Szamos, 1916. május (48. évfolyam, 121-149. szám)

1916-05-02 / 122. szám

LXVIII. évfolyam Szatm*r, 191SJ május 2., kedd 122. szám —-----UA ' 91 6 V 8 m POLITIKAI NAPILAP. ELŐFIZETÉSI DIJAK t helyben 14 K 401 Vidéken Féi étre „ 7 „ 30 f , negyedén „ 3 „601 „ Egy Hónapra „ 1 „301 IMHIIIHIHIUHIHHIIHHIIIII« Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Nyllttér sora 30 Hl lér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: R AKÓCZUFFCfl 24. |NL Szerkesztőség és kiadóhivatal 333. Telefon-számok: Felelős szerkesztő lakása A világháború hírei. Az íf felkelés leverése. A felkelők kapituláljak. — kopijány Válságos helyzetben. London, máj 1. A Central News jelenti: Az írországi felkelők vezére Conbolly James szindikálista agitátor, aki ez idő szerint az Egyasült Államokban tartózkodik. London, máj. 1. French tábornok jelenti: A dublini felkelők Wackviel Street táján még komoly ellenállást fejtenek ki. A csapa­tok gyűrűje azonban egyre szorosabbá válik. Tekintettel arra, hogy a harc házról-házra folyik, a munka lassan halad. A postahivatalt és más háztömböket tűzvész pusztította el. A Kingsenden egybegyült forradalmárokat automobilon odaszállított ágyukkal elűztük. Este érkeze t jelentés szerint Pearse felkelővezér embereivel együtt feltétel nélkül megadta magát és felszólította a többi felkelőket a megadásra. Conolly felkelővezér hirszerint elesett. Azon területet, amelyen a törvényszéki palota van, katonai gyűrű veszi körül, amely egyre összébb szorul. A jelentésekből arra lehet következtetni, hogy a dublini zendülés avégéhez köze­ledik. Számos lázadót elfogtak. A vidékről érkezett esti jelentések kielőgitők. Belfastban és Ulsterben a helyzet normális. London, május 1. A Daily News írja: A kormány éa az ország a háború kitörése óta moat élik át a legsúlyosabb válságot. Carson párthiveivel együtt sür­getni fogja Lloyd George tervének eltogadását. Á nacionalisták elhatározták, hogy a kormánytól megvonják tá­mogatásukat és fenntartják maguk­nak a szabadkezeit. A kompromisszum meghiúsulása lemondásokra és a kormányválság kiujulására fog vezetni. Rotterdam, május 1. A Daily News a dublini felkelők szá­mát 12,000 főnyire becsüli, akik között 2000 polgárőr van. Washington, május 1. Az American c. lap Wilsont okolja Caseman elfogatásáért, mert Wilson figyel­meztette az angol kormányt, hogy Caseman Írországba érkezik. Berlin, május 1. Londonból jelentik: Henry Craig képviselő holnap az alsóházban javasolni fogja, hogy miután az als ház h ország igazgatásával szem­ben bizalmatlan és meg van győződve arról, hogy a mostani igazgatás vesző lyes helyzetet teremtett, amelynek foly­tatása esetén a veszély feltartózhatatla nul fokozódna, ezért a ház hódolattal felkéri az uralkodót, hogy Wimborne lordot, Írország jelenlegi alkirályát és Birr el írországi al királyt mozdítsa el állásától és küldjenek ki bizottságot az írországi helyiét megvizsgálására és jelentéstételre. Rotterdam, május 1. A hivatalos angol jelentős szerint Dublinban a helyzet teljesen kielégítő, de az országban míg sok a tenni viló. A főparancsnok meg van győződve ar- rcl, hogy a lázadást már elnyomták. Tegnap éjjel a lázadók vezére a zendülés egyes kerületi vezetőihez hír­nököket. küldött, hogy adják meg ma­gukat. Dublinban a zendülők főállástikban önként megadták magukat. Eddig 707 letartóztatás történt. A foglyok között van Markiewicz grófné. Enniscouthot a lázadók még kezük­ben tartják. Wexfordból gyalogság és tüzérség ment Enniscourthbs. A lázadók vezére fedezettel Dublinbe ment, mert nem akarta elhinni, hogy a dublini fel­kelők megadták magukat. Vissza'értéig fegyverszünetet tartottak. Ashbowneból hasonló célból szin'én küldöttség ment Dublinbe. Callvaybao a zendülők szétoszlottak. A többi kerületben a helyzet normális. London, május 1. A lázadás sokkal komolyabb volt, mint hitték. A felkelők birtokukban tartották az O’connel hidat, amelyet egy egész ezred vé­delmezett. Lugano, május 1. A Corriere jelenti Londonból: Dub'inben a halottak és sebesültek m áma 100. Közöttük asszonyok és gyerrae kék is vannak.J A lap meg van győződve arról, hogy a kormányválság elkerülhetetlen. Iiopenhága, május 1. A Daily Mail jelenti: Dublinben a bombák nagy károkat okoztak. A forradalmárok mindenféle eszközökből készítették a barrikádokat és még számos épületet tartanak meg­szállva. Maxwell csapatai újabb, rend­kívüli megerősítéseket kaptak. A* Írországi események és a védkötelezettség kérdéze körül támadt nehézségek miatt a nyugtalanság a legmagasabb fokra hágott. iIm bp altáboMjagy jelentése. Budapest, május 1. Hivatalos jelentés : Orosz és délkeleti hadszíntér: Nincs nevezetesebb esemény. Olasz hadszíntér: A helyzet változatlan. Az Adamollo szakaszon csapataink az ellenség támadásait, melyek főképpen a Far- gorida ellen irányultak, az alpinik tekintélyes vesztesége mellett visszautasítottak. Mőfer, altábornagy. Doirán a központi csapatok kezén. Genf, máj. 1. A Petit Párisién jelenti Szaloníkiből: Német—bolgár csapatok megszállották Doiránt. A német főhadiszállás jelentébe Repülőtevékenység nyugaton. Berlin, május 1. A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: A helyzet általában változatlan. A Morte Homme magaslaton tegnap is heves harc folyt. Repülőrajaink Verdimtől nyu­gatra és délre bőségesen dobtak bombákat az ellenséges csapatállá­sokra. Noyontól keletre légi harcban Lapunk mai száma & oldal.

Next

/
Thumbnails
Contents