Szamos, 1915. január (47. évfolyam, 1-27. szám)

1915-01-01 / 1. szám

XLVIi. évfolyam. 3SWMm@»<raaw »» ■ ■ « 1. szám. előfizetés: díjak : Egy érvre helyben 14 K 40 ff Vidéken Fél érre „ 7 ,, 20 f „ Negyedévre „ 3 „ 60 f „ Egy hónapra „ 1 „ 20 ff »■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a 18 K — f 9 „ - f 4 „50f 1 „60f Felelős szerkesztő: PÉMES SAiMPOR. Kiadó és laptulajdonos: a „Szabadsajtó“ könyvnyomda és lap­kiadó részv.-társ. SZHTMKR-NÉMETI. Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. NylHtér sora 3© (illir. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-UTCfl 24. Telefon-számok: §^e”töség és kiadóhivatal Felelős szerkesztő lakosa . . 1915. (h. s.) Kedves és naiv az uj- esztendő babonája. Megható, amint egy kiváltságos nap pillanatában elszorul a világ szive és halkan, önmagában min­denki fogadkozik. Ma a széle* világnak utolsó teremtése is vezekel, mellet dön­get, programmot csinál : jobbat, szebbet, élhetőbbet. Az éjjel ismét megcsináltuk a nagy leszámolást, becsülettel mérleget készí­tettünk és reményeink kiapadhatatlan bányájából újra felépítettük a szebb jö­vendő kacsalábon forgó tündérvárát. Fegyverek zajában, haldoklók hör- j gése közepette egy kissé szokatlanul ; nyers a bilauce Itt-ott egy-egy rovat j vigasztalan és sivár perspektívát mutat, máshol reményteli, de a remény köd- gunyába pólyáit messzi fantázia. És kü­lönbben is, valahogyan az egész mérleg- ; készitós nem helyen való. Az egyén kis akarásai, az ennek vágyai nevetségesen : törpe erőlködések az egész földtekét moz- j gató és uraló rendkívüli állapotok mellett, j A mi mai programmunk még rá­adásul külső látszatában is csal. Eddig ! szép volt, ahogyan kiterveltük, elhatá- I roztuk, egy napig, kettőig, egy pár hétig csináltuk; eddig fenséges volt végig- j nézni, hogyan tántorodunk el, ki előbb, : ki utóbb, az őserdőben kijelölt utunk irtásától; ma ennek is vége. Előre tű i- ! juk, hogy álmunk egy percig sem lesz : valóság, hogy hozzá sem láthatunk az i uj cél kiépítéséhez, mert az akaratunkat [ egy idegen akarat cserélte fel, a háború mindent és mindenkit abszorbeáló szel- ; lemének akarata. Itt az uj esztendő és le kell tenni ; az uj esztendő kedves babonájáról. A j mai nappal sem változik meg semmi, a ! mi kis életünk továbbra is vegetál a ; háború káprázatos feneketlenségében. A máskor szent és kedves újév napja ma j csak a háborúnak, a hadatviselő seregek j vezérkarának, a tábo ban lévő katonának | jelent valamit. Az ő életük és tervük ■ ebben az esztendőben célhoz jut. 1915-ben ! el fog dőlni, melyik hatalmasság fegyve- j reit és stratégiai tudását övezi majd babér, j Nekünk, gyámoltalan kis parányoknak e i nagyszerű küzdelem finisében egyetlen ! boldog örömünk lehet csupán, lesni j hőseink diadal-utját, végső győzedelmét, i nagyszerű nekilendülését, amely meg- ! hozza az időt, amelyben kis ujesztendei programmjaink újból praktikus értelmet, szint, életet kapnak. A világháború hírei. A nyugati hadszíntérről. | Berlin, dec. 31. |(A miniszterelnökség sajtóosztályából.) A nagy főhadiszállás je­lenti : A tengerparton általában nyu­galom volt Az ellenség tüzérsége a tüzelést Westende fürdőre irá­nyította és a házak egy részét ősz- szeromholta anélkül, hogy katonai értelemben vett kárt okozott volna. Reimstől délkeletre a támadá­sokat mindenütt visszavertük. Az Argonneok nyugati részében csapataink több egymás mögött íekvő lövészárok elfoglalásával je­lentékeny tért nyertek, miközben j több mint 250 franciát elfogtak. Fliret környé'tfn, Toultól észak­ra, a— íranqiák ■ í^,’tra'dáal kiféri tel meghiúsultak. Felső Elszászban Sennheimtól nyugatra a francia támadások tü­zelésünkben mind összeomlottak. A franciák a birtokunkban levő Steinbach falunak minden egyes házát rendszeresen rommá lőtték. A mi veszteségeink mindazon­által mind csekélyek. A nemetek s lő törése CaS is ellen, Berlin, dec. 31. (M. T. I.) A , Daily Mail“ jelenti Calaisből: A német hadosztályok a Be- thune calaisi vonalat vehemens támadásaikkal több fontos ponton áttörték. Polgárőrség Londonban. Berlin, dec. 31. (M. T. I.) A „Berliner Tageszeitung“ Brüsszelből jelenti: Kitchener lord felszóllitotta London polgárait, hogy az esetleges német in­vázió ellen alakítsanak 150,000 főnyi polgárőrséget. A keleti harctérről. Berlin, dec. 31. [A miniszterelnökség sajtóosztályából.) A nagy főhadiszállásról je­lentik : Kelet—Poroszéi z.igban és Len­gyelországnak a Visztulától északra fekvő részében a helyzet változatlan. A Bzúra mentén és ettől ke­letre a harc tovább folyik. Raw a tájékán támadásunk előbb­re haladt. A Pilica keleti partján a hely­zet változatlan. A lengye országi harcok eredménye. Berlin, dec. 31. (A miniszterelnökség sajtóosztályából). A Wolff ügynökségnek a nagy főhadiszállásról szerzett értesülése szerint a Lengyelországban harcoló német csapatok a lodzi és lovici harcokkal kapcsolatos üldözés so­rán több mint 56,000 foglyot ej­tettek és sok ágyút és gép­fegyvert zsákmányoltak. Ezzel tehát a Lengyelországbay novem­ber 11-én megindult otíenzivánk összes zsákmánya 136.000 hadi­fogolyra, száznál több ágyára és háromszáznál több gépfegyverre emelkedett. Zavargások Oroszországban, Stockholm, dec. 31. (M. T. I.) Moszkvában tömegesen letar­tóztatják a tanárokat és diákokat. Odesszában komoly zavargások vannak napirenden és a nyugtalan­ság növekedőben van. Román agitátorok ieintóse. Bukarest, dec. 31. (M. T. I.) A román királyhoz egy katonatisztekből álló küldött­ség ment, amely ellenünk há­borút propagál A király azonban nem fogadta a tisz­teket, hanem haditörvényszék elé álliitatta őket. Egy roman államférfi nyilatkozata. Bukarest, dec. 31. (M. T. I.) Carp, volt miniszterelnök kijelentette, hogy Romániá­nak ki kellene lépni semle­gességéből a mi érdekünkben. Apa fiilép. Kapunk mai sst. na 4 oldal. Apa Ifjft fiiiép.

Next

/
Thumbnails
Contents