Szamos, 1913. március (45. évfolyam, 50-73. szám)

1913-03-01 / 50. szám

Negyvenötödik évfolyam. Szatmár, 1913. 50. szóm. POLITIKAI NAPILAP. Március 1 SZOMBAT Névnap.....................Albin pk. Szamos vízállása..............134 IDŐJÁRÁS : Változékony idő várható sze­lekkel és csapadékkal. Sürgöny- prognózis : Változékony, hideg, csapadék. Déli hőmérséklet 3 6 C. A VÁROSI SZÍNHÁZBAN A. bérlet. — A. bérlet, Hoffmann meséi Regényes operette 4 felvonásban. Irta Jules Baibiere. Zenéjét szerzé Offenbach Jakab. Rendező Szalóki Dezső. Karnagy Haj sínek R. SZEMÉLYEK: Hoffmann, meseiró Liudorf, tanácsos ) Coppelius, házaló ) Mirakel, esodaorvos ) Spalanzani, profeszor) Crespei ) András ) Cochenille inasok ) Ferenc ) Luther, korcsmáros Stella ) Olympia) Antónia ) Mikios, Hoffmann bar. Nathaniel Herman Vilmos Walfram Múzsa Antonia anyjának szel. Nagy Barics Borbély Szalóki Ács Bendiner H. Bállá Zsoldos Ross Muhay Lenkey Pintér I B. Sarkady Főszerkesztő: Dr. Shik Elemér. Felelős szerk.: Dénes Sándor. Szerkesztő: Vidor Gyula. TE LE F 0 N - SZ AM 0 Ks Szerkesztőség és kiadóhivatal . . 373. főszerkesztő lakása ....................168. fe lelős szerkesztő lakása............ 358, EL ŐFIZETÉSI DIJA.K : Helyben Vidéken Egy évre 12 K 16 K Fél évre 8 „ 8 „ Negyedévre 3 „ 4 „ Egy hónapra t „ 1K 50 f Egyes szám ara helyben 4 fill. ” ” » vidéken 6 „ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-uteza 26. szám (Fogarassy-ház.) A modern gazdasági élet hatalmas faktora, a munkáskéz, harcra készül s hivatott ellenségét, a tőkét, mellőzve a hatalom ellen szegez fegyvert. E mellékutra portyázással egy pillanatra mintha meg- tévelyedett volna a sok ezer munkás s csodálkozás­sal tölti el a világot, hogy feledve a létérdekeit ké­pező eminens gazdasági kérdéseket, melyekért har­colni teljesen jogosult a sztrájkkal: közjogi mezőkön éppen a bérharc formájával szolgáltatja ki magát a hatalomnak, minthogy e téren jogtalan a sztrájkja. Koncedáljuk, hogy nem a követelése jogtalan, hanem csak a forma a mivel követel. Mert a létér­deket képező gazdasági pozíció védelmét, a szrájkot, a szentet, nem volna szabad a munkásság mai elha­gyatott helyzetében másodrendű politikai kérdés esz­közévé degradálni s alkalmat adni a hatalomnak arra, hogy éppen ezt a formát, ezt az általa is tisz­telt mun kast egy vert szenyezze be a politikai herce­hurcák alantos fogásaival. A szrájknak ilyen minden alkalommal és min­den téren való felhasználása nagyon megszokottá, nagyon unszimpatikussá teheti a munkásság igazi és felette tisztelt fegyverét: a sztrájkot, s mi lesz ak­kor, ha egyszer csak mindegy lesz e megszokás ré­vén, hogy helyes vagy helytelen védelemül hasz­nálja-e azt a munkásság s elnyomják majd olyan­kor is mikor létérdekeket volna hivatva védelmezni. Tőzsde. Gabonaü^let Készáru: változatlan. BUDAPEST, 1913. febr. 28. Búza 1913. áprilisi „ „ októberi Rozs „ áprilisi „ „ októberi Zab „ ápri isi . „ * októberi Tengeri, májusi „ „ júniusi 11- 58 12- 24 9.75 9-58 997 8-75 7-58 7-82 SZATMÁR, febr. 28. Búza uj 76 kg. . 9-50 Rozs______ 71 kg. . 8-20 Zab Tengeri uj 7-20 9-20 Érté ktöisde, BUDAPEST, febr. 28. Magyarhitel .... 823.— Osztrákhitel . . . . 631.— 4 százalékos koronajárad. 83-70 Osztr.-magy, államv. 706-— Jelzálogbank . . . 434- — Leszámitolóbauk . . 516.— Hazai Bank .... 280-— Magyar Bank .... 572-— Kereskedelmi Bank . . —•— I. rend. II. rend. I. rend. II. rend. korona Tiszta búza 22-­20 40 Paszuly fehér 26'­24-40 Kétszeres 18-40--*-­Pi iszuly tarka 22-80 22- — Rozs 16-— 1540 Szilva--*--­--• _ Árpa —• — —•— Kiumpli, zsákja 5-60 3 80 Zab 21­2040 Szalonna ó 1-h8 uj 168 Tengeri 20'— 14-40 Muihahus 160 142 Kása —•— Sertéshús 1-60 —•— 1913 február hó 26. TANKÓCZI, rfőkapiiány. Egy felmentés, egy kine ezés. Budapest, febr 28. A hivatalos lap mai száma közli azokat a királyi kéziratokat, amelyek a kultuszminisztérium vezetésében történt változásról szólnak. Az egyik igy szól : „Kedves gróf Zichy ! Magyar miniszterelnököm előterjesztésére Önt, saját kérelmére, vallás* és közoktatásügyi magyar miniszteri állásától, szolgálati elismerése mellett, kegyelemben fölmentem. Kelt Becsben, 1918. febr. 26-áo. Ferenc József s. k., Lukács László s. b.“ A másik kézirat igy hangzik: „Kedves Jankovich! Magyar miniszterelnököm előterjesztésére Önt vallas és közoktatásügyi magyar miniszteremmé ezennel kinevezem. Keli Béesben, 1913. évi február 26 án. Ferenc József s. k., Lukacs László s. k.a A képviseiőház ülése. Budapest, febr. 28. A Ház mai ülését csak tizen­egy órakor nyitotta meg Tisza István gróf elnök. Előterjeszté­seit Jankovich Béla vallás ős közoktatásügyi miniszter ipolysági mandátumának bemutatásával kezdte meg. Az uj minisztert ez alkalomból is zajosan megélje* nézték. Jelentette továbbá az el­nök, hogy Sennyey Miklós báró napirend előtt föl akar szólalni ős hogy erre neki az engedőimet már meg is adta. A munkapárti képviselők nagy réaze az elnök kijelentésére a baloldali padsorokba tolongott és az ott ülő Sennyey báró körül foglalt helyet. Sennyey halk han­gon, igen megfontoltan beszélt. A Ház ezutáu 125 szavazattal Szobafütésre kiválóan al­kalmas az brikettirozott legfinomabb POROSZ KŐSZÉN, Minden — tetszés szerinti kis mennyiségben kapható ...— BIK FALVY ALBERT központi irodájában Szakmái1, Kazinozg-nfcca 1. sz. Jelen saB&munk 6 oidai terjedelmű.. Szatmárnémeti sz. leír. város hivatalosan megállapított terményárai.

Next

/
Thumbnails
Contents