Szamos, 1913. április (45. évfolyam, 74-99. szám)

1913-04-01 / 74. szám

Msgyvenötcdik évfolyam. Szeimér; 1913 _ 74 5*ám. II «IRI!» Névnap .................. Hugó pk. Szam os vízállása...............190 ID ŐJÁRÁS: Egyelőre lényegtelen hőváltozás nem várható, később nyugaton hőemelbedós és elvétve csapadék valószínű. — Sürgönyprcgnózis: Később nyugaton enyhébb, el­vétve csapadék. Déli hőmérsék­let 12 6 G. A VÁROSI SZÍNHÁZBAN — Bérlet szünet. B. — Hajótörés. Színmű3 felvonásban. Irta: Mada­rász Flóris. Rendező : Bársony A. SZEMÉLYEK: özv. Bogdán Károlyné P. Torday Bársony Kálmán fia Etelka, leánya Krussich Kázmér Vilma, leánya Bogáthy Tódor Rogoz Sándor Korláth Jenő Keve Pista Gábor Imre Házmesterné Kereskedősegéd Czakó Borbély Z. Hahnel Ács Endrey Szendrő Ross Barics Ácsné Zsoldos Felelős szerk.: Dénes Sándor. T£LEFON-S7AsflOK s Szerkesztőség és kiadóhivatal . . 373. Felelős szerkesztő lakása............ 358. Hi rdetési dijak Szaimiron Kisipari osn tize' «ndől?. Nyilttér sora 30 fillér. ELŐFIZETÉSI DIJA r< Helyben Videnen Egy évre 12 K Fél évre 8 „ Negyedévre 3 ,, Egy hónapra l „ Egyes szám ara helyben 4 „ vidéken 0 16 K 8 „ 4 „ # lK50f fill. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-uteza 28. szám (Fogarassy-ház.) Az uj igazságügyi államtitkár. Budapest, március 31., délután 2 óra. Birói körökben híre járt, hogy az igazságügyminisztérium- ban államtitkárnak Péchy Aurélt, a kassai királyi tábla elnökét vették kombinációba. Péchy Aurél, a ki kiváló jogász, a Felvidé­ken s különösen Kassán nagy népszerűségnek örvend. A napi politikától állandóan távol tartotta magát. .»mennyiben Péchy Auró! államtitkári kombinációja megvalósulna, utódjául táblaelnö­kül Hadry Lörincet emlegetik, ki jelenleg a kassai királyi táblán tanácselnök. A kombinációba vett Péchy Aurél édesapja Péchy Aurél szatmári kir. törvényszéki bírónak. Változások a főispáni karban. Budapest, március 31, este 9 óra. Fővárosi tudósítónk jelenti, hogy a főispáni karban a közeli időben több változás fog történni. így a közeli napokban uj fő­ispánt kap három vármegye: Hontmegye, Szabolcs ős Veszprém- vármegye. Hontmogye főispánja báró Nyáry Alfonz lesz. Az yjonoíétszam felemelése. Bécs, március 31., este 9 óra. A Zeit mai száma azt a feltűnést keltő hirt közli, hogy a közös hadvezetŐ3Óg szükségét látja annak, hogy az ujonclétszám felemeltessek ötvenezer emberrel. A hir igen nagy nyugtalanságot keltett Ausztriában Győrött lesz az első magyar ágyugyár. Győr. márc. 31., este 9 óra. Bizonyára az egész országban örömet és feltűnést fog kel­teni az a leirat, amalyet Taleszky László pénzügyminiszter ma küldött Győr szab kir. város törvényhatóságának. Eszerint a kor máoy elhatározta, hogy az első magyar ágyugyárat Győrött fogja felállítani. A hir óriási örömet keltett a városban és Wennes Jenő poigármester azonnal rendkívüli közgyűlést hivott össze. A tör­vényhatóság kimondotta, hogy nyolc katasztrális hold ingatlant ad egyelőre a gyár céljaira, harminc holdra opíiót biztosit a kor­mánynak, a gyár részére ingyen vállalja a város a vízvezetéki és világítási munkálatokat, ami körülbelül kétszázezer korona ér­téknek felel meg. Az uj ágyugyár öl ezer munkásnak biztosit tisztességes meg­élhetést. A törvényhatóság mai rendkívüli közgyűlésében elhatározta, hogy küldöttséget menoszt a kormmy elnökhöz és a pénzügymi­niszterhez, amely meg fogja köszönni a minisztereknek a város iránti jóindulatát és támogatását. A szászkabanyai választás. Szászkabánya, március 31., este 9 óra. A szászkabányai kerületben mi van a képviselőválasztás. Két jelölt küzd a mandátumért. Korkán Péter volt főszo g ibiró munkapárti programmsl és Vlád Aurél, a kit a románok jelöltek. Délben Korkánnak 214, Vládnak 64 szavazata volt. Este kilenc órakor a szavazatok aránya a következő volt: Korkán 441, Viád 321. A választás, mint előre iáthstó, a késő eati órákig fog el tartani. Korkán körülbelül száz szavazattöbbséggel fogja a ke rület mandátumát elnyerni. Isaye Jenő az amerilcai vihar áldozata Berlin, márc. 31., d. u. 2. ó. Későn éjjel hir érkezett Ber­linbe, amely nemcsak művészeti körökben, hanem a zenekedvelők legszélesebb rétegeiben is őszinte fájdalmat :og kelteni. Isaye Jenő, a nagy hegedűművész, állítólag áldozatul esett az amerikai nagy vihar-katasztrófának. Körúton volt Amerikában és társaságában volt fia is, aki szintén áldozata lett a félelmes orkánnak. Közelebbi részletek a szörnyű esetről hiá­nyoznak. A világhirü művész pár óv előtt Szatmáron is hangverse­nyezett. Szerencsétlen végzete bizonyára itt is általános rész­vétet fog kelteni. Flottánk az albániai vizeken. Bécs, márc. 31. e. 8. 6. Az osztrák flotta egy jelen­tékeny osztálya ma Cattaróba ment. Egy hajórajt Antivári alá vezényeltek azzal, hogy további I intézkedésig horgonyozzon Anti­vári északi partjain. Csend Szkutariban. Zára, márc. 31., d. u. 2 ó. Durazzóból jelentik, hogy a montenegróiak tegnap reggel óta megszüntették Szkutari bombá­zását. Agylőtték Szkutari püspökét Berlin, márc. 31., d. u. 2 ó. Szkutariból érkező jelentések szerint Esszád basa revolverrel lőtte agyon Szkutari püspökét kémkedés gyanúja miatt. A fhttaíünteíós. Málta, márc. 31., d. u. 2 ó. Két angol cirkáló hajó indult Korfuba, hogy a nagyhatalmak­nak a montenegrói teDgerparinál esetleg rendezendő flottatüntetésé­ben resztvegyenek. Tavaszi szezon alkalmával a leggyönyörűbb érkeztek angol és franczia női divatkelmékből elegánsabb angol fíríí diVat- szoVetekbőt. Eredeti angol felöltő szövetek nagy vtlasztékb-in. s a leg­Weisz Gyulánál Szatmár, Dák-tér 21 Jelen esnámunk 8 oldal terfedalmft.

Next

/
Thumbnails
Contents