Szamos, 1915. szeptember (47. évfolyam, 239-267. szám)

1915-09-01 / 239. szám

LX'/li. évfolyam. Szatmär, 1915. szeptember 1. szerda •illMIII&BIVItBBflOBI ELŐFIZETÉSI DIJAK : Egy évre helyben 14 K 40 f Vidéken . "él évre „ 7 „ 23 f „ Negyedévre „ 3 „ 60 f Egy hónapra „ 1 „ 20 f 18 K — f S „ - f 4 „ 50 f 1 „60f Felelő« s:ierkes2tő: PÉWES SÁKPOR. Kiadó ém taptuktjdonos: a „SiabndsaJ tó“ köny vnvomda és lap­kiadó résiv.-társ, SZATAAJt-MtMeTI. Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Hyiüiér sora 36 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-UTCH 24. SZ. Teiefon-szémok: Szerkesztőség és kiadóhivatal 378. Felelős szerkesztő la kasa . .358« BÍ^tomang jalen^e. Bwlaped., aug. 31. [A min. ein. s. o.) Hivatalos jelentés : Orosz hadszíntér: A Lucktól északra és északke­letre ellen túllő orosz haderőt teg­nap heves harcok közt dél felé ve­tettük vissza Ti-?erikát tésztát, több mint ezerötszáz főnyi l~gé ységet fogtunk ef, öt gp fegyvert, öt moz­donyt, két vasúti vo­natot és nagymennyi srgü ham szert zsák­mányoltunk. CsapatainkSwiniuchy, Gorochow, Eadziechow és Turze mellett is kény szeritették az oroszokat, hogy a visszavonulást folytassák. Rád- ziechowtól délre a budapesti cs. és kir gyaloghadosztály ezredei a szo­kott vitézséggel rohammal foglaltak el egy erősen elsáncolt védelmi vo­nalat. A Strypa mentén az átkelés kierőszakolásáért folyik a harc és az oroszok itt üldöző csapataink előnyomulását egyes helyeken ke­mény ellentámadásukkal gátolják. A Dnyeszier mellett és a hesszarábiai határon nincs újság. A Kobrintól északra küzdő haderőnk a Muchiawec felső folyásánál fekvő Przuzanzig nyomult elő. Olasz hadszíntér: A délnyugati harcvonalon tegnap sem . Mtak nagyobb jelentőségű harcok. San Mar inonál az ellenség két előre­törését és azonkívül egy a tolmeini hídfő deli része es egy* .F'litsch mellett, a völ­gyet védő hadállásunk ellen intézett tá­madást vertünk vissza. Hőfer altábornagy. Tarnopoi előtt. SajtÓBzállás, aug. 31. (M. T. I.) Pflnntter- Baltin és Bőhm Er- mol i srrrt/ei Podolia, Wolhynia és Besssarnbia felé törnek előre és kő­it elednek Tarnopolho». Oroszországban előnyomulunk. Csapataink megszállották Xobrint. Sajtószállis, aug. 31. (M. T. I.) Csapataink a Breszt-Litowszktól keletre 50 kilométernyire fekvő Kob- rint megszállották. Puhalló tábornok hadserege a koveli utón előrenyomul. Offenzivánk elérte a wolhy- niai várháromszög vonalát. Üldözzük az oroszokat. Sajtószállás, aug. 31. (M. T. I.) Csapataink Kobrin bevétele után folytattak az üMCsést keletre, Pinek felé és északkel-tie Minek felé. Az orosz sereg via.-s i Vonulását Üldöző csapataink m&gn i.ik. Roval és Estland —­hadizóna. Kopenhágz, aug. 31. (M. T. I.) A Morgenblated Péteryárról jelenti: Az estlandi és retail kormányzóságok területét hadizónának nyilTánitották. 140 hadosztály az oroszok e!le^. Zürich, aug. 31. (M. T. I.) Az orosz front ellen 70 német és 70 osztrák magyar hadosztály harcol. Ä kownoi zsákmány. Berlin, aug. 31. (M. T. I.) A kownoi nagy hadizsákmány között vadonatúj francia ágyukat, japán fegyvereket, sok élelmet, gépkocsikat és 70,000 liter benzint vettek el az oroszoktól. Tanácskozás Cars^ oj vjszeloban. Pétervár, (Stokholmon át), aug. 31. (M. T. I.) Carskojeszeloban csütörtökön a cár elnökletével rendkívüli korona­tanács lesz. Oroszország mindent elkövet. KoponhÁga, augusztus 31. (M. T. I.) Az orosz miniszterelnök egy intervju alkalmával a következőket mondta: Az utóbbi hetekben Oroszország ellen­ségei már Pétervárra is becsempészték a központi hatalmak győzelméről szóló híreket. Szégyen, — úgymond — hogy ilyen hirek hitelre találtak. Az orosz sereg helyzete nem rossz. Oroszország mindent megtesz, hogy hadseregét hadianyaggal ellássa és harcra készen tartsa. Működik az orosz haditörvényszék. Pétervár [Hágán át], aug. 31. [M. T. I.] A haditörvényszék az Emden általífel- sülyesztett Zemcsug cirkáló parancsnokát szolgálati hanyagság miatt három évi, az első tisztet pedig másfélévi fogház büntetésre és polgári becsületük elvesztésére ítélte. Á gonicei áttörés eredmény©. Becs, ang. 31. [M. T. I.] A Wolff-ügynöksóg jelenti a főhadi­szállásról : A gerlicei áttörésnek az volt az eredménye, hogy az I. orosz sereg, mely akkor egy millió é* 300,000 emberből állott, megsemmisült. A meglevő csapatok a törökök ellen szánt és Déloroszországból visszavont valamint félig kiképzett legénységből állanak. h négel MadiszáBág jelentése Berlin, aug. 31. [A min. ein. s. o.] A nagy főhadiszállás jelenti: Nyugati hadszíntér: Jelentősebb események nem történtek. Keleti hadszíntér: Hindenburg tábornagy hadseregcsoportja: Friedrichstadtól délre a hídfőnél a harc még tart. A Njementől keletre csapa­taink a Grodnótól Vilnába vezető vasúti vo­nal feló nyomulnak előre. Kétezerhatszáz foglyot ejtettek. Grodnó varának nyugati arc­vonalán elértük Nowy-Dwor és Kusnica vidékét. Grodeknól az ellenség támadásaink elől kiürítette állásait a bialystoki erdőség keleti szélén. Lipót bajor herceg, tábornagy hadse'regcsoportja : A felső Nareven helyenkét már kiküz- döttük az átkelést. A hadcsoport balszárnya Pruzany felé nyomul előre. Gycraeh harisnyái; régi érákban gyermek gyipjn sVetterek .... gyermek feblracmlek................. gyermek üaUpok h sapkák . . . « ■ a színházasai szemben Kardodnál. Sora 6 fillér. Lapunk mai száma 4 oldal. Asm. G fillér. II vliá<ah»hdrii hippi w~~ns «y 1» <g a 1 iBI 'GSotlIa

Next

/
Thumbnails
Contents