Szamos, 1912. május (44. évfolyam, 99-121. szám)

1912-05-01 / 99. szám

Negyvennegyedik évfolyam. Szatmir. T9i2. május 1.. szerda. i«ww»w ttn wiiw ww—iwitM»«w ■■■■■■■■■■ 99 5 .7 5 m. Mtl M Elég yöFC a naplopás Szatmár, április 80. Abban a besaédben, amellyel ma Lukács László magát és kabinetjét be­mutatta a képviselőházban, a mi figyel­münket első sorban az ragadta meg, hogy a beszéd nem volt zajos külső ha­tásodra kifaragva, hanem a kormány­nak azt a programroját tolmácsolta, hogy dolgozni akarnak. Igaz, hogy ezt a jel­szót minden uj kormány köszöntésnek használja, de Lukács ennek a prog­ramúinak a tartalmát is be tudta mu­talni, amikor felsorolta azt a felgyülem­lett nagy munkaanyagot, amelyben igen sok, országos fontosságú szociális kér­dés vár megoldásra. Azt mondta Lukács, hogy dolgozni akar és bárkinek az ajkáról hangzanék is ez el a parlamentben, az ország he­lyeslése visszhangozná rá a feleletet. Valóban nincs is más teendője ma egy kormánynak, mint: megszüntetni a vál­ságot és elkezdeni a munkát. És ha a parlamentben annyi munkakedv találkoz­nék, amennyire az országnak szüksége van, akkor el is hárítanák az akadályo­kat ai útból. Azokra a szociális teen­dőkre, amelyeknek sürgősségére ma Lu­kács László piogrammja rámutatott, az ország régóta vár és közbe egy kicsit bele is pusztult. Nem csoda tehát, ha ma már az egész ország közhangulata találkozik abban, hogy itt végre dol­gozni kell. És ennek a munkának, amely egy kimerült országnak akar uj életforráso­kat megnyitni, nem lehet akadálya még a választójog nagy problémája sem, amely még mindig megzavarja a politi­kai temperamentumok mérsékletét. Lát­tuk, hogy a Justh-párt választójogi né­zeteltérések alapján megint kezd elhú­zódni a kormánytól és láttuk, hogy ugyanilyen hangulatuk hütötték le más pártokat is. Magunk sens látjuk Lukács választójogi programijában épségben azt a szellemet, amelynek e reformban ér­vényesülnie kell. De Lukács kijelentette, hogy ő hajlandó választójogi tervezeté­ben minden elfogadható közóhajt érvé- ayesiteni. Jó lenne, ha a parlament kiküldene egy pártközi bizottságot, mely vitassa meg a választójog kérdése körül fölme­rült öszzes kívánságot és igyekezzék megegyezni az összeegyeztetett elvek alapján abban, amelyik leginkább az or­szág érdekében való és azt ajánlja elfo­gadásra a képviselőháznak. Ha a munka akadálya csak a vá­lasztójog körül viharzó sokféle véle­mény és ha a válság megoldása is csak ezeknek a véleményeknek az össze­egyeztetésétől függ, akkor tessék végre megkisérleni egy pártközi konferenciá­nak, hogy a parlamentet átsegitae ezen az árkon. És a képviselőház az alatt is lásson munkához, mert a parlament meg­állított vérkeringése olyan hatással van az rszágra, hogy már azon kell gon­dolkozni, le8z-e annyi haszna a válasz- tójog reformjának, »mennyi kárt okoz a harc, amellyel kivívjuk. Bukás. A „SZAMOS' TÁRCZÁJA Irta : Berkes Imre. (Folytatás és vége.) Ne, ne mondd azt, Malvinkám, hogy ez túlzás és idegesség. Nem, ez az én bukásom volt. Mert látod, bevallom, nékem mégis csak volt valakim ez a Pali, egy bohémem, egy kedves figurám, egy furcsa, drága emberem, akit én lenéztem és cserben hagytam a civil kedvéért. Egy finom, tiszta, szent játékszerem volt ez a gyerek, kedves és forró, ha akartam, haragos és hideg, ha megbántottam, lélek volt érthetetlen és nagy, müveit, pesti, okos, nagyvilági, aki gyorsabban és élesebben Ítélt és gondolkodott, mint tizenkét civil együtt, akinek egy ötlete többet ért, mint száz ököj, a mi istállónkból. És tudd meg, nékem min­den ambícióm az volt, hogy ő soha, soha meg ne tudja az én életemet, az utálatot, ami ben­nem van, a kövérséget, ami lassan megtom- pitotta az én kifinomodott idegeimet, a falusi boldogságot, ami a disznótornál kezdődik s a részegségnél végződik, én azt akaitam, hogy higyje ő, hogy nagy vagyok, kiváltságos, okos, hideg, aki nyáron korcsolyázom, télen fagylaltot eszem, tüzes paripák száguldanak velem nyaktörő utakon, frakkos ga\ allérok halnak meg egyetlen mosolyomért . . . Igen, ezt akartam, s hová sülyodtom ? Zsúfolt, rossz szagu, izzadt három koronás helyen ültem, körülöttem otromba arcok, elhízott asszonyok, hangosan beszélő, ordenáré alakok, s mellet­tem az uram, aki szuszogva, félig álmosan, unottan ül itt s rajtam a kivágott selyem ruba, s a drága ékszerek, amik itt sehogy sem ér­vényesültek, s ott elül az a senki asszony a legnagyobb és legfinomabb íróval beszél­getett . . . Ne mondd, a világért se mondd, hogy ez a szégyen osak az én fantáziámban szüle­tik meg s hogy Trombitás Pali erre nem is gondolt. Egyetlen mozdulata, szemének gú­nyos villanása elárulta, hogy lenéz, hogy sajnál, hogy megvet, a gukkerének a lencséje azt lövelte felém, látod, most itt ülhetnél mel­lettem, az első sorban, te ostoba parvenü, te hízásnak indult vidéki asszonyság s ha itt ülnél, müveit volnál és előkelő, mig igy nyo­morult vagy és szegény, mint az énekes kol­dus, akinek minden vasárnap négy fillért dobsz a kérges markába. Ezt gondolta, ezt mondta, ezt ordította egész teste minden moz­dulata, minden szava, miközben én letörten, gyáván, halálra váltan roskadoztam, a darabra nem figyeltem, az uram elszunnyadt, mögöt­tem és mellettem durván viháncoltak a neve­letlen emberek s igazán isteni csoda, hogy ott rögtön meg nem ütött a guta. Ó, bár aagyválasztéku cipőraktárát ajáaljuk a t. vevő­közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást Közvetlen a „Pannónia“ mellett. Szatmár és vidéke legnagyobb cipőraktára. MegérJkcxett I a tavaszi és nyári idényre rendelt legújabb divatu valódi chewreaux és box bőrből készült, fekete és színes úri női és gyermek cipők. A. valódi amerikai King Quality czipők kizárólagos raktára. Jelen ««ámuak 8 oldal

Next

/
Thumbnails
Contents