Szamos, 1915. január (47. évfolyam, 1-27. szám)

1915-01-01 / 1. szám

3. oldal SZAMOS (1915 január 1. 1. szám Aki kihúzta a lutrit, az nyert egy fán­kot vagy mit. Valahol nem is olyan messze, tombola’folyik, akinek kijön a száma, az kihúzta a lutrit, nem igen bírja a szervezete az ott divatos fán­kot. Szólott a zene, pukkant a pezs­gőn üveg dugója, húzta a cigány a dalt, amely szerint; „szólnak az ágyuk a gépfegyverek ...“ gondolt e Ön arra, deréjc honfitársam, hogy valahol nem énekelnek, — mert ha talán meg is lenne hozzá a jókedv — a svarmliniá- ban a tarackok viszik a prímet, a ne­héz ágyú kontrázik és nem rímre ugyan, de csakugyan kerepel a gép légy ver hangja? Gondoltai te rrs, kedves testvér — ej, igyuk meg a brúdert, hiszen olyan jó kedvünk van és úgy szeret­jük egymást, szervusz cimbora, szer­vusz — hogy ha nagy is a füst a Pannóniában, komiszabb és magvasabb füstje van a pukkanó gránátnak, va­lóban fojtó és a tüdőre fölöttébb Ár­talmas. Énekeltél is, ugye sógor, elda- nolíad azt a frisset, hogy azt mondja : JaÍjajjajj*Í « szivein, ne tudja meg senkisem ... Te cimbornyu, nem fu­tott át rajtad, minden mámorod mel­lett vagy annak dacára egy halvány kis gondolat, hogy valahol az Ökör mező című nagy szállóban áll a bál, magyar baka táncol, domi kozák a vis á vis-ja, bogy ott is felhallszik a dal a szivem jajjárói, amelyet nem is tud meg senkisem, csak egy szegény özvegy, hat apró árva valahol a Kan kázusban. Mert — ne vedd hazafiét lanságnak, édes, vérengző, orosz verő, fegyveres szolgálatra alkalmatlan test- verem, én szeretném kivégezni vala mennyi kozákja van a muszka cár­nak, de a kaukázusi özvegyekre, ár vakra nem tudok haragudni. Gyöngyöző italod kicsordult a hófehér abroszra. Jutott é eszedbe, hogy a hótakarta fehér mezőre hős katona piros vére hullik ? Azután hazafáradtél, ugy-e ked­ves komám ? Nem meneteltől kocsin, mert minden trón-konflis le volt fog­lalva, négykézláb mentél, ugy-e? Nie­dert csináltál, úgy fejlődtél fel anél kül, hogy belényilamlott volna a tök józan fejedbe: igy niederezik most eier és ezer magyar baka, ellenség vérétől, hősi harcos kedvtől mámoros ? Vége .étülpedig beléfeküdtél abba a jó púba, meleg ágyba, kaprit pár­na volt a fejed alatt, dunyha azon az untauglich testeden, ludtalpu lába dón külön plümó ... és tudom magam­tól is, hogy nem gonnoltál semmi< e, nem érezted a boldogságot, a szeren ­csét, s kiváltságos voltodat, hogy te szilveszterjzel, pezsgőzői, finom szi vart szívsz, te magúd vered össze a bokádat, nem a teli éjszaka fagyos hidege, hogy meleg szobában púba. fehér ágyad van .. , hogy nem gon dolkoztal, nem örvendeztél, hogy nem szégyelletted magadat! Ne haragudj pajtás, hogy ilyen katzenjammeres az Írásom, nem akar­tam én bántani senkit, C3ak boldog uj esztendőt akartam kívánni, őszin­tén, igazán úgy, ahogy a szívem dik­tálta, ahogy gondolom, ahogy érzem. Takarékpénztár r. t. megalapítóinak. Az inté­zetnek élete végéig igazgatója volt s széles körű pénzügyi szaktudásával azt a legelső intézetek sorába fejlesztette. Szatmár pénz­ügyi piacának mindvégig számottevő kapaci­tása volt, aki a Magyar Pénzügyben és a helyi lapokban irt szakcikkeivel mindenkor fel­tűnést keltett. Tevékeny részt vett ezenkívül a város életében, tagja volt a város törvény- hatósági bizottságának, amig legutóbb — beteg­sége miatt le nem mondott eme tisztéről. Legnagyobb és elévülhetetlen érdemeit azon­ban a jótékonyság terén szerezte. Nemesen érző, páratlanul jószivü ember volt, aki min­denkor készséggel segített a hozzáforduló szegény embereken. Részt vett a város min­den jótékonysági mozgalmában. Emlékét ma­radandóan fogja őrizni a Szatmári Népkonyha Egyesület, amelynek megalapítója, elnöke és mindvégig lelkes támogatója volt. A megbol­dogult halálát hosszú betegség előzte meg. Temetése vasárnap délelőtt lesz. Hogy történt a szerbiai visszavo­nulás ? Azzal a sok, lelkiismeretlenül ter­jesztett rémhírrel szemben, amelyet szerbiai visszavonulásunkról terjesztettek, örömmel közöljük le az alábbi levélrészletet, amelyet H. V. szatmári szállodatulajdonosnak irt a déli harctéren küzdő tüzér-zászlós fia: „ügy tudom, nagyon sok mindent beszélnek és bizonyára Apukáék is nyugtalankodnak miattam, azért sietve továbbítom e sorokat. Visszavonulásunk a legnagyobb rendben és stratégiai szempontból történt. Az egész ezred és ütegünk is teljesen kompletten lépte a Szávát a romokba lőtt Sabác mellett, de csak azért, hogy újólag most már meg- semmisitően seperhessük el a glóbusról Szerbiát“. — ügy látszik, hogy a harctéren levő katonák s az események közvetlen sze­replői sokkal higgadtabban ítélik meg a helyzetet, mint a kávéházban libabőrödző haditudákosok. B. u. é. k. a harctérről. Vendégeim­nek, barátaimnak és ismerőseimnek ez utón kívánok boldog uj évet a galíciai harctérről. Lévay Lajos fodrász, tart. tüzér-káplár. Tánctanitás. Vezetésein mellett a tel­jesen zártkörű tánctanitás délután 5—7-ig tartó tanórákkal hetenkint 4-szer január hó 4-én veszi kezdetét. Tananyag: a régi tán­cokon kívül. Furlána, Tango, szalon Tango, Two-Step, Oon Step, Hanakis és a brazíliai Macsics. Magánórákat adok háznál és a la kásomon. írásbeli megkeresések lakásomra Honvéd-utca 2. sz. küldendők. Beiratások ugyanott. (A németi ref. templommal szemben.) Rád Ruben oki. tánctanár. L .7" „ " Mély részvéttel [Teitelbaum Herman. érteJsülünk a késő éjszakai órákban, hogy Szatmár városá­nak egy régi és köztiszteletben álló polgára, Teitelbaum Herman éjjel 12 órakor 75 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt A megboldogult egyike volt a Szatmárvármegyei t 1 CSAK MA újév első napján délután 3 és fél órától este 11 óráig hatalmas filmprodukciót hoz színre az Uránia mozgó a Pannónia nagytermé­ben 3 órás tartalmú dupla mű­sorának keretében. Cime: ÉLETEMET A KIRÁIYÉRT nagy katonadráma 5 felv. A világhírű Pasquali filmgyár csodamüve. Ugyancsak a mai műsor keretében második slágerként szerepel társadalmi dráma 4 folv. É* a kiséró humoros pótképek. Hely arak rendesek. Kedvezményes fözetjegy kapható. Lapunk legközelebbi száma holnap a déli órákban jelenik meg. Rögtönitélő biróság a nagyszebeni hadtest területén. Kolozsvárról jelentik : A kolozsvári főkapitány tegnapelőtt délután a következő hirdetményt plakatiroztatta : „ Fel­sőbb hatósági rendelkezés folytán ezennel közhírré teszem, hogy a legénység létszámához tartozó katonák felsőbb katonai parancsnok­ságuk engedélye nélkül magánosoknál nem tartózkodhatnak. Felhívom ezért a város kö­zönségét, hogy amennyiben oly esetről érte­sül, hogy legénységi személy magánosoknál tartózkodik, azt a rendőrfőkapitánysághoz, illetve a legközelebbi katonai parancsnokság­hoz jelentse be. A magánosoknál tartózkodó és a legénységi létszámhoz tartozó katonai személyeket pedig saját hatáskörében is fi­gyelmeztesse a közönség, hogy a rendelkezés megszegésétől tartózkodjanak, mivel e tettükért katonai szökevényeknek tekintetnek s a folyó hó 20-án életbeléptetett rögtönitélő biróság elé állíttatnak s agyon fognak lövetni“ A rögtönitélő biróság életbeléptetését a ko­lozsvári kaszárnyákban már előzőleg kihir­dették. Kellemes és jó újévet kivá nők vendégeimnek, ismerőseimnek és ba­rátaimnak Novák István Európa kávés és vendéglős. Korlátolt áruforgalom felvétele a debreceni üzletvezetőség területén. Múlt hó 28-tól kezdve gyors és teher áruként úgy darabárukban, mint kocsirakományokban az alább következő polgári áruk adhatók fel, illetve szállíthatók : mindenféle élelmiszerek, gyógyszerészeti cikkek, ideértve a iertőtlenitő anyagokat, gyógyszerészeti nyers anyagokat és gyógyszerészek részére szolgáló üvegeket is, nyers dohány és dohány gyártmányokat, élőállatokat, baromfit is, takarmányfélék, tü­zelő és világitó anyagok, szesz és szeszes italok, a cukorgyári államásokról szeszgyárak részére, tartánykocsikban feladott mellasse küldemények, üresen visszamenő csomagoló edények, tankönyvek és taneszközök, papir- küldemények, mezőgazdasági gápek és gép- alkatrészek, fűtési célokra szolgáló különféle folyadékok, ideértve a nyers olajat, benzint és denaturált szeszt is, kenőolajak és végül a műtrágya küldemények; az összes helyi­érdekű vonalaink állomásain és ezen vona­lak állomásaira mindenféle polgári áruk kor­látlanul feladhatók és szállíthatók. Boldog újévet kíván igen tisztelt vendégeinek és (ismerőseinek Oláh Mihály fodrász. Kántálás a sebesültek javára. A kö­vetkező levelet kaptuk : Tekintetes Szerkesz­tőség ! Ősi szokás a reformátusoknál a ka­rácsony éjjeli „kántálás“. Kisded szamos- kóródi egyházunkban is kultiválják a hívek ez ősi szokást s a „kántálasból“ begyült összeget rendszerint az egyház céljaira for­dították. Most is elindult karácsony éjszaká­ján a kántálók csapata s házról-házra járva 27 K 38 fillért gyűjtöttek össze. A begyült összeget — a kántálók óhaja szerint — se­besült katonáink részére postautalványon küldöm. Szíveskedjék Szerkesztő Ur a 27 K 38 fillért rendeltetési helyére juttatni; hiszen katonáink érettünk, hazánkért s a jövő nem­zedék boldogságáért küzdöttek, szenvedtek. Mindezek után maradtam a tekintetes Szer­kesztőségnek Szamoskóród, 1914. dec. 27. kész hive : Sebestyén Endre gondnok. Az újévi üdvözlések megváltása. A hvnvédelmi ministerium H dsegelyező Hi- ontala a háborús állapot kimondása óta sza­kadatlanul élénk tevékenységben működik, hogy hatalmas alapot teremtsen a háborúban elesett vitéz katonák özvegyei és árvái segí­tésére. E mellett a háborúval kapcsolatos fontos jótékonysági tevékenység szerteágazó feladatait oldotta már meg eddig is, de so­hasem tekinthetni el legfőbb nagy hivatásától: a katonai őzvegyek és árvák felkaro­lásától. A közelgő uj esztendő kitűnő al-

Next

/
Thumbnails
Contents