Szamos, 1911. szeptember (43. évfolyam, 199-223. szám)

1911-09-01 / 199. szám

2. old. SZAMOS (1911. szept. 1 ) 199. szám. I Lefszebb ruhatisztítás Uniimin* Pál Gyár főüzlet: Kossuin L.-utca 10 1 Vgyilefl száraz utón na|wüjt/í ul? iOZ.ay.Uai. Felvéteti üzletek: Kazinczy-u. 17. Attila-utce ? SZŐKE ÓDÓN kézimunka, divatáru üzletében (előnyomda) az iskolai idény = alkalmával pői, férfi és gyermek fehérnemüek == dús választékban kaphatók. Szatmár, Kailnczy-s. 3. Telefon 331. 3olitikai szemle Antd Géza ráolvas az ellenzékre. — Miktr Justhék obstrukcióeUenesek voltek. — Justh a választói jog ellen. — Irencsénmegye elitéli az ob~ strukciót Saját tudósitónk telefonjelentóse.) Bpest, aug. 31. A mai nap, melyen az obstrukció végié ismét szóhoz engedett egy ellenvé­leményt, megmutatta, hogy miért fél úgy az ellenzék a szótól. Antal Géza ma fel­állóit a kormánypárt padjaiban és vissza­térve arra a zártülésbeli jelenetre, amikor őt azért a kifejezésért, hogy megveti az obstrukciót, majd szétszedték, ráolvasta az ellenzék összes vezéreire : Apponyira, Kos- sathra, Justra a saját szavaikat, melyekkel tavaly a választás idején maguk ítélték el a legsulyosabban^z obstrukciót. Olvasott azonfelül egész rakás olyan idézetet a nevezett vezérek szájából, me­lyekből nyilvánvaló, hogy ők maguk tár­gyalták kortesbeszédeikben a kormánynak azt a szándékát, hogy a véderőreformot és a létszámemelést beterjeszti. Felolvasta Andrássy levelét a kassaiakhoz, amelyben esdve kéri, hogy ne adják oda a mandátu­És jön a szótlan bucsuzás. A nagy, néma, beszédnél is beszédesebb bucsuzás. A gyerekek szinte ritmikus táncot lejtenek. Kacagások törik meg a csendet. Milyen édes kacagások 1 — No nézd el, szól a mama is eről­tetett mosolygással . . . még meg se akar csókolni a kis elbizakodott . . . És a mamának kell karjait kitárnia. A búcsúzó karok közé húznia ... azt a gyermeket. A ki pedig úgy oda nőtt a kebléhez, mint gyümölcs a fájának ízületé­hez ... És csattan a csók özön. Zápor­ként hull a könny. Az a könny, az a fe ledhetlen könny özön. Az apa meg nézi . . . nézi. Mint az erős bronz-szobor. A mely ugyan nem érez, de eszmét fejez ki. Az az apai me­rev arc, elgondolkodó tekintet is ... oh be nagy, oh be mélységes, oh be gondo­latteljes . . . léleknek forrásában zajlik, kering odabenn . . . Zörögve indul a kocsi. Nagy, bus kongatással jelez az állomás harangja . . . Indul a vonat. Az ablakokból vidám arcok mosolyognak. Mintha rózsák fakadnának most azokban az ablakokban. Az anya meg ott áll. Ott marad bá­natosan, mint Fájdalmas Anya. A máter dolorosa. — Megálljatok csak, megáldjatok I Majd sirtok még ti is — boldog — boldog­talan gyermekek 1 Mikor felébredtek! Mikor körülnéztek. Mikor keresni fogtok. Mikor majd nem ta­láltok. mot a Justh-pártnak,' mely olyan szeren­csétlenségbe döntötte az országot. Különösen pedig felolvasta Justhnak egy makói beszédét, melyben az általános egyenlő választói jog ellen dörgött alig három éve, kifejtvén a veszélyeket, melyek a nemzetközi szocialisták és a magyarelle­nes nemzetiségek beözönlésével alkotmányos életünket fenyegeti. Idézte Antal a kormányelnök pro­grambeszédéből is azt a részt, mely a ka­tonai költség emelését bejelenti. Ezek a dolgok, mikhez s munkapárt lelkes kórusa adta a kíséretet, úgy hatottak, mint a bomba és valósággal elképedést okoztak a baloldalon, mely ezek után netn mondhatja többé, hogy ezt a parlamentet úgy lepte meg a kormány a véderőjavas­latokkal és hogy tehát az obstrukció jogo­sult. Egyébiránt ma Trencsénmegye köz­gyűlése is egyhangúlag elfogadta az obstruk­ció elítélését tartalmazó indítványt, ami újabb adalék arra, hogy közeledik az ob strukció alkonya. 2. Máriavölgyi viz ládán­ként 60 üveggel é korona a forrástelepen. TÁVIRATOK. — Saját tudósítónktól. — A kolera. Fnest, an" A tegnapi és a rr . ^ap iolj mán újabb koleragyanus megbetegedés nem for­dult elő. Van tehát remény, hogy a vesze­delem lokalizálódig — Üszköbbői jelentik: Tegnapelőtt a koieraesetek száma huszon­kettőre emelkedett és ezek közül tezenkettő halálos kimenetelű volt. Tegnap délig tizenöt uj esetet jelentettek be. A féltékenység nyomorultjai. Bpest, aug. 31. Boncz István papucsos-segéd nagyon féltékeny volt a feleségére s elhatározta, hogy véres módon torolja meg az asszony hűtlenségét. Ma délelőtt a Gubacsi-ut és Kén utca sarkán lesbeállt és várta az asz- szonyt. Amint meglátta, elővette revolverét és négyszer rásütötte a fegyvert. Csak egy golyó talált, de ez a szerencsétlen nő ha­lántékába fúródott. Az asszony életveszélyes sebesülést szenvedett és a Szent István- kórházba vitték. A merénylő férjet bevitték a IX. kerületi kapitányságra. 3. Mindenki meggyőződ­hetik, hogy Máriavölgy für­dőn a természetes szénsavas ásványviz kádfürdő egy ko­rona. Reflexiók egy könyvről. (A debreceni keresk. és iparkamara 1910. évi évkönyve.) Irta: Gutman Lajos. Marx : „Eine Waare scheint auf den ersten Blick ein selbstver- stendliches, triviales Ding. Ihre Analicse ergibt, dass sie ein sehr vertracktes Ding ist, voll metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken. — Das Kapital, I. kiadás, 47. oldal. Ha az ember egy kissé figyelmeseb­ben olvasgatja ezt a nagyon kevesek által olvasott hófehér fedelű könyvet, ha nem­csak úgy veszi, mintahogy általában venni szokott egy értesítőt, vagy valamely ke­reskedelmi vállalat mérleget, eszébe jut Marxnak fent idézett nagyon mély értelmű, nagyon sokszor alkalmazható axiómája. Mennyi sokféleképen tud egy ilyen száraz számokkal teleszórt könyv hatni, mennnyi érzést tud felfakasztani, és hány­szor készteti az embert, erős, töprengő gondolkozásra, ha megtudjuk találni a módot, amelylyel a hallgató számokat be­szédesekké, az unalmasnak látszó statiszti­kai kimutatásokat érdekfeszitőké varázsol­juk. Persze, aki csak lapozgat a könyv­ben, az nem fog benne egyebet találni, számoknál, rovatoknál, egy-egy felvilágo­sító sornál, gyártelepek üzemének leírásá­nál, a lehető legszorosabbra összevont, de azért mégis pedánsan pontos leírásaira a kamara területén levő ipari és kereske­delmi életnek — és nem fogja tudni meg­érezni ezeken a számokon, rovatokon ke­resztül 7 vármegyének és két erősen fej­lődő szinte, nagyvárosi képet mutató városnak a szívdobogását, nem a fel­hangzó panaszokat és nem az ujongó sikertől elkápráztatott és óriási jövendőbeli perspektívát mutató virágzásnak indult közgazdasági tényezőknek a munkás­ságát. Csak egyes apróbb tételeket, kisebb reflexiókat előidézőket fogok kiragadni, úgy vegyesen, ahogy jönnek a könyvben egy­másután, majd társadalom politikaiak, majd jogiak vagy pusztán és tisztán köz- gazdaságiak és ha az olvasó ezek után nem fog egy általános képet nyerni az ismertetendő könyvről, azt tulajdonítsa an­nak, hogy ilyen szűk keretben nem is le­het egy ilyen sokoldalú könyvet ismertetni. Vegyük talán először az egyes iparágak statisztikáját. Ami először szembetűnik, az szomorú, a köztisztasági vállalatok igen kicsiny, szinte elenyésző száma. Mond­hatná valaki, de hiszen a köztisztaság a városok által lesz kezelve és igy nincs szükség vállalkozóra. Ennek a valakinek, ha egyáltalán ő maga sincs meggyőződve róla, be tudnám bizonyítani éppen a ka­mara területén uralkodó köztisztasági álla­potokból, hogy mennyire nem célszerű a városi, versenykizárásával természetszerű­leg elhanyagolt kezelés és mennyire szük­ség van egy ilyen vállalatokra. Lapozzunk tovább. Cégnyilvántartás az egyes törvényszékek szerint, az ember csak úgy átsiklik a számsorokon és egy­Sokáig nem találtok. Rendkívüli esel! Í21V2P& “a estét g&fcses-------- Tisztelettel KLEIN IGNÁC Z. Mo dern ruhafestés I bármely divatszinre 1 ftntáiw Pál drámán Gyár fóüzlei Kossuth L. u. 10. MJlŰJui Fűi OMullldl. Felvételi üzletek: Kazinczy-,utca 17. Attila-utca 2

Next

/
Thumbnails
Contents