Szamos, 1915. május (47. évfolyam, 116-146. szám)

1915-05-01 / 116. szám

XLVILéyföfyam. Szatmár, 1915. május 1. szombat 116. szám ELŐFIZETÉSI DIJAK : £gy évre helyben 14 K 40 I Vidéken . . 18 K — f Pél évre „ 7 „ 20 f 9 „ — f Negyedévre „ 3 „ 601 . . 4 „ 50 f Egy hónapra „ 1 „ 20 f 1 „ 60 f »•■l Felelős szerkesztő: DÉNES SÁNDOR. Kiadó és laptulajdonos: a „Szabadsajtó0 könyvnyomda és lap­kiadó részv.-társ. SZATMÁRNÉMETI. Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Nyilttér sora 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZM1TCH Szerkesztőség és kiadóhivatal. Felelős szerkesztő lakása Telefon-számok: Pénzintézeti Központ. Irta: RÓth Lajos, a Leszámitolóbank igazgatója. Szatmár, ápr. 30. A kormány atyai gondoskodása a vidéki pénzintézetek sorsa iránt, mert én a Köz­pont létesítését annak remélem, ringj meg­nyugvást vttn bivutvH kelteni. Az a kö­rülmény, hogy a kormány a háború hevében sem kicsinyli le az ország pénzintézeteinek közgazdasági fontosságát, s egyik lefontosabb féladatának tekinti egy olyan szerv létesíté­sét, mely hivatva lész átvezetni a pénzinté­zeteket, részben a háború, részben a mora­torium következtében még nem próbált, te­hát még hatásaiban ismeretlen helyzeteken, nagy bizalmat kelthet úgy a pénzintézetek hitelezői, mint adósai körében. Egyenlő fontossággal bir mindkét vo­natkozásban ezen tervezett interventió, mert a hitelező szémpontjából hivatva lesz a pénzintézetek iránti évtizedes bizalmat nem­csak helyreállítani, hanem a milliókra menő, ma még elrejtve lévő összegeket szintén a közgazdasági élet circulusaibu fogja juttatni. A kellő tájékozottsággal nem biró, ma még tőkéiket elrejtve tartó, megijedt egyéneket az nagy mértékben nvuglathatja meg aziránt, hogy tőkéiket kamatozatlanul ne hevertes- sék, hanem azt b.zalommal gyümölcsözőieg helyezzék el, ha látni fogják, hogy az állam- hatalom a vidéki pénzintézetek sorsa iránt a köz szempontjából nemcsak érdeklődik, ha­nem egy hivatott, a szakszerűség minden kellékével rendelkező szervei hatalmas tőké­vel létesít, ezen szerv működésére a köz szempontjából irányitó befolyást gyakorol. A visszleszámitoló fővárosi pénzintéze­tek, mint hitelezők, hasonlóan érthető meg­nyugvással fogadhatják ezen központ létesí­tését, mert egyrészt régen hiányzó revisori intézmény alkalmazásával a vidéki pénzinté­zetek valódi helyzetéről fognak értesülésekét kapni, ment minden jó- vagy rosszakaratú, vidéken divó collegiális informátióktöi, más­részt a revisori intézmény azon gyógyító hatása által, hogy az intézetek, hol bármi okból hiba constatáltatnák, lehetővé válik azoknak kellő időben, kellő tanácscsal való ellátása, avagy ha ez már elkésett volna, ezen beteg intézmények romboló hatásának korlátozása Ezen szerv hiányában még a normális időben sporadice előforduló esetekben is el­kerülhetetlen volt az érdekelt fővárosi pénz­intézetek interventiója, ami valljuk be őszintén, csak a legritkább esetekben történt a publikum és részvényesek érdekében, pedig még ez volt a jobbik eset, mert ennek hi­ányában nemcsak a hitelezők, haném a bajba jutott pénzintézetek adósai, gyakran egész vidék, esett áldozatul annak, hogy nem volt hivatásos, megmentést hozó intézmény. Hogy a vidékén túlnyomó részben elvi- tázhatlanul az a helyzet, hogyha valahol egy j pénzintézet akár indokoltan, akár indokolat­lanéi bajba jut, nem akad, vagy legalább is nem sok olyan pénzintézet akad, aki ele­gendő tőkeerővel rendelkezne ahhoz, hogy a i bajba jutott társinintézeten akár felszámolás, ! akár beolvasztás utján segíthetne, vagy leg- j ! alábh is csak úgy, ha kiteszi magát annak, ! hogy saját magának teremt egészségtelen, I : erőltetett pézügvi helyzetet, ami egyáltalán | nem kívánatos. De milyen más a helyzet a j I létesítés alatt álló központ működése esetén, i I A piac megmenekül egy pénzintézet összé- I omlásának az összes azon a helyen működő i pénzintézetekre kihaló bajaitól, az igen gyak- I ran azonos adósok tönkremenésétől, vagy ! legalább is megromlásától. Nem kénytelen a bajba jutó intézet j magát kiszolgáltatni egyik hitelezőjének sem ; a másik rovására, am,.gyakran a baj egye- I nes előidézője. Nem kell a társintézeteknek I félni attól, hogy bármelyik bajbajutása foly- | tán az általános bizalom úgy a betevők, mint visszleszámitoló intézetek részéről a piac | iránt csökken, hanem módja van a beteg j pénzintézetnek a Központ működését igénybe j venni, annak a szervnek a segítségével, ! I amelyik arra lesz teremtve, hogy közegei ut- | ; ján azok speciális szaktudása birtokában és j I a töhbi helyi pénzintézetek localis vonatko- I ; zásu, önzetlen útbaigazítása mellett minden ■ irányban a közérdeket szem előtt tartó mó- : j dón járjon el s vagy megfogjá menteni a j beteget, vagy tisztességes kimúlást biztosita- . nak a haldoklónak s ezáltal is megakadá­lyozzák a bizalmatlanságnak könnyű tovább­terjedését. És ha vizsgáljuk azt az ellenszolgálta- I i tást, amit ezzel szemben a résztvevő pénz- í I intézetek nyurtanak, azt találjuk, hogy az j ellenzők által vitai olt álláspont legfőbb ként 1 a pénzintézeti függetlenséget, félti, mert attól i tartanak, hogy a kormány ezen szerve fele- i ! lőség nélkül beleszól a pénzintézetek majdani i működésébe. Nézetem szerint ezen lehet és I kell segíteni, mert az iztézmény létesítése sokkal fontosabb s actuálisabb, semmint hogy j azt egyedül, ezen okból származó aggályok 1 miatt ellenezük. De miért tételezzük fel a kormány ré­széről mindjárt csak azt, hogv ő a pénzinté­zetek működését azok érdéki ellenére óhajtja befolyásba. A kormánynak a Központ létesítése ál­tal sokkal nagyobb felelőssége támad, sem- minthogy ezen intézmény ideális functioná- lását bármiféle elhangott szempontokból be­folyásolni engedhetné, annál is inkább, mert a vidék pénzintézetei félévszázados műkö­désükkel a magyar, közgazdaság kiépítésében minden oldalról elismert érdemeket szereztek ; azoknak áldásos, helyesirányu működését előmozdítani első sorban állami érdek. A pénzintézetek működésének a Központ részé­ről leendő figyelemmel kisérése a jó inté­zetnek nem árthat, de a reá megérett gyen­gébbeknek feltétlenül szükséges s ezáltal lesz érintve a jó intézetek érdeke, mert meg fog akadályoztatni első sorban az egészésgte- lcn tulproductio, másrészről az általános piaci nivoau leromlása. Ezeket a körülmé­nyeket már nem áll módjában semmiféle jó intézetnek megakadályozni. Számos olyan megye és város pénzin­tézete áll azon a nivaun, mint az elismert jó vidéken működő pénzintézetek, melyek azon­ban mégis szenvednek azért, mert az illető piac hol működnek néhány méltán beteges kinövés miatt másodrendűnek declaráltatott. Olyan tünettel is gyakran találkozunk, ho<ry akár gazdasági okból, akár speciális alakulás? hibák miatt előbb jóhirü pénzintézetek meg nem érdemelt befejezésre kényszerültek, mert hiányzott az önzetlen, a helyzetet közérdek­ből megismerni törekvő szervezet, mely azt óvta és segíthette volna. Nem tagadom, a Pénzintézeti Központ tervezetének javításra szoruló részei van­nak, ezek azonban korrigálhatok, s távolról sem olyanok, hogy azokat megváltoztatni ne lehetne. A cél oly nemes s oly nagy hord­erejű, hogy az eszközök he'yes megválasz­tása közérdek lévén, azok megtalálása a kor­mánynak első sorban feladata. A tervezet első hibája, hogv a tagok sorába való belépést nem teszi kötelezővé, ezáltal sok intézet részben nemtörődömség­ből, részben a revisiótól való félelemből az actioban részt venni nem fog és igy a kö­zönség előtt a belépő intézetek ok nélkül hátrányukra lesznek cla-sificalva. Ha a kü telező belépés mellett a revisió csupán azon intézeteknél foganatosíttatnék, kik a Központ hitelét, avagy egyéb szolgálatait igénybe kí­vánják venni, akkor az ezt nem igény’ö jobb intézetek az intézménynek elmaradhat- lan, hasznos, localis szolgálatot tennének s később midőn azt látnák, hogy a Központ beavatkozása csak előnyös volt és a revisio alatt működő pénzintézetek működését hát­rányosan nem befo'yásolta, maguk is igye­Roth Simon nagyválasztéku oipőraktárát ajánljuk a t vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia" mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb eipőraktára. Az előrehaladott idény miatt leszállított árban kerülnek eladásra valódi chewreaux és boxbőrből készült legújabb divatu úri, női és ?yermek lábbeliek. HT A valódi AMERIKAI KING QUELITI cipők kizárólagos raktára. Ara fillér. Lapunk mai száma 6 oldal Ara 6 fillér

Next

/
Thumbnails
Contents