Szamos, 1915. július (47. évfolyam, 177-207. szám)

1915-07-01 / 177. szám

(1915 julius 1. 177. szám) SZAMOS 3 oldal. I HiR EK I! A városi tanácsból. Csaba Adorján főispán a városi gazdasági tanácsosi hivatal ideiglenes vezetésével Ferencz Ágoston ta­nácsnokot bizta meg. Kitüntetés. A király Zsürger Vince 39. gyalogezredben kadét-őrmestert, az északi harctéren az ellenséggel szemben tanúsított vitézségéért az első osztályú ezüst vitézségi éremmel tüntette ki. Az érmet a trónörökös sajátkezüleg tűzte fel a fiatal vitéz katona mellére és kezet fogott vele. Gyászhir. Részvéttel értesülünk, hogy özv. Fabian Györgyné tegnap hosszas be­tegség után 55 éves korában elhunyt. Te­metése holnap, pénteken délután 4 órakor lesz a Deák-tér 8. sz. alatti gyászházlól. Az elhunyt úrnőben dr. Fábián Lajos szatmári ügyvéd édesanyját gyászolja. Fehérgyarmat uj vasúti összeköt­tetése. A kereskedelemügyi minisztérium előmunkálati engedélyt adott egy uj vasúti vonalra, amely Fehérgyarmat végállomását Börvely állomáson keresztül, a Nagykároly— Mátészalka—csapi helyi érdekű vasúttal fogja összekötni. Az engedély egy évre szól. Halálozás. Kron Mihály vendéglőst súlyos csapás érte. Felesége, szül. Ernás Giza 46-ik életévében kedden délelőtt vér­mérgezés következtében rövid szenvedés után elhalt. Temetése tegnap délután ment végbe a ref. vallás szertartásai szerint nagy részvét melleit. A kisgazdák is kapnak foglyokat az aratáshoz. Csaba Adorján főispán, kor­mánybiztos a minisztériumtól felhatalmazást nyert, hogy a városunkban elhelyezett orosz hadifoglyokat különböző mezei munkára kisebb csoportokban is kiadhassa. Amennyi­ben a most kezdődő aratási és eséplési mun­káknál a helybeli gazdák is igénybe akarják venni az orosz foglyokat, ebbeli szándékukat legkésőbb julius 4 ig a városi gazdasági hi­vatalban jelentsék be, ahol a részletes fel­tételeket tudatni fogják az érdeklődőkkel. A Törekvés Műkedvelő Gárda julius 4-ére hirdetett kedélyes estélye a közbejött akadályok miatt julius 11-én vasárnap lesz megtartva. I Köszönetnyilvánítás. Mindazon jóba- 1 rátoknak és ismerősöknek, kik — felejthe­tetlen drága feleségem váratlan elhunyta al­kalmából — részvétnyilatkozatukkal, vala­mint a temetésen való megjelenésükkel mély fájdalmamat enyhíteni igyekeztek, s különö­sen pedig a Szatmár-Németi pincéregylet tag­jainak, kik testületileg voltak szívesek meg­jelenni és a ravatalra koszorút helyezni ez­úton mondok hálás köszönetét Kron Mihály. Katonaszökevények körözése. Az erdődi járás főszolgabirájp újabban két ka­tonaszökevény ellen adott ki körözőlevelet. Az egyik Groszos Jeremiás, 1892. évi kis- szokondi születésű, ki mint B.) alosztályu népfelkelő is alkalmasnak találtatott, — is­meretlen helyre távozott. A mási< szökevény Rosenberg József, 1891-beli születésű, mint népfelkelő újonc ez év május 15-én vonult be szolgálattételre, de csakhamar megszökött ezredétől. Mindkét katonaszökevény feltalálás esetén letartóztatandó s a legközelebbi ka­tonai parancsnokságnak átadandó. A Vöröskereszt egyesüiet részére jú­nius hóban beküldött adományok: De Gerandó Attiláné 2 kosár cseresznye, N. N 2 K, Kulcsár Istvánná tejre 5 K, Harcsár Gézáné 8 fő káposzta, Szegedy Antalné 2 kenyér Fock Antal és Lessnyák Sándor ga­líciai vasutasok 40 K, Nagykolcs község ado­mánya 7 K 50 f, Szentiványi Károlyné 4 fő káposzta, Berencei Kováts Miklós Homok 1 nagy zsák liszt és 15 liter tej, Kölcsey Gá- borné Szatmárcseke 15 fő káposzta, De Gerandó Attiláné ismét két kosár cseresznye, Nagy Aladárné 10 K, Kocsis Albert Nagy- koles 5 K, Kovásznay Zslgmondné 44 liter tej, Schőnpflug Jenöné gyűjtése folytán a helybeli fűszeresek adománya 1 kg. thea, 8 pakli dohány, 11 üveg rhum és 12 kg. cu­kor, Szegedy Antalné Darnó 3 kenyér, „Szatmárhegyi ifjak11 35 K. Mindezen nem.es szivü adományokat hálás szívvel nyugtázva, felkérjük a nemes lelkű adakozó közönséget, hogy természetbeli adományait julius 1-től Szlávy Dezsőné alelnöknő címére és lakására [Gőzmalom] legyenek szívesek küldeni, mivel az átvonuló katonák számára a vasútnál fentálló Vöröskereszt üdítő állomás vezetését a jelzett időtől kezdve az illető urinő volt szives elvállalni. A Vöröskereszt egyesület elnöksége. Szerkesztő : Dr. Stern Mór. 4241—1915. tksz. Árverési hirdetményi «signal Csenger és Vidéké takarékpénztár r.-t. végrehajtatónak Váuyi Zsigmondnó szül. Gal- vácsi Mária végrehajtást szenvedő ellen indí­tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság a Szatmári Termény és Hitelbank r.-t utóajánlata következtében a végrehajt, novella 27. § a értelmében utóajánlatra az újabb ár­verést 4000 K tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett a szatmárnémetit ki., járásbíró­ság területén levő és Porcsalma községben fekvő s a porcsalmai 619. sz. betétben A I. 4—6. 134. 131/3. 133/3. hrsz. a. foglalt, s a végrehajtást szenvedő nevén álló ingatlanokra 240 kor. a porcsalmai 620. sz. betétben A. I. 1—4. sorsz. 182b/2/a- 1832/2/a, 1831/2/a,— 2048/2- hrsz. a. foglalt ugyancsak a végrehaj­tást szenvedő Ványi Zsigmondnó sz. Galvácsi Mária nevén álló ingatlanokra 1000 korona kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1915. évi julius hó 27-:k j napján d. e. 10 órakor Porcsalma községházá- | nál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlanok a ki- j kiáltási árnál alacsonyabb áron nem adha- ] tők el. Az árverelni szándékozók kötelesek bá­natpénzül a kikiáltási ár 10 százalékát kész­pénzben, vagy az 1881. LX. te 42. §-ában meghatározott árfolyammal számított óvadék­képes értékpapirosban a kiküldöttnél letenni, hogy a bánatpénznek előleges birói letétbe i helyezéséről kiállított letéti elismervényt a ki- | küldöttnek átadni és az árverési feltételeket 1 aláírni (1881. LX. te. 147., 150., 170. §§. ; ! 1808. XL. te. 21. §.) Az aki az ingatlanért a kikiáltási árnál I magasabb Ígéretet tett, ha többet Ígérni senki sem akar, köteles nyomban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegé­szíteni (1908. XLÍ. 25. §.) Szatmár-Németi, 1915. junius hó 16-án. A kir. j.-bíróság, mint telekkönyvi hatóság. Dr. Bihary s. k. aljárásbiró. A kiadmány hiteléül: Pujda János, kir. tKkönyvi kiadó. Szatmár-Németi sz. kir. város hivataios közleményei. 4442—1915. szám. HIRDETMÉNY. Szatmár-Németi szab. kir. város taná csának az 5600—1914. B. M. számú kör­rendeletén alapuló 8735—1915. számú hatá­rozatához képest és az ezzel nyert felhatal­mazás folytán az élelmiszereknek a város és Szatmárhegy területén és piacain 1915. évi julius hó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. napjain követelhető árait az alábbiakban közlöm: Tengerikenyér egy klgr. —‘46 K Vegyitett lisztből kenyér egy klgr. —'60 „ Kifli, zsemlye egy 25 grammos db. —'05 „ Sertészsír egy klgr. 5'— * Tojás darabja —‘10 „ Tfcj egy liter —'32 „ Fölözött tej egy liter —'20 „ Tejfel egy liter 1'— „ Tehéntúró egy klgr. —'90 „ Juhturó egy klgr 2'40 „ Juhsajt egy klgr. 2-— „ Vaj egy klgr. 4 — „ Egy drb sovány liba 6'— „ Egy drb kövér liba 12—15'— „ Egy pár sovány kacsa 5'20 „ Egy pár kövér kacsa 8'— „ Egy pár rántani való csirke 3'— „ Egy pár sütni való csirke 4'— „ Egy klgr. ó-burgonya —'08 „ Egy klgr. uj-burgonya_ _ —'12 „ Egy klgr. száraz bab —^0 „ Egy klgr. zöld bab t —'60 „ Egy klgr. ó-hagyma —'60 „ Uj hagyma (egy csomóban hat szál) —'12 „ Ó-íoghagyma egy klgr 1'— „ Uj foghagyma (egy csomóban 6 szál) —'20 „ Fejes saláta darabonként —'02 „ Fejtett zöld borsó egy liter —'60 „ Fejtetlen zöld borsó egy klgr. —'60 „ Ugorka savanyítani való darabja —'04 „ Ugorka salátának való kisebb —'10 „ Ugorka salátának való nagyobb —'20 „ Kellevél (egy csomóban 10) —08 „ Kalarábé egy darab —'05 „ Zöldség hat egy csomóban —'14 „ Retek [hat egy csomóban] —'16 „ Egy drb tök kisebb —'30 „ Egy drb tök nagyobb —'50 „ Kelkáposzta egy drb —'20 „ Cseresznye I. rendű egy klgr. —'60 „ Szárazgomba egy klgr. 6'— „ Köszméte egy liter —'56 „ Ribizli egy liter —'28 „ A lelsorolt élelmiszerek árainak ennél magasabban való megszabása az 5600/1914. B. M. számú körrendelet 1. §-ába ütköző ki- hágási cselekménynek fog tekintetni és fel­jelentés esetén a rendelkezés megszegője el­len kihágási eljárás fog azonnal indíttatni. Az említett rendelet 4. §-a alapján a kihágás büntetése 15 napig terjedhető elzá­rás és 200 koronáig terjedhető pénzbüntetés. Tudomására hozom a vevőközönségnek, hogy azon árusitó ellen, aki a fent felsorolt élelmiszerek árait julius hó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. napjain az előbb megállapított árnál ma­gasabb összegben szabja meg, a feljelentést a piacon szolgálatot teljesítő rendőrközegek bármelyikének vagy a községi bíróságnál azonnal megteheti. Szatmár-Németiben, 1915. évi junius hó 30-án. Dr. Vajay Károly kir. tanácsos, polgármester. I URÁNIA MOZGÓI A Pannónia nagytermében. | Ma csütörtökön este 8 órától folytatólag | óriási sláger est a világhírű spanyol | táncosnő Conchitla Ledesmo*. fellépte. | Kirándulás a hegyes vidékre term. j> Egyenruhás kisértet kacagtató bohózat. / Elragadó izgalmas meséjü szenzációi | A főszerepben az elbűvölő szépségű ^ Conchitta Ledesma. Két nő egy férfi \ (A V É © Z E T.) A folyó szezon legkiválóbb drámája f 5 felvonásban. (3100 méter.) j Két asszony és egy férfi sorsa e dráma \ tartalma. Két asszonyé, kiknek élete el- jj választhatatlanul van ugyanazon férfihoz : csatolva. Egyik asszony maga a végzet, ! maga a szenvedély, — kinek érzelme j vészt, halált olt az ifjú ereiben - a rná- | sik maga a gyöngédség, a báj, a kellem, ! kinek érzelme a béke és megnyugvás. [ Melyik győz? Melyik erősebb a halálé ; a szenvedély lángjai-é, vagy pedig a j I a házi boldogság csendes derűje é ? en- j nek a története e dráma:

Next

/
Thumbnails
Contents