Szamos, 1913. július (45. évfolyam, 149-175. szám)

1913-07-01 / 149. szám

4. oldal. 8ZAMO;S (1918a juliufl 1.) 149. szám. Kamarai tag választás. A debreceni kereskedelmi és iparkamara Szatmárnémeti kereskedő és iparos kültagjainak mandátuma lejárván, az uj iparos és kereskedő kül­tagok választása vasárnap és hétfőn folyt le a városháza kis tanácsterméken az I. fokú iparhatóság ellenőrzése mellett. A ke­reskedők közül legtöbb szavazatot nyertek 8chwarcz Albert és Rosenfeld Miksa, akik 245—245 szavzzatot kaptak. Beérkezett még 202 szavazat Rooz Gyulára, Reiter Bélára 183, Wallou Lajosra 153 és Páskuj Imrére 23. Az iparosok közül rendes tagok lettek Bölönyi László és Glózer János, pót tagok Markos György és id. Litteczky Pál. Anyakönyvi hír. A szatmári I. kér anyakönyvi hivatalban junius hó 29—30-ik napjain a következő bejegyzések történtek : Születtek: Antal László, Szűcs De?ső, Winlernitz Klára, Bende Juliánná, Májer Miklós, Boros Róza, Misák Etelka. Meghaltak : Kaál János, Nuszer János, Budai Endréné, Argyilán Mária, Heilbrun Hersko, özv. Tersch Mihályné. Világ Juliánná. Házasságot kötöttek : Semsey Sándor és Pop Teréz. Szabadlábrahelyezés. A Szamos an­nak idején megírta, hogy Lázár János biz tositási ügynököt közokirathamisitás miatt a kir. törvényszék előzetes letartóztatásba helyezte. A kir. Ítélő tábla azonban a tör­vényszék ezen határozatát megváltoztatta és elrendelte Lázár János szabadon bocsátását. Megőrült bérkocsitulajdonos. La boncz László szatmáii bérkocsitulajdonoson már régebb idő óta az elmezavar tünetei kezdtek mutatkozni. Tegnapelőtt azonban teljes erővel kitört rajta a téboly. Megfi­gyelés végett beszállították az úgynevezett csendőri fogdába. Elgázolás. Nagytarnáról jelentik, hogy Dán László fuvaros ma fával megrakott szekerével elgázolta Rottenstein Sándor ti már 4 éves Rózsika leányát. A kis gyermek súlyos sérüléseket szenvedett. Nyilt-tér. E rovat alatt közlőitekért nem felelős a szerk. Egy 40 ezer lakossal bíró városban betegség miatt eladó egy FŰSZER DETAIL ÜZLET mely netto 16 ezer korona évi jövedelmet hoz. Átvételhez 20 ezer ko­rona készpénz szükséges, esetleg 10 ezer korona pénz és 10 ezer koronára meg- felelelő biztosíték is elegendő. Ajánlatok „Ritka alkalom“ jelige alatt a kiadóhivatalba kéretnek. Növendék marhahús nem jé levesnek! Olcsó,dejóhus! ] Kilő crís marhahús 1X 32 f. ] „ sertSshas 1 K M „ Általános a panasz, hogy a jó, első­rendű marha- és sertés hús drága, a nö­vendék marhahús pedig, amelyuolo8Óbb, mi­nőségben, hitványabb. Ezen az állapoton — és a konku­rencia miatt — kívánok segíteni azzal, hogy tekintettel a nagy forgalmamra és jövőre, az erős marhahús árát ] X 32 flllírre leszállította«, melyet most a piacon 1K 60 fillérért árulnak. Szóval, olyan olcsón adom, mint mások a hit­ványabb minőségű növendék marhahúst. A kettő között nem nehéz választani. Ma Kedden, 19)3 jttlios Ma Varjas Antal V.Tóth Mariska tmcsn-esUlye gazdag, uj műsorral a ’’Hungária” kerthelyiségében. Motorcséplő vétel előtt tessék megnézni a Connick-féle motcrlocomobilt Poszvék Nándor gazdasági gépraktárában Szatmáron, Attila-u. 7. ’’SZAMOS” o POLITIK At NAPILAP □ Felelős szerkesztő: DÉNES SÁNDOR. TELEFOM SZAMOK: Szerkesztőség és kiadóhivatal .... 373. Felelős szerkesztő lakása ........................354. Ä sertéshús árát is 1K W f.-re szállítottam le, amely szenzációs ár a szat­mári piacon. Mindennap friss vágás, jó kiszolgálás 1 Szives pártfogást kér Lfi/lYI JÓZSEF hentes, Eötvösi-utca. „Korona" kávéházzal szemben. Nyilttér sora.................................30 fillér. Hirdetési díj Szatmáron készpénzben fizetendő ELŐFIZETÉSI DIJAK HELYBEN: VIDÉKEN: Egy évre . . K 12 Egy évre . K 1« Félévre . . . » S Fél évre. . 1 a Negyedévre . . 3 Negyedévre- 1 4 Egy hónapra „ 1 Egy hónapra . 1.50 Egyes szám ára helyben ........................ 4 fillér Egyes szám ára vidéken........................ • fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: RÁKÓCZI-UTCA 26. SZÁM (Foga rassy Sándor-féle héz) IDŐJÁRÁS: Még változékony idő várható, lényeg­telen hőváltozással, sok helyütt, főleg észak- keleteo esővel. Sürgönyprognózis : Változó kony, hűvös, sok helyütt csapadék. Dőli hőmérséklet 17*1 C. 400 páP színtartó divatszln férfi Sockni 3 pár 9$ fillér. 30 olcsó nap 8V harisnyavásárlásra '•o KARDOS-nál.aszinházzal szemben CSAK AUGUSZTUS HÓ i-IG! 250 páP 1 valódi flór kötött férfi Söckni Párja 9$ fillér, Női flór harisnya „Havasi gyopár“ jegyű 96 fillér „ flór harisnya „Havasi gyopár“ jegyű térd 116 „ „ Mouslin flór harisnya fehér, fekete és bagaria szín no „ „ Gloria selyem harisnya minden létező szin . 230 „ „ Valódi selyem harisnya minden létező szin . 350 „ „ Sanzsan patent harisnya minden létező szin . 290 „ „ Filde Cots legfinomabb gyártmány . 210 , . Filde Cots legfinomabb bokahimzett 270 n Gyermek patent harisnyák ................................... 20 f.-től Gyermek Sokerlick............................................ 35 „ Ezen átrak csakis augusztus hó 1-ig érvényesek.

Next

/
Thumbnails
Contents