Szamos, 1916. április (48. évfolyam, 92-120. szám)

1916-04-01 / 92. szám

2 oldal SZAMOS (1916 április 1. (92. szám. • Berlin, márc. 31. j < ; A Vossischa Zeitung levelezője elláto­gatott Janinába és ott az Epiruszban álló görög haderő parancsnokával beszélt. Milliotti parancsnok a következőket mondotta : — Nem tudom, hogy kormányom belegyezik-e abba, hogy mi az olaszoknak a magunk megmentése érdekében rendel ! kezesre bocsássuk országunkat. Én nugam j nem engedem meg és ha ilyen parancsot ; adnának ki, nem maradok a helyemen. — A szalonikií angol—francia csa- patszállitás egészen más. Az olaszoknak azonban nincsen jogos okuk igényeikre. Nem tudom, hogy hol és mikor köteleztek le bennünket ennyire, hogy mi ilyen elő- zékénységet tanúsítsunk velük szemben. A levelező említette, hogy útközben találkozott két egyenruhás szerb tiszttel, akik kardot és revolvert viseltek. Erre vonatkozó­lag Milliotti a következőket felelte: — A szerb tisztek a szerb seregek maradékát gyűjtik össze, hogy Santi Quaran- tába vigyék őket. Ez hálátlan feladat, mert mihelyt felszerelik őket, a szerbek fele ismét megszökik. Athén, márc. 31. Korfuból a jövő héten indul Szalonikiba az első menetkész szerb hadosztály. Az orosz had^ziqíéírűl. Berlin, márc. 31. A nagy főhadiszállás jelenti: Keleti hadszíntér: Az oroszok tegnap is arra szorítkoztak, hogy megtámadott arcvonalunkon erősen lőt­ték állásainkat. A legfőbb hadventetöaég. Budapest, márc. 31. Hivatalos jelentés : Orosz hadszíntér: Újabb esemény nem történt. Hőfer, altábornagy. Nagyarányú orosz csapat­összevonások Besszarábiában. Bukarest, márc. 31. Az oroszoknak Besszarábia déli részé­ben való csapatöszpontositása szakadatlanul tart. Mindig újabb tartalékkontingenseket szállítanak be. Makklakoff tábornok helyről- helyre utazik, hogy az újonnan mozgósított csapatokat megeskesse. A csapatok egyrészót a Dunán Renibe, onnan pedig azon csapat­testekhez szállították, ahová beosztották őket. A Kaukázusból egyre érkeznek cserkesz csapatok, Bukarest, márc. 31. Az oroszok Besszarábiában Izmaila régi várát modern stílusban újjá építették. Összes előkészületeik védelmi jellegűek. Oroszország belzavarai. Kopenhága, márc. 31. Beavatott dán körökben azt beszélik, hogy az oroszországi hírlapoknak kimaradása és az orosz belügyminiszter bukása azzal van összefüggésben, hogy Oroszországban nagyarányú felkelések vannak. Az olasz fjadszintérről. Budapest, márc. 31. Hivatalos jelentés : Igen kedvezőtlen időjárás miatt, a har­cokban szünet állott be. Hőfer altábornagy. A buvárhsjó háború. A német költségvetési bizottság a buvárhajóharc mellett. Berlin, márc. 31. A birodalmi ülés költségvetési bizott­sága határozatot fogadott el, melyben java­solják a kancellárnak, hogy miután az ango­lok Németország kiéheztetésére számítanak és ezen hadviselés ellen a buvárhajók bizo nyúlnak a leghatásosabb fegyvernek, ajánla­tos, hogy minden katonai hatalmi eszközzel, úgy a buvárhajókkal is oly módon éljenek, hogy az biztosítsa Németország jövőjét garan­táló békének kivívását. London, márc. 32. j A Montrose, Kilbribe, Sowinia és Otomar angol és a Huifeland holland gőzösöket elsüllyesztették. A Provence eisülyesztáséhez. Berlin, márc. 31. A Frankfurter Zeitung jelenti Genfből: A francia tengerészeti minisztériumban most már nyíltan bevallják, hogy a Provence segédcirkálót a Földközi-tengeren elsüiyesz- tették. A cirkálón 40 0 katona volt, akik közül 700-at megmentettek, mig a többi oda­veszett. Angol jelentés az Északi-tengeri csatáról London, márc. 31. Az angol admiralitás közli: A német partvidék elleni támadásban részt vett valamennyi hajónk visszatért. Egyetlen kivétel a Medusa torpedóromboló, amely elsülyedt, miután a legénység a hajót elhagyta. Az elsülyesztet*. két némát őrhajóról húsz embert elfogtunk. Az ellenséges repülőtámadás eredmény­telen maradt. Szombaton este kiscirkálóink egy német torpedóromboló osztállyal kerültek szembe. Kleopatra nevű cirkálónk neki rohant az egyik torpedórombolónak és elsülyesztette. Legénységéből senki sem menekült meg. Berlin, márc. 31. A Wolíf-ügynökség megjegyzi, hogy az angol jelentésben említett elsülyesztett német torpedóromboló azonos azzal, amelyikről a német jelentés már közölte, hogy eltűnt. Az angol légiszolgálat csődje. London, márc. 31. Az angol alsóházban Billing meg­ismételte támadásait a légiszolgálat elég­telensége miatt és kimutatta, hogy 150 repülőtiszt meghalt, 160 megsebesült és 105 eltűnt. A legtöbb repülőt lelőtték az angol gépek használbatlansága miatt. Tennant államtitkár azt válaszolta, hogy egy bizottság kiküldését fogja javasolni az előadottak megvizsgálására. Az angol munkáspárt ülése London, márc. 31. A. parlamenti munkáspárt tegnapelőtt Henderson elnöklésével ülést tartott, amelyen jelen volt Van der Velde belga szociálista vezér is. Hysman titkár bejelentette, hogy a je­lenlegi viszonyok között a nemzetközi szo- ciabsta iroda részére lehetetlen az ülésezés. Az ülésen a következő indítványokat terjesztették elő: 1. Tekintet nélkül a háború jelenlegi hely­zetére és tartamára, valamennyi ország szo­cialista munkáspártja vegye fontolóra, hogy minő feltételek mellett volna ’ífeh etséges Európa részére a tartós békét biztosi tani és egy újabb világháború megismétlődésé t lehe­tetlenné tenni. 2. A békefeltételek tárgyalásakor a munkásosztályok egységesen állitsana k föl olyan elveket, melyek az ő soraikban ural­kodnak. Van der Velde kijelentette, hogy azért jött, hogy tájékozódjék az angol munkás mozgalom céljairól. Értésére adták azonban, hogy az angol munkás pártnak jelenleg lehe­tetlen a békefeltételek bárminő fejtegetése, miután ez a semleges és a szövetséges or­szágoknál félreértésekre adhatna okot. A felmentést kért mezőgazdák, kereskedők és iparosok bevonu­lásának elhalasztása. — A »Szamos* eredeti tudósítása. — Szatmár, márc. 31. A honvédelmi miniszter a felmentést kért mezőgazdák, kereskedők és iparosok be­vonulása tárgyában a mai napon táviratilag a következőkép rendelkezett : A bevonulás elhalasztása ezentúl csak azoknak a mezőgazdasággal fog­lalkozó és még be nem vonult nép főike löknek engedélyezhető, akik felmentésük, illetve felmentésük meghosszabbítása iránti kérvényüket legkésőbb február 29-éig benyújtották. Az ennek ellenére adott engedélyek visszavonandók és az illetők, valamint azon keresk-.dök és iparosok, akiknek bevonulása március 31 óig elbalasztatott, de felmentésükről értesítést nem kaptak, azonnali bevonulásra utasitandok. Azon mezőgazdák, akiknek bevonu lása a fentiek szerint elhalasztható, fel­mentésük elintézéséig otthon maradnak. ELŐFIZETÉSI FELHÍVÁS. Mély tisztelettel felkérjük vidéki előfizetőinket, hogy a hátralékos dijakat haladéktalanul bekül­deni szíveskedjenek, mert a hát­ralékban levőknek a lap küldé­sét beszüntetjük. A kiadóhivatal. US SZERETETADOMAWYÖKAT ÜB a frontra szállít a Hadsegélyző Hivatal Átvételi különítménye IV. Váci-utca 38. SZÍNHÁZ Heti műsor. Szombat: Cifra nyomorúság. Vasárnap d. u.: 0 vagy senki sem. „ este: Fehér felhő. (Premier,) Molnár Ferenc világsikert aratott énekes játéka. Ezt megelőzi Szenes leány, szenes legény 1 felvonásos operett. "adakozzunk az elesett hősök özvegyei és árvái,, ja­vára ! Hadsególyező Hivatal főpénztára, Képviselőház. HIRDETMÉNY. A Smatmári La- BMámitoló Bank r.-t. hadifoglyok ré­tmér e péntküldsményekot kőmvetit.

Next

/
Thumbnails
Contents