Szamos, 1916. május (48. évfolyam, 121-149. szám)

1916-05-01 / 121. szám

2. Oiial (1916 májas 1.« 121. szám SZAMOS A franciák a verduni harcot befejezettnek tekintik. Genf, ápr. 30. A Havas-ügynökség jelenti: A verduni csatát katonailag befejezettnek tekinthetjük. Az el­lenséges terviek kudarca végleges­nek mondható. Francia képviselő a háború befejezéséről. Pária, ápr. 30. Az Echo de Paris hozza, hogy Raffin Duglus képvisel i kérdést intézett a kormányhoz, hogy a március 16-áig hány halottja volt a francia hadseregnek. Kérdi továbbá, hogy gondolkozik-e miniszterelnök a háború befejezésének időpontjáról és ilyen módon végződikm maga a háború. Az elnök a kamara tagjainak óriási izgalma közben megvonta a képviselőtől a szót. hí orosz ha^ziijíéfről. Budapest, ápr. 30. Hivatalos jelentés: Mlinvótól északra osztagainkat tulerős orosz támadás elöl újra visszavetettük azokból az előretolt állásokból, melyeket az oroszoktól folyó hó 28-án elfoglaltunk, A tegnap jelentett foglyok száma több mint 200-ra növekedett. Höfer, altábornagy. Berlin, április 30. A nagyfőhadiszállás hivatalosan jelenti : Keleti hadszint ér: A Narocz-tótól délre az éjszaka folyamán még négy orosz ágyút és egy gépfegyvert, valamint 83 fog­lyot szállítottunk be. A legfőbb hadvexetősAg. A török főhadiszállás jelentése. Konstantinápoly, ápr. 30. Az ozmán hadsereg fővezérének helyettese közli, hogy Kút el Amara 13 ezer főnyi legénykége Townshend tábor­nok parancsnoksága alatt feltétel nélkül megadta magát. Kút el Amara elfoglalásának hire villámgyorsan terjedt el és Konstanti­nápoly lobogódiszt öltött. Kút el Amara kapitulációja London, ápr. 30. Hivatalosan jelentik: Townshend tábornok, miután előbb ágyúit és lőszereit megsemmisítette, megadta magát a törököknek. Berlin, ápr. 30. A császár Kút el Amara elfoglalá­sának örömére elrendelte a középületek fellobogózását. Erzerum ostrománál 30.000 orosz halt meg. Berlin, ápr. 30. A Tagesanzeiger jelenti Pétervárról: Erzerum na k ostrommal való elfoglalása az oroszok saját beval­lása szerint a vár ellen intézett számos rohamuk következtében 30.000 emberükbe került. A román—bolgár tárgyalás megakadt. Szófia, ápr. 30. Toncseff pénzügyminiszter kijelen­tette, hogy az ántánt, diplomáciai izga­tása következtében Románia és Bulgária között a tárgyalások megszakadtak. Ä2 ántánt és Görögor szág Athén, ápr. 30. Az angol—francia követek tudatták a görög kormánnyal, hogy több görög kikötőt fognak megszállani avógből, hogy a szerb csapatoknak Szalonikiba való szállítását biztosítsák. A megszállás Xante, Leukádia és Kalto szigetekre valamint Kalomie, Katakolari és Valasz kikötőkre fog kiterjedni. Az olasz fjadsziníérről­Budapest, ápr. 30. Hivatalos jelentés: A íront számos helyén folyta­tott tüzérségi harc élénksége nem haladta meg a szokásos méltókét. Görz városa újra tűz alatt állott. Repülőink bombákat dobtak a Villa Vicén tia lévő olasz barak- táborra. Az összes repülőjármüvek szerencsés légiharc után sértetlenül tériek vissza. San Báni ele del Fri- linál egy repülőnk négy ellenséges repülő ellen szállott harcba és ezek egyikét kény szeritette, hogy zuhanó repüléssel alá szálljon. Az Adamelo szakaszon olasz osztagok, melyek a Bossom di Ge­nova telöl nyomultak elő s a Topete szorosban levő hadállásainkat tá­madják. Az április 28-áról szóló olasz hivatalos jelentés azt a valótlan ál­lítást tartalmazza, hogy a mi gya­logságunk egyre gyakrabban hasz­nál robbanó lövedékeket. Ezzel szemben csak azt állapítjuk meg, hogy az olaszok népjogellenes cse­lekedetei (robbanó lövedékeknek, gázbombáknak használata világosan megjelölt kórházak, templomok és kolostorok ágyúzása stb.) sokkal gyakrabban fordulnak elő, mintsem hogy megemlítenék. Höfvr, altábornagy. Elsülyedt nemei buvárhajé. London, ápr. 30. Tegnap a koloti part közelében egy német tengeralattjáró elsülyedt. Tisztjei és 17 főnyi legénysége megadták magukat. A görög tengerészeti miniszter visszavonta lemondását. Athén, ápr. 30. Konduristis tengerészeti miniszter, aki legutóbb lemondott, mert helytele­nítette a görög flotta passiv viselkedé­sét az ántánt flottájával szemben, a | királlyal folytatott tanácskozása után le- l mondását visszavonta. Újabb orosz csapatok ^arseüleben. Genf, ápr. 30. A Temps jelenti : A harmadik orosz csapatszíillitmány Marseillehe érkezett, Marseillebe eddig százezer ántánt- katona érkezett. || SZÍNHÁZ t*« I ÉfJWWtttt Tanítónő. (Fenyvesi Emil bucsufellépte. Záróelőadás.) Bródy Sándor szinmagyar da­rabjában búcsúzott el tegnap este a szatmári közönségtől Fenyvesi Emil és ugyanekkor volt a színtársulatnak is az utolsó előadása. Ifjú Nagy István délceg alakjába Fenyvesi Emil mélyen izzó temperamentum mellett fejedelmi önfogyelmezést és okos mértéktar­tást vitt bele és az érzelmek és indulatok minden skáláját visszatükröző művészi szem- és arcjátéka valamint káprázatos játékstílusa magával ragadott mindenkit. Az előadás egyéb tekintetben is nivós volt. K. Kövy Gornéüa sok tudással és természetes stílus­ban alakította a tanítónőt. G. Székely René nagyasszonya klasszikus volt. K. Pongrácz Matiid művésziesen és sok egyéni kedvesség­gel adta a kántorkisasszony szerepét. A fé rfi szereplők közül Kiss Miklós főura egyik leg- derüsebb genre-alakítása volt. Radócz Ferenc, Nyárai Rezső, Sziklai Jenő és Szalai Pál sikerült, élethü alakításokat vittek a szín­padra. Pallós, valamint Pécskai is jó kabinet- alakilást produkáltak. A közönség a szerep­lőket melegen ünnepelte. II HÍREK II Gróf Tisza István Bécsben. Bécsből jelentik : Tisza István grót miniszterelnök szombat délelőtt hosszasan tanácskozott Bu- rián István báró külügyminiszterrel, majd pedig magánkihallgatáson volt a királynál. Délután tovább folytatta a tanácskozásait. f\ besorozott 18 évesek érettségije. A Budapesti Tudósitó jelenti: A legutóbbi szemlén alkalmasnak talált gimnáziumi, reál­iskolai, kereskedelmi iskolai és tanítóképző intézeti tanulók vizsgálatára vonatkozólag a közoktatásügyi miniszter úgy döntött, hogy az alsóbb osztályú rendes tanulóknak a meg­felelő osztályról szóló bizonyítvánnyal egyide­jűleg az érettségi bizonyítványt, illetve a ta­nítói oklevelet is ki kell adni. A kormánybiztosok felmentése. A hivatalos lap közli, hogy valamennyi magyar- országi kormánybiztos hatásköre április 30 ával megszűnt. Ivánka Imrét letartóztatták. Buda­pestről jelenti tudósítónk: Ivánka Imre kép­viselőt, amikor szombaton ápolónőjével a budai hegyekben sétált, detektívek követték nyomon. Miután Ivánka visszatért a Schwartzer intézetbe, több detektivvel megjelent ott He- tényi Imre detektivfőnök-helyettes és a po­zsonyi törvényszék végzése alapján letartóz­tatta Ivánkát és a gyüjtőfogházban levő meg figyelőben helyezte el. Bűvész estély a Pannóniában. Fo- rolli büvészmester, akit Szatmáron igen so­kan ismernek bámulatos mutatványairól és gondolatolvasó képességeiről, ma este a Pan­nónia szálloda éttermében nejével együtt előadást rendez. A hires varázsló teljesen uj műsorral fogja meglepni a közönséget. Az előadás kezdete esti 9 óra. A tiszaujlaki vásár. Tiszaujlakon a legközelebbi országos vásár május hó 3-án fog megtartatni, mindenféle állat felhajtással. Szerkesztő: Dr. Stern Mór. Nyomatott a „Szabadsajté,, könyvnyomda és lapkiadó részvénytársaság gyorssajtóin Szatmár-Németiben.

Next

/
Thumbnails
Contents