben 1S K — f Féi évre „ B „ — f negyedévre „ 4 ,50f Egy Hónapra „ 1 „ 6 0 f Bfl5S98!22)SSH BUBIIIIHBEBBSIHI1 l«B9BOB3B S B1H1HEII 22 K — f 11 . — f 5 „50f 2 - f Kiadó és a „Siabadssjtc és lapkiadó rószv sznmrtR-NL Hirdetési dijak Szaéméron előre fizetendők. Njflltiér sara 94 fillér. Szerkesztőség é« kiadóhivatal: RÁKÓCZ1-UTCH 24. SZ.' Szerkesztőség és kiadóhivatal 373. Felelős szerkesztő lakása 358. Telefon-számok: IUB Nagy győzelmünk Nagyszebenit*. Budapest, szept. 30. Megbízható forrásból nyert értesülés szerint az ellenség nagyszebeni csoportja megsemmisült. Aki a harctéren el nem esett, vagy fogságba nem jutott, minden hordozható ágyú és jármű hátrahagyásával járatlan gyalog utakon bolyong, a fogarasi patakok mentén Románia felé. Minthogy a vöröstoronyi szoros két nap óta birtokunk­ban van, arra senki sem menekülhetett. A sok ezerre menő foglyok számát és a mérhetetlen mennyiségű zsákmányt eddig még nem lehetett megállapítani. Budapest, szeptember 30. — Hivatalos jelentés: Román harcvonal: Pctrozsénytől nyugatra román előretöréseket visszavertünk. Bajor csapatokból álló átkaroló oszlop nagy kerülővel négy nap- j pal ezelőtt ar ellenség hátába elzárta a Vöröstorony szoroson át vezető utat. Az ellenség minden arra irányuló kísérlete, hogy az utat újból megnyissa, hiábavaló maradt. Egyidejűleg nyugatról, --ézr'-.leeái ésr l-el-t ről osztrák-magyar és német oszlopok előnyomultak a Nagyszebentől délre harcoló román hadosztályok ellen. Az ellenség kétségbeesetten védekezett. A küzdelem rendkívül véres. Román csapatkötelékeh roncsai minden járómüvei használható úttól elvágva, a jogarasi hegységbe menekültek. A foglyok száma óránkint növekszik, A zsákmány igen nagy. Az ellenség összes járómüveit megsemmUitette, vagy otthagyta. A románoknak erdélyi keleti harcvonalunk ellen tegnapelőtt meg- \ ismételt támadása Nagyszeben körüli harcokon nem változtathatott, bár Bogarastól északra és Székelyudvarhelynél előretolt csoportjainknak vissza kellett huzódniok lőerőnkhöz. Hegeniől délre német csapatok ellentámadása 11 ro­mán tisztei, 591 legénységet és 3 géppuskát eredményezett. Szeptember 29-én monitorosztályunk egy tölt egy vérzett gőzhajó­val és Meichsel német motoros naszáddal megtámadta Corabis román kikötőt, az ellenséges védőberendezések leküzdése után behatoltak hajóink a belső medencébe, megsemmisítették a pályaudvart, katonai kikötőbe­rendezést, a múlt évben idemenekült tölfegyverzett orosz gőzösöket, aknajáró müveket, uszályhajókat és visszavitték az itt visszatartott 9 osztrák-magyar uszályhajót a ílottilla telephelyére. Veszteségünk nem volt.------ Hő fér, altábornagy Be rlin, szept. 30. A nagy főhadiszállás jelenti : Erdélyi hadszintér: A román északi és 2. hadsereg a Görgény-hegységben Parajd - Székely- udvarhelytől és Fogarastól támadott. Görgényben visszavertük. Délre biztositó csapataink kitértek. Német csapatok Hortobágy-pataknál, Hegen tő 1 délre egy román oszlopon rajtaütöttek és visszavetették. 11 tiszt, 592 katona és 3 gép­puska jutott kezünkre. A szeptember 26-án megkezdett nagyszebeni átkaroló csa^t meg­nyertük. Falkenhayn főparancsnokságával német és osztrák-magyar csapatok makacs harcban megsemmisítették a román hadsereg nagyrészét. Az ellenség maradványa nagy veszteségtől felbomelva menekült Vöröstorony fslé. Uttalan he­gyeken. A szorost csapataink az ellen­ig hátában már 26-án reggel megszál­lt. A menekülő ellenséget itt Krafft Mmensingen altábornagy bajor csa- egsemmisitően lőtték. A 2-ik ro- -vree: fölmentő előretörése elkó- Sb ogyobb elkese­redés * románok védtelen ■_ ­foglyok számú vidéken szétszórt nagy, még nincs megáiig A hátszegi hegységben a iw szakaszon a román támadások meghiú­sultak. A b al k á n i hadszíntér: Nincs esemény. Bepülőrajaink Osernavoda vasúti hid ellen és az ellenséges táborok ellen sikeresen támadtak. Lungendorf, első főszállásmester. Wagygzebens if Vöípoiangt visszafoglaltak, Ä német csapatok bravúrja. Sajtószéllás, szept. 30. A nagyszebeni diadalmas csata nemcsak Nagyszebeni szabadította meg az ellenségtől, hanem egy csomó rómán ezrednek részben pusztulását, részbsn dél felé való menekülésit idézte elő. A fölényes német "vezetés teljesen meglepte az ellenséget. Az északnyugatról erőltetett menetelés­sel közeledő gyalogság jól kigőndolt megkerülő mozdulattalhátba tamadta a Nagyszebentől delre eső ellenséget. A románok eszeveszetten menekültek a vasútvonal és a Cibin patak men­tén. A németek nyomon követték őket, az Olt völgyébe jutottak és megszál­lották a Vőröstorony szoros biztosi ó magaslatait. Három oldalról szórónoa- juk az ellenséget, amely elkeseredő t ellen­állást fejt hi. Sajtószéllás, szept. 30. Petrozsény birtokáért még folyik a küzdelem. Petrezsénytól délre a románok támadásait visszautasítot­tuk. Székelyudvarhely birtokunkban van. Sajtószéllás, szept. 30. Erdélyben véget ért az ellenfelek fel­vonulása. A remácok kipuhatolták, hol tá­madhatnak legelőnyöiebbea, viszont mi is tisztában vagyunk azzal, hogy hol mehetünk át legalkslmasabban támadó védekezésbe. A mai nap eredménye a nagy­szebeni diadalmas csata. A. várostól Egyes szám ára: helyben S fillér. Egyes szám ára: vidéken ü fillér. Lapunk mai ssima 6 oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents