Szamos, 1916. március (48. évfolyam, 61-91. szám)

1916-03-01 / 61. szám

XLVIÍI. évfolyam. Szatmár, 1916. március 1., szerda IRI«ll««MNNrai 61. szám. ELŐFIZETÉSI DIJAK: Sgy évre helyben 14 K 40 f Vidéken . "^1 ««re „ 7 „29» Negyedévre * 3 „ SO f / „ Egy hónapra „ 1 „ 20 I „ 18 K — f » „ - f 4 „aof 1 „Wf Felelős'szerkesztő: DÉNES SAWPOtt. KEodó és lűptulöjdcwvos: « Jhabadsajtó** könyvnyomda é* Im- ktedó részv.-társ. StflTMAR-NÉWETÍ. Hirdetési dijak Szatmáron előre __ Ny IKtör sora 30 fflUr. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKOCZMITCA AI«, Jftmet győzelmei; a nyugati fronton. 16.575 fogoly, 78 igya, 86 gfggasHa a zsákmány. Berlin, febr. 29. — A német főhadiszállás hivatalosan jelenti: Nyugati ha dszintér: A fokozott tüzérségi tevékenység számos helyen tovább tartott. A Maas keleti oldalán Douaumont falutól közvetlenül északnyugatra rohammal elfoglaltunk egy kis páncélmüvet. Az ellenségnek ezen a vidéken megújított támadási kísérleteit már felfejlődéskor elfojtottuk. A Voevre vidékén csapataink áthaladtak Dieppe, Aba- court és Blanzee helységeken. Vatrouviletől és tíaudiaumonttól északkeletre megtisz­títottuk a nagy kiterjedésű erdős területet és vitézi lendü­lettel elfoglaltuk Manheulest és Champlont. A megolvasott sebesületlen foglyok száma teg­nap estig kettőszázhuszonnyolc tiszt és tizen­hatezer ötszázhetvenöt főnyi legénység volt. Ezenfelül hadizsákmányt jelentettek; hetven­nyolc ágyút, köztük számos legújabb szerke­zetű nehéz ágyút, nyolcvanhat géppuskát és beláthatatlan mennyiségű hadianyagot. Badonvillertől északkeletre a phiavillei erdészet mel­lett a franciák állásának egy kiugró részét megtámad­tuk és elfoglaltuk. Nagyobb számú fogoly maradt kezünkön. A legfőbb hadvezetőség. \ verduni cgaía borzalmai. Berlin, febr. 29. A Deutsche Tageszeitung jelenti a fő­hadiszállásról : Verdimnél változatlan hevesség­gel folyik a harc. A franciák, hadállásai valóság­gal szét vannak lőve. Haumont falva egy óriási pokol­katlan, melybe a német nehéz löve­gek minden élőlényt belesöpörtek. A falu egy fantasztikus sirgödör Bra­bant falu hasonlóan néz ki. A Verdünn él dúló óriási csata hevessége semmit sem lankad Ver­dun állandóan fü-tfelhőbe van bo­rulva és több helyen tűzvész dühöng. A tüzvonalbol visszatérő néme tek beszélik, hogy a franciák töme­gesen megadják magukat. Rotterdam, febr. 29. A Botterdamsche Courant sze­rirt a mostani harcok fontosabbak, mint az 1914-ikiek, mert most köze­lebb vagyunk a döntéshez. Ha Ver dun elesik, a francia seregeket a felgöngyölés veszedelme fenyegeti. Lugano, febr. 29. A francia kormány 2á óra óta minden külföldre szóló sürgönyt visszatart. London, jan. 29. A Times szerint a franciák Douaumont erődjét a háború első hónapjaiban leszerel­ték, úgy, hogy sem ágyú, sem legénység nem volt benne. Ezenkívül az ágyukat más he­lyekről is eltávolították és fedett állásokba vitték. Genf, febr. 29. A Journal Geneve jelenti a francia fő­hadiszállásról : A németek nyolc hadtesttel támadtak Verdun ellen. A csapatok közt van a Mac­kensen hadsereg színe-java is, amely Szerbia ellen harcolt. Genf, febr. 29. A Newyork Herald párisi kiadása jelenti: A francia repülők megállapították, hogy Verdunnél a német front 8 helyéről magyar­osztrák harminc és feles mozsarak lövik a | franciák erődítéseit és állásait. Bern, febr. 29. A Berner Bund katonai szakértője írja: Az egész verduni erődítmény- rendszer megingott. Douaumont erőd megvívásával az egész francia front sarokoszlopa meg van bénítva, amelyet egy nagy német sereg jobbról és balról körül­zárva tart. Genf, febr. 29. A párisi lapokat bejárta a hir, hogy a franciák visszafoglalták Douaumontot. A Temps szerint a franciák a Douau- montban levő porosz ezredet körülzárva tartják. Rousset ezredes szerint a németeknek Verdun ellen zúdított vaszápora a legrette­netesebb volt azok között, amelyek valaha a földnek egy darabját érhették. Genf, február 29. Verdun bői Párisba érkezett menekülők beszélik, hogy hétfőn délelőtt estek a városba az első német lövegek és azóta állandósult a bombázás. A lakosságot eltávolították. Lugano, febr. 29. A Secoló jelenti: Párisban a hangulat deprimált. Az ut­cák, a színházak és mulatók üresek. A sebesülteket három nap óta szállítják a bou- levardokon. A német hajók elkobzása ellen. Berlin, febr. 29. A német kormány erélyesen tiltakozott a portugál kormánynál a német hajók elkob­zása miatt és kijelentette, hogy elvárja az elkobzási rendelet visszavonását. Szerbia köszöneté az ántántnak. Páris, febr. 29. A Havas ügynökség jelenti: A szerb trónörökös március elején Pa­sicsal Rómába, Párisba és Londonba utazik, hogy megköszönje az ántántnak, amit Szer­biáért tettek. Harc Egyptom mellett. London, febr. 29. Maxvell tábornok jelenti: Szombaton Egyptom vidékén harcba elegyedtünk a törökökkel, »kiket Enver basa fivére, Nury bej vezetett. Nury bej elesett, helyettese pedig sebesülten fogságunkba került. A törökök 200 halottat vesztettek. Apa 6 fillip. Lapunk mai száma 4 oldal. Ara 6 fiilé

Next

/
Thumbnails
Contents