Szamos, 1913. július (45. évfolyam, 149-175. szám)

1913-07-01 / 149. szám

(1913. július 1.) 148. szám. SZAMOS 3. oldal. csökönyösen idegenkedőkkel és távolmara- dókkal is. $ Az egyesület állandó vivómestert tart, aki kitünően tanit és fáradhatatlan tanítvá­nyainak oktatásában. Misem bizonyítja jobban módszere kiválóságát, mint a vitőr iskola bemutatása. A szabatos mozdulatok, ezeknél a kis gyermekeknél, már nem is mesterkéltek. Ügy mozogtak, mintha erre születtek volna. S a két vitőr assaut ? Ami már valóságos boszorkányság. Ily csöppsé­geket megtanitani a legszebb, de legnehe­zebb sportra, nehéz munka. S az eredmény : a legszebb jutalma a jó és fáradhatatlan mesternek. A szereplő urak mindegyike szé­pet produkált. Szépet és jót, aminő illett eredménykép a mester bevágásához. Ö rajta nem múlik, hogy Szatmáron a vivöegveäület nem az, aminek lennie kellene. Ö rajta nem múlik, hogy ifjúságunk jobban szereti a kirakóst, mint a testet-lelket nemesitő vívást. S nem múlik az egyesület igazgatóján, Demkő Sándor uron, a titkárán, Zoltán Imre uron, valamint Thurner Albert sPayka Vilmos urakon sem, akik ime, minden in­dolencia ellenére is, buzgóságukkal és ön­zetlen ügyvezetésükkel milyen élvezetes órát nyújtottak a jelenlevőknek. Fogadják köszönetünket a nehéz munkáért a mester és a vezetőség s vegyék legszebb jutalmul a sikert, amit növendékeik, illetve tagjaik bemutattak. jP. Vonatösszeütközés a bikszádi vonalon. Eáy ügyvéd súlyos balesete. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, junius 30. Súlyos kimenetelű baleset löitént a Szatmár-bikszádi h. é. vasútnak azzal a vonatával, amelyik szombaton délután há­rom óra öt perckor indult el Bikszád felé. A kis vonatnak az avasfelsőfalui ál­lomáson a második vágányra kellett volna befutnia, de hibás váltóállítás következté­ben az első vágányra ment. Ezen a vágá­nyon pedig hat teljesen megrakodott teher­kocsi állott. Mikor a vonatvezető látta, hogy előtte teherkocsik állanak, teljes erővel fékezni kezdett. Az avasfelsőfalui állomáson azon­ban a pálya lejtős és igy a vonatot nem lehetett megállítani, a mozdony nagy erő­vel beleszaladt az előtte álló teherkocsikba. Az összeütközés folytán több kocsi kiugrott a sínekről és dr. Darabánt Ist­ván, szatmári ügyvéd olyan erővel vágódott neki egy másodosztályú kocsi ablakának, amelyben utazott, hogy beszakadt az orrcsontja. Dr. Darabánton kívül még egy har madosztályon utazó vidéki asszony szenve­dett súlyos sérülést, akit dr. Circa, avas- felsőfa ui orvos vett azonnal kezelés alá. Több utas apróbb, jelentéktelenebb sérülést szenvedett. A vonat utasai egy órai késéssel foly­tatták útjukat Bikszá felé. HÖLGYFODRÁSZ-TEREM11 BALOGH női manicür és villamos ssóp- ségápolási-terme a „PANNÓNIA“ szállo­dában. — Állandó hajkiállitás. Ezüstlakodalom. Pujda János kir. törvényszéki irodatiszt, telekkönyvi kiadó és neje, szül. Tóth Janka e hó 29 én tartották meg házasságuk 25-ik évfordulóját, mely alkalomból gyermekeik és jóbarátaik üdvö­zölték az ünneplő párt, kiknek szives ven­déglátó házánál fényes lakomához ültek és a legjobb kedvben és vigságban együtt ma­radtak egész az éjjeli órákig. Elmaradt negyvenéves találkozó. A helybeli és budapesti nagy lapokban Kőrösmezei Antal városi főjegyző, Láng Antal theologiai tanár, Pataki Lajos tanár és Ferenczy János iró és hirlapiró felkérték társaikat, kik a szatmári kir. kath. főgim náziumban 1873. évben velük érettségit tettek, hogy negyvenéves találkozóra ez évi junius 29 én, reggel 8 órakor, Szatmáron, a városháza tanácstermében megjelenni szíveskedjenek. Ennek a fölkérósnek mind össze annyi eredménye volt, hogy a talál kozóra csupán ketten jelentkeztek : Ha raszthy Gyula ungvári ny. tanár és Busák József uradalmi intéző a gróf Wenckheim- család békésvármegyei uradalmában. Az 1873. évben Szatmáron érettségit tett 26 deák. Ezek közül időközben meghalt 10. életben van ma is 16 férfiú. Az elhaltak közül felemlítjük Tarovszky János régebben elhunyt szatmári kir. kath. főgitnn. tanárt; Enyedy Alajos tócsői róm. kath. lelkészt, ki nehány évvel ezelőtt Máramaros vármegye küldöttségében Aradon részt vevén, a vér­tanuk szobra előtt mondott beszéd alatt hirtelen meghalt; Papp-Szilágyi László kultuszminiszteri osztály-tanácsost, ki nem rég huuyt el Budapesten és Forgách János volt róm. kath lelkészt, ki nehány éve az irgalmasrend házában Szatmáron halt meg. A hírlapi felhívás után történt két jelent­kezést Ferenczy János volt osztálytárs igen keveselvén, levelezés utján kérte megjele­nésre a kinyomozott iskolatársakat. A re­mény nem teljesült. A levél nem találta meg, mint az múlt szombati számunkból már ismeretes, az Arco ban üdült Herschkowitz Izrael cs. és kir. ezredest, a Ferenc Józset-rend lovagját. Különböző indokokból kimentették elmaradásukat: Bár soDy István, az ismert nagy iró, a Buda­pesti Közlöny szerkesztője; Blum Gyula földművelésügyi miniszteri főszámtanácsos, aki jelenleg kiküldetés folytán a temesvári kirendeltséghez van beosztva; Anderkó Si­mon gör. kath. lelkész a közeli Ilobán; magyarszögyényi Szögyőny Lajos róm. kath. lelkész a nem messze eső Alsófernezelyen. A többi öt iskolatárs tartózkodási helyét nem sikerült kinyomozni. Mindezek alapján nem volt érdemes a megjelenésre jelentke­zett régi két iskolatársat Szatmárra fárasz­tani, igy a negyvenéves találkozó, mely az 1873-ban végzettek közt első volt volna, teljesen elmaradt. Nem is lesz már kedv többé újabb találkozás megkísérlésére! Ki­emelendő végül, hogy tanáraik közül jelen­leg kettő van életben: Hehelein Károly, később itt igazgató, utóbb plébános Ungvá- ron s ma prelátus kanonok Szatmáron, vala­mint Zaffóry Károly, utóbb igazgató Fiúmé ban, ki ma Turinban él. Fegyházra Ítélt vásári tolvaj. Réz­műves Sándorné, Dula Anna cigányasszony állandóan csak a lopásból élt. Már vagy tizenötször volt büntetve különféle lopá­sokért. Legutóbb a nagybányai országos vásáron lopott ki Fenicsán Simonná zse­béből tiz koronát. A törvényszék tegnap tartott főtárgyaláson Rózmüvesnét kőt és fél évi fegyházra ítélte el. Az ítélet jog­erős. Halálozás. Nuszer Janika, Nuszer La­jos aranyosmedgyesi igazgató-tanító másfél éves kis fia vasárnap Szatmáron elhunyt. A kis halottban dr. Fejes István ügyvéd uno­káját gyászolja. A temetése ma délután lesz Szatmáron. Harmincéves találkozó. A szatmári kir. kath. főgimnáziumnak ezelőtt harminc évvel érettségit tett egykorú növendékei közül heten találkozásra jelentek meg vá­rosunkban. A megjelentek névsora a kö­vetkező : Tóth Sándor igazgatófőmérnök Királyhelmecz, Zahoray Pál plébános Nagy- szöllős, Sztankay Gyula plébános Rákász, Aiben Mátyás urad. tiszt Lázári, dr. Tör- seök Károly ügyvéd, dr. Heller Gyula or­vos és Keresztes Endre földbirtokos Szat­már. Az egykori növendékek először tiszte­legtek Hehelein Károly prelátus kanonok­nál, mint az intézet régebbi, majd Ratkov- szky Pál jelenlegi igazgatójánál. Mindkettő meghatva mondott köszönetét az egykori tanítványoknak. Majd misét hallgattak és utánna a róm. kath. temetőbe vonultak ki, hol megkoszorúzták Aiben Mátyás egykori tanáruk és dr. Török István orvos, volt osztálytársuk sírját. Délben a Társaskör külön éttermében ebédre gyűltek egybe a volt iskolatársak. Egy vidéki pénzintézet válsága. A vidéki pénzintézetek sorában a legújabb áldozat a Fehérgyarmati Hitelintézet r. t., amely viharos közgyűlés után tegDap ki­mondta az intézet felszámolását. A közgyű­lésen elhangzott vádak szerint az intézet bukását a könnyelmű hitelezés okozta. A hitelezők által felülvizsgált státus szerint a részvénytőke elveszettnek tekinthető és ta­lán a hitelezők egyrésze is károsodni fog. Kivétel nélkül vidékiek vannak az intézet­nél érdekelve. Tiz éves találkozó. A szatmári kir. kath. főgimnáziumban 1903. évben érettségit tett egykori ifjak közül tegnap 15-en jöttek össze találkozóra. Megjelentek a következők : dr. Imródy Vilmos ügyvéd, Mikes György főgimn. tanár, Tamás Géza p. ü. fogalmazó Máramarossziget. Mészáros Lajos posta és távirdai segédtitkár Kassa, Láng Pál s.lel - kész Szaniszló, Kürthy Kálmán bizt. intézeti tisztviselő Budapest, Groza Ferencz, Kulif- tay Mihály s.lelkész, Sepsy Márton s.lel- kész, dr. Südy Tibor ügyvéd, dr. Nagy Vincze ügyvéd, Tombory Ernő máv. tiszt­viselő, Ettinger János theol. tanár Szatmár, Bartha Mihály s.lelkész Szinérváralja. A találkozóra megjelentek tegnap délelőtt a kir. kath. főgimn. kápolnájában szent misét hallgattak, melyet Kuliffay Mihály mutatott be, Láng Pál és Bartha Mihály segédletével. Mise után Ratkovszky Pál főigazgatónál tisz­telegtek, aki előtt az egykori tanítványok nevében dr. Nagy Vincze ügyvéd tolmá­csolta azon hálaérzetet, amelyet egykori igazgatójuk iránt még ma is éreznek. Az üdvözlő beszédre Ratkovszky Pál válaszolt, megköszönve a volt tanítványok figyelmét. Délben 1 órakor a kath. Kaszinó helyiségé­ben társasebéd volt, amelyen jelenvoltak Ratkovszky Pál főigazgató, Lehóczky József, Fásztus Élek, Kőszegy Sándor, Bagossy Bertalan, Erdélyi Imre. Itten az első pohár­köszöntőt dr. Südy Tibor mondotta az inté­zet szeretett főigazgatója, majd Ettinger János tartott megható toasztot egykori párt­fogója, Ratkóvszky főigazgatóra. Az ebéd alatt még számos felköszüntő hangzott el s az egybegyűltek a legvidámabb hangulatban voltak együtt a késő délutánig. Tatai János újabb bűnei. Az Ame­rikába szökött Tatai János szinérváraljai ügyvéd ellen az elmúlt napokban ismét két feljelentés érkezett váltóhamisítás miatt. Mindkét váltó értéke 4820 korona volt, melyeket apósa, Pokol Elek bányatulajdonos nevére hamisított. Minden ruha uj lesz tisztítás és festés által Hájtájer Pál ruhafestő és gőzmosó = gyárában = Szatmár.

Next

/
Thumbnails
Contents