Szamos, 1915. július (47. évfolyam, 177-207. szám)

1915-07-01 / 177. szám

2. oldal (1915 julius 1. 177. szám) Az olasz offenzlva meghiúsult. Rotterdam, junius 30. [M. T. I.] A Courant Írja: Az olaszok felvonulását megállították, úgy, hogy további előnyomulásról szó sincsen. Az olasz offenzív a tökéletesen meg­hiúsult. Az olasz lapok — a pápa eiien. Lugano, jun. 30. (M. T. I.] Az olasz lapok egyre folytatják táma­dásaikat a pápa ellen. A „Secolo“ rámutat, hogy a pápa olasz ellenes nyilatkozatait Gáspari bíboros enyhítő nyilatkozatai sem te­szik jóvá, A „Popolo d’ Italia“ hangsú­lyozza, hogy Olaszország a belső ellenséggel, más szóval: a pápasággal szintén leszámol. A német kormány engedékeny. Rotterdam, jun. 30. [M. T. I.] Az amerikai külügyi kormány azt a jelentést kapta Berlinből, hogy a német kor­mány kedvezően intézi el az amerikai jegyzéket Tünteinek az irek Amsterdam, jun. 30. (M. T. I) Megbízható magánjelentések közük, hogy az irek passzív resisztenciája nyílt an­golellenes tüntetésekké fejlődött. A kormány ugyanis nem hallgatta el a galíciai orosz ve­reségeket, ezenkívül titkos ügynökök Írország­ban a cári hadsereg teljes letörését hiresz- telik, ami óriási hatást gyakorol a lakosságra,. Tizenhét ir vezető politikus pőrének tárgya- ; lását, kiket felségsértés miatt állitoUtak bíró­ság elé; a Kormány einaiasztotta. ~ Belfostban és Dublinban kihirdet­ték az ostromállapotot. Megállapították a maximális árakat. közellátási bizottság ülése. Szatmár, junius 30. A drágaság leküzdése ellen szorgalma­zott akció a közönség óhajának megfelelően, elérkezett oda, ahol a tett következik. Kedden délután a város közellátási bizottsága dr. Vajay Károly kir. tan., pol­gármester elnöklete alatt ülést tartott, mely­nek megnyugtató eredménye, hogy a piacra kerülő áruk és élelmiszerek árát egyheti idő­tartamra vagyis julius 1-től 7-ig — az egy­idejűleg lapunk más helyén közölt részletezés szerint — megállapították. Két igen fontos szükségleti cikk, a liszt és hús ára nem került szabályozás alá. Az elsőnek már meg van a mindenütt egyformán érvényes hivatalos ára, mig a hús árának szabályozását olyan okok gátolják, amelyek ellen a közellátási bizottságnak nem áll módjában cselekedni. A maximális árak megállapításának eredményességét biztosítandó, az ülésen el­határozták, hogy átiratot intéznek a vármegye alispánjához — a megyére kiterjedő érvényes­ségű — hasonló eljárás céljából. Ha ez meg­lesz, úgy a környék behozatalának iránya és központja továbbra is Szatmár marad. Egyidejűleg a keresk. minisztertől is felhatalmazást kérnek, hogy a szükséghez képest további rendszabályokat alkalmaz­hassanak. Ugyanezen az ülésen került szóba a jéghiány kérdése is, amely szintén megoldha­SZAMOS tónak mutatkozik. Ugyanis Nagybánya város naponta 30 mázsa tiszta, vízvezetéki vizből előállított műjeget bocsáthat jutányos árban a város közönsége rendelkezésére. Amennyiben a fogyasztók ezt a meny- nyiséget lejegyzik, úgy a jégküldeménnyel esetleg egyéb élelmiszereket is lehetne behozni. A jégre előjegyzéseket a városi gazda­sági hivatal és Heinrich Viktor közellátási biz. tag, fogad el. A mai nappal érvénybe lépő intézke­dés bizonyára megnyugvást fog kelteni a közönség körében. A Vöröskereszt Egylet rendkívüli közgyűlése. Adakozzon tovább a közönség. ; i — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, junius 30. , A Vöröskereszt Egylet hétfőn tartott közgyűlése, melyről alább részletesen be­számolunk, Duszik Lajos evang. lelkésznek többek között a következő sorok megírására adott alkalmat: „A Vöröskereszt helyi fiókjának köz­gyűlésén gondolatok találtak hangot: mi­képpen lehetne a jótékonyság forrásainak teljesitő képességét a szükséghez képest ál­landósítani, sőt fokozni ? ... Erre csak ennyit: a jótékonyság nem a zsebek, hanem a szivek teljesítő ké pességétöl függ ... ... Megcsendült a kasza sárguló búza­tábláinkon. Minden suhintásra oldódik egyet á drágaság, a nyomor kötele karjainkon. . Minden suhintásra erősebbek,, izmosabbak, keményebbek leszünk. A poklok hatalma sem bir velünk! Csak az a szeret Veszta-láng, a jóté­konyság szolid, áldott tüze lobogjon most élénkebben a — szivekben... A győzelem angyala arra száll, amerre e bűvös láng lo­bog. Ez mutatja neki az utat ..“ , A hétfőn délután tartott rendkívüli köz- 1 gyűlésen első sorban az egylet nemrég el- i halt munkás alelnöknöjének, özv. Uray Gé- I zánénak emlékét örökítették meg, azután j i tudomásul vették a több éven át buzgón I í működő pénztárnoknak, Wérner Oszkárnak, j ! más elfoglaltságai miatt való lemondását, j i Alelnöknőnek Szlávy Dezsőné, pénztárnoknak I ! Bélteky Lajos választatott meg. Dr. Pírkler j Ernő titkár a vasúti állomáson múlt évi | augusztustól fogva létesített pihenő kórház j és a novembertől fogva áldásosán működő j üdítő állomás munkásságáról számolt be, i mely utóbbinak éttermében mintegy 20,000 | átutazó sebesült és lábbadozó beteg katona nyert eddig ellátást. Behatóan tanácskoztak továbbá arról, hogy miként lehetne e hasz­nos intézmények fennállását továbbra is biz­tosítani. Kezdetben ugyanis bőven jöttek j helyből és a vidékről élelmiszerek [liszt, hús, I tej, főzelékfélék] a konyhai szükséglet pótlá- i í sára, az utóbbi hónapokban azonban már j | nagyrészt az egyesület készpénzéből kellett az élelmicikkeket bevásárolni, amit a pénz­tár más kiadásai mellett, nem bir sokáig el­viselni. Amellett a központ is kérő szózatot küldött szét, hogy a háború alatt kifejtett sok irányú munkásságában a vidéki fiókok anyagilag támogassák. Többek hozzászólása után abban történt megállapodás, hogy e í nehéz helyzetben a hazafias társadalom ál- dozatrakész szivéhez appellálunk ismét Egyfelől kérik, hogy szíveskedjenek csekély évi 2 korona tagsági dij befizetésével — melynek fele a központot illeti — a magyar Vöröskereszt egyletet a háború alatt, a köz érdekében kifejtett sokoldalú munkásságában támogatni; másfelől a hely] célok előmozdí­tásának a fedezésére kibocsátandó csekély 1 | koronás adomány-megváltási szelvényeket minél többen megvásárolni. Azonkívül kére­lemmel fordulnak a közönséghez, hogy majd az uj termés betakarítása után, a város és a környék az üdítő á.lomás konyháját élelmi­szerek beküldésével üdvös munkájában se­gítse. A tagsági dijakat és pénzadományokat a pénztárnok Bélteky Lajos reform, lelkész [Rákóci-u. 4. szám] szedi be és kezeli, a ✓ természetbeli adományokat Szlávy Dezsőné alelnöknő [Nagygőzmalom] fogadja el és nyugtázza, ki özv. bér. Kováts Jenőné és dr. Kölcsey Ferencné elnöknők után, a vasúti üdítő állomás éttermének és konyhájának az ellenőrzését, anyár folyamára önként elvállalta. Olasz invázió Szilágymegyében. Ezerkétszáz embert internáltak. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, junius 30. A népek modern vándorlása olt eddig nagyon ritkán hallott beszédtől telte hangossá Szilágymegyét. Egy vonat döcögött végig junius másodikén a Nagykárolytól Zilahig vezető szilágysági vicinális pályán és a me­gyén végig minden állomáson eddig soha nem látott barna arcú emberek, asszonyok, leányok meg gyermekek szálltak ki. Az állomáson már várta őket a falu elöljárósága, a biró, a jegyző meg egv-két csendőrszolgálatot teljesítő szuróoyos nép­felkelő. Ezek a népfelkelők csak azért voltak ott, hogy rend legyen a leszállás körül, mert a kiszálló utasok nem rablók voltak, még csak nem is hadifoglyok, hanem az olasz határszélről ide internált olaszok. A h&dvezetőség a szerb háború alkal­mával vérj^zitó tapasztalatokat szerzett a határmenti szerb lakosság hazaliui hűségéről és hogy az ezekhez hasonlatos árulások az olasz határvidéken meg ne történhessen, a hadvezetősóg a háború kitörése elölt elküldte a harcok színteréről az olasz lakosságot. így kerültek Szilágyvármegyébe az ola­szok. Körülbelül ezerkétszáz embert hozott Szilágymegyébe a vicinális egy hosszú vo­natja. A vonalon Zilahig letettek négyszázat, úgy, hogy Zilahra nyolcszáz olasz érkezett és onnan fogják szétosztani a vármegye többi járásaiba. Szilágymegye lak&ssága nagyon szimpa­tikusán fogadta a messziről jött vendégeket. Az olaszok között leginkább sok nő van, fiatal, öreg vegyesen, azután gyerek és idő­sebb férfi. Fiatalabb férfiak kevesen vannak, mert mielőtt elhozták volna őket, szigorú so­rozást tartottak arra őfeléjük és aki csak egy kicsit arra való volt, azt bevették katonának. A falukban azokhoz a gazdákhoz ad­nak olaszokat, akiknek hozzátartozóik közül bevonultak a munkabírók. A vármegye meg­állapította azt a dijat, amit a gazdák az ola­szoknak a munkájukért fizetni tartoznak s igy a vendégek némiképpen enyhítenek a vár­megye munkás hiányán. Már előre megállapítható, hogy az ola­szok közül sokan fognak ottragadni Szilágy megyében, mert sok közöttük a nagyon szép leány s talán egynek-egynek magyar legény fogja bekötni a fejét. Annyi tény, hogy Szi­lágymegyében nem igen lesz alkalmuk a taliánoknak elárulni a hazát. Hősök halála. A barakkórházban meghalt: Halambek Georg, a cs. és kir. 53. gyalogezred közembere, szül. 1883., Scho- vodna, Horvátország, róm. kath., nőtlen, napszámos. HIRDETMÉNY. A Szatmári Le­számítoló Bank r. t. hadifoglyok ré­szére pénzküldeményeket közvetít.

Next

/
Thumbnails
Contents