Szamos, 1915. december (47. évfolyam, 329-358. szám)

1915-12-01 / 329. szám

XLVII. évfolyam. Szatmár. 1915. december 1., szerda ■■*■■■ ■ m mm ■■■■■■■■ ■■■■>■§■■> ■ oönzirtg ouui ■ 14K40I VMäfcaa . . n K-f 1 „ St® 9 . » - - r a „m9 . 4 -«M ^hónapra „ 1 »Mt „ SaMIHMIIIIINilBSHMNMlI i .mi A világháború hireL Prizrendet elfoglalták a bolgárok. Budapest, nov. 30. Hivatalos jelentés. Délkeleti hadszíntér: Pribojtól délnyugatra a monte- negróiakat Plevlje leié vetettük vissza. A montenegrói határon Mitro- vicától délnyugatra osztrák-magyar csapatok megtámadtak egy szerb utóvédet és kétszáztiz foglyot szed­tek el tőlük. A bolgárok a prizrendi völgy­katlanhoz közelednek. HŐfer altábornagy. Béri in, nov. 30. A nagy főhadi­szállás jelenti: A balkáni hadszíntér: Rudniknál, Mitrovicától dél­nyugatra Kövess tábornok hadsere­gének részei az ellenséges erőket visszavetették. Itt és a Sitnicától nyugatra Gallwitz tábornok hadseregének csapatai összesen mintegy ezer hadifoglyot ejtettek. Bolgár haderők november huszonnyolcadikán elfoglal­ták Prizrendet. Több mint háromezer szerbet elfogtak és 8 ágyút zsákmányoltak. A legfőbb hadvezetőség. fi balkáni harsakból. Lugano, nov. 30. (Corriere.) A Szalonikiben partraszállitott ántánt csapatok helyzete igen komoly. A második bolgár hadsereg 80,000 embere komolyan fe­nyegeti a szövetségeseket. Prüep és Monasztir között ötezer szerb harcol négyszer annyi bolgárral. A távolság a francia fronttól 30 kilométer. Azt hiszik, hogy a bolgárok áttörik a frontot és ezzel elvágják a szövetséges csapatok útját. Gallwitz első csapatai megérkeztek Üszkübbe. Sarrail tábornok kicsi seregével, mely­nek jórósze még Szalonikiban van, képtelen lesz ellenállani a támadásnak és valószínűleg görög területre fog szorulni. A második bolgár hadsereg a gostivan völgyben készül előrenyomulni. Lugano, nov. 30. A Corriere szerint a franciák megszál­lották a Cérna balpartján levő Arkangel ma­gaslatot. A franciák szélső balszárnya 30 kilométernyire van a Macedóniát védelmező szerbek előretöréseitől, de összeköttetéáük ki van zárva, mert közöttük a bolgár sereg nyomul előre. Szaloniki, nov. 30. Prileptől délre a bolgárok megtámadták a szerbeket és visszavonulásra késztették őket. Páris, nov: 30. Hivatalos jelentés szerint a szerbek helyzete kritikus. Mégbizható közlések szerint Bulgáriába német csapatok mentek, hogy az országot az esetleges orosz támadás ellen megvédjék. Szaloniki, nov. 30. A szerbek 16 görög nemzetiségű kato­nát, akik a szerb hadseregből megszöktek, több mnnasztiri bolgár előkelőséggel együtt agyonlőttek. Rotterdam, nov. 30. A Lloyd jelenti Athénből: A szerbek kénytelenek voltak az albán határon visszavonulni. A nehéz tüzérséget elhagyták. A szerbek az albán határral pár­huzamosan uj állásokat foglalnak el. Berlin, nov. 30. A Temps jelenti Szalonikiból: A bolgár és a francia csapatok között a rendkívül erős havazás miatt nincsenek rendszeres összeütközések. Szaloniki, nov. 30. A bolgárok megkezdték a támadást Krusevo ellen. Szerbia végzet© betelt. Szófia, nov. 30. Londoni és párisi hivatalos körökben, továbbá a Times véleménye szerint Szerbia sorsa meg van pecsételve és azt az ántánt- nak semmiféle akciója sem képes már el­hárítani. Áz ántánt és Görögország. Athén, nov. 30. Tegnap nyújtották át az ántánt képvise­lőinek a görög kormány válaszát a négyes­szövetség legutóbbi jegyzékére. Athén, nov. 30. (Hivatalos.) Az ántánt követek tegnap a külügy­miniszterhez mentek, ahol harátságos köve­teléseket terjesztettek elő. A követek a sza- lonikii ántánt-csapatok számára bizonyos könnyítéseket kértek. A miniszter megígérte, hogy rövidesen válaszol a követelésekre. Űt orosz hadtest indul Bulgária ellen. r Bukarest, nov. 30. A -Románul szerint a cár öt hadtestnek parancsot adott a mozósitásra Bulgária ellen. A csapatok még ezen hóban elindulnak. Romania fegyverrel védi meg semlegességét. Bukarest, nov, 30. Megbízható helyről közük: A román kormány Pétervárral tudatta, hogy ragaszkodik semlegességéhez és ahhoz, hogy ezt semmiféle oldalról meg ne sértsék. Ha az orosz csapatok ki akarnák kényszerí­teni az átvonulást, ennek fegyveres erővel is ellenállanának. Románia előkészületeket tesz az iránt, hogy a Dunán felvonuló orosz expedícióval szembeszálljon. Gróf Mensdorff Bukarestben. Szófia, nov. 30. Mensdorff gróf volt londoni osztrák- magyar nagykövet a román király külön- vonatán Bukarestbe utazik, ahol két napig marad. A grófot a román király kihallgatá­son fogadja. Kitchener Pétervárra utazik. Pétervár, nov. 30. Kitchener legközelebb Pétervárra érkezik, hogy Polivanov és Szasza- novval fontos megbeszélést folytasson. Ezután a főhadiszállásra megy a cárhoz. Kitchener utazásának az d célja, hogy egységet teremtsen a szö­vetségesek hadműveletei között. Elkeseredett olasz támadások­Budapest, nov. 30. Hivatalos jelentés: Egyre nyilvánvalóbb, hogy az olaszok e napokban minden áron sikert akarnak kierő­szakolni az Isonzónál, még pedig lehetőleg Görznél. Tegnap támadásaikat a Tolmeintól a tengerig húzódó egész arcvonal ellen irányí­tották, de küllönös hevességgel támadták két hídfőnket. A doberdói fensik északi részén a Tol- meintől északra levő hegyi állásaink ellen irányított előretöréseik hamarosan össze­omlottak. 6 fillér. Lapamk mii siámi 4 oldal. A n fi fillér.

Next

/
Thumbnails
Contents