Szamos, 1913. február (45. évfolyam, 26-49. szám)

1913-02-01 / 26. szám

SZAMOS (1913. február 1.) 86. szánj 2 oldal. törökök helyzete Csataldsáaál a legked­vezőbb, mert a török erősségeket itt csak rendszeres tüzérségi harccal lehet áttörni. A szövetségesek helyzete a legkönnyebb Gallipolinál, mert ez a törökök leggyengébb pontja. Bizonyosra veszik, hogy ha a fegyver- szünet lejár, Bulgária ugyan mind a há­rom helyen megkezdi a támadást, da az első előnyomulás Gallipolinál lesz. Drinápoly ostroma. London, jan. 31. A bolgár főhadiszállásról jelentik, Drinápoly előtt 105,000 főnyi ostromló se­reg áll, amelyben a szerbek 30.000 embert számlálnak. A bolgárok nehéz várágyukat vontattak föl a magaslatokra, amelyek két nap alatt rommá lövöldözhetik Drinápoly sáncait és várfalait. Városi ügyek. A hatósági vegyvizsgáló állomás működése. Még jóformán be sincsenek fejezve a törvényhatósági vegyvizsgáló állomás föl­szerelési mnnkálatai, máris erősen folyik a dolog, amely rövid idő alatt át fogja alakí­tani és meg fogja javítani egészségügyi és közélelmezési viszonyainkat. Az áliomás az első negyedévben 1328 korona jövedelmet produkált, noha a berendezés hiánya miatt eddig még csak a tejtermékei vizsgálatára és tisztán csak a város területére szőrit kozott. Ez igen kedvező kilátást nyújt a jö vőre, amidőn t. i. az állomás körzete több törvényhatóság területére fog kiterjedni. Az állomást kitűnő szakértelemmel és szinte önfeláldozó lelkesedéssel vezeti Griell Kál­mán dr. kir. fővegyész, aki ezt a kevésbé ismert ős közönségünk által bizonyos kö zönynyel fogadott uj intézményt nélkülöz­hetetlenné és városi életünk egyik kiváló tényezőjévé akarja emelni. A városi tanács az állomás mellé Nagy József dr. r. fogalmazót rendelte ki a ható­sági teendők végzésére. A népesedés érdekében. A köznépnél sokakat visszatartott a nősüléitől a katonai szolgálat és a nősülést gátló felső rendelet. Ezeket a korlátokat most egyszerre ledöntötte a honvédelmi mi­niszternek legújabb rendelete, amely szerint az állítási kötelezettségüknek még eleget nem tett férfiak nősülhetésére vonatkozó tilalmat 1913. február 1-től megszüntette, minél fogva az állitáskötelesek minden elő­zetes engedély nélkül nősülhetnek. Gróf Csáky Albinná köszöneté. Miután a nemrég elhunyt gróf Csáky Albin egykori miniszter városunk díszpol­gára volt, a tanács meleghangú részvótDyi- latkozatot küldött a gyászoló családnak. Erre az özvegy grófnő Vajay Károly dr. kir. tan., polgármesterhez a következő, sa­játkezű levelet intézte : „Fogadja, kérem hálás, meleg böszö netemet és legyen ennek tolmácsa Szat­márnémeti szabad királyi város tanácsa előtt ama meleg és szép részvél szózatért, melylyel engemet mérhe ellen bánatom­ban felkeresni méhóztattak. Ha vigaszt nem is nyújthat, de fel­emelő érzés mégis, hogy veszteségemet magáénak vallja hazaszerte oly számos mérvadó tényező, kinek alkalma volt is­merni roegdicsőült férjem életét. Ismételve hálám igaz kifejezését, fo­gadja kiváló tiszteletem nyilvánítását. Budapest, 1913. jan. 27. Qróf Csáky Albinná“. Äz a] közvágóhíd épiíése. — Saját tudósítónktól. — Szatmár, jan. 31, Ez év augusztus havában lejár az a határidő, amelyet a földmivelésügyi minisz­ter a közvágóhíd átalakítására, vagy uj vá­góhíd építésére kitűzött. Az előkészítő tárgyalásokkal odáig ju­tottunk, hogy a kiküldött bizottság az elvi kérdéseket teljesen tisztázta, úgymint: meg állapította azt, hogy a meglevő közvágóhíd kibővitésére nem érdemes egy fillért sem áldozni, hanem teljesen uj közvágóhidat kell építeni. Kimondotta további, hogy az uj közvágóhidnak a Szamos folyó mellett való fekvése teljesen alárendelt jelentőségű, ellenben fontos az, hogy a közvágóhíd a marhavásártér közvetlen közelében legyen és vasúttal legyén összekötve. Itt aztán belekapcsolódott a közvágó­híd építésének kérdésébe az általános vá­rosrendezés, amelynek keretében nyer meg­oldást a vásártér és a vágóhíd elhelye­zése is. A vágóhid építésének elhatározása előtt tehát el keli dönteni a nem kevésbbé fontos városrendezési kérdéseket. A kikül­dött bizottság talált is erre megoldási mó­dot, még pedig azt, hogy a vásártér a Németi mocsárnak e célra már régebben kiszeme t helyén legyen felállítva és e te rület egyik végében, a Szatmár—fehérgyar­mati h. é. vasút mellett nyerjen a közvágó­híd is elhelyezést. Ez a bizottsági tárgyalás 1911. óv december havában történt. Azóta a város- rendezés kérdése alig haladt előre valami­vel. A terv készül és talán legközelebb már tárgyalás alá kerül. Most, hogy a minisztérium sürgeti a közvágóhíd építését, a tanács felhívta Ko­vács István vizmüigazgatőt, aki mint tudjuk, a drezdai egészségügyi kiállítás nemzetközi pályázatán normál vágóhíd tervével első dijat nyert, hogy vállalja el a közvágóhíd tervezését s a már ismert elvek alapján terjessze elő javaslatát. 5^ piaci méreg Mit eszüpk tej helyett? — Saját tudósítónktól. — Szatmár, jan. 31. Sokszor hangoztatott, keserű pa­nasz volt a szatmári élelmiszer-piac vá­sárló közönségének, hogy a szatmári piacon a kofák, de különösen a tejes­kofák minden ellenőrzés nélkül, szabadon és drága péuzen árulják a különféle hamis, vizes és kotyvasztott lötybölé- keket. Mióta azonban a város felállította a vegyvizsgáló állomást, ennek vezetője karöltve a rendőrséggel éberen és szi­gorúan ellenőrzi a piacra kerülő élelmi­szereket, de különösen a tej cime alatt árusított koty valók okát. A vegyvizsgáló állomás vezetője: dr. Griell Kálmán és dr. Nagy József rendőrfogalmazó fáradságot nem ösmerő buzgalommal, reggel 5 — 6 órakor nem­csak a belső piacon, hanem a városba vezető sorompóknál is razziát tartanak és lelkiismeretes, szigorú vizsgálat alá veszik az élelmiszereket. A lelkiismeretes munkának meg is van a kellő eredménye. Hogy micsoda istentelen lelketlen- séggel, elvetemedett lelkiismeretlensóg­gel dolgoznak a szatmári tejes kofák, azt semmi sem bizonyítja jobban, mint a következő számadat: Az 1912. évben összesen 130 gyanús tej szállítmányból vétetett minta a szatmári piacon. Ebből rész­ben vizezettnek, részben leíölözött- nek talált a vegyvizsgálat kilenc­venhatot. Százharminc mintából csak 34 volt kifogástalan, a többi — tehát a megvizsgált tej 73 százaléka hamis. Megdöbbentő adatok ezek és meg­érettek arra, hogy a hatóság által most nagy buzgalommal megkezdett purifi- kációnak igen erélyes munkát kell vé­geznie az élelmiszer-piacon. Most, hogy a vegyvizsgáló állomás teljes felszerelése befejezést nyert, az el­lenőrzés és vizsgálat kiterjed az 1895. évi XLVI. t.-cikkben előirt összes termékekre is. Az ellenőrzést — mint már említettük — dr. Griell Kálmán fővegyész és dr. Nagy József rendőrfogalmazó végzik. Az eddigi vizsgálatok eredményei meglepőek, mert óriási mértékben derítik fel a lelkiismeret­len élelmiszer hamisításokat. A vizsgálatnál kiterjeszkednek a köz­egészségügy legelemibb követelményeire é* a köztisztaságra is. A hamisitók ellen pedig haladéktala­nul megindítják a legszigorúbb kihágási el­járást. Hogy pedig a közönség is tájé­kozva legyen arról, hogy kik szállítják a reggeli kávéjához a mérget, leközöl­jük, hogy az utóbbi napokban a követ­kező tejárusok portékáit találták ha­misnak : Szeghy Ferenc, Szatmár. Klein Ignác, Kak. Moldován Gyula, Kak. Sichermann Samu, Kak. Klein József, Udvari Mészáros Ferenc, Szatmár. Zimán Mihály vasúti őr, Szatmár. A hét tejárusnak összesen 51 kanna tejét találta hamisnak a vizsgálat. A rendőrbiróság szigorúan meg­bünteti a piac méregkeverőit, a közön­ség pedig jól teszi, ha kerüli ezeknek a lelkiismeretlen embereknek a teje*- kannáit. ^mauamaBammaKmmammsaaasmmmsamaes AZ ÖREGEM is mindig azt mondta, hogy szeplők elűzésére, valamint finom, puha bőr és fehér teint eléré­sére és megóvására nincs jobb szappan, mint a vilbghirü „Steckenpferd" liliomtejszappan. Védjegye .Steckenpferd“, késziti Bergmann et Co. cég Tetsehen a|E. — Kapható minden gyógyszertár-, drogéria-, illatszertér s minden e szakmába vágó üzletben. Darabja 80 fillér. Hasonlóképen csodálatosan beválik a Bergmann- .íéle „Manera" liliomtejkrém fehér és finom női kezek megóvására, ennek tubusa 70 f.-ért mindenütt kapható. 1 oskovits anatómiai cipőgyár eipöüzletébea (Deák-tér 7.) a nagy drágaság dacára az eddigi szolid árakon kaphatók aa összes cipők, vadász vízhatlan csizmák. Talpba vésett szabott ar.

Next

/
Thumbnails
Contents