Szamos, 1915. május (47. évfolyam, 116-146. szám)

1915-05-01 / 116. szám

(1915 május 1. 116. szám 2 oldal. SZAMOS kezni fognak a cél tökéletes szolgálatába állani. Ez a megoldás technikai szempontól is beválna, mért az összes intézetek revisiója egyszerre amúgy sem történhetne sem az ügy érdekében, sem a valódi helyzet meg­állapítása tekintetében, vagy legalább is csak tetemes regie beállításával, ami később fölöslegessé válna. A kifejtett módon centemplált kötelező belépéssel elesne az ellenzőknek helyes álláspontja, a 10 milliós tökehatás, mely mint a bonitás fokmérője, teljesen hibás elmélet. Második hibája a tervezetnek, szinte folyománya az elsőnek és pedig az, hogy a fővárosi nagy pénzintézeteknek úgy az igaz­gatóságokban, mint a választmányban, már előre 50°/0-os helyfoglalása van, tekintet nélkül arra, hogy a központ tagjai milyen arányban lesznek képviselve, hogy vájjon a vidéki intézetek lesznek többségben üzlet­részük összege után számítva, avngy a fővárosi nagy pénzintézetek. Ez igazságtalan s atkalmas a vidéki intézeteknek bár indo­kolatlan távolmaradására az actiótól. A választmány tervezeténél pedig a vi­déki pénzintézetek részére feltétlenül bizto­sítani kell 46 helyet, hogy annyi hely töltes­sék be a vidéki intézetek igazgatóival a hány „OMB“ fiók működik, vagyis minden jegy­bankfiók körzete egy taggal képviselve legyen a választmányban és csak a többi helyek re- zerváltassanak a fővárosi pénzintézetek igaz­gatói részére. A vidéknek minél tökéleteseb­ben való képviselete a választmányban külö­nös fontossággal bir azokra a locális vonat­kozásokra, miknek alapos ismerése a központ minden osztályának elmaradhatlan kelléke kell, hogy legyén. Harmadik hibája a tervezetnek az az előre bejelentett érdekeltség, hogy a Központ fölös pénzeit nem állampapírokban helyezi el kizárólag, hanem a „ Magyar Földhitelin- tézét Országos Szövetsége és az Országos Kkzponti Hitetszövetkezet“ által kibocsátott kötvényekben is vállálhat érdekeltséget. Nem kívánom ezen papírok bonitását egyáltalán kicsinyelni, de a fővárosi intézetek zálogle­véléi sem eshetnek kifogás alá s nem szol­gáltathatnak okot a megkülönböztetésre. Ép­pen azért törlendő a tervezetből az, „hogy csak a Magyar Földhitelintézet Orsz. Szövet- zégének és az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet záloglevelei lesznek a Központ által vásárol, hatók, hanem csakis kizárólag állampapirok“’- tehát nem tenni kivételt semmiféle intéz­ménnyel szemben. A Központ érdeklődése az államkölcsönök iránt csak kedvezően fogja befolyásolni azok árfolyamának alakulását és ezzel ugyancsak fontos a vidéki pénzintéze­tek érdekeit is erősen érintő missiót teljesít Ha a belépés kötelezővé nem fog té­tetni, a Pénzintézeti Központ hivatását nem teljesítheti; csak félintézmény lesz. Már pedig ha tekintetbe vesszük a pénzintézetek összes­ségének azt a vitán felül álló közös érdekét hogy azt a jó véleményt, mit évtizedes mun­kája után joggal kiérdemeltek, csökkenteni hagyni nem szabad, minden vidéki intézetnek erejéhez képet hozzá kell járulni a Központ létesítéséhez de viszont a kormánynak nem­csak méghalgatni, hanem teljesíteni is kell a pénzintézetek jogos kívánságát s a tervezet módosításától, mely végre nem szentirás, a gyakorlati életből merített tapasztalatok alap­ján, felhozott szakvélemény lehető respektá­lása elől elzárkózni nem szabad. A kölcsö­nös megértés mellett valóban korszakot al­kotó munkát végezhetünk, mely alkalmas lesz arra, hogy a magyar pénzintézetek eddig is elismerést érdemlő működésűket a köz érde­kében a jövőben is folytathassák és megold­hassák azt a feladatot, mely reájuk a háború után az uj nagy munkában okvetlenül várni fog. A világháború hirei. kárpáti harcokból. Budapest, ápr. 80. (M. T.I.) A német Sűdarmee vezérkari főnöke kijelentette, hogy a» oroszok tói lépésről-lépésre kellett a pozíció­kat elragadni és valósággal egyen- kint kellett támadásaikat kiverni. A* uzsoki szorosnál végérvényesen kikergettük őket. A magyar katona méltó társa a németeknek és az Ostry magaslatnál a győzelmet a magyarok a németek­kel együtt vívták ki. (Az Est.) A bnkoviqai harcokból. Az oroszok kiürítették Bojánt Csernovicz, ápr. 30. (M. T. I.) Az oroszok heves tüzérharc után kiürítették Bojánt. Támadásunk annyira meglepte az oroszokat, hogy vezérkaraié alig tudott menekülni. Elfogott orosz aviatikus. Budapest, ápr. 30. [M. T. I.] A „Kuriminán“ nevű orosz repülőgépet leszállásra késztettük és tisztjeit Eperjesre vittük. (Pester Lloyd.) Ypern elpusztítva. Hága, ápr. 30. (M. T. I.) Ypern teljesen el van pusz­títva, az angol sebesülteket a pincékben helyezik el. Döntés Saint Juliennél várható. Tengericsata északon Rotterdam, ápr, 30. (M. T. I.) Vlissingenben folytonos ágyudörgés hal­latszil.. Azt hiszik, tengeri ütközet van. Egy német expedíció halála Mandzsúriában. Amsterdam, ápr. 30. [M. T. I.) A Times szerint alaposnak látszik az a feltevés, hogy Pappenheim német kapitányt Mandzsúriában kíséretével együtt meggyilkol­ták. Pappenheim Pekingben a német követ­ség attaséja volt. Az ántánt kudarca Gallipoltnál Stokholm, ápr. 30. [M. T. I.] Péterváron hivatalosan beismerik, hogy Gallipolinál az ántánt olíenzivája váratlan akadályokra talált. A brit kormány megtiltotta a sajtónak e hir közlését. Höfer altábornagy jelentése Budapest, április 30. [A miniszterel­nökség sajtóosztályából.] Az általános helyzet válto­zatlan. A nap folyamán ágyuharcok és csatározások voltak. Az Or av a és 0 p or v ö Így é- ben az oroszok újabb heves éjjeli támadásait éppúgy, mint az előbbie­ket, az ellenség súlyos veszteségei mellett visszautasítottuk. HŐfer altábornagy. A Gambetta pusztulásához. Róma, áprl 30. [M. T. I.] A Gambetta cirkálón a robbanás pilla natában óriási pánik tört ki a legénység kö­zött. A tisztek revolverrel sem tudták meg- fé ezni a legénységet. Több csolnak a bele­ugráló legénységgel felborult. (Giornale d’ Italia.) Milano, ápr. 30. (M. T. I.) Olasz torpedónaszádok tegnap délben a Gambetta embereiből a hajó elmerülése után 12 órával huszonötöt megmentettek és 50 halottat kihalásztak. Hir szerint Senet ellentengernagy, a hajó parancsnoka öngyil­kos lett. eaesesesE se se se se se se se se se a « R mszwimí = rv jj Kadisegély-bé íyeget 1 £ SE ac 3ÍE ac 2E SE SE SE SE SfcTiíE SE SE SE S n &JGHí URÁNIA MOZGÓ (KINO) THEATER A Pannónia nagytermében. 1915. május l-én és 2-án szombaton U este fél 8 órától, és vasárnap d. u. 4 d órától folytatólag, mindkét nap este 11 m óráig a világhírű .Nordisk“ szenzációs slágerei: 1. A fiam völgye látványosság. 2. 3. VutkisofF kapitány humoreszk. 4. 5. 6. Kiváló Nordisk bohózat: jtoUngyíolsngyj kacagtató helyzetkomikummal 3 felv. 7. 8. b. 10. Nagy művészi esemény! Óriási mestermü. Fővárosi bemutatóján csodás sikert ért: Bűnös «ibtnMrt nagyszabású dráma 4 felv. Főszereplő PAUL WEGENER, a deutsches Theater nagyhírű első művésze. Farms kovács-sm l/ímhatÁ feittéiik elgopendn, kétszer mosott minden menngisegben J\(XUlllJl Lv °‘0'° Va^kepeskedé^éfaBn Szatmár o-o-o

Next

/
Thumbnails
Contents