Szamos, 1912. július (44. évfolyam, 146-171. szám)

1912-07-02 / 146. szám

Negyvennegyedik évfolyam, Szatmár, 1912. julius 2„ kedd. 146. 5zsm. ÄäS»»««»»«*»*«« «■■*•«■ ****** »»■*»»■ »«*■*■ a«« Őszintén örülünk, hogy t.z ujságcsata a város országgyűlési képviselője és a szatmárnérnetii független­ségi és 48-as‘párt között, végre befejeződött.. Féltünk ugyanis, hogy a nyilatkozatok tengeré­ben: a junius 23-iki beszámoló *ís, meg a függetlenségi párt is lefüröszt magáról minden ko­molyságot s at okos beszédből, meg a tiszteletreméltó ellenfél­bő. nem nnrai számunkra, semmi sulylyal biró. A csata esélyeit bírálni, nem érezzük magunkat fTo- gositva, — mert igaz leiek­kel mondva egészen távol ái! tőlünk a szándék is, ebbe a tisztán belügybe beleavatkozni. Egy általános tanulságot kivánunk csupán leszögezni A szatmárnémetii függet­lenségi és 48-as párt, a nyi­latkozatok tartalma szerint, nem Ali többé azon a közjogi, rítap- törvényeri, amelyet a kiegye­zés után jóval alakult ország­gyűlési ellenzéki párt, irány­elvekül felújított. Annak a nag., hatalmas# pártrak, az Irályi Dániel párt­jának, a gazdasági előrehala­dás és megerősödés megterem­tése utján volt végcélja: Ma­gyarország függetlenségét kivivni és egy pillanatra sem volt az forradalmi párt, mely az okos és higgadt szó helyet' lázitani, rombolásra bujtani kivánta volna a nemzetet: egy jelszavakért folyó küzdelemben. Kelemen Samu dr.-t egy uj pórt választotta meg képvi­selőnek Szatmárnémetiben, a melynek mindenhez van jogo sultsága, csak ahoz nem, hogy cselekedeteit és nyilatko­zatait az igazi értelemben vett függetlenségi és 48-as pártái-1 lás köntösébe öltöztesse. Epen ezéit volt rendkívül | visszás az is, hogy a városkép-1 viselőjét a függetlenségi és 48-as 1 irányelvek megsértéséért tá nad-1 ták, ez irányelvektől meszel előre száguldott párthívei. (She) | Táviratok. József főherceg Kistapólcsányban. (Kistapolesány, julius 1.' József főherceg é* Auguszta főherceg asszony családjukkal állandó nyári tartózkodásra Kistapolcsányb \ utaztak József és László főher­cegek, valamint Zsófia és Mag dolna főhercegnők szombat dél­előtt, József főherceg és Auguszta főhercegnő vasárnap délelőtt men­tek el automobilon Kistapolesány- • ra, a hol őszig tartózkodnak. Öngyilkos gavallér (Arad, julius 1.) Jakabffy Tibor aradi magántisztviselő ma délelőtt lakása hálószobájában fobelőtte magát. Jakabffy családja elszegé­nyedett zseatri család, melynek tagjai közül az utóbbi években hatan lettek öngyilkosok. Tibor bátyjához levelet intézett, mely­ben e'mondja; hogy könnyelmű­sége viszi az öngyilkosságba és utolsó kívánsága az, hogy papot hívjanak melléje és Kupán a csa ládi sírboltba temessék el. Agyonlőtt biró. (Déva, julius 1.) Csütönök éj­jel Balsa községbe cigányok tör­tek be. Az egyik cigány kóbor­lásában Algyógyfalura ment, ahol Mume e József biró letartóztatta. A cigány menekülni akart és a bíróra négyszer rálőtt. A biró szörnyet halt. A cigány elmene­kült. Társát a csendőrség le'ar- tóztatta. A szerb miniszterelnök meghalt. (Belgrád, julius 1.) Belgrádból táviraíozzák: Milovanovics mi­niszterelnök szombaton délután hirtelen megbetegedett és ma reg­gel öt órakor meghalt. A minisz­terelnök, mint külügyminiszter fon­tos szerepet vitt az annexiós bo­nyodalmak idején, majd később is a szerb vámtárgyalásoknál. Ki­váló diplomatának ismerték. Átok a halál után. (Budapest, julius 1.) A város­ligetben ma reggel a Washing ton-szobor mellett egy pádon átlőtt halántékkal halva találtak! egv fiatalembert. A rendőrséghez j) címzett levelet találtak a zsebé-1 ben, amelyben ezeket Írja : — Agyoulőttem magamat. Átok arra a kézre, Rtnely szüleim en gedélye nélkül felboncol. Kovács Ferenc divatáru tanuló, Újpest, Deák-utca 53. Tőzsde. Gaboaaüzlef. Készáru: 15 fillérrel olcsóbb BUDAPEST, 1912. julius 1. Búza 1913. áprilisi — 11.75 . májusi — —. ——. „ októberi — 11 45—• Rozs októberi — 9-31—• Tengeri májút i —•-----• „ júliusi — 7 58-­. auguszt. — 8-79—' Zab áprilisi — — „ októberi — 9-32—* Tengeri 1913. máj. —•-----• SZATMÁR, 1912. julius 1. Búza — — 11- •— Rozs - — 9.50 -•— Zab — — — 950—• Tengeri — — 9-60—•— Értéktőzsde. BUDAPE T, julius 1. Magyarhitel 839 — —•— Osztrákhitel 641'50 —•— Korouajáradék 87.— Paraszt. Ez ma a neve a kisgazdának csak azért, mert parfüm helyett tiszta vízben mosdik, mert frakk helyett magyar nadrágot ölt ma­gára ünnepnapokon, amikor alá­zattal meghajtott fővel járul az oltár elé, hogy dicsérje az urat a mindennapiért. Parasztnak nevezi a nagysá­gos je ölt ur is a földmi vés em­bert, amikor nem hallja. De hogyha hallja, akkor azután uram- bátyám kedves János koma satöbbi neve. Már pedig kitartja fönn az országot? A nagyságos képviselő urak ? akik ígérnek helet-havat csak az'-rt, hogy naplopásért jő zsíros fizetést szerezzenek. Vagy pedig azok a kérges tenyerű pol­gárok, akik napestig az okoszarva mellett küszködnek a magok és családjuk létéért, közben pedig nem is tudják, hogy hiszen annak a sok nemzetisziaü kokárdás nagyságos urnák pezsgőjét ős pecsenyéjét ő fizeti meg véres, verejtekes munkájával. Hat ez a paraszt. Ő fizet mindent. Ő hÍ3z az aranyláncos nagy­ságos ur maszlagos beszédében. Ő imádja Kossuthot amikor a pesti kaszinókban már csak mo­solyognak rajta a függetlenségi nagyságos urak. Hanem 1 — Majd most ősz­szel, amikor a nyári szünetek alatt köszörült fegyverekkel szembe kerülnek az ellenfelek, akkor majd elválik, hogy a pa­raszt nem paraszt, hanem a föld- mivelö magyar államnak töntartó eieme. Akkor majd — ősszel — ki­tűnik, hogy a kisgazda verejtő- kes munkája, templomi imádsá­gának eredménye tartja fönn az országot, mert ha ő nem vetett volna, nem aratnánk, s fia nem aratnánk vehetnők a koldusbotot kezünkbe és hűzalhatoánk. Nagyon rosszul teszi tehát az a nagyságos ur jelölt, aki a kis­gazdát leparasztozza, mert ke­nyere, mindene attól függ, hogy milyen szorgalmas az a paraszt­nak nevezett m gyár kisgazda. Modero ruha festés xj * yrjy % TtTR TP A l legszebb ruhatisztitás bármily divatszinre. -OL-tAtJ JL «cA *3 ,I_j A\ J7 ááL Ja vegyileg száraz utón, Gyári főüzlet. Szatmár, Kossuth ß.-u. 10. Felvételi Síiét: Kazirtczp-u. 17-, (Jííila-u- 2- ]^agpl$árolp:Száclienvi-u. 34- Alapittaíott 188C Jelen @ieámunk 8 oldal jedel.mil.

Next

/
Thumbnails
Contents