Szamos, 1913. november (45. évfolyam, 252-276. szám)

1913-11-01 / 252. szám

POLITIKAI NAPILAP 252 szám. Negyvenötödik ^fqlyam.---------r...... Sz atmár, 1913. távirat, telefon. Tisza és az ellenzék. A Szamos fővárosi tudósítójának távirata. Budapest, okt. 31. pártnak és a miniszterelnöknek az el­lenzék felett való nagy fölénye az ülés minden fázisában szembeötlő volt. Csongrádmegye bizalma. Szentes, okt. 31. Mozgolódás Albániában. Bpest, okt. 31. Belgrádból jelentik, hogy Albániában a nép forrong és a szerb határokat ve szélyeztetik és már több szerb faluba be­törtek. Belgrád, okt 31. NOVEMBER SZOMBAT Mindszent A munkapárt egy előkelő tagja a kópviselőház tegnapi üléséről tudósítónk­nak következőleg nyi­latkozott : Tagadhatat­lan tény, hogy az el­lenzék tegnap képtelen volt a munkapártot ér­zékenyen megsebezni, nem is lehet ez más­kép, mert a támadók érzékeny sebet csak úgy ejthettek volna, hogy ha a pártvezért, a miniszterelnö­köt a margitszigeti botrányban kompro­mittálják. Amikor azonban Rakovszky kijelentette, hogy Tisza István szerinte is korrektül járt el, minden támadásnak ki volt véve a méregfoga. Akik az ülés­ben jelen voltak, azok tisztán látják a taktikát, hogy az ellenzéki támadás ku­darcát sajtójuk durva hangjával igye­keznek ellensúlyozni. Ezzel azonban a közvéleményt megtéveszteni nem lehet, mert a magyar olvasóközönség van annyira érett, hogy saját maga meg­állapítja, hogy ha „Tisza vesszőfutása" vagy „Tisza zuhanása“ címet adja is a tegnapi ülésnek, úgy ezeknek a címek nek az ülés lefolyása és az elhangzott beszédek éppen az ellenkezőjét bizo­nyítják. Furcsán fest, ha ugyanazok, akik Tiszát debatterie kiméletlensógeórt szokták támadni, a kormányelnök szán­dékos mérsékletét olybá tüntetik fel, mintha tegnap Tisza elvesztette volna önbizalmát, vagy hogy nem birt volna érdesebben szembeszállni támadóival. Aki tadja azt, hogy milyen fegyelme­zett szónok Tisza és hogy mennyire ura annak, az előtt nem is szorul bizo­nyításra, hogy Tisza minden szava előre megfontolt volt és hogy a kormányel­nököt az a szándék vezette, hogy a villanyossággal telt atmoszférában ellen­feleit lehetőleg ne ingerelje. Kormány­Csongrádvármegye ma tartotta októ béri közgyűlését, amelyen a törvónyható ság 99 szavazattal 36 ellen gróf Tisza Istvánnak és a kormánynak bizalmat sza­vaztak és odaadó támogatásukról a kor­mányt biztosították. Az újságírók az uj sajtótörvény ellen. Budapest, okt. 31. Fővárosi tudósítónk jelenti, hogy a búd pesti újságírók és publicisták egy­hangúlag állást foglaltak az uj sajtótör­vény el en. S/.omb iton déli 12 órakor nagy újságírói gyűlés lesz az „Otthon- Kör''-ben, az uj sajtótörvény megvitatása céljából. Szerb frojkc^t ellenünk. Bpest, okt. 31. Több szerb lap véreshangu cikket közöl Ausztria-Magyarország ellen. E<yik szerb félhivatalos nemzeti bojkottra hívja fel Szerb át a Monarchia ellen. Justb állítólagos afférja az uj Csanádi főispánnal. Budapest, okt. 31. Több fővárosi lapban az a bir volt elterjedve, hogy az uj Csanádi főispán Markovics Manó, Justb Gyulát tornyai házában megakarta látogatni, azonban Jus'h Gyula őt nem fogadta. Ezért Mar- kovics Justhoi provokálta és tőle lovagias elégtételt kórt. Justh cáfol. Makó, okt. 31. Jus'b Gyula kijelentette egy laptudó- sitó előtt, hotfy a fenti hírből egyetlen szó sem igaz, n ki az uj fői*p m nem üzent, őt meg se látogatta, senki sem provokálta és nála elégtétek éréssel senki sem jelent­kezett. Az albánokkal szemben Szerbia kény­telen védelmi eszközökhöz folyamodni. Szerbiában nagy az elkeseredés Ausztria- Magyarország ellen az albánkórdós miat^. ^ Kirakatrendező ‘ * [a Szatmáron. A Kereskedő Ifjak Körének akciója. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, október 31. A Kereskedő Ifjak Körének választ­mánya még az ősz elején magáévá tette a Kör agilis titkárának, Borgida Józsefnek ideáját és elhatározta, hogy kirakatrendező tanfolyamot rendez. Az ötletes idea megvalósításához serényen hozzáfogott a Kör vezetősége. Az akció előmunkálatai ma már a befejezés stádiumában vannak és a tan­folyam november első napjaiban megkezdi működését. A Kereskedő Ifjak Körének sikerült a tanfolyam vezetésére a kir. kath. fő­gimnázium tanárát, Papp Aurélt, a jeles festőművészt megnyernie. A Kereskedő Ifjak Köre elhatározá­sát közölte a Debreczeni Kereskedelmi és Iparkamarával, ahonnan a közel napokban érkezett meg a válasz. A Debreczeni Kereskedelmi és Ipar­kamara elismerését fejezte ki a Kereskedő Ifjak Körének úttörő m nkásságaért és egyúttal ez idényre 100 koronával hozzá­járult a tanfolyam költségeihez. A Debreczeni Kereskedelmi ós Ipar­kamara, hogy a tanfolyam hivatalos jelle­gét biztosítsa magának, kikötötte, hogy a tanfolyam elméleti tárgyainak vizsgáin kiküldött álfal képviseltesse magát s hogy a tanfolyam elvégzéséről szó ó bizonyít­ványokat a maga nevében állíthassa ki. A kamarai beavatkozással elérte a Kereskedő Ifjak Köre azt, hogy a tan­nagy választékú cipőraktárát ajánljuk a t. vevő­Öö közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb eipőraktára. MEGÉRKEZTEK I a ős» és téli idényre rendelt valódi elwwreaox ós boxbőrből készült legújabb divatu úri, női ós gyermek lábbeliek A valódi AMERIKAI KING OUELITI cipők kizárólagos raktára. Jelent «»ainnnk 14 oldal. 12278823

Next

/
Thumbnails
Contents