Szamos, 1913. július (45. évfolyam, 149-175. szám)

1913-07-01 / 149. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szatmér, 1913. 149. szám. POLITIKAI NAPILAP. .’i&i'MnwfliaMS« ■ ■BMMiai 5^rad. Az aradi választás jelentőség dolgá­ban messze kimagaslik az időszaki válasz­tások sorából. A választó közönségnek az aradi köz­vélemény képviseletében először nyílt alkalma köz­vetlenül nyilatkozni Tisza kormányzati prcgrammjá- jól. Az az eredmény te­hát. amely a mandátumot óriási szótöbbséggel Ti­szának juttatta, ékesen szóló és kétségbe­vonhatatlan bizonysága annak, hogy az uj kormány nemcsak a király kegyében, ha­nem a nemzet bizalmában is szilárdan áll, hogy a közvélemény távolról sem ellenzéki hangulatú, mint ahogy Andrássy képzeli, hanem lelkesen munkapárti meggyőződésű, mint ahogy Hódmezővásárhely, Szeged, Szabadka, Baja számos megyei törvényha tóság bizalmi nyilatkozata s az uj belügy­miniszter; Sándor János egyhangú megvá lasztása is mutatja. Arad azelőtt függetlenségi kerület volt, s éppen csak a munkapárt első vá­lasztásán és éppen a Tisza István kedvéért változtatta meg pártállását. Nagyoa értékes, különös nyomatéku politikai jelenség tehát, hogy a munkapártnak és az ellenzéknek három évi működése és egymással való mérkőzése után Arad Tiszához maradt hü és változatlan számbeli erővel ismételte meg három év előtti bizalmi nyilaikozatát, éppen akkor, amikor Tisza került a köz­ügyek élére. Arad bírálatot mondott a mun­kapárt és a függetlenségi párt programmja és magatartása fölött a legnagyobb határo­zottsággal csatlakozott az előbbihez, mig véglegesen elfordult az utóbbitól. Még nagyobb jelentőségűvé tette az aradi választást az, hogy Tisza megbukta­tása az ellenzéknek legfőbb célja volt. És az egész ellenzéknek minden igyekezete a legóriásibb erőfeszítés dacára is kudarccal járt. Tisza a választási mozgalom ideje alatt le sem mem a kerületeben, pro grammbeszédót is nyílt levélben közölte a híveivel, s annyira kerülte a választás ille­ték elen befolyásolását, hogy vasutasok es más függő helyzetben lévők tömegesen sza­vazhattak az ellenzék jelöltjére, őt pedig éppen a legföggetienebb kereskedő és ipa­ros elemek nagy többsége juttatta diadalra. Ellenben az ellenzék Apponyi, Karolyi, Andrássy és Vázsonyi vezérlete alatt a kortesfurfang egész fegyvertárát kimerítette a győzelem kicsikarása érdekében, s nem­csak ezt nem érte el, hanem csúfosan meg is bukott. A függetlenségi párt két árnyalata ép­pen most egyesült, éppen az aradi válasz­táson vette föl újra a többi ellenzéki töre­dékkel való fuzionálás fonalát, s az egész ellenzék elbizakodottan hirdette, bogy Tisza személyében megfogja buktatni a munka­párti kormányzati politika rendszerét. Döntő jelentőségű tehát az a roppant vereség, amely Aradon érte az ellenzéket. Arad — halad — mondja a példaszó. De a szom­bati választás tanúsága szerint úgy halad Arad, hogy a józan és munkás politika szolgálatában — marid. Nem [üi fel többé a jelszavaknak, az üres frázisoknak, a meg­tévesztésre szánt két kulacsos Ígéreteknek a rombolás lelkiismeret'en demagógjainak. Arad kiválóan értelmes, müveit magyar város. Fölháborodott az. , hogy választást kínáltuk neki a politikai névtelenség és a teljes programrrmélkülisé* közt egyfelől — s a meggyőződések alkotó nemzeti politika között másfelől. Hát választott 1 És kemény felejthetetlen leckét adott a kisértöknek, fölemelő elismerést és megerősödést az or­szág szent érdekein csüngő parlamenti többségnek. Távirat, telefon. A földmivelésügyi miniszter mandátuma. Eperjes, junius 30. Báró Gillányi Imre, a város képvise­lője, földmivelésügyi minis? ré való kine vezése alkalmából uj vált ísouk vetett" alá magát. Mk volt « vála.:.. .<!. Mivel más jelölte nem volt, dr. Máriá^sy Béla válasz­tási elnök a földmivelésügyi minisztert egyhangúlag megválasztott képviselőnek je­lentette ki. Ezután a mandátumot küldött­ség adta at a miniszternek. Délben szü kebbkörü bankett volt a miniszter tiszte­letére. Harmadosztályú kocsik a gyorsvonaton. Bpest, jun 30. Az államvasutak igazgatósága jelenti, hogy az összes gyorsvonati vonalakon életbe lépteti a III ad osztályú kocsikat is, mert az edeigi kísérletekből kitűnt, hogy az ál­lamvasutak igy sem fizetnek reá az üzletre. Nagy jégeső Aradon. Arad, junius 30. Aradról jelentik, hogy ma ott óriási jégeső volt. Mogyorónagyságu jegek estek és nagy kárt tettek a szőlőkben és gyü­mölcsösökben egyaránt. Ertsey lemondott. Bpest, jun. 30. Fővárosi tudósitónk jelenti, hogy Ertsey Péter képviselő mandátumáról le mondott. A gyomai mandátum. Gyoma, junius 30. Ide ma az t hír érkezett, hogy báró Perényi Zsigmoni uj belügyi államtitkár fog fellépni. Báró Perényi kinevezése a leg­közelebbi napokbav nyilvánossá lesz. A rozoga hid. JQezuhant egy Vonat. . Lu dón, iunius 30. Ondur közelében as y személyvonat egy rozoga fahidról a föl ’>ba zuhant. Estig tizenhét holttestet hoztak . i a vízből, de a halottak száma sok.al nagyobb. A hid már fél év óta korhadt, de a hatóságok sem­mit sem tettek Hjavitása vé, üt Arviz mindenfelé. Budapest, junius 30. Temes és Hunyad megyékből ma óri­ási árvwről jöttek jelentések a fővárosba. Örvényes községben Lukács Gergely nevű ember egész családjával, feleségével és két gyermekevei e :yi: ' 7 c be fulladtak. Az ár rzétrombona a hidat, mely leszakadt az egész család alatt. Románia és Szeroia. London, jun. 30. ' Bulgária sohasem kérte Románia se­gítségét, ellenben a bukaresti szerb követ volt az, aki a román kormánynak formális szövetséget ajánlott fel. Majorescu minisz­terelnök tárgyalásba is bocsátkozott a bu­karesti szerb követtel és végül különféle feltételektől tette főggővó a szövetség meg­kötését. Özvegy gróf Tisza Káinjaimé halála. — A Szamos eredeti tudósítása. — Kocsord, junius 30. Amig az egész ország érdeklődése feszült figyelemmel Arad felé fordult, ahol magasan csapkodó politikai hullá­mok közepette sziklaszilárdan, hősiesen állotta meg helyét Magyarország első államférfia, addig a kocsordi árnyas fák között, az évszázados, ősi Dégenfeld kastélyre, amelyhez meleg szeretettel, fiúi ragaszkodással fordult gróf Tisza Julius 1 KEDD Teobald

Next

/
Thumbnails
Contents