Szamos, 1913. július (45. évfolyam, 149-175. szám)

1913-07-01 / 149. szám

SZAMOS (1913 julius 1.) 149. szám. . / ár « István lelke, a halál angyala terítette sötét fátyolát, elragadta Magyarország egyik legnagyobb asszonyát: özvegy gróf Tisza Kálmánnét. Amig Aradon fényes győzelmet ült a politikus, addig fiúi lelkét megtörte, mély gyászba borította a csapás, amely elragadta a legszeretőbb és legszeretet- tebb anyát. Az elhunyt nagyasszony nevéhez több, mint egy félszázad történelme fűződik. Felesége volt Tisza Kálmán­nak, Magyarország egykori miniszter- elnökének és édesanyja gróf Tisza Ist­vánnak, az ezidőszerinti kormányel­nöknek. Omaga is nagynevű családból szár­mazik : az előkelő gróf Dégenfeld család sarja. Gróf Tisza Kálmánná halálhire -- bár őszinte fájdalmat és részvétet kelt mindenütt — nem jött váratlanul. Az ősz, nyolcvan éven felüii matróna már igen régen betegeskedik. Betegágya mellett hónapok óta konzíliumokat tar­tottak a legnevesebb budapesti orvosok. A nagyasszony életéért aggódó család ezenkivül egy fővárosi orvost állandóan mellette tartott. Gróf Tisza István legutóbb május végén egy hétig tartózkodott Kocsordon beteg édesanyja mellett. A nagyasszony szervezetét május­ban nagymértékű influenza támadta meg, de még nyolcvan éves korában is erős szervezete legyűrte a betegséget és bár az ország sajtóját akkoriban riasztó hirek járt'k be gróf Tisza Kál­mánná egészségi állapotát illetőleg, a nagyasszony egészsége pár nap alatt annyira helyre állott, hogy azóta több- izben ki is kocsizott. Gróf Tisza Kálmánná férje halála óta a 4000 holdas kocsordi birtokon lakik másodszülött fiával, gróf Tisza Lajossal. A gazdálkodást a grófné maga vezette, ő adta ki az utasitásokat az ispánoknak, ugyancsak ő vette át azok jelentéseit. A birtok alkalmazottaihoz, a falu népéhez jólelkü volt. Érdeklődött minden bajuk iránt, segített rajtuk és a kocsor- diak szeretettel, rajongással viseltettek az ő nagyasszonyuk iránt. A gazdálko­dásban az az elv vezette, hogy a mun­kaerőt éppen úgy, mint magát a földet, nem szabad kiuzsorázni. A kocsordi népnek a legteljesebb teret engedte, hogy a négyezer holdas nagybirtok kö­rül — amelyet a család az ő révén örö­költ a Dégenfeldektől — keresni tudjon és megélhessen. Ez az oka annak, hogy bár a ko­csordi birtok minden talpalattnyi földje első minőségű és mintagazdálkodás folyik rajta, még sem hozott annyi jövedel­i/j/ 2. oldal. __________________________ met, mint egy kisebb terjedelmű és rosszabb birtok. A kegyelmes asszony jól fizette a munkásait, sőt, ha munkásai kedvére dolgoztak, meg is toldotta a munka­bérüket. A kocsordi négyezer hold ama ritka nagybirtokok közé tartozik, amely­nek környékén nem szegényedett el, sőt ellenkezőleg meggazdagodott a nép, mióta a gazdálkodást gróf Tisza Kál­mánná vezette. A kegyelmes asszony Lajos fiával együtt a legzárkózottabb életet élte Ko­csordon. Gyermekein és a család leg­közelebbi rokonain kívül, senkivel sem érintkeztek. A nagyasszonyt az aggkori gyön- geség és talán a fia miatt kiállott izgal­mak ismét ágynak döntötték és hétfőn délelőtt gróf Tisza Kálmánná örök álomra hunyta szemeit. Gyermekei: István, a jelenlegi miniszterelnök, Lajos, Kálmán és leá­nya, özv. báró Radvánszkyné a halál hírére Kocsordra utaztak. A temetés napja és helye iránt még nem történt intézkedés. Az aradi választás és Szatmár. — A Szamos eredeti tudósítás?. — Szatmár, junius 30. Az aradi választás lezajlott és miután az ellenzéki satl » egyhangúlag megjósolta Tisza István grvr csufoi kudarcát, — mi­niszterelnököt természetesen kilencszázhét szavazattöbbséggel megválasztották képvi­selővé. Ugyancsak természetes dolog, hogy Tisza fényes győzelme nyomán felzug az ellenzék jajszava: vesztegetés, erőszak, presszió történt. Az össes lapokban benne volt például, hog? egy vasutast, aki állítólag nem akart Tiszára szavazni, elhelyeztek Szamárra. Utánajártunk Szatmáron a dolognak s minden vasúti hivatalnál azt a választ kaptuk, hogy erről az áthelyezésről nem tudnak semmit. így néznek ki és ilyen alaposak a kormány terrorjáról az ellenzéki sajtóban kolporjált hirek. Sokkal eredetibb dolog azonban az, ami Figus Alberttól történt. Figus Albert városi főszámvevőt tudva­levőleg Aradról nevezte ki a főispán Szat- márra. Figusnak ma még Aradon van választói joga és a választás előtt kiveti e szabadságát s hazament Aradra édes apját meglátogatni. A főszámvevőt már Aradon érték a választási mozgalmak s minthogy aradi lakos korában az. ottani munkapárt vezető em­bere volt, természetes dolog, hogy kivette részét a korteskedósből. Éppen úgy, mint gróf Károlyi Minály, gróf Andrássy Gyula, gróf Apponyi Albert, Vázsonyi Vilmos és a többi grófok az ellenzéki oldalon . És bámulatos elfogultságukban az el­lenzéki lapok azt nem minősítették terror­nak, hogy a grófok bedolgozták, akit lehe­tett, de amiatt már nagyot jajdultak, hogy Figus is korteskedik. Egyik-másik bp — A Nap, a Pesti Hírlap — meg is emléke­zett Figus sikeres tevékenységéről, nehogy érdemei elkerüljék a munkapárt vezetősé gének figyelmét. De tovább is ment az aradi ellenzék. Az aradi pártelnök ugy inis távirati felje­lentést tett Figus ellen, dr. V a j a y Károly kir. tanácsos, polgármesterné! közelebbről körül nem irt fegyelmi vétség miatt, azért, mert a főszámvevő Aradon gróf Tisza István érdekében korteskedik. A polgármester igen helyesen a kö­vetkező választ küldte erre a panaszra : „Figus Albert főszámvevő sza­badságon van. Hogy szabadságidejét mire kaszálja fel, ahhoz nekünk semmi közünk. Az uraknak még kevesebb.“ A vivóakadémiáról, amely oly meglepően sikerült és amelynek nívója oly magas volt, hogy kivált az ily nemű látványosságok sorából, engedelemrnel, de figyelembe véve nemes célját, kimerí­tőbben kell foglalkoznunk. A Szatmári Vívó C'ub ezelőtt egy és fél éve alakult. Ezen egyesület rendezte a fenlemlitett akadémiát, hogy bemutassa ez ideig elért eredményét, amelylyel egyúttal fölébe helyezte városunk vívó sportját sok­sok előkelő város sportja fölé. S itt álljunk meg egy szóra ! Mélyen tisztelt városi előkelőségek, ugyannyira tisz­telt pedagógusok és szülök, hol voltatok? Nem érdekli Szatmar fentnevezett urait (és úrnőit) a sportok legnemesebbike ? Nem jut eszükbe a pedagógusoknak megnézni az iskolából kitiltott rémet? Hátba nem oly rémes, hátha nem oly veszedelmes ? Mi, magyarok, kiknek a vívó sport terén világ­hírünk van, mi, akiknek dicsőségét az Olim- piádokon a iegválogatottabb nemzetek leg­jobbjai sem tudták elhomályosítani, mi itt Szatmáron erről a sportról csak félvállról veszünk tudomást ? Mi, szatmáriak semmiben sem hala­dunk? S ha haladásra, fejlődésre, nemese- désre bukkanunk, behunyjuk szemünket, hogy ne lássuk ? Oh, dicső Szatmár városa 1 Oh, kedves szatmári közönség, de rád ismerünk. Oh, ti minden, az „utasítás előírta“ okos pedagó­gusok ! De fáztok minden újtól. Pedig ez nem uj, ez igazán nemzeti sajátosságunk, ez igazán magyar, ez igazán vérből való öröklött tehetségünk. S a vivóegyesület, amely, mondom, másfél éve működik s amely minden ké­nyes Ízlésnek megfelálő programmot tud már most is nyújtani, mert Szatmáron semmi iránt sem érdeklődünk: nagyon ki­csiny, mondhatni tisztán személyes érdekek­ből álló közönség előtt volt kénytelen be­mutatkozni. Mert a többség az ingyen jegy akarta gyermekekből álló közönség volt, az, amely jó ugyan, hogy megelőzi a nagyokat, de nem elég arra, hogy ily komolyan ér­tékelendő egyesület munkáját kellő módon, legalább megjelenésével méltányolni tudná. Dj fogjuk rá, hogy az egyesület sze­rénységén mullott a részvétlensóg s mert módunkban van, próbáljuk megismertetni a Szatmár-Németi város és vidéke n. é. közönsé­gének tisztelettel hozom szives tudomására, hogy 1171 FTFMFT saját házamba Költöztetem at, mely 28 év óta a Takarékpénztár épületében van — Szóchenyi-utcai ez okból a raktáron levő — összes árukat — árusítom. Kérem szükségletüket az általánosan ismert jó minőségű árukból nálam beszerezni. — Széchenyi-uteai házamnál 3 külön ____ üz let, raktár és pincehelyiség kiadó. leszállított árban Kész szolgálattal Fáskuj Imre. o

Next

/
Thumbnails
Contents