Szamos, 1916. május (48. évfolyam, 121-149. szám)

1916-05-01 / 121. szám

LXVI lit évfolyam. Szatnrrr, 1916. május 1., hétfő 121. szám . K_ % m* V ® POLITIKAI NAPILAP ELŐFIZETÉSI DIJAK s Egy évre helyben T4 K 40 f Vidéken . . 1* K — f Fél évre „ 7 „ 20 I „ .. 9 „ - f Negyedévre „ 3 „ 60 f H 4 „ SO f Egy hónapra „ 1 „ 201 „ T„60f Felelős szerkesztő: DÉNES Kiadó és laptulajdonos: a „Szabadsajté“ könyvnyomda és lap­kiadó részv.-társ. SZHTMftR-MÉMETT. Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Nyilttér sora 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKÓCZI-UTCfl 24. T„iüf . Szerkesztőség és kiadóhivatal ~ Telefon-számok: Fele!6s szerk*sztö ,akása _ . ■ ailllHllllBIIIIICIlllllllHIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiailM A világháború hírei. Az ir felkelés. London, ápr. 30. French tábornok jelenti, hogy a dublini felkelés elnyomására irányuló katonai intézkedések kielégítően haladnak előre. A lázadók főhadiszállása a főposta- hivatálban van. A belvárosban a felkelők barrikádokon harcolnak. A megszállott házak kiürítése közvetlenül várható. A tüzesetek jelentékeny károkat okoztak. A felkelés főfészke Írország többi 1 részében Galvay és Enniscorty grófsá­gokban van. Millarneyből, Cloumellbő! és Goroyből nyugtalanságokat jelentenek A zavargások nyilván helyi jellegűek London, ápr. 30 A Liffey ágyunaszád Dublinbe s elpusztította a szabadságcsarnokot. A felkelőket a géppuskákkal és bombákkal felszerelt csapatok az egyik klubház te­tejéről, úgyszintén a Stephen Green té­ren megerősített állásaikból elűzték. A csapatok a Jakobs féle gyárra két ágyú­val tüzelnek. Hir szerint a csapatok a postapalotát bevették. Amsterdam, ápr. 30. A felkelők által megszállott posta­palotán a Sinn-Fein szövetség zöld lo­bogója, valamint egy sárga lobogó leng e felírással: „ír köztársaság“. E zász­lók kitűzését a fe kelők lelkesedéssel fogadták. Az alkirály kastélya körül elkese­redett csatározások voltak. Csütörtökön egész nap puskaharc dühöngött. A fő­posta körül drótsövónyt fontak. A vasúti összeköttetés megszakadt. Lugano, ápr. 30. A Secolonak jelentik Londonból: Írországból még mindig nem ér­keznek hírek, de úgy látszik, a helyzet javul. A hajóösszeköttetés helyre állott. A közönség figyelme nem annyira Írországra, mint a parlamentben elő­állott uj válságra irányult. Genf, ápr. 30. A párisi lapok jolentik Newyorkbúi: Az Egyesült Államok ir naconalista egyesületei Newyorkban kongresszusra gyűltek össze. Az amerikai írek teljesen tájékozva voltak az írek felkelési moz­galmáról, és valósziniileg támogatták is azokat. Egész Newyork az ir forradalom hatása alatt áli. London, ápr. 30. Az angol kormány parancsa folytán Angliából Írországba az egész átkelő forgalmat megszüntették. Az ir képvise­lőknek megtiltották az Írországba való visszatérést. Rotterdam, ápr. 30. A Daily Chronicle egy jelentése azt jelenti, hogy Killareybon nagy mé­szárlás történt Rotterdam, ápr. 30. A Daily Mail Írországi tudósítója jelenti: Az ir forradalmárok husvótkor ki­fosztották a blessingtoni kőbánya robbanó­anyag raktárát és a dinamitot Dublinbe vitték Éppen akkor vonultak a katonák kaszárnyáikba, akikre a forradalmárok rálőttek. Ez volt a jel a forradalomra, amit az általános felkelés követett. A belvárosban a forradalmárok torlaszokat emeltek. Dublinben 120,000 felkelő áll harcban. A sebesültek és halottak száma igen nagy. Kopenhágn, ápr. 30. Londonból jelenük Az írek szabadságharca több gróf­ságra terjed ki. Az írek és a kormány- csapatok között rendszeres ütközetek folynak le. A felkelők az angolokat há‘ba támadják. Dublinben tűzvész dühöng. Rotterdam, ápr. 30. A Reuter-ügynokség jelenti Londonból: Egy Dublinből érkezeit futár közli: A felkelés valószínűleg vége felé közeledik. Egész napon át érkeztek a csapatok a városba és tüzeltek a felke­lőkre. Az utóbbiak helyzete kedvezőt­lenebb. Genf, ápr. 30. Az ir felkelést Amerikában igen komolyan veszik. Vasárnapra ftüntetóseket jeleztek a dublini mártírok emlékére és a Case­ment letartóztatása elleni tiltakozásra. Rotterdam, ápr. 50. A Reuter-ügynökség jelenti Londonból : Maxwell tábornok^megérkezóse után a felkelők körül szorosabbra fűzték a gyűrűt. A város központján kívül a kül­városokat is megerősitettók, nehogy a felkelők elmenekülhessenek a hegyek közzé. Kopenhága, ápr. 30. Londoni táviratok jelentik, hogy a felkelés több grófságra is átterjedt. Mindenütt rendszeres harcok folynak. Dublin sok he'yen ég, Lybentihall és a főposta romokban bever. Maxwell tábornok Irlandba utazott, hogy a felkelők elleni hadműveleteket vezesse, A nénjet-anjeiikai konfliktus. Berlin, ápr. 30. Németország és Amerika diplomá­ciai helyzetében nem történt változás. \ függő kérdésekről az érdekelt ressor- tok még folytatják a tárgyalást. Berlin, április 30. ßernstorff nagykövet a washingtoni kormány közvetitósóvel két sifferes táv­iratot küldött, amelyeket tegnap Berlin­ből a főhadiszállásra továbbítottak. k npgati hadszíntérről. Berlin, április 30. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: Givenchy és Gohellenél az an­golok több ízben megismételték tá­madásaikat anélkül, hogy ered­ményt érhettek volna el. A Sommetől északra és a Ma- astól északnyugatra sikeres járőr­harcokat vívtunk. A Maastól balra tegnap na­gyobb francia haderő támadta a Mórt Homme magaslaton levő és csatlakozólag a Caurette erődecské- tői északra eső vidékig terjedő ál­lásainkat. A magaslat keleti lejtőjén foly­tatott szívós harcok után a táma­dást visszavertük. Aíolyótól jobbra az ellenségnek a Thiaumont major­tól északnyugatra ellenünk intézett előretörése meghiúsult. ■■ Egy német repülő Verdun bel- várai lelett három ellenséges re­pülőgéppel harcolva ezek egyikét lelőtte. A legfőbb hadvezetöség. Ara 4 fillér. Lapunk mai izáma 2 oldal. Ara 4 fillér,

Next

/
Thumbnails
Contents