Szamos, 1915. január (47. évfolyam, 1-27. szám)

1915-01-01 / 1. szám

2. oldal (1915 január 1. 1. szám) Románia és Bulgária egyetértése Budapest, dec. 31. (M. T. I.) A „No- voje Vremja“ konstatálja, hogy Bulgária és Románia között a félreértés megszűnt, mert kiderült, hogy érdekeik azonosak. Görögország semleges. Athén, dec. 31. (M. T. I.) A görög király a diplomaták iogadásánál kijelentette, hogy Görög­ország a háború végéig semleges marad. Angi a terve. Budapest, dec. 31. (M. T. I.) Hire jár, hogy Anglia ellenkalifátust akar felállítani, amely alá tartozna Egyp- tom, Arábia, a bassorai és bagdadi kor- ; mányzóságok Kairó székhellyel. j Husszein Kemalt halálra Ítélték.! Konstantinápoly, dec. 31. (M. T. I.) ! A negyedik hadtest haditör- i vényszéke halálra ítélte Husszein Kemal uj egyptomi khedivét és az ítélet végrehajtásával meghízták a : török hadsereget. Japán cáfolat. Berlin, dec. 31. (M. T. I.) A londoni japán követség közölte a i Reuter ügynökséggel, hogy azok a hirek, j mintha Oroszország a Sachalin szigetet Japánnak — nehéz tüzérsége ellenében — I átengedné, Komolytalanok és ilyen hirek ter­jesztése, Karára volna baráti viszonyuknak. ] Ha a japánok segítséget nyújtanának, csak puszta barátságból tennék. Egy búr tábornok halálos Ítélete. I Rotterdam, dec. 31. (M T. I.) A Reut- I ter ügynökség Fokvárosból jelenti: A11 e n b a c h búr tábornokot a : haditörvényszék halálra Ítélte. Ä trónörökös j Beregmegyében.. Munkács, dec. 31. (M. T. I.) A trónörökös a beregmegyei harc­téren Vezérszállásra utazott, majd onnan visszatért Munkácsra. LEGÚJABB. Hőfer altábornagy jelentés© Budapest, dec. 31., érk. jan. 1., é. 2 óra. (Min. ein. sajtóoszt.) Hivatalos jelentés : A tegnapi napon az oroszok Bukoviná­ban és a Kárpátokban élénkebb tevékenysé­get fejtettek ki. Csapataink a Sutzawa folyónál, a Gze- remos felső vidékén, továbbá nyugatra a Kárpátok gerincén, azután a Nagyág völgyé­ben, Ökörmezőnél, — ahol tegnap az ellen­ségnek egy támadása súlyos vesztesége mel lett meghiúsult — végül pedig a Latorca legfelső vidékén, az uzsoki szorostól északra állanak. Ettől a szorostól nyugatra az ellen­ségnek, amely itt az előnyomulást beszün­tette, egyetlenegy kárpáti átjáró sincsen bi­tokában. Gorlicze vidékén és Zakliczyntől észak­keletre az oroszoknak tegnap és múlt éjsza­kán át is folytatott heves támadásait min­SZAMOS denütt visszautasították. A Nida mentén nyu­galom volt. Tovább északra a szövetségesek táma­dása előrehalad. Przemysl előtt megállapítottuk, hogy az orosz járőrök osztrák-magyar egyenruhát vi­seltek. Az ellenség tisztjei és legénysége, akik ezzel a meg nem engedett hadicsellel élnek, nem igényelhetik a nemzetközi egyez­mények és szokások kedvezményeit. A Bal­káni hadszíntéren a nyugalom tovább tart, Trebinjétől keletre tüzérségünk a mon- tenegróiakat több órai tüzérségi harc után visszavonulásra kényszeritette. HŐfer, altábornagy. Uj ügybeosztás a járásbíróságon. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, dec. 31. A holnap életbelépő uj polgári perrend­tartás a bírósági szervezetben gyökeres váltó- j zásokat teremtett. Miután a királyi járás­bíróságok hatásköre az eddigihez képest ' jelentékenyen kibővült, a járásbíróságoknál úgy a bírói karnak, valamint a kezelő sze- ! mélyzetnek létszámát fel kellett emelni, illetve a törvényszékektől való megfelelő áthelyez é- sek által kibővíteni. Ez a körülmény maga i után vonta a bíróságok ügybeosztásának meg- felelő módosulását, ami egyébként szervesen : összefügg az uj polgári perrendtartás szabá- , lyaival is. A közönség tájékoztatása vegett itt kö­zöljük, hogy Morva y Károly kir. Ítélőtáblái j biró, a szatmári kir. járásbíróság vezetője a szatmári járásbíróság ügyeinek intézésére az 1915. évre terjedő hatállyal a következő ügy­beosztást létesítette: 1. A polgári p_e 'S ügyeket Morvay ; Károly kir. Ítélőtábla.] címmel és1 jelleggel felruházott kir. járásbiró, K o ó s Cyörgy, : F ü z e s s y Árpád és Hatvány Kálmán kir. : járásbirók intézik. A központi intézkedéseket Morvay í Károly kir. ítélőtáblái biró címmel és jelleg­gel felruházott kir. járásbiró végzi. Az ügyek esetenként lesznek kiosztva. A bűnügyeket U r a y Károly járásbiró j végzi. A telekkönyvi ügyeket Bih.ary Kál- í mán dr. kir. albiró intézi. — Azon nem pe- ! rés polgári ügyek közül, melyek az önálló ! jegyző hatáskörébe vannak utalva, P a p p 1 Cyörgy önálló • jegyző intézi a végrehajtási ] ügyek és meghagyási ügyeket, a többi nem peres polgári ügyeket Papolezy Gyula dr ' önálló jegyző intézi. — Azokat a nem peres ; polgári ügyeket, melyeket az önálló jegyző | nem láthat el, F ü z e s s y Árpád kir. járás- | biró intézi. | 2. A szóbeli kereseteket, a szóbeli ké­í, relmeket és más nyilatkozatokat K o ó s j György kir. jbiró, a büntető feljelentéseket : U r a y Keroly kir. jbiró szerdán és szomba- ■ tol d. e. 9—11 óráig foglalja jegyzőkönyvbe. 3. Rendes törvénynapot tart szerdán és I szombaton mindegyik biró. 4. A teljesen írásba foglalt polgári ité- i letek jegyzékét szombaton kell kifüggeszteni. 5. Ä bírósági végrehajtók beosztása a : régi marad. 6. A birésági irodában köznapokon d. i e. 11—12 óráig, szerdán d. e. 10—12 óráig í lehet értesítést kapni. 7. A telekkönyvi iroda és telekkönyvtár I felek részére naponként d. e. 10—12 óráig, szerdán d. e. 9—12 óráig van nyitva. 8. A telekkönyvi iroda felett a közvet- i len felügyeletet Bihary Kálmán dr. kir. al­biró gyakorolja. A telekkönyvi ügyekre vonatkozó hirde­tési és egyéb dijakat, valamint a telekkönyvi másolatok, hitelesítéshez szükséges bélyege­ket Péntek Lajos kir. telekkönyvvezető veszi át és kezeli. Ii SZÍNHÁZ I í - ­Heti műsor: Pénteken: Lotti ezredes. Szombaton: Jönnek a németek ! (Premiere) Szilveszteri kabaré a Pannóniában. ! Nagy gonddal és lelkes odaadással állították i össze színészeink a szilveszteri kabaré mű- i sorát. A magán számok ügyesek és frissek i voltak, az előadott színdarabok kedvesek és I rendezettek. A publikum azonban inkább va- I csorázott és mulatott, nagy odaadással bu- I csuztatva a múlt es/.tendőt és nem igen fi- j gyeit a kabaré nívós műsorára. A hangulat ; a késő éjjeli órákban, mikor e sorokat írjuk j még mindig lelkes és a kabaré számainak 1 előadása tart. II HÍREK II tirrm'iirm" .......... ÍS olclcg uj évei kívánok Önnek, nyájas olvasó, ha ugyan meg van még a nyája és el nem adta jó drága árban a katonai kincstárnak, hogy ezzel is megmutassa, miszerint egy jó hazafi semmit sem tud megta gadni a hazától. De ne bántsuk egymást, ennek az ideje nem következett el még es ne bántson senkit ez a bővített „b. u. é. k.“ sem, amely csupa őszinte ta­pintatból jelenik meg a szilveszteri malac után, nem akarván megrontani senkinek a taktelen jó kedvét, nex akarván senkinek a1 figyelmét elterelni a fehér asztaltól a vérvörös mezők felé, ahol — furcsa mulatság — éppen úgy puffognak bizonyos barátságtalan műszerszámok, miként nálunk a pezs- gős palackok. De most, mire ezek a — belá­tom : merész és tapintatlan — sorok a kezébe kerülnek Önnek, derék olvasó, most Ön már kialudta szilveszteri má­morát és becses gyomra nem is ide­genkedik egy kis savanyúságtól. Hát mulatott, derék polgártárs, mulatgatott az éjjel, ugy e? Jól mu­latott, mi? Volt egy kis ihaj-csuhaj Sári, meg egy kis sobse héjunk meg, volt egy kis kurjongatás, duhajkodás, nagyszerű volt, tessék elhin i, ráfér az emberre egy kis mulatás. Hallom, hogy a polgár, aki un tauglich, nagyon kiváncsi arra : mit érez a katona, akinek feje fölött röp­ködnek a shrapru'íl konfettik, akiknek a homlokát, szive tájékát szemtelenül keresik a fütyülő golyók ? Most, aniig mások ott a lövészárkokban testükkel állják utjai annak, hogy a gálád ellen menekülésre kényszerítse a békés haj­ién dóságu polgári elemet — ez ötödik és nem egészen vegytiszta elemet — addig, mig mi itthon szeretjük ösmerni a háború minden egyes mozzanatát, főként pedig a lélektanát. Nem vagyok katona — és itt nem mondok se sajnost, sere hála is- ienneket — nem vagyok katona, ergo e i is érdeklődőm a háborús étet lé­lektana iránt. Kiváncsi vagyok például, hogy gondolt e Ön derék és honfibúját ka­baréba temető hontestvérem tegnap este arra: milyen jó meleg az a ká- vébáz, milyen hideg a lövészárok, mi­lyen szép a tiszta fehér abrosz és mi­lyen rideg nagy takaró az égbolt ? Tombola is volt, úgy e, valahol?

Next

/
Thumbnails
Contents