Szamos, 1913. május (45. évfolyam, 100-123. szám)

1913-05-01 / 100. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szstmár, 1913 100 szám. 1821 POLITIKAI NAPILAP. inajaiiBcwnamimniBiimiiuiiatauanaMiui Albániáért a szatmári harctéren. Mintegy kétszáz esztendeje annak, hogy Nagy Péter orosz cár hatalmas elméjében megszületett az eszme, hogy Török­ország területének ép­sége, amelyet azóta az 1856-iki párisi béke is biztosított, az orosz ter­jeszkedés javára megza- vavtassék. Szentpétervár megalapítójának terve ma már abban a stádiumban van, hogy a hatalmak fegy­veres erői állanak érte szemben egy­mással. Nikita, mint a nem hivatalos orosz körök exponense, konokul ragaszkodott Skutarihoz, Eszak-Albánia kapujához, amelynek birtoklása egyedüli biztosítéka a szláv Albániával szemben fentartandó nem szláv Albániának, ragaszkodott hozzá akkor is, mikor még csak mint ostromló állott a Tarabos hegység lábánál. Semmi kétségünk nem lehet az iránt, hogy ma, amikor Nikita már bent ül Skutariban, ahova mint győzedelmes hóditó vonult be, nem lesz foganatja vele szemben a monarchia ultimátumá­nak, melynek végső terminusa a mai napon fog lejárni. Hogy mi lesz a közjogi és hadá­szati eredménye annak a háborúnak, amely elől immár Dines módjában ki­térni a monarchia külügyi politikájának, azt ma előre megjósolni külügyminisz­teri vagy hadügyminiszteri kvalifikáció. Amit mi látunk belőle a mi szűk határra szabott előrelátásunkkal és ami éppen olyan számottevő eredmény lesz, mint ami lent, a csatatéren fog történni, az a közgazdasági fegyverropogás, amely itt fog lezajlani Szatmár kereskedelmi és értékpiacán. Minket egyelőre az a fegyverropo- j gás érdekel, amely a szatmári piac amúgy is kiéheztetett, régóta ostromlott piacán fog a füleinkbe zúgni, a mi helyi érdekekre berendezett szivünk egyelőre azokért a nem hadköteles katonákért sajog, akik itt fognak elhullani a szat­mári piacon. Semmi okunk sincs arra, hogy optimisztikus szemmel nézzük a törté- nendőket. Itt már eddig is inog minden. Egy gyönge szellő kell csak, hogy romba döntsön exisztenciákat, pénzügyi viszonyokat. A háborúnak hozzánk el­érkező szele pedig erősebb annál a szel­lőnél, amelyet a mi piacunk még ki­bírhat. Hiszen csak a napokban mutatko­zott csekély javulás jeleit már eddig is elfujta a háborús készülődés, nem kell nagy külpolitikai éleslátás ahhoz, hogy továbbra is csak rosszat várjunk a be­következő eshetőségektől. A bornyu, amely a hitelbeélés ne­héz súlyával nyomja a pénzpiac kato­náinak vállait, terhesebbé lesz, mint valaha volt. A nagy bankok fegyvergyárában már szerelik az ágyukat, melyeket a pénzpiac négy sarkán fognak fellállitani, hogy halomra lövöldözzék vele a köz- gazdasági élet elkényszeredett katonáit. Amig Skutari alatt ropogni fog a Manlicher, dörögni fog az ágyú, ellen­ség húsában nyisszan majd a szurony, azalatt idehaza éhségtől gyötörve, ki­zsákmányolva, csöndesen utolsót sóhajtva fognak elhullani az emberek. Szomorú, kétségbeesett áldozatai a szatmári pia­con az Albániáért vívott harcnak. Távirat, telefon. Háború előtt. Utolsó percek. A döntés megtörtént. Bécs, április 30. Berchtold lovag külügyminiszter teg­nap délelőtt táviratban utasította báró Gliessel cettinjei követünket, hogy a mai napon a monarchia ultimátumát a mon­tenegrói kormánynak adja át. Az ultimátum röviden és határozottan utasitja a nagykövetünket, hogy szólítsa fel a montenegrói kormányt, hogy holnap azaz csütörtök délután 2 órára, mielőtt még a nagyhatalmak reuni- ója összeülne Szkuta- rit okvetlenül ürítse ki, mert ha nem, a monarchia fegyveres erővel fogja erre kényszeríteni. Katonai tanácskozások. Bécs, ápr. 30. Ma délelőtt 10 órakor József fő­herceg külön kihallgaiáson jelent meg Őfelségénél, majd délután 1 órakor gróf Berchtold, Krobatin hadügyminisz­ter és Konrád báró együttesen jelentek meg a király előtt. Délután 2 órakor mikor e sorokat írjuk a trónörökös elnöklete alatt ka­tonai tanácskozás van a királyi palotá­ban, melyen az előbb említett hadügyi vezetőség vesz részt. Hadi készülődés Montenegróban. Anti vári, ápr. 30. Antivári montenegrói kikötő előtt 15,000 montenegrói áll hajnal óta fegy­verben és erősen készülődnek az eset­leges összeütközésre. Nagy sürgés for­gás van a partokon, ágyukat és hadi­szereket helyeznek el a különböző pozí­ciókon. Cattaronak irányított ágyuk Cattaro, ápr. 30. Ä Nyegus-hegyláncolat, amely mintegy koszorú veszi körül a kattarói kikötőt, montenegrói katonákkal van megrakva. Az ágyuk a város felé van­nak irányítva. Május 1 CSÜTÖRTÖK Áld, csüt. Ingyen szereiéi fel cipőjét gummisarokkal, ha azt nálam szerzi be. Olcsó, egységes áraki Férfi amerikai cipők 11, 12*50, 13, 14 kor. Női amerikai cipők 10, 11, 12 korona a legjobb minőségben. — Tessék meggyőződni l Kitűnő tisztelettel: YUJA JANOS. ■ -- ' Jelen eiAmunk 8 oldal terjedelmű.

Next

/
Thumbnails
Contents