Szamos, 1911. szeptember (43. évfolyam, 199-223. szám)

1911-09-01 / 199. szám

(1911. szept. 1.) 199. szám. SZAMOS 3. oldal. szerre maga előtt látja a modem kapi­talista termelési rendszer egyik hullám- mozgását. A tőkének sok apró pónzraole- kulából való összeverődósót, a jobb kihasz­nálás, a több profit elérésére való össze- tömöritósét a kisebb termelőkópessógü egyes emberek kezébe levő apró tőkéknek. Látjuk, hogy a bejegyzett cégek között mind több és több a társas cég, sőt a fejlettebb kereskedelmi érzékkel biró váro­sokban, mint Debrecen eléri ős az úgy­szólván kereskedelmi jelleggel biró Szat- máron már túl is szárnyalja az évenkint bejegyzett társas cégek száma az egyé­nit (34 : 43). Nem kerüli ki a kamara figyelmét a kiállításoknak, mint a modern gazdasági életben a városokat helyettesitő intézmé­nyek eredményeinek a leírása, rámutatása arra a körülményre, hogy kereskedőink is kezdik belátni azt, hogy a kereskede­lem érdeke nem veszíthet, hanem esak nyerhet az igy központosított vásárlási al­kalmak által és diadalra juttatása az új­kori kereskedelem azon tanának, amely már nem tartja semmi irányban sem célra vezetőbbnek az áruknak a vevőhöz való szállítását megkinálás végett, annál a módnál, amit a kapitalista termelés meg­kíván, hogy minnól központibb helyen (vasarcsarnokok, áruraktárak, kiállítások) tömörítésének a legkülönbözőbb fajú és mennyiségű áruk. A védjegy lajtsrom feltünteti a sza­badalmakkal űzött sokféle visszaélést és ha a könyvszerzője feltétlenül üdvösnek tartja is a szabadalmi rendszert, ezen üd­vösség elvitatása nélkül talán nem ártana a szabadalmi törvény egy kissé szigorúbb kezelése, akkor amidőn egy éven belül, egy kamara területén 22 szabadalom kö­zül 2 sósborszesz és 2 poloskairtó szerre adnak szabadalmat, amelyek közül egyik sem mondható olyan tanulmánynak, a mely törvény által kötelezett más talál­mányoktól való külömbség, nóvbeli meg­létén kívül ténylegesen rászolgálna a sza­badalmazásra. különösen gyógyszeráruk tekintetében nagy a szabadalmak száma és ez nem mondható valami nagyon ör­vendetes közgazdasági jelenségnek, mert még azt is feltéve, hogy ezek az áruk tényleg előbbre vitték a közegészség ügyet, erősen monopólium ize van a do­lognak és ez nem lehet a közgazdaság célja. Most a véderővita alkalmából dupla érdekességgel bir a kamara azon óhaja, a melyben Németország példájára a keresk. és ipari pályára lépő ifjúságnak már a gymnasium VI. osztálya után megadatni kí­vánja az önkéntességi jogot. Jogi szempontból a könyvnek kétség­telenül legértékesebb része a könyv mellék­letében szószerint közölt kamarai felterjesz- jesztés a váltójog nemzetközi egységesítésé­ről és a váltó utólagos telepítéséről szóló felterjesztése, mely az ily irányú felterjesz­tések közt oly kiváló helyet foglal el, hogy mint ilyen külön lett az igazságügyi kormány elé felterjesztve. Kétségkívül a legérdekesebb és leg­több figyelmet érdemel, a munkásviszonyok­ról szóló fejezet. Épen ez az a rész ahol legnagyobb szükségünk van, pontos statisz­tikai adatokra ős ahol legtöbbet lehet követ­keztetni a számokból. Taláncsak egy pár hete olvastuk egyik Nagykárolyban mag­jelenő konzervatív irányú laptársunk szer­kesztőjének ama megállapítását, hogy a szocializmus a józan magyar nép közt el­vesztette a talaját és folytonosan hanyatló­ban van, és ugyanezt akarják még számo san bizonyítani a sztrájkok kisebb számá­val és szakszervezeti tagok létszámának csökkenésével, és ime a statistika rájok czáfol. A strájkstatiszlika hullám mozgást mutat egyik évben sülyednek a számok, a másikban emelkedik 1908-ban 13 strájkban 2161 munkás vett részt, 1909 bon 6 stájk ban 184 és aki ebből kifolyólag a socializ- mus hatásának csökkenését igyekszik kimu­tatni, arra rácáfol az 1910-edik óv stati-,fi­kája a melyszerint ez évben a munkásság a kamara területén jóléte emelésének agyet- lén fegyveréhez a stájkhoz 16 esetben és 2038 munkással kellett, hogy hozzá nyúljon. Különösen hálások lehetünk azért a statisz­tikáért, amelyben a strájkok eredménye van leírva és a mely ez id# szirint alig ál! már rendelkezésünkre, (lásd. Szabó Ervin: „A munka és tőke harca“ — statisztikai kimu­tatásait) e szerint a munkások kívánsága teljesítve lett 11 és érodmánytelenül járt a strájk 5 esetben. Ezek után azt hiszem nem lehet azt mondani, hogy a strájkok a mun­kásság nemében is elvesztették lót jogukat. Végül mivel terem nem engedi, hogy a Mezőgazgasági és hitel czimü bár igen érdekes fejezetekkel is részletesebben fog­lalkozzak még csak a kivándorlásról szóló egy-kót statistikához van némi megjegyzé­sem. A kivándorlás az egész kamara terü­letén szünet nélkül apasztja az ainugy sem valami sürü. népességet. Az 1908-ik évi (elnök választás miatt) csekély kivándorlás­sal szemben tavaly már ismét megütötte az átlagot, amely körülbelül 10000 embertől fosztja meg a hazát. Az oka munka alkal­mak hiány és a munkabérek alacsonyságá- val szemben az általános drágaság. Igazán fájdalmasan nélkülözzük a kivándorlók által haza küldött pénzmennyiségek pontos statis- tikáját, de mint a könyv sajnálattal jegyzi meg, ennek közlését egy ministeri rendelet megtiltotta. Mintha bizony ézzel lehetne orvosolni a kivándorlást, és mintha az állam nem százszor többet tehetne, — ha mrga mint gyáros vagy munkáltató alkalmat adna itthon a munkása — a kivándorlás csökken­tésére, minden efajta rendeletnél. Azt hiszem ez a rendelet még egy kivándorolni készülő vagy kónyszeritett honfitársat som rotiantett vissza Amerikától. Maga a könyv kiváló gondossággal és igen csinos kiállítással készült és a közgaz­dasággal foglalkozóknak nagyon sok útba­igazítással szolgálhat és reméljük fog is szolgálni. 4. Máriavölgyi viz üvegen­ként 12 fillér. Kapható min­denütt. ■gr -m g ingatlant akar venni vagy eladni, fi ■ jelzálog kölcsönt keres, ff» | JTlji mielőtt bármiféle gazdasági cikket f B fi/ I beszerezne, JtJS IC 1 vagy a gazdasági élet bármely ágába i a 1% fj vágó szükséglete van, forduljon bizalommal: Pos2¥ék Nándor Izatrnárj Kazicczy-titca 7. .North British“ biztosító társ. főügynokségs. G S ÖDASZ ÉP 1 koronás nyakkendők Kardosnál, Kazincy-u. 4. REK Szatmárnémeti. 1911 Szeptember 1 Farkas. Milyen idő várható 7 A meteorológiai int. jelentése L'nyegtefen hő válto­zás esővel és zivatarok­kal. Sürgönyprognózis. Eső, zivatarok. Déli hőmérséklet 2V2 Celsius. Ami szabály — az szabály, azt mondja a regula, ami szintén egy sza­bály. És a szabály azért szabály, hogy le­gyen mit betartani, nehogy enélkül kiessék a világ feneke. A szabály az az olaj, amellyel a vi­lág tengelyét kenik, hogy ez simán, döceenés nélkül foroghasson ama tengely körül, amelyről egyedül biztos, hogy a sajátja. De vnn egy szabály, ami azt szabá­lyozza, hogy azt mondja •' minden szabály alól van kivétel. És utóvégre ez is szabály, amit szintúgy be keíl tartani, mint azokat a szabályokat, amelyek alól nincs kivétel. Ez az a homok, amelyet néha belé kell keverni a hivatalos szabályok olajába, hogy tulon-tul sebesen na forogjon a világ és a szükséges döceenéseket megtegye. Akik pedig mindama kacskaringós, körmönfont szabályokat megalkották, azok arra számítottak, hogy akik a szabályok olajos kannáját kezelik, azoknak lesz eszük ős lesz szivük: tudni fogják, mikor kell hát azokat a döecentő homokszemeket bele­keverni az olajba, — mert hit itt van ismét egy szabály : hogy akinek az Isten hivatalt adott, ád annak észt is hozzá. De hát az Ur is csinál kivételt ezen szabály alól, ammt itt alább mindjárt kitudódik. Tegnap reggel Zsadánv'ban létszámot emelt egy asszony: szült. Hét gyermeke mellé megszavazott a hazának még egy nyolcadikat. A szülésnél komplikációk állottak elő és a szülésznő figyelmeztette az apát, hogy nagy a baj, azonnal táviratozzon S'zatmárra orvosért. Az apa szaladt a vasútra, hogy fel­adja a táviratot. Reggel fél nyolckor. De a szabály az. hogy reggel nyolc óra előtt „távirat-felvételek nem eszközöl­tetnek.“ És a hivatalnok ur hamarosan meg is kente eme szabály olajával a világ ke­rekét. A szegény ember könyörgött a zord hivatalnoknak, hogy tegyen véle kivételt, ha már semmiképpen se adhatja le a táv­iratot, adjon le telefonüzonetet a szatmári állomásra és kérje meg: küldjenek orvost gyorsan. SzBlőK figyelmébe! Teljes gyermek­ig stafirozások! Fehérnemű, harsnya, koztyü, sapka, kalap, nyakkendő, zseb­kendő. Haj,- ruha- fogkefe. Szappan, fésű, pénztárca. Solingeni zsebkések, ollók. Internátusi fiókos tükör előírás szerint. Iskola-táska, könyv-szij, iskolai hegedűk, min­denféle hangszerek, olasz hurok, kotta-ál vány ok. Zseb-villany-lámpa 2 korona. Tűzi játék. • Vadászati- ! s sport-piSal«iessíg«K i © Valódi Angol- és Belga-fegyverek. Mauzer és Bayard céllövő- ^ golyós- és serétos madár fegyverek. Vadász sz kék, táskák. ^ töltónytárak övék, mindenféle töltények és kollékek. Brovning, • Clema önműködő pisztolyok. Teljes vivő felszerelé­sek. Angol- és francia uri-divat különlegességek, w Fehérnemüek ►.♦oo.méret szerint. RAGÁLYI KÁLMÁNNÁL (Deák-tér 9.) Telefon szám 235.

Next

/
Thumbnails
Contents