Szamos, 1915. december (47. évfolyam, 329-358. szám)

1915-12-01 / 329. szám

2. oldal SZAMOS (1915 december 1. 329. szám A tolmeini hídfő délután pergő tűz alatt állt. Ezt három erős támadás körette az északi és több gyengébb támadás a déli szakasz ellen. Valamennyit az ellenség leg­súlyosabb vészteségeivel vertük vissza. Hasonlóan sikertelen volt a Plavánál megkísérelt több támadás is. A görzi hídfő előtt az olaszok az összes harcvonalakról igen nagy haderőket vontak össze. Tegnap az ellenség csak Oslaviánál ■; támadott, de visszavertük, csak egy keskeny ; sávon vettük kissé vissza harcvonalunk egy j szakaszát. Görz város belső részeire éjjel újra mintegy száz nehéz bomba esett. A Doberdo-fensikszakaszon négyórás tüzérségi előkészítés után a Monte San Mi­chele, valamint a Mártino körüli terület ellen különösen szívós és nyomatékos támadásokat intéztek az olaszok. A Monte San Michelen a budapesti első számú honvédgyalogezred nyolc tömegrohamot vert véresen vissza. San Martinót háromszor támadták meg sürü tömegekben. Itt a nagyváradi negye­dik számú honvédgyalogezred kézitusá­ban védte meg állásait. A községtől délnyugatra is visszautasí­tottuk az ellenség egy támadását. Hőfer, altábornagy. Kitchener az Isonzo-tronton. Berlin, nov. 30. (Vossische Z.) Kitchener megszemlélte az Isonzo-csa- tát és vasárnap délután Turinba érkezett, ahol nagyon elégedett hangon nyilatkozott az eredményekről. Olasz hir az Isonzó cssták féSbenhagyásáről. Lugano, nov. 30. Az olasz sajtó előkészíti a közvéle­ményt az Isonzo-arcvonal elleni harcok abban hagyására. A lapok az óriási nehézségekre és azon körülményekre utalnak, hogy a leg­nagyobb erőfeszítések dacára is csak jelen­téktelen eredményt lehet elérni. Az orosz hadszíntérről. Budapest, nov. 30. Hivatalos jelentés: Nincs nevezetesebb esemény. Hőfer altábornagy. Berlin, nov. 30. A nagy főhadiszállás jelenti: Keleti hadszint ér: A helyzet változatlan. Egy német repülőraj megtámadta a ljachowcsi vasúti telepeket Baranovicitól délkeletre. A legtöbb hadvezetőség. Megsemmisült orosz flotta. Kopenhága, nov. 30. Orosz lapok jelentik Szimferopolból: Az orosz flottát, mely eddig sikeresen operált az anatóliai partvidéken, egy orkán- szerű vihar az öbölben a sziklákhoz csapta és a segédhajókkal együtt teljesen elpusztí­totta. A nyugati hadszíntérről. Berlin, nov. 30. A nagy főhadiszállás hivatalosan jelenti: A harci tevékenység az arcvonal kü- lömböző helyein folyt tüzérségi, aknavetési és aknaharcokra szorítkozott. Legfelsőbb hadvezetőség. LEGÚJABB. Prizrend elfoglalása után. Kicsevo és Krusevo a bolgároké. Szófia, dec. 1. í (Érk. éjjel 2 órakor.) j A bolgár távirati ügynökség jelenti j a november 28-iki hadműveletekről : Prizrend irányában csapataink tovább üldözik a szerbeket, akik nagy rendetlenségben Montenegró leié visszavonulnak. A Prisztina és Prizrend leié \ vezető ut mindenféle katonai tár­gyakkalj hadianyagokkal van fedve. Az ut mindkét oldalán nagymeny- nyiségü elhullott lovat és ökröt lá­tunk, ezenfelül cserbenhagyott autók és megrongált kocsikat, Suhareka körül pedig jelentékeny mennyiségű elégetett muníciót és megsemmisí­tett ágyút és kocsikat, amelyek mind csak romoknak tekinthetők. Egy műszaki század összes ponton­jait és egész hadi készletét cser­benhagyva találtuk. Ez mutatja, hogy a szerb hadsereg maradványai többé nem egyebek bolyongó tö­megnél. A nap folyamán kétezer­kétszáz foglyot ejtettünk, 16 ágyút, 22 láda muníciót zsákmányoltunk, A déli arcvonalon a hadműve­letek ránk nézve kedvezően folynak. Huszonhatodikán csapa­taink elfoglalták Kicsevo vá­rost, ma pedig elfoglalták Krusevott A szerbek e területen már csak kis elszigetelt különítményekkel ope­rálnak, amelyek semmi összefüg­gésben sincsenek. Saját seregünkkel a Czerna folyó folyásánál operálva, ezt a folyót átléptük és hatalmunkba kerítettük az utakat és a hidakat, amelyek Montenegróba vezetnek. A többi arcvonalon nincs újság. Románia semleges marad Basel, nov. 30. A Kölnische Zeitung szófiai távirata lehetségesnek tartja, hogy a cár Reniben találkozott a román királlyal, de Románia nem változtatja meg magatartását. Kitchener Párisban. Paris, nov. 30. Poincaré fogadta“ Kitchenert. Azután Bryanddal tanácskozott. A képviselőház ülése. — A Szamos fővárosi tudósítójától. — Budapest, nov. 30. Ma délelőtt tizenegy órakor nyitotta meg a képviselőház ülését Beöthy elnök. A képviselők teljes számban jelentek meg. Az ülés megnyitása után Tisza István gróf miniszterelnök felküldötte az elnökhöz a Házat egybehívó királyi kéziratot, melynek felolvasása után Beöthy elnöki megnyitójá­ban vázolta a sötét helyzetet, mely a Ház előző ülésszaka előtt Magyarországra nehe­zedett. Bármily nehéz is volt akkor a helyzet — úgymond — senkisem vesztette el hitét. Ä nagy túlerővel szemben sikerült meg­változtatnunk a harcok rendjét. Ma nincs ellenség Magyarország területén, ellenben Lengyelországot meghódítottuk. Az olasz harctéren diadalmasan verjük vissza a hűtlen szövetséges támadásait és a dicső bolgár nemzettel együtt birtokoljuk Szerbia túlnyomó részét. Még nem vagyunk a békénél, még ke­serves áldozatok várnak reánk, de hatalmas lépésekkel jutottunk közelebb a békéhez. Objektív garanciákat kell szereznünk fejlődésünk biitositására, amig becsüle­tes békét köthetünk. Ezután az elnök kifejezte hódolatát és csodálatát a király iránt és hálás elismerését és köszönetét hős katonáinkkal és hü szö­vetségeseinkkel szemben. Az elnök indítványára a Ház üdvözli a királyt, a hadsereget és szövetségeseinket. Megemlékezett az elnök ezután Désy Zoltán hősies elhunytáról, amely immár két­ségtelenül beigazolódott, továbbá Vaszary Kolos elhunytáról is. Indítványára a Ház fájdalmas részvétének jegyzőkönyvben ad kifejezést. A miniszterek ezután uj tervényjavasla- tokat terjesztettek be, közöttük Hazay Samu báró honvédelmi miniszter az 50—55 éves életkoruaknak hadi munkára való alkalmazta­tásáról. A javaslat kimondja, hogy az ' 50—55 éves életkornak csak hat hétre hívhatók be hadimunkára, azután legalább két hónapig szünetelnek és csak azután hivhatók be ismét a szolgálat folytatására. A holnapi ülés napirendjének megálla­pítása után az ülés végett ért. Holnap az interpellációkra kerül a sor. A főrendiház. A főrendiház ülését báró Jósika elnök nyitotta meg. Felolvasták az egybehívó királyi kéziratot. Az elnök meleghangú beszédben emlé­kezett meg a szövetségesek győzelmeiről. Indítványára a főrendiház üdvözölte a királyt és a bolgár szobranjét. A legközelebbi ülés december hatodi- kán lesz. A mai ülésen Berchthold gróf volt külügyminiszter huszárkapitányi egyenruhában jelent meg. Vasúti összeütközés Feketeardóban. c&z esti személyvonat bele­szaladt egy teberVonatba. — A »Szamos“ eredeti tudósítása. — Szatmár, nov. 30. Nagyvasúti összeütközés történt hétfőn éjjel a feketeardói vasúti állomáson. Az összeütközés nagy károkat okozott vasúti kocsikban, de emberéletben — szerencsére — nem esett végzetes kár. Tegnap este 11 órakor futott ki a i szatmári állomásról a Bpest felől Msziget I HIRDETMÉNY. Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy a csizmadiaszin épületben Miklosovszky- féle helyiségben marha, borjú, juhhus a követ­kező árakon kapható. Marhahús 4 K, borjú 4 40, Juhhus 2 80, I. rendű zsir 8 K, Füstölt kolbász 8 K kgja. Füstölt liba 7 K kgja, I. rendű nagy libamáj 6 K, pecsenyének való libahús 4 K kgja. Lesnek való libaapróléK. 3'20 K kgja és mindenféle élelmicikk kapható.

Next

/
Thumbnails
Contents