Szamos, 1913. február (45. évfolyam, 26-49. szám)

1913-02-01 / 26. szám

POLITIKAI NAPILAP. ■■■■« február 1 1 SZOMBAT | Névnap ....................Ignác p. v. Szam os vízállása...............164 ID ŐJÁRÁS: Nyugat, felől hőemelkedóssel és többnyire havazással változékony idő várható. — Sürgönyprognó­zis : Változékony, enyhébb, nyu­gaton sok helyütt csapadék. Déli hőmérséklet: 6-0 C. A VÁROSI SZÍNHÁZBAN A. bérlet. — A. bérlet, „A FAUN“ Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Ed­ward Knoblauch. Fordította : Dr. Sebestyén Károly. Rendező: En- drey Jenő. SZEMÉLYEK: A faun Lord Stonbury Sir Ernest Craddock Maurice Morris Cyril Overton, festő Lady Alexandra Miss Lydia Vancey Mrs. Hope-Clarke Vivian, a leánya Fish Jackson Endrei Szőke Borbély Ács Zsoldos Z. Hahnel Ácsné P. Tordai Pálma Kapossy Muhay Főszerkesztő: Dr. Shik Elemér. Felelős szerk.: Dénes Sándor. Szerkesztő: Vidor Gyula. TELEFON-SZÁMOK t Szerkesztőség és kiadóhivatal . . 373. Főszerkesztő lakása .................... 333. Felelős sz erkesztő lakása............ 358. A parlamentből való távolmaradás okai között ma megszületett a legújabb, a legmulatságosabb. Ehhez fogható vidám okocska még nem szerepelt a hires magyar politikai ürügyek történetében. Egy zseniális fiatal disszidens fejtette ki, mondván a kö­vetkezőket : „A disszidens csoport ilyen rendkívüli jelentőségű reform tárgyalását ellenzékmentes par­lamentben nem tartja helyesnek, a mihői az követ­kezik, hogy a kormány választójogi javaslatának parlamenti tárgyalásában nem is fognak résztvenni.“ Vagyis azt mondja a nagyelméjü íiatal politikus, hogy mivel a reformot csak ellenzékkel együtt sza­badna tárgyalni, — tehát, — no tehát ? — az el­lenzék nem vesz részt a tárgyalásban. Mondata első felében azt bizonyítja az erős itélőlcépességü disszi­dens, a mit mondata másik telében megcáfol. 0 oly bölcs férfi, a ki azért nem megy a par­lamenti tárgyalásra, mert oda kellene mennie. — s p a munkától azért tartja távol magát, mert a mun­kától nem szabadna magát távol tartania. S ez nem vicc ! Ez komoly érv! Ezt igy gon­dolta az erős felfogású politikus. S hiven fejezi ki az egész kis disszidens tábor íelíogását. A táborka bevallja, hogy az ellenzéknek részt kellene vennie a reform tárgyalásában, s ebből azt I a következtetést vonja, hogy nem vesz részt henne. S indokolja furcsa állásfoglalását a következőképp : í Mi — kis disszidens ellenzékiek — szükségesnek | tartanék, hogy a reform megalkotásában az ellenzék közreműködjék, de mert nem működik közre, hát helyeseljük azt, a mit helytelennek tartunk, s nem tesszük meg azt, a mit kívánunk, vagyis nem mü­I ködünk közre a reformban, hanem azokhoz csatla- ! kozunk, a kiknek eljárását elítéljük. Tőzsde A ELŐFIZETÉSI DIJAK: Helyben Vidéken Egy évre 12 K 16 K Fél évre 6 „ 8 „ Negyedévre 3 „ 4 „ Egy hónapra 1 „ lK50f Egyes szám ara helyben 4 fill. » »» „ vidéken 0 „ Hirdetési dijak Szatmáron készpénzben fizetendők. Nyilttér sora . 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Rákóczi-utcza 26. szám (Fogarassy-ház.) Ga boutaü. ssiet. Készáru : változatlan. BUDAPEST, 1913. jan. 31. Búza 1913. áprilisi . , 11-73 „ „ októberi . 12-25 Rozs „ áprilisi . 10.10 „ „ októberi . 9-69 Zab „ áprilisi . . 10-68 „ „ októberi . 8-85 Tengeri. májusi . . 7-68 „ „ júniusi . 7-88 SZATMÁR, jan. 31. Búza uj 76 kg. . 9-50 Rozs 71 kg. . 8-20 Zab . . 7-20 Tengeri uj . . 9-20 Értéktőzsde* BUDAPEST, jan. 31. Magyarhitel .... 813.50 Osztrákhitel .... 619-— 4 százalékos koronajárad. 84-50 Osztr.-magy. államv. 702.— Jelzálogbank . . . 428- — Leszámitolób auk . . 516.— Hazai Bank .... 293-— Magyar Bank .... 583-— Kereskedelmi Bank . . —.— Érték. A piac nem veszi figyelembe a külpolitikai fejlemé­nyeket és tartózkodás nélkül engedi át magát a szilárd irány­zatnak. Áru. Az értéktőzsde emelkedő irányzata és az időjárás le­hangolta a spekulációt és lemorzsolta az árakat. Hétfőn kezdődik ismét a háború. Hadüzenet. Szófia, január 31. Sawow fővezér tegnap két tisztet küldött az ellenséges csa- taldsai táborba és forma szerint tudatta a fegyverszünet felmon­dását. Még tegnap uj hadipa­rancsot adott ki a fővezér, hogy a csapatok készüljenek a táma­dásra. Konstantinápoly, jan. 31. A főhadiszálláson tegnap este kihirdették, hogy a fegyverszü­net lejárt és hétfőn este hét órakor újra megkezdődik a há­ború. A minisztertanács elhatározta, hogy jegyzéket küld az ottomán birodalom diplomáciai képvise­lőinek. Ebben a jegyzékben közli a kormányokkal, hogy miután a balkán szövetség, be sem várva a porta válaszát a hatalmak jegyzékére, a londoni béketár- gyalásel at megszakította és fel mondta a fegyverszünetet, tehát Törökország az utolsó csepp vé­rig fogja védelmezni hazáját és nemzeti becsületét. A vérontá­sért a felelősség a balkán álla­mok lelkiismeretét fogja terhelni. Konstantinápoly, jan. 31. Sawow, a bolgár hadsereg fő- parancsnoka Mahmud Sefket pa­sához, a török hadsereg főpa­rancsnokához táviratot intézett, melyben tudatja, hogy az ellen­ségeskedések hétfőn este 7 óra­kor megkezdődnek. Mahmud Sefket azt válaszolta Sawownak, hogy a notiíikációt tudomásul vette. A nagyhatalmak újból közbelépnek. Bécs. jan. 31. Hirek érkeztek arról is, hogy Bulgáriát egyik nagyhatalom biz­tatta e lépésre, amelyik nyíltan ugyan nem akar fellépni, de mégis szeretné, ha a balkáni helyzetben újabb bonyodalom ál­lana elő, amelyből azután ő húzná a hasznot. Itt természete­sen csak Oroszországról lehet szó, amely nyiltan nem akarja megzavarni a hatalmak egyetér­tését, de Buigáriát kihasználja a maga érdekében. Hol lesz a támadás? A szövetségesek seregei há­rom helyen állanak szemben a török csapatokkal: Drinápolynál, Csataldsánál és Gallipolinál. A Jelen «zárnunk 8 oldal terjedelmi!

Next

/
Thumbnails
Contents