Szamos, 1915. szeptember (47. évfolyam, 239-267. szám)

1915-09-01 / 239. szám

2. oldal SZAMOS (1915 szeptember 1. 239. szám Machenden tábornagy hadseregcsoportja: Üldözés közben elértük a Muchawiec- szakaszt. Az ellenséges utóvédeket megvertük és háromezerhétszáz oroszt elfogtunk. Délkeleti hadszíntér: Brzezanytól északra az ellenségeu át­tört és azt üldöző német és osztrák magyar csapatokat nagyobb orosz erők ellentámadása a Strypa mentén helyenként feltartóztatta. A béketárgyaíások lehetősége. Berlin, aug. 31. (M. T. I.] Londonból jelentik: Az Economist c. lap Grey nyílt levelé­nek tárgyalásánál reá mutat arra, hogy a béketárgy olások többé nem látszanak túlságosan messzelevőknek. (Frankfurter Zeitung.) Segítsen magán az ántánt London (Hágán át), aug. 31. [M. T. I.] A Times szerint a Balkán-krizis elérte a csúcspontját. A végleges meg­oldást az ántántnak kell megtalálnia. Itália annektáita a Dodekanezoszt. Lugano, aug. 31. (M. T. I.) Itália tizenkét görög szigetet annehtált. Ez annyit jelent, hogy az ántánt tervei Uutbaesteh. Az arabok az olaszok ellen. Genf, aug. 31. (M. T. I.) A Temps jelenti Kairóból: A nagy szenusizi törzs ágyukkal és gépfegyverekkel felszerelt 10,000 emberével uémet és török tisztek vezetése alatt Tripoli- tánia ellen nyomul. Az olasz kormány erősí­téseket küldött Tripoliszba. Bulgária elutasító választ adott. Amsterdam, ang. 31. (M. T. I.) A Newyork Herald arról értesül, hogy Bulgária viszzautasitotta Szerbiá ajánlatát. A szerb vonalon beszüntették a tranzito-forgalmat és a személy­szállítást. Meghiúsít reményak Lugano, aug. 31. (M. T. I.) A Popolo d’ Italia írja: A bolgár hadügyminiszter személyében történt változás pesszimismusra ad okot. Az ántántnak a Balkánhoz fűzött reményei a minimumra szállottak. Megtagadott átszállítási engedély. Lauráimé, aug. 31. [M. T. I.] A bolgár kormány engedélyt kért a román kormánytól arra, hogy engedjenek Románia területén keresztül Bulgáriának fegyvert és muníciót szállítani. Az erre vo­natkozó tárgyalás azonban nem vezetett eredményre, Románia nem engedte meg az átszállítást Az angolok egy n?p alatt 25000 embert vesztettek Szófia, aug. 31. (M. T. I.) Az Utró jelenti: Az angol—francia csapatok Maidosnál két napi tüzérségi előkészítés után eddig nem tapasztalt hevességgel általános támadást kezdtek, hogy az előnyomulást Buíaií felé kierőszakolják. A támadás azonban össze­omlott. Az angolok vesztesége 25,000 halott éz sebesült.. A tizennégy Ízben megismételt támadás 24 óra hosszat tartott. A szövetségesek olyan súlyos vesztesé­geket szenvedtek, hogy a támadó kísérletek megismétlésére egyelőre nem gondolhatnak. ESsülyesztalt angol gőzös. London (Hágán át), aug. 31. (M. T. I.) A Stephenson angoi gőzöst eisü- lyesztették. Ä török főfjadiszállág jelentése, Konstantinápoly, aug. 31. (A minisz­terelnökség sajtóosztályából.) A főhadiszállás jelenti: Az Anaforta-szakaszon az ellenség teg­nap semmiféle akciót sem kísérelt meg. Tüzérs'günk egy ellenséges torpedónaszád elülső részén tüzet okozott. Ariburnnuát semmi jelentős esemény. Sedil-Bahrnál tüzérségünk a balszárnyon elpusztított egy hombavotésre berendezett ellenséges állást. A többi fronton nincs semmi változás. I 1 URÁNIA MOZGÓ (KINO THEATER) ® Az Iparos Otthon dísztermében. Ma szerdán nagy megnyitó előadás az Iparos Otthon újonnan átalakított dísztermében mindkét nap este 8 órától folytatólag 11 óráig: 1. K. u. k. Hadi híradó igen érdekes felvételek vizi haderőnkről. 2. 3. Gyula feminista bohózat. 4. 5. A HALÁL DÍSZ­B^EMLÉJE dráma 2 feiv. 6. 7. Gyula (a magyar POLIDOR) Robinzoniett falrí ngető bohózat. 8. 9. 10. 11. A diadalmas magyar- osztrák-német fegyverbarátság képe: A KATONA­BECSÜLET megható háborús dráma napjainkból 4 felvonásban. 1 I i aWEFmw* Tankóczi Sple a törvényszsk előtt. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, aug. 31. A kir. ügyészség tudvalevőleg többrend­beli bSaeselstmény miatt emelt vádst Tin­ire ezt Gyula, Szatmár város felfüggesztett rendftrfnkanitánv.'i e>l I o n, A vádak csoportonként kerülnek főtár­gyalásra. Mint köztudomású, a szatmári törvény­szék már lefolytatott egy tőtárgyalást Tan­kóczi ellen, amelyben a kír. ügyészség hiva­tali sikkasztás miatt emelt ellene vádat. A budapesti air törvényszéken is tár­gyalták egy ügyét, amelyben a vád zsaro­lásra irányult. Mindkét ügy felmentéssel végződött. Ma harmadizben állott Táua.óc.51 ä bíró­ság előtt. E? 11 Hal a LríT&íi-'Őczí ellen 13 rendbeli, a btkv. 465. §. első be­kezdésének első tételébe ntkŐZŐ ^egve^te- get-s vétségé miatt emelt vádakat tárgyalta a szatmári törvényszék a gyorsított eljárás alapján. A mai főtárgyaláson dr. Nómethy Jó­zsef törvényszéki biró elnökölt, a tanács tag­jai dr, Knoll Béla, dr. Berénvi Antal, dr. Lei mer Emii és Szuiiányi Andor törvény­széki birák voltak. A vádat dr. Jákó Sándor kir. ügyész képviselte, Taíikőezii ur. S.íuús Sándor ügyvéd védte. A főtárgyalás jegyző­könyvét dr. Kirélv Zsigmond törvényszéki jegyző vezette. A főtárgyalás iránt a közönség körében jóval kisebb volt az érdeklődés, mint/ az első tárgyalás alkalmával. Tankóczi Gyula kihallgatása során ta­gadta bűnösségét és részletesen cáfolta az egyes vádakat. A mai nap a tanuk kihallgatásával tölt öl. Este 6 órakor az elnök a főtárgyalás folytatását holnap reggel 9 órára halasztotta. ítélet a délutáni órákban várható. T"«a or*té*hr «»tKrs> r4.«1 5b * cs #n nt ’*’«« % vujr * '*tt> « vtatr a te ® k Az aradi kamara akciója* A C!rvi /-\n rt-erl r\f-i Í11/-I «q . ....--- i.1 UÚUáUUÜ VJ. UUOU tuuvcitttoa. Sz atmár, aug. 31. A hadviselési és egyéb fontos állami érdekek védelme tette kívánatossá még a háború első idejében, hogy az interurbán telefon forgalmat korlátozzák, illetve meg­szüntessék. így lett Szatmár is kizárva az interurbán-telefonból, melynek használata a vármegyén túl még most sincs megengedve. A helyzet azonban lényegesen megváltozott, úgy, hogy az ország iöbb nagyobb városa akciót indított a rendes interurbáu-telefon- használat visszaállítására. Az akció kezde­ményezői között van Arad is, melynek ke­reskedelmi és. iparkamarája az illetékes posta és távirdaigazgatóságot átiratban kérte fel, hason oda, hogy a telefont szabaddá tegyék Az aradi átiratot, amelynek több hivatkozása, a szatmári viszonyokra is ráillik, kivonatosan itt közöljük: A háború következtéken — Írja a fel- terjesztés — az ország egész területén rö- videbb, hosszabb ideig szünetelt a helyközi telefonforgalom és az interurbán telefonbe­szélgetések tudva levőleg még most is csak kivételes esetekben bonyolíthatók le magán­felek részéről. Arad város és az egész vár­megye 1914 aug. elseje óta teljesen kire­kesztve áll az interurbán telefon-forgalomból. £íáttyRa 6 női tcíttzőr Ralitól; Vardo^tial gyönyörű választék. —— a színházzal szemben f Ilii II

Next

/
Thumbnails
Contents