Szamos, 1916. április (48. évfolyam, 92-120. szám)

1916-04-01 / 92. szám

1916 április 1 (92 szám) SZAMOS I HÍREK II Kitüntetett ezredes. Bécsből jelentik: A király Planck Gyula ezredesnek a Dnyesz ter-sánc kitűnő védelmezéseért a Lipótrend lovagkeresztjét adományozta a hadiókitmé nyekkel. Egy volt szatmári alezredes kitün­tetése. A hivatalos lap közli, hogy a király Helvey Adolf 5. gyalogezredbeli alezredes­nek az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és eredményes magatartásának elismeréséül a vaskorona rend 3. osztályát adományozta a hadiékitménnyel, díjmentesen. A kitüntetett alezredes a háború kitörése előtt Szatmáron állomásozott. Elhunyt gárdakapitány. Innsbruckból jelentik: Harasztosi Horváth Aurél, a ma­gyar királyi lovastestőrség gárdakapitánya Posenben meghalt. Holttestét Bécsbe szállí­tották. Steinberger hadnagy dicsérete. Steinberger Herman népfelkelő gazdászati hadnagy a mozgósítás idején a 12. hadtáp- zászlóaljjal vonult a harctérre, ahol a toronyai és stry-i vonalokon lefolyt harcokban teljesí­tett értékes és sokszor,életveszélyes szolgá­latokat. Legutóbb a kassai 9. honvédpót- zászlóaljhoz volt beosztva, ahonnan a 4. honvéd tábori tarackos osztályhoz vezényel­ték. Távozása alkalmából Steinberger hadnagy a pótzászlóalj parancsnokságától az alábbi dicsérő okiratot kapta: WM. kir. kassai 9. honvédpótzászlóalj. Steinberger Herman népfelkelő hadnagy urnák azon alkalomból, hogy a pótzászlóalj kötelékéből a 4. tarackos ezredhez osztatott be, mindazon kiváló szol­gálataiért, amellyel mindnyájunk érdekeit fá- radhatlan és páratlan igyekezettel és tudás­sal előmozdította s munkálkodását a maga­sabb parancsnokság bizalma és elismerése is jutalmazta, a legfelsőbb szolgálat nevében dicséretemet és kőszönetemet feje em ki. Kassa, 1916. évi február 27-én. Fejér Kál­mán s. k. alezredes, pótzászlóalj-parancsnok.“ Hindenburg katonai jubileuma. Ber­linből jelentik, hogy Hindenburg április 7-én fogja megünnepelni ötvenéves katonai jubi­leumát. A záróra. Két hete elmúlt, hogy Szat­máron is úgy, mint a többi városokban élet- belépett az egy órai kötelező zárásra vonat­kozó miniszteri rendelet. Bár — mint a „Szamos“ megírta — mindjárt az első este a legteljesebb rend és fegyelem fogadta a rendeletet, őszintén megvallva, alig hittünk benne, hogy ez a rend és fegyelem állandó legyen. Hiába, nehéz dolog magának a ká­vésnak vagy vendéglősnek is felállítani az asztaltól a jól jövedelmező pezsgő fogyasz­tóit, de még nagyobb önmérséklet kell hozzá, hogy pezsgős, vidám hangulatában a mulató ember még a miniszteri rendelet parancs­szavára is abbahagyja a mulatást. ügy lát­szik azonban, hogy a miniszter nagyobb úr még az asszonynál is, mert amit a sok köny- nyel vagy sok perpatvarral nem tudott el­érni, ahhoz elegendő volt egy szigorú mi­niszteri rendelet. A két hét leteltével érdek­lődtünk a rendőrségen: nem érkezett e be azóta feljelentés a szatmári kávésok, illetve vendéglősök ellen záróra áthágása miatt, mire azt a választ kaptuk, hogy bár a főka­pitány a rendelet betartása tárgyában a leg­szigorúbb és állandó ellenőrzést rendelte el, ilyen feljelentés eddig be nem érkezett. A szatmári vendéglősöknek és kávésoknak csak dicséretükre válik ez a fegyelmezettség, ame­lyet a miniszteri • rendelet sok ellencsábitás- nak kitett betartása körül tanúsítanak. — Mint érdékes dolgot emlitjük itt meg, hogy a kötelező zárórával a város is károsodott, amennyiben elesett azoktól a dijaktól, ame-. lyeket a vendéglősök, kávésok záróra meg­hosszabbítása címén szoktak fizetni. Ez az összeg naponként átlag 20 koronát tett ki s igy a város frvi- kára évenként 7000 korona körül jár. URÄNIAMOZGÖ (KINO THEATER) Az Iparos Otthon dísztermében. Telefon 8-95. Április 1. szombaton délután 5 órától és 2-án [vasárnap délután 3 órától a Prója filmgyár remek müve az egesz országban óriási siker! aratott fiímszenzéció. Berky Lili, Várkonyi Mihály és Gömöi Vilma főszereplésével: 1. Albánia, a mostani hadszíntér a béke időben (látkép.) 2. 3. Károly mint hóditó, humoreszk. 4. 59. Eikó háborús híradó, aktuális. 5. 6. Na, ne csiklandozz, boh. 2 felv. Végül a Prója filmgyár nagyhírű szenzációja, a fővárosi Royal Apolló legvonzóbb müsordarabja: ÉJFÉLI TALÁLKOZÓ érdekfeszitó filmdráma 5 felvonás. Főszereplők: BERKIT IilIiX, VÁRKONYI MIHÁLY ÉS GÖMÖRI VILMA a szatmári színház ismert nevű volt művésznője. A Prója iümgyár világhírűvé tette ne­vét az „Éjféli találkozóival, mely a legnagyobb him külföldi gyárak reme­keit is felülmúlja úgy érdekfeszitő tar­talma, mint rendezése és a szereplők mesteri alakításával. A rendezés nagy munkáját Garas Márton, a berlini Messter filmgyárnak az egész világon ismert kiváló rendezője végezte. Az „éjféli találkozó“ az évad legsikerültebb ____ alkotása.______ Dé lutáni előadás szombaton 5, I vasárnap 3 órától, I RENDES HELY ARAK/ Kedvezményes jegy mindkét nap csak az első előadásra érvényes. Berlin a magyar—osztrák községek felépitéseért. A berlini városi tanács, mint jelentik, a háborúban feldúlt magyar falvak és osztrák községok, különösen Görz újra­építésére segitőegyesületet alapit, amely ado­mányokat fog gyűjteni. Élelmiszert készitő vállalatok ga­bona és lisztkészletének feldolgozása. A magyar királyi ministerium ez évi január hó 25-én kelt rendelete 1. §-a értelmében gabonát vagy lisztet élelmiszerekké teldolgozó minden ipari vállalat köteles a birtokában levő, vagy birtokában még nem levő, de a maga részére kötés utján biztosított gabona és lisztkészletét a Hadi Termény részvény- társaságnak bejelenteni. A bejelentési köte­lezettség alá eső készletek az idézett rende­let 3. §-a értelmében igénybevétettek (rekvi- ráltaltak). Ezen készletével a birtokos tehát nem rendelkezik, hanem köteles azt gondo­san megőrizni. Ezen készletek még az eset­ben sem dolgozhatók fel, ha a korábban ér­vényben állott rendeletek valamelyike alap­ján nyertek is annak beszerzésére szabály­szerűen engedélyt. Az internált szerbek visszatérhetnek hazájukba. A Belgrader Nachrichter c. lap jelenti: A magyar—osztrák katonai főparancs­nokság a szerbiai főkormányzóság előterjesz­tésére megengedte, hogy a monarchiában in­ternált szerbek visszatérjenek Szerbiába. Az internáltakat ötszázas csoportokba küldik vissza hazájukba. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a jó barátoknak és ismerősöknek, akik szeretett testvérünk temetése alkalmával szives megje­lenésükkel fájdalmunkat enyhítették ez utón mondunk hálás köszönetét. Suta testvérek. Tóth brigadéros. A Vörös Félhold Támogatására Alakult Országos Bizottság el­határozta, hogy Palóczy Edgárnak Tóth báró brigadérosról, a Dardanellák első megerösi- tőjéről irt könyvét a magyar olvasóközönség kezére adja. Ez a könyv, mely elmondja Rákóczi vitéz katonája, Tóth András fiának, a magyar származású Tóth Ferenc francia marsallnak és török brigadérosnak élettörté­netét, egyúttal tartalmazza azoknak az ere­deti okmányoknak fénykópmásolatát és azo­kat az arcképeket, melyek ezzel az érdekes magyar emberrel vonatkozásban állanak és amelyeket a tudós szerzőnek felkutatni sike­rült. A könyv bekötési táblája hü másolata annak a kötésnek, melyben Tóth Ferenc báró másfél századdal ezelőtt okiratait és levele­zéseit összegyűjtötte. A mai nagy időkben és a megbecsülhetetlen szolgálat után, melyeket a Dardanellák nekünk tettek, bizonyára minden hazafiasán gondolkozó magyar em­ber érdeklődését fel fogja kelteni annak a fértiunak az emléke, akit az első magyarnak kell tartanunk, aki nevét ennek a dicső em­lékű tengerszorosnak nevével összefűzte. Az Országos Bizottság éppen ezért azzal a ha­zafias kérelemmel fordul minden lelkes ma­gyar emberhez, hogy maga is vegye meg és minél szélesebb körben terjessze is ezt a könyvet, Palóczy Edgár müvét az Athenaeum állította ki és a könyv előfizetési ára mind­össze 4 korona. Az árusításból származó felesleg arra fog fordittatni, hogy Tóth báró brigadérosnak hazai földben — a tárcsái régi Vogelsang-temetŐ helyen —■ levő jeltelen sírja felett az utókort lelkesítő emléket emel-

Next

/
Thumbnails
Contents