Szamos, 1915. július (47. évfolyam, 177-207. szám)

1915-07-01 / 177. szám

XLVII. évfolyam. Szatmér, 1915. július 1. csütörtök 177. szám POLITIKAI NAPILAP. ELŐFIZETÉSI DIJAK s fjtf **»« hulyfrm 14 K 40 f Vidéken . m éwe . 7 . 20 » 4»jyed4iie „ 3 60 f hénejH* „ 1 „ 20 f 1« K — f • „ - f 4 „30f 1 „«Of mm ■■■■«■■■■■■■! Felelős szerkesztő: DÉNES SÁNDOR. Kiadó és lap tulajdonos: «HSzabadss}tóMköay vnyomda és Im- Irtsdó résxv.-térs. SZUTMAR-MÉMETI. Hirdetési dijak Szatmáron eUn Nyllttér sora 30 NBA Szerkesztőség és kiadóhivatal: rAKÓCZMHOI ; Telefon-számok • Szerkesztőség és leteton-szamoK. Fele{6s szerfce,ztá Az ország élelmezése. Budapest, jun. 30. Egészen természetes, s emellett még a legegészségesebb tünet is, hogy az uj termésre s ezzel kapcsolatban az ország- jövendő élelmezésére mutatkozó kormánypárti akció a társadalom min­den rétegében élénk érdeklődést és visszhangot keltett. A főcél a közélel­mezés zavartalan biztosítása mellett a kormánynak az akció korai meginditá- j sával az is egyik kifejezett intenciója ! volt, hogy a közérdeklődést ráterelje erre az elsőrangú problémára s hogy ennek a sikeres megoldásához idejeko­rán biztosítsa a lakosság harmonikus együttműködését. Hogy ez az érdeklődés és vissz­hang elsősorban és a legintenzivebben a városok kongresszusa választmányá­nak legutóbbi ülésén nyilatkozott meg, ez is egészen természetes rendje a do­lognak. Minden város egy-egy terjedel­mesebb vidéknek a gócpontja, amely azon a vidéken irányit s amely a góc- pomokban összetömörült nagyobb lakos­ság révén egyenesen rá van utalva arra, hogy az élelmezési kérdésekben, tehát a jövendő termésre vonatkozó berendez­kedésekben is fokozottabb érdeklődésnek adja tanujelét. Ezenkívül a polgármesterek tanács­kozásának meg van a maga külön és figyelembeveendő jelentősége. A közel­múltban az élelmezés nehézségeinek a | súlypontja tudvalévőén a városokra ne- j hezedett, ahol minél kevesebb a termelő I s igy az élelmezést csaknem kizárólag ! közvetett forrásokból kellett ellátni. En- j nek a bajai sok tapasztalásra adtak al- ! kaimat s ezek a tapasztalatok most egytől- ! egyig hasznosan értékesíthető útmutatá­sok az uj termés helyes és egyben gazdaságos kezelésére és elosztására. A városok egészen nyugodtak le­hetnek abban, hogy a polgármesterek ülésén elhangzott s a helyzet javítására irányuló javaslatok, valamint a városok­ban koncentrálódó érdekek illetékes he­lyen teljes méltánylásra találnak. A kí­vánságaikat most már ismerik s nincs senkinek sem oka arra a feltevésre, hogy a kormányon s az uj termés szak­avatott és lelkiismeretes kezelésére hi­vatott altruisztikus intézményen múlnék i a fogyasztók és termelők érdekeinek mindakét félre méltányos összeegyez­tetése. Meg vagyunk győződve, hogy a polgármesterek, miként kongresszusukon fölfelé tartózkodás nélkül feltárták ag­godalmaikat és kívánságaikat, azonkép- pen otthon, tehát lefelé is meg fogják értetni közönségükkel, hogy nemcsak a kormányra és a városok vezetőire, ha­nem az uj termés gazdaságos és lelki- ismeretes kezelésében fontos feladatok hárulnak a fogyasztókra is. Háborús világot élünk s az igé­A sajtőszáilás jelentése. Budapest, junius 30. (A miniszterelnök­ség sajtóosztályából.) a Hadisaj tószállásról jelentik: Az oroszok a Gnilla Lipa mentén és Kamionka-Strumilowanál az üldözéssel szem­ben némi ellentállást fejtenek ki. Észak felé a szövetségesek előnyomu­lása nagyon előrehaladt. József Ferdinánd főherceg hadserege immár elérte a Tanév mélyedéstől északra emelkedő magaslati vonal szélét. A Isonzo-froaton az olaszok hosszas tüzérségi előkészítés után nagyszahásu táma­dásba fogtak, melyet csapataink véresen visszavertek. Oroszországban tombol a forradalog. Slokholm, jun. 30. (M. T. I.) Ma érkezett jelentés szerint Oroszor­szágban a forradalmi mozgalom óráról-órára fenyegetőbb mérvet ölt. A szociálista mun­kásság lázong és lármásan tüntet Szentpéter­vár utcáin. A News K. Prospekten valóságos harc fejlődött ki a tüntetők és a katona­ság között, melyben hatszáznál többen meghaltak és súlyosan megsebesültek. A legutóbbi moszkvai fölkelésnél szintén so­kan életüket vesztették. Három éjszakai harcban száznál több volt a halottak száma, akik között magasrangu rendőrtisztek is vol­tak. Itt egyébként a zavargást e veszteség dacára sem tudták elnyomni. A zendülés napról-napra fokozódik a lakosság körében. A ralias és fosztogatás napirenden vannak. A lázadás folytán a kiképzés alatt levő újon­cokat — magasabb parancsra — más hely­űit égekbe küldték. nyeinket — ezt kell megértetni az em­berekkel — mindnyájunknak ehhez kell szabnunk. Minden egyes ember gondos takarékosságával tegye lehetővé, hogy az uj termésünk iránt táplálható igényeket minden irányban kielégíthessük, első­sorban természetesen itthon, de ezen­kívül a monarchiának reánk utalt másik birodalmával szemben is. És hogy en­nek az idei termésnek az 1916-iki ter­mésig el kell tartania, mert gazdasági téren, főleg pedig termények dolgában már aztán igazán teljesen magunkra vagyunk utalva. A lembergi orosz püspök­ség költözködése. norlin, jun. oü. (lii. 1. i.) Peiérvá .uA jelentik: A lembergi orosz püspökséget Brodyba helyezték, ahonnan rövidesen Kiewbe lesznek kénytelenek áthelyezni. (Vossische Zeitung.) Koronatanács Czarszkoje-Szelóban. Berlin, junius 30. (M. T. I.) Pétervárról jelentik: Múlt csütörtökön Czarszkoje-Szeloban a cár elnöklésével koronatanács volt, me­lyen belpolitikai kérdéseket tárgyaltak. A tanácskozást megelőzőleg a cár Samarin moszkvai nemes marsait két órás audiencián fogadta, aki Goremkyn utóda lesz és Cser- batow uj belügyminisztert. Cserbatow kine­vezéséről Goremkyn a cár titkos kabinetje utján váratlanul értesült. (Vossische Zeitung.) Montenegró hódit Skuiarit megszállották. Cbiasso, jun. 30. [M. T. I.] Vasárnap délben a monteneg- róiak bevonultak Skutariba miután előbb Meduát és Alessziót is meg­szállották. Skutari átadását Martinovics montenegrói konzul Trenk-Bíbdoda albán vezérrel előze­tesen megbeszélte. A montenegróiak bevonulása ünnepé­lyesen ment végbe. Az osztrák-magyar konzul a görög konzulátus védelme alá helyezte magát. Vukotics montenegrói tábornok a ko- nakba ment és onnét tudatta a lakossággal, hogy mostantól kezdve montenegrói polgárok. A világháború hirei. Ara 6 fillér. Lapunk: mai szárna 4 oldal Ara 6 fill

Next

/
Thumbnails
Contents